Ana Sayfa > SİYASET

UZMANLARA HAKSIZLIK YAPILMIŞTIR
06 Nisan 2018
Bu haber 351 kez okundu
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın, 2547 Sayılı Kanunda yapılan değişikliğe dair yaptığı basın açıklamasında, "Unutulmamalıdır ki en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsana yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır." dedi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın, 2547 Sayılı Kanunda yapılan değişikliğe dair basın açıklaması.

22/2/2018 TARİHİNDE MECLİSTE GÖRÜŞÜLEREK KABUL EDİLEN 7100 SAYILIYÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 6 MART 2018 SALI TARİHİNDE 30352 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

2547 sayılı kanunun 4. Maddesinde değişiklik yapan bu kanun ile Üniversitelerde Yardımcı Doçent Ünvanlı Öğretim üyelerinin kadroları “Doktor Öğretim Üyesi” kadrolarına dönüştürüldü.

Bu kadrodaki pek çok öğretim üyesinin bu durumu tenzili rütbe olarak algıladığı gerçeği ortada dururken değişiklik ile köklü sorunların çözüldüğü görüşünü dile getirmek çok akla uygun görülmemektedir.

İlgili kanunun gerekçe bölümünde ifade edilen 2547 sayılı kanun ile sisteme girdiği ifade edilen yardımcı doçent kadrosunun doçent yardımcısı şeklinde bir yanlış algının olduğu ifade edilmektedir.

Gerçekte ise yardımcı doçent kadrosu doçent yardımcısı olarak alınmamaktadır.

Bu bir yanlış algıdır. Bunun kaldırılarak yerine Doktor Öğretim Üyesi unvanının ihdas edilmesi Bu durum öğretim görevlisi doktor ile doktor öğretim görevlisi unvanları arasında bir karmaşaya sebebiyet vereceği açıkça görülmektedir.

Kaldı ki doktor öğretim görevlisi kadrosunun ihdas edilmesi kaldırılan yardımcı doçent kadrosunu ortadan kaldırmadığı sadece bir isim değişikliği olduğu ve tenzili rütbe gibi algılandığı öğretim üyeleri tarafından tarafımıza iletilmektedir.

Mutlaka bir değişikliğe ihtiyaç duyulur ise dünyada olduğu gibi yardımcı profesör unvanı bu noktada dünya ile daha uyumlu olarak görülebilir.

Bu durumun bir KHK veya yeni bir yasa ile düzeltilmesi yasanın çıkış yoluna daha uygun olarak değerlendirilmektedir.

Sadece adlandırma gibi gözüken bu değişiklik yıllardır yardımcı doçentlik görev uzatmalarında 2 veya 3 yılda bir ve en fazla 12 yıl gibi gözüken ama sendikal mücadelemizle 12 yıl süresini aştığımız yeniden atama süreci, 4 yılda bir ve süresiz olarak değiştirilmiştir.

Fakat yeterince açık olmayan bu madde tekrar atanma durumunda üniversitelerin elindeki keyfiliği ortadan kaldırmaması bakımından bir problem olarak ortada durmaktadır.

Çünkü atamanın nasıl ve hangi şartlarda hangi kriterler uygulanarak yapılacağı açıklanmamıştır.
Ayrıca burada hangi süreyle atanacağı da belirtilmemiştir.

103 TL’LİK ARTIŞ SUS PAYI MI?

Arzu edilen yeniden atama sürecinin gereksiz kırtasiye olduğu ve bu durumun tamamen kaldırılmasıdır.

Daha önceki süreçlerde de dile getirdiğimiz husus öğretim üyelerimizin bu stresli dönemde yeniden uğratılmaması adına daimi atamanın kabul edilmesi idi.  

Daimi statü elde edilene kadar bundan sonraki süreçte konunun takipçisi olacağız.

Bunun yanında sanki sus payı verir gibi Doktor Öğretim Üyelerinin maaş kalemlerinden birisi olan üniversite ödeneği 10 puan artırılarak güncel değerleme ile 103 TL’lik bir artış maaşlarında gerçekleştirilecektir.

Bu Akademisyenlerin yaptığı işin karşılığında almış olduğu ücretin eksikliğine bir çare olarak algılanmamalı bütün üniversite çalışanlarının ve eğitim çalışanlarının genelinde bir ücret iyileştirilmesi yapılarak ülkemizin refahından hak ettikleri payı alabilmesine imkân tanınmalıdır.

YABANCI DİL BARAJININ 55’E DÜŞÜRÜLMESİ OLUMLU

2547 Sayılı kanunun 5. Maddesinde değişiklik yapan bu kanun ile doçentlik unvanının alınması ve atama konusunda değişiklik yapılmıştır.

Başvuru şartı olarak yer alan yabancı dil sınavından 65 puan alma şartı 55 e düşürülmüştür.

