Ana Sayfa > SİYASET

UZMANLARA HAKSIZLIK YAPILMIŞTIR
06 Nisan 2018
Bu haber 84 kez okundu
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın, 2547 Sayılı Kanunda yapılan değişikliğe dair yaptığı basın açıklamasında, "Unutulmamalıdır ki en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsana yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır." dedi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın, 2547 Sayılı Kanunda yapılan değişikliğe dair basın açıklaması.

22/2/2018 TARİHİNDE MECLİSTE GÖRÜŞÜLEREK KABUL EDİLEN 7100 SAYILIYÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 6 MART 2018 SALI TARİHİNDE 30352 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

2547 sayılı kanunun 4. Maddesinde değişiklik yapan bu kanun ile Üniversitelerde Yardımcı Doçent Ünvanlı Öğretim üyelerinin kadroları “Doktor Öğretim Üyesi” kadrolarına dönüştürüldü.

Bu kadrodaki pek çok öğretim üyesinin bu durumu tenzili rütbe olarak algıladığı gerçeği ortada dururken değişiklik ile köklü sorunların çözüldüğü görüşünü dile getirmek çok akla uygun görülmemektedir.

İlgili kanunun gerekçe bölümünde ifade edilen 2547 sayılı kanun ile sisteme girdiği ifade edilen yardımcı doçent kadrosunun doçent yardımcısı şeklinde bir yanlış algının olduğu ifade edilmektedir.

Gerçekte ise yardımcı doçent kadrosu doçent yardımcısı olarak alınmamaktadır.

Bu bir yanlış algıdır. Bunun kaldırılarak yerine Doktor Öğretim Üyesi unvanının ihdas edilmesi Bu durum öğretim görevlisi doktor ile doktor öğretim görevlisi unvanları arasında bir karmaşaya sebebiyet vereceği açıkça görülmektedir.

Kaldı ki doktor öğretim görevlisi kadrosunun ihdas edilmesi kaldırılan yardımcı doçent kadrosunu ortadan kaldırmadığı sadece bir isim değişikliği olduğu ve tenzili rütbe gibi algılandığı öğretim üyeleri tarafından tarafımıza iletilmektedir.

Mutlaka bir değişikliğe ihtiyaç duyulur ise dünyada olduğu gibi yardımcı profesör unvanı bu noktada dünya ile daha uyumlu olarak görülebilir.

Bu durumun bir KHK veya yeni bir yasa ile düzeltilmesi yasanın çıkış yoluna daha uygun olarak değerlendirilmektedir.

Sadece adlandırma gibi gözüken bu değişiklik yıllardır yardımcı doçentlik görev uzatmalarında 2 veya 3 yılda bir ve en fazla 12 yıl gibi gözüken ama sendikal mücadelemizle 12 yıl süresini aştığımız yeniden atama süreci, 4 yılda bir ve süresiz olarak değiştirilmiştir.

Fakat yeterince açık olmayan bu madde tekrar atanma durumunda üniversitelerin elindeki keyfiliği ortadan kaldırmaması bakımından bir problem olarak ortada durmaktadır.

Çünkü atamanın nasıl ve hangi şartlarda hangi kriterler uygulanarak yapılacağı açıklanmamıştır.
Ayrıca burada hangi süreyle atanacağı da belirtilmemiştir.

103 TL’LİK ARTIŞ SUS PAYI MI?

Arzu edilen yeniden atama sürecinin gereksiz kırtasiye olduğu ve bu durumun tamamen kaldırılmasıdır.

Daha önceki süreçlerde de dile getirdiğimiz husus öğretim üyelerimizin bu stresli dönemde yeniden uğratılmaması adına daimi atamanın kabul edilmesi idi.  

Daimi statü elde edilene kadar bundan sonraki süreçte konunun takipçisi olacağız.

Bunun yanında sanki sus payı verir gibi Doktor Öğretim Üyelerinin maaş kalemlerinden birisi olan üniversite ödeneği 10 puan artırılarak güncel değerleme ile 103 TL’lik bir artış maaşlarında gerçekleştirilecektir.

Bu Akademisyenlerin yaptığı işin karşılığında almış olduğu ücretin eksikliğine bir çare olarak algılanmamalı bütün üniversite çalışanlarının ve eğitim çalışanlarının genelinde bir ücret iyileştirilmesi yapılarak ülkemizin refahından hak ettikleri payı alabilmesine imkân tanınmalıdır.

YABANCI DİL BARAJININ 55’E DÜŞÜRÜLMESİ OLUMLU

2547 Sayılı kanunun 5. Maddesinde değişiklik yapan bu kanun ile doçentlik unvanının alınması ve atama konusunda değişiklik yapılmıştır.

Başvuru şartı olarak yer alan yabancı dil sınavından 65 puan alma şartı 55 e düşürülmüştür.

Bizim sendika olarak talebimiz doktora giriş ve yeterlilik sınavında istenen yabancı dil puanının bütün akademik ilerlemelerde geçerli sayılması idi ve bu görüşü her zaman savunuyoruz.

Bu açıdan uygulama eksik olsa da 65’ten 55’e düşürülmesi pek çok akademisyenin önünü açması bakımından olumlu değerlendirilebilir.

Bunun yanında biz yabancı dil puanı bakımından şartı sağlayamayan akademisyenlere kademeli yayın şartının getirilmesini savunmuştuk.

65 puan veya 55 puan bir zorunlu şart değil esnek bir şart olsun istemiştik. Yani yeterli dil puanı olanlar 100 akademik puan ile doçentlik müracaatı yaparken bu puanı yeterli olmayanların 150 ya da 200 yayın puanı ile doçentliğe başvurmasını önermiştik.

DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVININ KALDIRILMASI MEMNUNİYET VERİCİ

Bu kanun sözlü sınavı da kaldırması bakımından sendika olarak taleplerimize uygun görülse de, kanunun ilk kamuya yansıyan halinde ÜAK’dan doçentlik yeterlik belgesi alan kişilerin üniversiteler tarafından istenir ise üniversitelerin belirleyeceği jüriler tarafından sözlü sınava tabi tutulacağı, üniversiteler tarafından uygun görülenlere doçentlik unvanı verileceği şeklinde duyurulmuş idi.

Yapmış olduğumuz gerekli girişimler neticesinde, oluşan kamuoyunun da etkisi ile bu keyfi durum bir nebze düzeltilmiştir. Buna göre, ÜAK’dan eser incelemesi başarılı bulunan akademisyenler DOÇENTLİK BELGESİ alarak DOÇENT unvanını almış olacaklardır.

Ayrıca üniversiteler sözlü sınavı şart koşarlar ise bu sınav üniversite tarafından yapılmak yerine, ÜAK tarafından oluşturulacak komisyon tarafından yapılacaktır, şeklinde kanunda değişiklik olması da objektiflik açısından önemlidir.

Fakat bu uygulamanın da, özellikle kamera kaydı gibi belirli kurallara bağlanarak, kendi yayınları, ulusal ve uluslararası bilimsel literatür ve birikim ile temsil kabiliyeti gibi konular üzerinden belirli kriterlere bağlı şekilde sözlü sınav uygulaması yapılması icbar edilerek tarafsızlığının sağlanması gerekmektedir.

Bunun ile birlikte üniversitelerin doçent kadrosuna atama yapmak için ek koşullar belirleyebileceği maddesinin alt ve üst sınırlarının belirlenmesi uygun olacaktır. Aksi takdirde üniversiteler arasında ciddi farklılıkların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.

Bu standartlaşmanın, sistem ve herkes tarafından tarafsız bir şekilde uygulanabilecek referans noktalarının tespit edilip, kişisel kayırma ve husumetlerin terk edilmeye çalışıldığı günümüz dünyasında, akademisyenlerin kaderini kişilerin iki dudağının arasına bırakmaktadır. Bu durum ciddi bir tezat oluşturmaktadır.

Ayrıca Türk Eğitim-Sen olarak yıllardır bütün yaptığımız çalışmalarda akademik atanma ve yükseltilmelere ilan ve atama noktasında bir bilimsel ve hizmet standardı getirilmesini savunmuştuk.

Kişileri atama kadro ve özlük hakları için hiç kimsenin kapısında bekletmeden kurum içi yükseltilmelerinin; Doktorasının bitiren ve yayın şartını sağlayan kişilerin Yardımcı Doçent veya yeni adıyla Doktor Öğretim Üyesi; ÜAK’dan Doçentliğini almış ve belirlenen yayın şartını taşıyan kişilerin doğrudan doçent, Doçentlikte 5 yılını tamamlayan ve yayın şartının taşıyanların Profesör olarak atanması gerektiğini, ancak akademik personelin özlük haklarının bu şekilde düzene sokulacağını savunmaktayız.

Türk Eğitim-Sen olarak, ancak üniversitenin ihtiyacı olan akademik kadroya atanacak kurum içi personel bulunmaması bu ihtiyacın anabilim dalı, bölüm başkanlığı ve dekanlık tarafından bildirilmesi ya da özel araştırma ve ihtisas durumunda ilana çıkılarak kurum dışından öğretim elemanı alınmasını önermekteyiz.

Madde 6’da yer alan doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanın veya üniversiteler arası Kurulun önerisi üzerine yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlilik kazanmış olan öğretim yardımcılarının üniversitelerin uygun görmesi halinde haftada 12 saat ders verebileceği belirtilmektedir.

Gerekçede belirtildiği gibi eğer öğretim elemanlarında daha verimli faydalanılması için 12 saat maaş karşılığı 20 saate kadar ücretli ders vermesinin önü açılmalıdır.