Bizim sendika olarak talebimiz doktora giriş ve yeterlilik sınavında istenen yabancı dil puanının bütün akademik ilerlemelerde geçerli sayılması idi ve bu görüşü her zaman savunuyoruz.

Bu açıdan uygulama eksik olsa da 65’ten 55’e düşürülmesi pek çok akademisyenin önünü açması bakımından olumlu değerlendirilebilir.

Bunun yanında biz yabancı dil puanı bakımından şartı sağlayamayan akademisyenlere kademeli yayın şartının getirilmesini savunmuştuk.

65 puan veya 55 puan bir zorunlu şart değil esnek bir şart olsun istemiştik. Yani yeterli dil puanı olanlar 100 akademik puan ile doçentlik müracaatı yaparken bu puanı yeterli olmayanların 150 ya da 200 yayın puanı ile doçentliğe başvurmasını önermiştik.

DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVININ KALDIRILMASI MEMNUNİYET VERİCİ

Bu kanun sözlü sınavı da kaldırması bakımından sendika olarak taleplerimize uygun görülse de, kanunun ilk kamuya yansıyan halinde ÜAK’dan doçentlik yeterlik belgesi alan kişilerin üniversiteler tarafından istenir ise üniversitelerin belirleyeceği jüriler tarafından sözlü sınava tabi tutulacağı, üniversiteler tarafından uygun görülenlere doçentlik unvanı verileceği şeklinde duyurulmuş idi.

Yapmış olduğumuz gerekli girişimler neticesinde, oluşan kamuoyunun da etkisi ile bu keyfi durum bir nebze düzeltilmiştir. Buna göre, ÜAK’dan eser incelemesi başarılı bulunan akademisyenler DOÇENTLİK BELGESİ alarak DOÇENT unvanını almış olacaklardır.

Ayrıca üniversiteler sözlü sınavı şart koşarlar ise bu sınav üniversite tarafından yapılmak yerine, ÜAK tarafından oluşturulacak komisyon tarafından yapılacaktır, şeklinde kanunda değişiklik olması da objektiflik açısından önemlidir.

Fakat bu uygulamanın da, özellikle kamera kaydı gibi belirli kurallara bağlanarak, kendi yayınları, ulusal ve uluslararası bilimsel literatür ve birikim ile temsil kabiliyeti gibi konular üzerinden belirli kriterlere bağlı şekilde sözlü sınav uygulaması yapılması icbar edilerek tarafsızlığının sağlanması gerekmektedir.

Bunun ile birlikte üniversitelerin doçent kadrosuna atama yapmak için ek koşullar belirleyebileceği maddesinin alt ve üst sınırlarının belirlenmesi uygun olacaktır. Aksi takdirde üniversiteler arasında ciddi farklılıkların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.

Bu standartlaşmanın, sistem ve herkes tarafından tarafsız bir şekilde uygulanabilecek referans noktalarının tespit edilip, kişisel kayırma ve husumetlerin terk edilmeye çalışıldığı günümüz dünyasında, akademisyenlerin kaderini kişilerin iki dudağının arasına bırakmaktadır. Bu durum ciddi bir tezat oluşturmaktadır.

Ayrıca Türk Eğitim-Sen olarak yıllardır bütün yaptığımız çalışmalarda akademik atanma ve yükseltilmelere ilan ve atama noktasında bir bilimsel ve hizmet standardı getirilmesini savunmuştuk.

Kişileri atama kadro ve özlük hakları için hiç kimsenin kapısında bekletmeden kurum içi yükseltilmelerinin; Doktorasının bitiren ve yayın şartını sağlayan kişilerin Yardımcı Doçent veya yeni adıyla Doktor Öğretim Üyesi; ÜAK’dan Doçentliğini almış ve belirlenen yayın şartını taşıyan kişilerin doğrudan doçent, Doçentlikte 5 yılını tamamlayan ve yayın şartının taşıyanların Profesör olarak atanması gerektiğini, ancak akademik personelin özlük haklarının bu şekilde düzene sokulacağını savunmaktayız.

Türk Eğitim-Sen olarak, ancak üniversitenin ihtiyacı olan akademik kadroya atanacak kurum içi personel bulunmaması bu ihtiyacın anabilim dalı, bölüm başkanlığı ve dekanlık tarafından bildirilmesi ya da özel araştırma ve ihtisas durumunda ilana çıkılarak kurum dışından öğretim elemanı alınmasını önermekteyiz.

Madde 6’da yer alan doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanın veya üniversiteler arası Kurulun önerisi üzerine yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlilik kazanmış olan öğretim yardımcılarının üniversitelerin uygun görmesi halinde haftada 12 saat ders verebileceği belirtilmektedir.

Gerekçede belirtildiği gibi eğer öğretim elemanlarında daha verimli faydalanılması için 12 saat maaş karşılığı 20 saate kadar ücretli ders vermesinin önü açılmalıdır.