Böylece bütün öğretim yardımcılarının doktora sonrası ders verme hakkına kavuşması ile üniversitelerimizde bulunan insan kaynağının heba edilmeden değerlendirilmesine imkân verilmiş olacaktır.

UZMANLARA HAKSIZLIK YAPILMIŞTIR

Yine bu kanun, okutman, araştırmacı, uzman, eğitim planlamacısı gibi bütün akademik kadroları öğretim görevlisi adı altında birleştirmektedir. Fakat geçici 34 maddenin 2 fıkrası; Uzman, Araştırmacı, Eğitim Öğretim Planlamacısı gibi kadrolardan öğretim görevlisi olanlara derse girme hakkı vermemektedir.

Bu da derse giren ve giremeyen öğretim görevlisi gibi bir garabet doğurmuştur. Kaldı ki bütün öğretim görevlilerine bu derse girme hakkının bölüm ve üniversiteleri ciddi anlamda rahatlatacak görülmektedir.

İlgili kanun ile Dr. Araştırma görevlilerine on saate kadar ihtiyaç halinde derse girme yetkisi verilirken diğer kadrolardan dönüşen öğretim grevlilerinin en azından Dr. unvanını almış olan akademisyenlere de bu derse girme, tez yönetme yetkisi verilmesi gerekmektedir.

Kanunda belirtilen ihtilafların çözülmesi, eksikliklerin giderilmesi sosyal devlet, anayasal hak ve çalışma barışı açısından kanun koyucuların ivedilikle eğilmesi gereken hususlar olarak ortada durmaktadır.

Değerli üniversite çalışanları ve eğitim çalışanları, Eğitimin bir bütün olarak ele alınması, öğretim elemanları, öğretim üyeleri ve üniversitelerin idari çalışanlarının da sürecin bir parçası olarak görüldüğü bir yaklaşım ile üniversitelerimiz; ülkemizin geleceğinin emanet edileceği münevverlerin yetiştiği, gözbebeğimiz gençlerimizin ülkeye kazandırıldığı eğitim yuvaları olarak değerlendirilmelidir.  

Buradaki işleyişin sağlıklı yürütülmesini hedefleyen eğitim çalışanlarının talepleri dinlenerek tespit edilen sorunlar acil olarak gündeme alınarak sonuçlandırılmalıdır. Akademik personelin olduğu kadar idari personelin de akademik yükseltilme, özlük ve görevde yükseltilme gibi ciddi problemleri bulunmaktadır.

ÖYP’lilerin kazanılmış haklarının ellerinden alınması, Akademik kadro atamalarında keyfi uygulamalar, ülkemizin çalışan ve üreten beyinlerine zarar vermektedir.

Acilen bir YÖK şurası düzenlenerek akademik, idari çalışanların güncel sorunları ile üniversitelerimizin öğrenci alımı, bölümlerin ihtiyaç değerlendirmeleri ve ülkemizin kalkınma planlarına göre hangi vasıfta yetişmiş insana ve elemana ihtiyaç duyulduğu; iş dünyası, kamu ve özel sektör temsilcilerinin de katılımı ile ortaya konulmalıdır.

Ülkemizin geleceğini düşünüyor ise partizan ve adama göre yaklaşımlardan vaz geçerek ehliyet, liyakat ve devlete sadakati ön plana çıkarıp Türk milletinden yana ve Türkiye Cumhuriyetinden yana taraf olmalıyız.

Unutulmamalıdır ki en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsana yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
kapsamhaber


 