Böylece bütün öğretim yardımcılarının doktora sonrası ders verme hakkına kavuşması ile üniversitelerimizde bulunan insan kaynağının heba edilmeden değerlendirilmesine imkân verilmiş olacaktır.

UZMANLARA HAKSIZLIK YAPILMIŞTIR

Yine bu kanun, okutman, araştırmacı, uzman, eğitim planlamacısı gibi bütün akademik kadroları öğretim görevlisi adı altında birleştirmektedir. Fakat geçici 34 maddenin 2 fıkrası; Uzman, Araştırmacı, Eğitim Öğretim Planlamacısı gibi kadrolardan öğretim görevlisi olanlara derse girme hakkı vermemektedir.

Bu da derse giren ve giremeyen öğretim görevlisi gibi bir garabet doğurmuştur. Kaldı ki bütün öğretim görevlilerine bu derse girme hakkının bölüm ve üniversiteleri ciddi anlamda rahatlatacak görülmektedir.

İlgili kanun ile Dr. Araştırma görevlilerine on saate kadar ihtiyaç halinde derse girme yetkisi verilirken diğer kadrolardan dönüşen öğretim grevlilerinin en azından Dr. unvanını almış olan akademisyenlere de bu derse girme, tez yönetme yetkisi verilmesi gerekmektedir.

Kanunda belirtilen ihtilafların çözülmesi, eksikliklerin giderilmesi sosyal devlet, anayasal hak ve çalışma barışı açısından kanun koyucuların ivedilikle eğilmesi gereken hususlar olarak ortada durmaktadır.

Değerli üniversite çalışanları ve eğitim çalışanları, Eğitimin bir bütün olarak ele alınması, öğretim elemanları, öğretim üyeleri ve üniversitelerin idari çalışanlarının da sürecin bir parçası olarak görüldüğü bir yaklaşım ile üniversitelerimiz; ülkemizin geleceğinin emanet edileceği münevverlerin yetiştiği, gözbebeğimiz gençlerimizin ülkeye kazandırıldığı eğitim yuvaları olarak değerlendirilmelidir.  

Buradaki işleyişin sağlıklı yürütülmesini hedefleyen eğitim çalışanlarının talepleri dinlenerek tespit edilen sorunlar acil olarak gündeme alınarak sonuçlandırılmalıdır. Akademik personelin olduğu kadar idari personelin de akademik yükseltilme, özlük ve görevde yükseltilme gibi ciddi problemleri bulunmaktadır.

ÖYP’lilerin kazanılmış haklarının ellerinden alınması, Akademik kadro atamalarında keyfi uygulamalar, ülkemizin çalışan ve üreten beyinlerine zarar vermektedir.

Acilen bir YÖK şurası düzenlenerek akademik, idari çalışanların güncel sorunları ile üniversitelerimizin öğrenci alımı, bölümlerin ihtiyaç değerlendirmeleri ve ülkemizin kalkınma planlarına göre hangi vasıfta yetişmiş insana ve elemana ihtiyaç duyulduğu; iş dünyası, kamu ve özel sektör temsilcilerinin de katılımı ile ortaya konulmalıdır.

Ülkemizin geleceğini düşünüyor ise partizan ve adama göre yaklaşımlardan vaz geçerek ehliyet, liyakat ve devlete sadakati ön plana çıkarıp Türk milletinden yana ve Türkiye Cumhuriyetinden yana taraf olmalıyız.

Unutulmamalıdır ki en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsana yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
kapsamhaber


 


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
MHP Lideri Bahçeli'den Fazıl Say açıklaması ...19 Ocak 2019
AVCI: ÖNCELİĞİMİZ BELEDİYE DEĞİL, MİLLİ BEKADIR16 Ocak 2019
"Sözlerini Ancak Çakallar Duyabilir"14 Ocak 2019
Cumhur İttifakı, Türk siyasi hayatındaki değişimin önemli bir parçasıdır 14 Ocak 2019
BOZKURT İŞARETİ MHP’YE AİTTİR13 Ocak 2019
Pazarlık değil, karşılıklı jestler oldu13 Ocak 2019
Avcı: Basının kahramanları çalışan gazetecilerdir10 Ocak 2019
BİR AYAĞI PENSİLVANYA’DA, BİR AYAĞI KANDİL’DE08 Ocak 2019
İşadamı Adil Çimen MHP Seyhan Adayı07 Ocak 2019
MHP’li Öztürk’ten avukatlara yeşil pasaport teklifi07 Ocak 2019
“Elveda diyeceklerden değil, El'vefa diyenlerdeniz”01 Ocak 2019
YAMAN BİR AÇMAZDASINIZ !29 Aralık 2018
DAĞ DİBİ AKLIN DİBİ28 Aralık 2018
CHP MİLLİ SAVUNMA BAKANINDAN VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN ÖZÜR DİLEMELİDİR.27 Aralık 2018
MHP’Lİ VEKİLDEN MUŞ İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERİSİ27 Aralık 2018
Bahçeli’den Akpınar’a çağrı!26 Aralık 2018
25 ARALIK GAZİANTEP’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU25 Aralık 2018
Liderimiz Devlet Bahçeli'nin vereceği kararı emir telakki edeceğiz24 Aralık 2018
Değerinizi hurda niyetine heba etmeyin24 Aralık 2018
SARIKAMIŞ HAREKATI EN HÜZÜNLÜ SAYFADIR23 Aralık 2018
MHPLİ ENGİNYURT: "BU YIKIM HAYVANCILIK ADINA BÜYÜK BİR KAYIP"22 Aralık 2018
MHP İl Başkanı Pehlivan: Sarıkamış Türk'ün Aynı Zamanda Fedakarlık Zirvesidir22 Aralık 2018
MHP İL Başkanı Erkan Öztürk Türkler dünyaya İki kez Hükmedecektir22 Aralık 2018
MAKAM İÇİN VATAN SATANLAR, FAHRETTİN PAŞA'YI ANLAYAMAZLAR.22 Aralık 2018
Bahçeli’den sert tepki! ‘Otur yerine geç derdim’21 Aralık 2018
Gözde Özkorul, Antalya Valisi'ne " Göçmenler Günü" ziyareti20 Aralık 2018
‘Hepimiz için bir vatan görevidir!’20 Aralık 2018
TAŞDOĞAN, MİLLİ VE YERLİ SİLAH ÇAĞRISI YAPTI20 Aralık 2018
VATANDAŞ KAPI KAPI SÜRÜNDÜRÜLMEMELİ20 Aralık 2018
Aycan “Kardeşliğimizi, kardeşlik hukukumuzu bozmamak lazım”19 Aralık 2018
CEMAL ENGİNYURT MECLİSTE ADETA KÜKREDİ! 18 Aralık 2018
2019 Yılı Bütçesi Genel Kurul'da18 Aralık 2018
ÖZTÜRK, MEVLANA YI ANDI18 Aralık 2018
MHP’nin Belediye Başkanı Aday tanıtım Töreni gerçekleşti18 Aralık 2018
"Güneydoğu Başta Olmak Üzere Anadolu'nun Birçok Yerinde...17 Aralık 2018
HBYS PERSONELİ VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI BEKLİYORLAR16 Aralık 2018
Milleti sokağa dökmek istiyorlar16 Aralık 2018
MHP’NİN VARLIĞI ADANA İÇİN ŞANSTIR13 Aralık 2018
Devlet Bahçeli’den Binali Yıldırım açıklaması10 Aralık 2018
"İT KUDURUNCA ÖNCE SAHİBİNE SALDIRIR"10 Aralık 2018
MHP'den Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik teklifi 08 Aralık 2018
MHP'li Depboylu: “5 Aralık Kadın Hakları Günü” Hakkında Açıklama Yaptı. 05 Aralık 2018
OLCAY KILAVUZ'DAN KOCAMAZ'A: İP'İN YENİ CAMBAZI04 Aralık 2018
MHP'de pazarlık söz konusu olmaz 04 Aralık 2018
Bahçeli ile bir araya gelmemiz kaçınılmaz04 Aralık 2018
Yalçın: MHP Tüzüğü’ne ilişkin iddialar mesnetsiz ve asılsız03 Aralık 2018
MHP’li Sadir Durmaz’dan yerel seçim açıklaması03 Aralık 2018
Milli Değerlerimiz Yabancılara Teslim Edilmemelidir30 Kasım 2018