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
Er Meydanı Kurulmuştur19 Nisan 2018
Herkes Seçime Girsin19 Nisan 2018
TÜRKİYE ERKEN SEÇİME GİDİYOR18 Nisan 2018
Karşılıklı Alınmış Bir Karar Değil17 Nisan 2018
Afyonda Kaymak, Antep’te kebap ye ama işçi hakkı yeme.17 Nisan 2018
MHP'li Varlı'dan "Sulama Birliği" çıkışı!13 Nisan 2018
DURUŞUMUZ VE TAVRIMIZ TÜRK GENÇLİĞİNDEN YANADIR12 Nisan 2018
Türkiye, varlığını hissettirmesi gereken bir dönemdedir12 Nisan 2018
Mehmetçik'ten Bahçeli'ye "Zeytin Dalı" Hediyesi11 Nisan 2018
Amazon Heykeli Kaldırılsın, Türk Birliği Parkı Yapılsın10 Nisan 2018
Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilyurt İlçe Kaya'nın Polis Haftası Mesajı10 Nisan 2018
MHP Bartın Teşkilatı'ndan Ziyaret10 Nisan 2018
MHP’li Karakaya’dan işsizlere destek!08 Nisan 2018
CHP SİYASİ YANKESİCİLİK PEŞİNDE08 Nisan 2018
CHP kendi tabirleriyle 'siyasi yankesicilik' peşinde05 Nisan 2018
MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Başbakan Yıldırım bir araya geldi03 Nisan 2018
’’Eskiye Rağbet Olsa, Bit Pazarına Nur Yağardı’’ 03 Nisan 2018
ADALET TOPLUMU VE DEVLETİ BİR ARADA TUTAR31 Mart 2018
"Türkiye Cumhuriyeti Savcılarını Göreve Davet Ediyoruz"31 Mart 2018
Cumhur İttifakı, Cumhuriyet’in iradesidir.30 Mart 2018
YEREL SEÇİMLERDE DE İTTİFAK OLACAK MI? 30 Mart 2018
"CHP'li Özgür Özel, Genel Başkanını Aptal Yerine mi Koymaktadır?"30 Mart 2018
Devlet Bahçeli 28 Nisan'da Manisa'ya Geliyor30 Mart 2018
Kimse Türkiye'nin Karşısında Duramaz29 Mart 2018
MÜHENDİSLER 'OLMAZ'DEDİ; TÜRK PİLOT YAPTI29 Mart 2018
"BU CHP TÜRKİYE'NİN İYİLİĞİNİ İSTEMİYOR"29 Mart 2018
MHP'li Topçular'dan CHP'li Şener'e sert tepki28 Mart 2018
UZMAN ÇAVUŞLARIMIZ SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLİYOR!28 Mart 2018
BAYRAK TUTAN BOZKURT ANITI 26 Mart 2018
Genel Başkan, Yeni MYK Ve MDK Üyeleriyle Anıtkabir'i Ziyaret Etti.24 Mart 2018
"Milli görev" çağrısı!22 Mart 2018
Başkan Avşar'ın Şiir Günü Mesajı22 Mart 2018
MHP'li Usta'dan ABD'ye Afrin tepkisi21 Mart 2018
MHP'li Akçay'dan CHP'ye Tepki15 Mart 2018
'CHP’NİN HANGİ TAKLALARI ATTIĞI HAFIZALARDA ÇOK TAZEDİR'15 Mart 2018
Türk Milleti Sandıkta Değerlendirmeyi Yapacaktır15 Mart 2018
CHP BİLİNÇLİ ŞEKİLDE MHP DÜŞMANLIĞI YAPIYOR14 Mart 2018
MHP'li Akçay, Meclis'teki kavgayı yorumladı: CHP başlattı14 Mart 2018
CHP şimdiden havlu attı13 Mart 2018
Meclis kulisi karıştı!13 Mart 2018
'İSTİKLAL MARŞIMIZI HER TÜRK VATANDAŞI AYNI AŞKLA SÖYLEMEYE DEVAM EDECEKTİR'12 Mart 2018
Bir Destanın Şiiri: İstiklal Marşı12 Mart 2018
MHP'den "çocuk istismarında iyi hal uygulanmasın" önerisi11 Mart 2018
CHP'li Özel'in iddiası son derece çiğ, gerçek dışı ve yalan bir iddiadır 09 Mart 2018
Cinsel istismar yapan kamudan atılsın09 Mart 2018
CHP'li Özgür Özel'in Açıklamaları Yalan09 Mart 2018
MHP'den CHP'nin randevu talebine ret08 Mart 2018
BİZ "ÜLKE" DİYORUZ, ONLAR "İLKE" DİYOR07 Mart 2018
Cumhur İttifakında Sadece AK Parti ve MHP Olacak.07 Mart 2018
GİZLİ VE KİRLİ PAZARLIKLAR İDDİASINA SERT YANIT 05 Mart 2018
"BİR İDİK BİN OLDUK, ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜK"03 Mart 2018
MHP'li Yalçın'dan Akşener'e Sert Sözler01 Mart 2018
Kirli pazarlıklarla değil, Aleni çıksınlar meydana26 Şubat 2018
MHP Akçakoca Teşkilatı Parti Binasını Zeytin Dalı ile Süslediler.25 Şubat 2018
MHP İl Başkanı Karataş ; "Birlik ve bütünlüğümüz Türk düşmanlarına korku salmaktadır." 25 Şubat 2018
MHP'li Yalçın ; CHP "Aç kedi misali, şimdi cumhur ittifakını eleştirmektedir"25 Şubat 2018
CUMHUR İTTİFAKI CHP'NİN EZBERLERİNİ BOZDU24 Şubat 2018
Üç parti (CHP-HDP-İP) bir araya gelsinler, "darbe ittifakını" kursunlar24 Şubat 2018
CHP Siyaseti Kahvehane Dırdırı Sanıyor 23 Şubat 2018
MHP İl BaşkanıTaşdoğan'dan Türk Tabipler Birliği'ne Tepki22 Şubat 2018
Mevlüt Karakaya, ittifaklı oy pusulasını kamuoyu ile paylaştı.22 Şubat 2018
İzmirli Kadınlar, Mehmetçik İçin Boyunluk Ördü22 Şubat 2018
MHP STK'ları Önemsiyor22 Şubat 2018
MHP Malatya İl Başkanı Avşar'dan Sendika Ziyaretleri22 Şubat 2018
Şehit ve Gazi Yakınları ve Uzman Erbaşların Sorunları 22 Şubat 2018
Hadım mutlaka şart21 Şubat 2018
İTTİFAKTA SÖZ MECLİSİN21 Şubat 2018
MHP Aybastı'dan Ordu Büyükşehir Belediyesine istek ve talepler!21 Şubat 2018
10 maddede ittifakın şifreleri20 Şubat 2018
MHP ÇEŞME’ DEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ.19 Şubat 2018
İTTİFAK MECLİS'E GİDİYOR19 Şubat 2018
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi Sona Erdi 18 Şubat 2018
MHP’Lİ KURT “İYİ PARTİ MHP’DEN OY ALAMAZ”18 Şubat 2018
CHP, tabanına da, ülkeye de ihanet içerisindedir17 Şubat 2018
MHP'Lİ YALÇIN'DAN SORULAR 15 Şubat 2018
'Yılmaz sen kendini FETÖ'ye kaça sattın?'15 Şubat 2018
"TANAP'a imza atmamız tarihi olaydı"15 Şubat 2018
''MHP TÜRKİYE'NİN SİGORTASIDIR''15 Şubat 2018
“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.”14 Şubat 2018
MHP'nin 49'uncu Kuruluş Yıldönümü...11 Şubat 2018
Çölaşan’daki illet belirtileri, artık paranoid şizofreniyle birlikte seyretmektedir 09 Şubat 2018
Başkan Avşar İş Adamlarını Ağırladı.07 Şubat 2018
MHP Muş İl Başkanı Demir'in, Afrin Değerlendirmesi07 Şubat 2018
Erhan Usta, "Güçlü olmak için birlik beraberlik içinde olmak durumundayız.04 Şubat 2018
Durmaz: MHP Bu Ülkenin Kuruluş Felsefesine Sahip Çıkan Partidir04 Şubat 2018
Prof. Dr. Aydın: "Bu Operasyon Sadece Afrin ve Münbiç ile Kalmayacak"04 Şubat 2018
Adan;Türkiye, bugün son 300 yılın en güçlü devleti, en büyük milli birlik ve beraberliği içindedir."04 Şubat 2018
Erkan Akçay: Afrin Bu Meselenin Başlangıcıdır01 Şubat 2018
MHP Kocaeli'den Afrin Desteği!01 Şubat 2018
Bahçeli: Terör Yuvalarını Temizlemek Mecburiyet01 Şubat 2018
MHP İl Başkanı Adem Kar: "MHP Devleti ve Milleti İçin Vardır.31 Ocak 2018
Celal Adan Afrin'de Türk Milletinin Varlığının Devamı Noktasında Bir İrade Ortaya Konulmuştur...29 Ocak 2018
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş: "Gezmediğimiz Bucak, Görmediğimiz Vatandaş Kalmayacak"29 Ocak 2018
MHP: Asgari Ücretin Brüt Tutarından Daha Az Geliri Olanlar Elektrik Ücreti Ödemesin29 Ocak 2018
MHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı Şehitler İçin Mevlid Okuttu.28 Ocak 2018
Karakaya;"SORUNLAR ARAŞTIRILMALI, ÇÖZÜM BULUNMALI"28 Ocak 2018
İzzet Ulvi Yönter, "Hain FETÖ darbe teşebbüsünde biz bekamıza sahip çıktık." 28 Ocak 2018
Celal Adan: Afrin'de Türk Milletinin Varlığının Devamı Noktasında Bir İrade Ortaya Konulmuştur28 Ocak 2018
İsmet Büyükataman: "Türk milleti mazluma sığınak, zalime ateştir"27 Ocak 2018
Ünlü;Ülküsüzler Anlayamaz25 Ocak 2018