HASAN KALYONCU: MİLLİYETÇİLİK, ÇEVRECİLİKTİR!29 Kasım 2018
MHP'li Vekilden Çingene Kızı Teşekkürü29 Kasım 2018
Nişasta Bazlı Şeker, İnsan Metabolizmasına Aykırıdır.29 Kasım 2018
Başkan Ergün Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı28 Kasım 2018
Büyükataman'dan Cumhurbaşkanına Hızlı Tren Mektubu28 Kasım 2018
Ümitsiz vaka Emin Çölaşan’a26 Kasım 2018
CHP, kavganın ve kaosun adresidir. 24 Kasım 2018
“MHP, İstismar Ve Çarpıtmalara Fırsat Vermeyecektir” 23 Kasım 2018
MHP’den çocuk hakları komisyonu önerisi22 Kasım 2018
İttifak Zirvesi Görüşmesi Sona Erdi21 Kasım 2018
MHP Lideri Bahçeli: Gündemi davet sahibi belirler 20 Kasım 2018
Avcı: Adana’da üç hilal daha Güçlü dalgalanacaktır!20 Kasım 2018
MHP’NİN AF TEKLİFİ KOMİSYONU GEÇEMİYOR!16 Kasım 2018
“Atatürk’ün, gönüllerdeki Sevgisini asla silemezler”16 Kasım 2018
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN ELEŞTİRİSİ HAKLI14 Kasım 2018
ATAM; Yeriniz, Türk Milletinin Kalp Otağındaki Tahttır11 Kasım 2018
Avcı: MHP Dünyada tektir, benzeri yoktur!07 Kasım 2018
Hapiste yatanın tek duası...06 Kasım 2018
"BU NE PERHİZ"02 Kasım 2018
CHP’YE “AKP AYARI”01 Kasım 2018
CUMHURİYET BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ!30 Ekim 2018
CHP siyaseti çıkar ilişkisi olarak görüyor30 Ekim 2018
Enginyurt; (Af İçin) İnşallah Müjdeli Netice Alınacak30 Ekim 2018
Başkan Avcı’dan ‘29 Ekim’ mesajı29 Ekim 2018
Andımızı, Türk Milletinin hafızasından çıkaramayacaksınız27 Ekim 2018
MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu Samsun'da26 Ekim 2018
BAHÇELİ 29 EKİM RESEPSİYONUNA KATILMAYACAK26 Ekim 2018
İttifaksız yerel seçimler bölücülere ve şer ittifakına yarayacak26 Ekim 2018
"Çocuk İcrası" ve Ortak Velayet ile İlgili Kanun Teklifi26 Ekim 2018
MHP’li Akçay’dan EYT açıklaması25 Ekim 2018
OLCAY KILAVUZ'DAN ENGİN ALTAY AÇIKLAMASI25 Ekim 2018
CHP Kirli siyaseti parti misyonu haline getirdi25 Ekim 2018
Çakal, siyasi sübyancı, adileşme…25 Ekim 2018
‘Altay ayağını denk alsın’24 Ekim 2018
Kadınlar için doğum borçlanması talebi24 Ekim 2018
MHP lideri Bahçeli: ORTADOĞU'nun siyasetimize katkısı büyük24 Ekim 2018
Türklük yaşadıkça İslam da var olacaktır.23 Ekim 2018
SEMİH YALÇIN'DAN AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'E CEVAP!22 Ekim 2018
Türkiye’yi İsrail’e benzeten HDP’li vekile MHP’den sert tepki17 Ekim 2018
Bünyamin Avcı’dan ‘Önce Adana’ mesajı08 Ekim 2018
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı :“Anadolu ebedî Türk’ün yurdu!”01 Eylül 2018
MHP'li Fendoğlu: "Türk Milleti Her Türlü Zorluğun Üstesinden Gelecek Bir Millettir"15 Ağustos 2018
Fendoğlu, İş Adamlarıyla Buluştu15 Ağustos 2018
MHP'li Akçay'dan Transfer Açıklaması15 Ağustos 2018
MHP'li Büyükataman: Koray Aydın, şimdiki Genel Başkanı için “FETÖ'nün organize ettiği hanım” diyen kişidir .13 Ağustos 2018
HAYATİ ARKAZ MHP'YE GEÇTİ: 'BENİM İÇİN ONURDUR'13 Ağustos 2018
Avcı : Zalimin Doları varsa Türk’ün de imanı var13 Ağustos 2018
KORAY AYDIN’IN ‘BAHÇELİ’ GAFINA SEMİH YALÇIN’DAN İLK TEPKİ29 Temmuz 2018
MHP'li Yalçın'dan Teşkilata 'Askıda Ekmek' Mektubu28 Temmuz 2018
MHP’DEN EMEKLİLİKDE YAŞA TAKILANLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ27 Temmuz 2018
MHP’li Haberal’dan ABD’ye tepki27 Temmuz 2018
MHP Lideri Bahçeli: İnanıyorum ki, ‘askıda ekmek’ projesi tüm yurt sathında karşılık bulacak !27 Temmuz 2018
FINDIK HASADINA BAŞLARKEN27 Temmuz 2018
Avcı;“FETÖ'YE GÜNAH MI ÇIKARDIN, HİMMET Mİ VERDİN?27 Temmuz 2018
MHP'li Fendoğlu'nun Basın Bayramı Mesajı24 Temmuz 2018
Başkan Avcı’dan 24 Temmuz mesajı…24 Temmuz 2018
İP'DE HAYAL KIRIKLIĞI HAKİM24 Temmuz 2018
MHP'li Büyükataman'dan Çıray'a tepki24 Temmuz 2018
Ahmet Özyürek:Seçmen Rahat Ulaşsın Diye Ofis Açtı21 Temmuz 2018
MHP'DEN AKŞENER'E SUÇ DUYURUSU16 Temmuz 2018
CAMADAN: “TÜRK HALKI CANINI VERİR VATANINI VERMEZ”15 Temmuz 2018
BAHÇELİ: İYİ PARTİLİLER İMTİHANDAN GEÇTİ15 Temmuz 2018
AK PARTİ BUNU HİÇ BEKLEMİYORDU! KAYBETTİ14 Temmuz 2018
AK Parti ve MHP'li Vekiller Hizmet İçin Sosyal Medyadan Telefon Numaralarını Paylaştı14 Temmuz 2018
Devlet BAHÇELİ isteseydi İktidar olamazmıydı 13 Temmuz 2018
Bahçeli'den Kabine Yorumu10 Temmuz 2018
Yeni Bakanların İsim Listesi Açıklandı 10 Temmuz 2018
MHP'den Meral Akşener'e Tepki09 Temmuz 2018
İP’Lİ AĞIREL DEVLET ELİ ÖPEN İKİ İSMİ DE TOPA TUTTU “İYİ PARTİ MHP DEĞİLDİR”08 Temmuz 2018
MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'dan Nto'ya Teşekkür Ziyareti07 Temmuz 2018
CUMHUR İTTİFAKINA SAHİP ÇIKACAĞIZ06 Temmuz 2018
MHP'Lİ YALÇIN'DAN RAHMİ TURAN'A: "EŞEKTEN DÜŞEN ADAM"SIN05 Temmuz 2018
Güçlü MHP, Güçlü Türkiye'dir01 Temmuz 2018
Kanuni düzenlemeyle OHAL kaldırılabilir01 Temmuz 2018
DEVLET BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA: İDAMSA İDAM!30 Haziran 2018
BEŞTEPE'DE "CUMHUR" ZİRVESİ27 Haziran 2018
HER İKİ YİĞİDİN YOLU KIZILELMA'DIR27 Haziran 2018
MHP'li Akçay, İnce'ye Yüklendi26 Haziran 2018
MHP’DEN İLAN: TEŞEKKÜR MESAJI (İftira, İtham, İsnat)25 Haziran 2018
''SONER YALÇIN GİBİLER KAZI KOZ GİBİ GÖSTERMEKTEN SAKINMAZLAR''22 Haziran 2018
Günay;AFYONKARAHİSARLILAR SAFINIZ BELLİ Mİ?20 Haziran 2018
Türkiye'nin parlak yarınları güçlü MHP ile inşa edilecek18 Haziran 2018
Avcı: Adana Üç Hilal ile Yeni bir tarih yazar18 Haziran 2018
Sandıklara sahip çıkın18 Haziran 2018
Bahçeli, bu akşam Star-NTV'de18 Haziran 2018
Kırgınlıkları ve küskünlükleri geride bırakmamız gerekiyor17 Haziran 2018
Devlet Bahçeli, Hep Dimdik Durdu17 Haziran 2018
BAŞARININ ARKASINDA CUMHUR İTTİFAKI VAR12 Haziran 2018
Adana’da Bahçeli heyecanı!12 Haziran 2018
Büyükataman Meşalelerle Karşılandı12 Haziran 2018
İlk turda bu işi bitirmek zorundayız 11 Haziran 2018
Cumhur İttifakı millet tarafından teveccüh görecektir11 Haziran 2018
"PKK'nın ini yerle bir olacak, bunu da herkes böyle bilsin"11 Haziran 2018
Avcı: Nobel Fedakârlık Ödülü Devlet Bahçeli’ye verilirdi10 Haziran 2018
MHP Adana’da birlik gösterisi!10 Haziran 2018
Günay;MHP TÜRKİYENİN TEMİNATIDIR.10 Haziran 2018
'Bu beyler ABD'nin, PKK'nın, FETÖ'nün davulunu çalıyor'09 Haziran 2018
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE : 'FİTNEYE İZİN YOK'08 Haziran 2018
Biz Emin Çölaşan’ın cemaziyülevvelini iyi biliriz 08 Haziran 2018
MHP Adana’dan “Af” hamlesi!08 Haziran 2018