MHP Çorlu Afrein'deki Askerlerimiz İçin Koç Kesip Dua Etti25 Ocak 2018
MHP Zonguldak İl Başkanı Hamdi Ayan,"Allah Türk askerine üstün başarılar versin."25 Ocak 2018
Kadın Girişimcilerden Başkan Akın'a Ziyaret25 Ocak 2018
MHP Sivas İl Yönetimi Sivasspor'u Ziyaret Etti.25 Ocak 2018
Adan;"MHP, BU ÜLKENİN ÇİMENTOSUDUR"21 Ocak 2018
Bahçeli'nin 6 Sene Önce ki "Afrin" Öngörüsü Tescillendi.21 Ocak 2018
MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk;Milli ittifak Türk milletinin karar ve iradesidir.18 Ocak 2018
MHP Silopi İlçe Başkanı Ökten'den Engelli Çocuğa Tekerlekli Sandalye17 Ocak 2018
MHP'den Kadınlara "Emeklilik" Hamlesi17 Ocak 2018
İlçe Başkanı Öksüz'den Ülkü Ocaklarına Ziyaret16 Ocak 2018
Avşar, "Bizim için siyaset, bir doğruyu, doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde söylemek ve yapmaktır. 16 Ocak 2018
ZİHNEN FELÇ OLMUŞ İNSANLAR16 Ocak 2018
'2019'da Türkiye'de 3. bir dönem başlayacak'15 Ocak 2018
MHP'li Semih Yalçın'dan Seçim İttifakı Tartışmalarına İlişkin Açıklama13 Ocak 2018
MHP Grup Başkanvekili Usta: "Türkiye'nin Çok Ciddi Reform İhtiyacı Var"13 Ocak 2018
AÇIK ÖĞRETİME MHP AYARI11 Ocak 2018
Adan;'MHP'nin duruşu; dosta güven, düşmana korku vermiştir'11 Ocak 2018
MHP'li Akçay;CHP'nin başına MHP gibi büyük bir taş düşmüştür" dedi. 11 Ocak 2018
MHP'li Taşdoğan; "Uyuşturucu kullanma yaşı 10'a kadar düştü"11 Ocak 2018
MHP Malatya İl Başkanlığından , Taşeron İşçilere Destek.11 Ocak 2018
Avşar; Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilere tepki gösterdi. 11 Ocak 2018
MHP Bursa İl Başkanı Topçu Emeklileri Dinledi10 Ocak 2018
BAHÇELİ-ERDOĞAN ZİRVESİ SONA ERDİ.10 Ocak 2018
İzmir'de Bin 200 Kişi MHP'ye Katıldı09 Ocak 2018
MHP Lideri Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geriye dönüş Hz. Nuh'un cep telefonu kullanması kadar hayal mahsulüdür"09 Ocak 2018
MHP'li Akpınar: "Liderimizin Yanındayız"09 Ocak 2018
MHP Malatya İl Başkanı Avşar'dan Bahçeli'nin Kararına Tam Destek09 Ocak 2018
Par;Herkes Zamanında Ülkücü Hareketi Anlamalı ve Buna Göre Değerlendirmeli...09 Ocak 2018
MHP aday göstermeyecek..08 Ocak 2018
MHP Ereğli İlçe Başkanı Demirtürk'ün Hastane Ziyareti06 Ocak 2018
Çorum MHP'den İran Açıklaması07 Ocak 2018
Çorum MHP'den İran Açıklaması07 Ocak 2018
Bodrum'da 150 Kişi, MHP'ye Katıldı06 Ocak 2018
MHP kimsesiz çocuklara sahip çıkıyor06 Ocak 2018
MHP Grup Başkanvekili Usta'dan Taşeron Açıklaması06 Ocak 2018
Bahçeli'den Çok Sert Afrin Çıkışı: Taş Üstünde Taş, Baş Üstünde Baş Bırakmayın!06 Ocak 2018
Adana'da Bahçeli heyecanı05 Ocak 2018
MHP İl Başkanı Topçu;Bölgede liman, antrepo veya rafineri hazırlıkları var mıdır? 05 Ocak 2018
Eğitim-Bir-Sen'den Bilecik MHP'ye Ziyaret04 Ocak 2018
ASKİ, 2017 yılında yapılan yatırım miktarlarını açıkladı04 Ocak 2018
MHP'den Ordu İçin Soru Önergesi01 Ocak 2018
MHP Myk Üyesi Pınarbaşı: "Khk Açıktır. 31 Aralık 2017
Gaziantep Dernekler Konfederasyonundan Devlet Bahçeli Ziyareti31 Aralık 2017
MHP'li Kaya'dan Mehmet Akif Ersoy'u Anma Mesajı26 Aralık 2017
MHP KULA İLÇE TEŞKİLATINDAN CHP İL BAŞKANI BALABAN’A TEPKİ26 Aralık 2017
Atila Kaya’ya ne olmaktadır? Neden rahatsız olmuştur?" 26 Aralık 2017
MHP 81 İlde Teşkilata "Cumhur İttifakını" Anlatacak 26 Aralık 2017
MHP, 2017’yi değerlendirdi; “İzmit’te sürpriz parti biziz” 26 Aralık 2017