MHP'li Karakaya: Türk Milleti Kandil'e Operasyonun Arkasındadır07 Haziran 2018
Bu Çok Samimi Bulunmayacak Bir Davranıştır07 Haziran 2018
Başkan: MHP Antalya'da birinci parti olursa şaşırmayın07 Haziran 2018
Yusuf Baş: 24 Haziran Türkiye’nin son şansı!07 Haziran 2018
"KONUŞTUKÇA İÇ YÜZLERİ ORTAYA ÇIKIYOR"06 Haziran 2018
"MHP, MUHARREM İNCE GİBİLERLE YAN YANA GELMEZ"05 Haziran 2018
Atilla Kaya açık açık fitne üretmeye çabalamaktadır05 Haziran 2018
İzgioğlu: Doktor Devlet Reçete MHP!05 Haziran 2018
ŞANLIURFA’DA MHP’YE KATILIM04 Haziran 2018
YAPIM VE YIKIM İTTİFAKI KARŞI KARŞIYA04 Haziran 2018
MHP'li Büyükataman'dan din görevlilerine mektup04 Haziran 2018
Yusuf Baş: Türkiye karar arifesinde03 Haziran 2018
MUAYENE ÜCRETLERİNİ KALDIRACAĞIZ03 Haziran 2018
Varlı: Koltuk hırsı olanlar MHP’yi anlayamaz03 Haziran 2018
Cemal Çetin; “TBMM’de Avrupalı Türklerin sesi olacağım“03 Haziran 2018
BEŞ BENZEMEZLER İTTİFAKI MERKEZİNDE HDP VAR02 Haziran 2018
Varlı: Allah akıl versin Fırsat vermesin!01 Haziran 2018
'MHP'ye Kürt seçmen oy vermez' ifadesi suçtur' 31 Mayıs 2018
Af çıkacak bunun geri dönüşü yok31 Mayıs 2018
KILIÇDAROĞLU, MHP’NİN PROJESİNİ ARAKLADI31 Mayıs 2018
Çakıcı, Bahçeli Görüşmesinin Detaylarını Açıkladı30 Mayıs 2018
“BEYANNAMEMİZ SOSYAL VE EKONOMİK SORUNLARA ÇÖZÜMLER GETİRİYOR”30 Mayıs 2018
Ak Partili Dağlı’dan MHP SİM’e ziyaret29 Mayıs 2018
Adanalı ‘Üç Hilal’ diyor “Cumhur İttifakı” diyor!29 Mayıs 2018
Cumhur ittifakı, milli bir yemindir29 Mayıs 2018
CAMADAN’A GENÇLERDEN YAKIN İLGİ28 Mayıs 2018
Türkiye'nin Önü Açılacaktır28 Mayıs 2018
Avcı: MHP Türk-İslam Dünyasının umudu27 Mayıs 2018
MHP Adana’da zafer bekliyor!26 Mayıs 2018
Yusuf Baş: Cumhur İttifakı milli hamledir!25 Mayıs 2018
Seçimin erkene alınmasının ...25 Mayıs 2018
İzgioğlu: “Ülkücü her rüzgârda savrulmaz!"25 Mayıs 2018
Aycan: Sayın Cumhurbaşkanı Para Politikalarına Müdahale Etmese Daha İyi Olur24 Mayıs 2018
TÜRKİYE'Yİ ÇÖKÜNTÜDEN KURTARMAMIZ LAZIM24 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı'ya ziyaret23 Mayıs 2018
Avcı’dan ‘Sevgi, saygı, hoşgörü’ mesajı21 Mayıs 2018
Ersoy: Adanaspor ve Adana Demirspor onurumuz ve gururumuzdur21 Mayıs 2018
Avcı: Bu seçim ilk turda biter!21 Mayıs 2018
Abdurrahman Başkan'ın Basın Açıklaması;20 Mayıs 2018
Bahçeli: "Kudüs İslam'dır, Aynı Zamanda Türklüğün Derin İzlerini Taşımaktadır.20 Mayıs 2018
Taşdoğan'dan Adaylık Sevincini Annesi ile Yaşadı20 Mayıs 2018
YENİKAPI'DA ZULME LANET KUDÜS'E DESTEK MİTİNGİ18 Mayıs 2018
Edirne F Tipi Cezaevini yol yapanlar, kader mahkûmlarına sırtlarını dönmüşlerdir18 Mayıs 2018
"Kudüs Hazreti Ömer'in emanetidir"16 Mayıs 2018
KÜRŞAT YILMAZ CEZAEVİNDEN YAZDI: “DEVLET BEYİM !”16 Mayıs 2018
“CHP’NİN RAHATSIZLIĞI TERÖRİSTE AF OLMAMASI”15 Mayıs 2018
MHP'li Büyükataman'dan Koray Aydın'a cevap15 Mayıs 2018
UZMAN ÇAVUŞLARIMIZIN KADRO İSTEĞİNİ BİR KEZ DAHA DİLE GETİRDİ14 Mayıs 2018
Bahçeli'ye Çok Özel Teşekkür13 Mayıs 2018
24 HAZİRANDA KURULAN TUZAKLAR BİR BİR BOZULACAKTIR.12 Mayıs 2018
MHP’li Karakaya’dan “Vergi barışı” uyarısı! 12 Mayıs 2018
“MÜREKKEBİN AKMADIĞI YERDE KAN AKIYOR”11 Mayıs 2018
"Cumhur İttifakı Tarih Yazacak"11 Mayıs 2018