Sözlü: "Milliyetçi ve Üretken Belediyeciliği Hakim Kılıyoruz"26 Aralık 2017
Siyasetçi,Ayrıştırıcı Değil Bütünleştirici Olmalıdır.25 Aralık 2017
MHP'li Yönter, Uzman Çavuşların Kadro Sorununa Dikkat Çekti25 Aralık 2017
Erhan Usta, Ankara Karadenizliler Derneği Etkinliğinde Hamsi Şöleninde 24 Aralık 2017
"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDUNUZ"24 Aralık 2017
“SARIKAMIŞ HAREKÂTI BİR YİĞİTLİK DESTANIDIR”23 Aralık 2017
“Her Şeyin Arkasında Menfaat Yatıyor” 23 Aralık 2017
Bilinmelidir ki, akıl yaşta değil, baştadır. 23 Aralık 2017
Başkan Avşar Muhtarların Sorunlarını Dinledi22 Aralık 2017
MHP Kilis'den Hastane Açıklaması22 Aralık 2017
İNSANLAR O TOPRAKLARI VATAN YAPMIŞLAR 22 Aralık 2017
MHP'den Mustafa Tuna hakkında şok iddia!22 Aralık 2017
Devletin Yanında Saf Tutmak Boynumuzun Borcu21 Aralık 2017
MHP'li Akçay'dan CHP'ye sert sözler20 Aralık 2017
Özel;3 Yıllık Görev Süresini Değerlendirdi.19 Aralık 2017
DEVLET BAHÇELİ’YE ÖZEL BOZKURT İŞARETLİ KILIÇLI BASTON18 Aralık 2017
Aybastı MHP Yönetiminden Ülkü ve Birlik Kahvatısı.17 Aralık 2017
MHP İstanbul İl Başkanı Karataş, Beykoz’da muhtarlarla buluştu17 Aralık 2017
Mustafa Kalaycı: "Yerli Otomobil Yatırımı İçin En Uygun Yer Konya"16 Aralık 2017
Avukatlarımızın da önemli sorunları var15 Aralık 2017
Kudüs Mukaddesatımızın Namusudur13 Aralık 2017
"İlla bir şey yapacaksanız nitelikle uğraşın"13 Aralık 2017
MHP İL BAŞKANI BIYIK TOPLU İSTİFA İDDİALARINA CEVAP VERDİ.11 Aralık 2017
Erşat Salihi'den Kudüs Açıklaması09 Aralık 2017
Türkiye'de Kudüs protestosu08 Aralık 2017
ABD'Yİ KINIYORUZ 08 Aralık 2017
ABD'nin Kudüs Kararına Tepki07 Aralık 2017
VATAN MÜCADELESİNE KENETLENMİŞ GENÇLERİMİZİ MAĞDUR ETMEYELİM 07 Aralık 2017
Sertan Duran"Seçme ve seçilme hakkı kutsaldır"05 Aralık 2017
Bahçeli, "Bizim tarafımız Türkiye'dir, tarafsızlık namussuzluktur."05 Aralık 2017
MHP'li Kadın Milletvekillerinden Kılıçdaroğlu Tepkisi03 Aralık 2017
Biz Söyleyeceğimizi Söyledik02 Aralık 2017
EGEM Platformu MHP Vekili Parsak’ı ziyaret etti01 Aralık 2017
CHP'nin Sözcüleri Sayın Genel Başkanımızın Adını Ağızlarına Alırken...29 Kasım 2017
Sayın Başbakan zaten her şeyi söylemiş.29 Kasım 2017
Başbakan Binali Yıldırım'dan "MHP ile ittifak" açıklaması29 Kasım 2017
Büyükataman: Arınç, Türk siyasetinin pinokyosu27 Kasım 2017
Suriye'de kantonlaşmaya çalışanlar çözüme müdahil olamaz 24 Kasım 2017
"12 Mart, 12 Eylül ve 15 Temmuz'un Arkasında Kimlerin Olduğunu Biliyoruz"22 Kasım 2017
ŞEHİT AİLELERİNDEN BAŞKAN KOCAMAZ’A ZİYARET21 Kasım 2017
Küfürbaz Beyaz TV'den kovuldu20 Kasım 2017
BİZLER BU ŞEHRE SEVDALIYIZ 20 Kasım 2017
Emin Çölaşan tetikçi gazeteciliğin iflah olmaz bir numunesidir 20 Kasım 2017
Nato Tatbikatında Atatürk’ün Hedef Seçilmesi18 Kasım 2017
"CHP'NİN KARIN AĞRISI ARTIYOR"18 Kasım 2017
'MHP İLE HER TÜRLÜ ADIMI ATMAYA VARIZ'17 Kasım 2017
Bahçeli'nin açıklamasını çok önemsiyoruz15 Kasım 2017
MHP'li Akçay, 'Paradise belgeleri'için MASAK'ı işaret etti15 Kasım 2017
Kahraman'dan Bahçeli'ye ziyaret15 Kasım 2017
ÇEKMEKÖY MHP´DEN ´BÜYÜK KATILIM´ GECESİ13 Kasım 2017
Bülent Avşar;“Söz konusu vatan ve millet ise her daim devletimizin yanındayız”13 Kasım 2017
Mübaşirlere yapılan haksızlık giderilmeli13 Kasım 2017