MHP'den "tamam" açıklaması10 Mayıs 2018
Karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun yoksulluktur. 10 Mayıs 2018
'Bu talebin özü İslam düşmanlığıdır'10 Mayıs 2018
Fransa'ya Kur'an-ı Kerim tepkisi10 Mayıs 2018
Şehidimizin vasiyeti Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli tarafından yerine getiriliyor!08 Mayıs 2018
MHP’nin Seçim Müzikleri Belli Oldu 08 Mayıs 2018
Kadın memura tacizci İP çadırına takılan İP’li biri çıkmıştır 07 Mayıs 2018
"Türkiye Üzerinde Çok Açıktan Aleni Bir Hesaplar Var"06 Mayıs 2018
MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’DEN MUHARREM İNCE YORUMU04 Mayıs 2018
MHP'den CHP'ye "İnce" Mesajı04 Mayıs 2018
Bizim çatımız millettir04 Mayıs 2018
ASKER VE POLİSİMİZE HALA ÖDENMEYEN TAZMİNATLARI İVEDİ OLARAK ÖDENMELİDİR!04 Mayıs 2018
Başbuğ Alparslan Türkeş’in İstismar Edilmesine Sert Tepki 04 Mayıs 2018
BAHÇELİ: HAYIRLI UĞURLU OLSUN02 Mayıs 2018
MHP'den Fair Play Ödülü Kutlaması02 Mayıs 2018
MHP'den AKP'ye uyarı: Acele edin!01 Mayıs 2018
Bahçeli'den SP ve CHP adayları için yorum01 Mayıs 2018
BERAT KANDİLİ NEDENİYLE KUTLAMA MESAJLARI 30 Nisan 2018
Muharrem Günay MHP Afyonkarahisar Milletvekil Aday Adayı29 Nisan 2018
O Parti'nin İl ve İlçe Teşkilatları, MHP'ye Geçtiler28 Nisan 2018
GÜL, ADAY OLURSA KENDİSİNİ SIFIRLAR27 Nisan 2018
Bizim Adayımız Net Ve Belli. 26 Nisan 2018
'Büyük Türkiye'ye Giden Yol Cumhur İttifakı'ndan Geçiyor'25 Nisan 2018
MHP'Lİ AKÇAY'DAN AKPM'YE TEPKİ25 Nisan 2018
NEDEN ERKEN SEÇİM KARARI ALINDI?24 Nisan 2018
CHP gerilim yaratmak için oraya gelmiş24 Nisan 2018
23 Nisan 1920 hiçbir zaman ihmal ve inkar edilemeyecek24 Nisan 2018
'Siyaset hile ve hülle kabul etmez'23 Nisan 2018
"TÜRKİYE BEDEVİ DEVLETİ DEĞİLDİR"23 Nisan 2018
MHP'li Semih Yalçın'dan Çölaşan'a cevap23 Nisan 2018
İLK MECLİS VATAN KURTARMIŞ, DEVLET KURMUŞTUR23 Nisan 2018
MHP İl Başkanı Karataş'tan 23 Nisan Mesajı23 Nisan 2018
Sıddıkoğlu;MHP’den milletvekili aday adayı olmaya karar verdim.22 Nisan 2018
Siyasetimizi İYİ Parti’ye Göre Belirlemiyoruz.21 Nisan 2018
"Ülkeyi sürekli seçim tartışmalarının içinde tutmak akılcı değil" 20 Nisan 2018
Er Meydanı Kurulmuştur19 Nisan 2018
Herkes Seçime Girsin19 Nisan 2018
TÜRKİYE ERKEN SEÇİME GİDİYOR18 Nisan 2018
Karşılıklı Alınmış Bir Karar Değil17 Nisan 2018
Afyonda Kaymak, Antep’te kebap ye ama işçi hakkı yeme.17 Nisan 2018
MHP'li Varlı'dan "Sulama Birliği" çıkışı!13 Nisan 2018
DURUŞUMUZ VE TAVRIMIZ TÜRK GENÇLİĞİNDEN YANADIR12 Nisan 2018
Türkiye, varlığını hissettirmesi gereken bir dönemdedir12 Nisan 2018
Mehmetçik'ten Bahçeli'ye "Zeytin Dalı" Hediyesi11 Nisan 2018
Amazon Heykeli Kaldırılsın, Türk Birliği Parkı Yapılsın10 Nisan 2018
Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilyurt İlçe Kaya'nın Polis Haftası Mesajı10 Nisan 2018
MHP Bartın Teşkilatı'ndan Ziyaret10 Nisan 2018
MHP’li Karakaya’dan işsizlere destek!08 Nisan 2018
CHP SİYASİ YANKESİCİLİK PEŞİNDE08 Nisan 2018

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI

EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI

Türk Çocuğu Ecdadını Tanıdıkça!
Daha Büyük İşler Yapmak İçin!
Kendinde Kuvvet Bulacaktır.

CH