İyi demekle iyi olunmuyor…12 Kasım 2017
"CHP, MHP SENDROMU YAŞIYOR"10 Kasım 2017
Atatürk'ün cenazesinden hiç görülmeyen fotoğraflar10 Kasım 2017
Devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ü andı10 Kasım 2017
10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA MESAJI10 Kasım 2017
MHP BOLU İL BAŞKANI ADEM EVCİL’DEN 10 KASIM MESAJI10 Kasım 2017
İş Kazalarında Avrupa Birincisiyiz09 Kasım 2017
HEM FAİL HEM MAĞDUR SIFATLILARA;05 Kasım 2017
Doğalgaz indiriminden faydalanmak diğer iller kadar bizimde hakkımızdır02 Kasım 2017
MHP'Lİ YALÇIN'DAN TBMM BAŞKANLIĞINA SORU ÖNERGESİ01 Kasım 2017
Partimize saldıranların kafası 'İYİ'01 Kasım 2017
“Kılıçdaroğlu’nun yaptığını boş bir meydan okuma”31 Ekim 2017
MHP'den İP'li Aytun Çıray'a sert tepki31 Ekim 2017
"Gözlüklerini al şantiyeye gel"31 Ekim 2017
GMİS; MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü 31 Ekim 2017
MHP, Ziya Gökalp'i Meclis'te andı27 Ekim 2017
MHP SAKARYA İL BAŞKANI SORDU “MUHATAPLARDAN NEDEN SES YOK?”26 Ekim 2017
MHP'li Birtürk: "Meral Akşener, MHP'yi Bölmek İçin Yapılan Bir Projedir"26 Ekim 2017
Bir Oyun Varsa Bununda Kokusu Çıkacaktır26 Ekim 2017
"Vatan aşkının cinsiyeti olmaz." 25 Ekim 2017
SAMSUN MHP İL BAŞKANI’NDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEPKİ24 Ekim 2017
YÖNTER; UZMAN ÇAVUŞLARIN SORUNLARINI BAŞBAKANA DA SORDU24 Ekim 2017
"ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTEREK ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ" 22 Ekim 2017
'SEVDAMIZ VATAN, SEDAMIZ MİLLET VE DEVLETTİR'20 Ekim 2017
Uzman çavuşlarımızın elinden tutmak en temel görevimiz20 Ekim 2017
İKTİDAR PARTİSİ KAÇAK GÜREŞMEMELİDİR..19 Ekim 2017
'KAPI YOK Kİ KİLİT OLALIM'19 Ekim 2017
Samanlı; "Muhtarlar bizim için mahallemizde güveni temsil eden kişilerdir”19 Ekim 2017
Tuna, "Bu millet ebediyete kadar yaşasın diye iktidarın yanındayız.19 Ekim 2017
“Üniversite sınavı kaldırılmalı”19 Ekim 2017
Davutoğlu çamura battı19 Ekim 2017
Perfüzyon teknikerlerinin önündeki engeller kaldırılsın19 Ekim 2017
Evlilik akdi devlet eliyle yapılmalı18 Ekim 2017
Tehdit devam ediyor18 Ekim 2017
'Sen kim, Genel Başkanımıza sataşmak ve saldırmak kim?'18 Ekim 2017
Davutoğlu stratejik derinlik altında zekâyı, milli menfaati, öngörüyü derinlere gömmüş, yok etmiştir.18 Ekim 2017
Bazı insanların müftülüklerde nikah kıydırmasını saygıyla karşılamak gerekir18 Ekim 2017
MHP Lideri Bahçeli’den Deniz Baykal’a geçmiş olsun mesajı18 Ekim 2017
Başkan Sözlü'den İçişleri Bakanlığı'na çağrı17 Ekim 2017
DEVLETİN BEKAASI İÇİN 16 Ekim 2017
MHP, Büyük Bir Uyanışa Öncülük Yaptı15 Ekim 2017
HAZIMSIZLIKTIR, AYIPTIR, ÇİRKİNDİR13 Ekim 2017
Devlet Gayretli Ama Yetersiz 12 Ekim 2017
Tokat'taki Su Baskınlarının Sebebi O Projeler mi?12 Ekim 2017
MHP’Lİ SENİRLİ, ANTALYA VALİSİNİ GÖREVE ÇAĞIRDI…11 Ekim 2017
MHP'li Günal'dan 'Vize' Açıklaması10 Ekim 2017
YÜCEL BULUT'TAN KASET KUMPASI AÇIKLAMASI!09 Ekim 2017
Jeotermal Enerjiye Yapılan Zam09 Ekim 2017
Bahçeli;84'ü Söylesek Çılgına Dönecek09 Ekim 2017
Başkan Sözlü'den Bahçeli'ye Kerkük ve Musul Plakaları09 Ekim 2017

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI

EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI

Türk Çocuğu Ecdadını Tanıdıkça!
Daha Büyük İşler Yapmak İçin!
Kendinde Kuvvet Bulacaktır.

CH