Ana Sayfa > MHP HABER

Türkiye geriye sarmayacak, eskiye dönmeyecek
Flaş Haber
13 Ocak 2021
Bu haber 816 kez okundu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş ve Uygulama Süreci” başlıklı ikinci özel açıklama yaptı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ''Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin mimarı Cumhur İttifakı, sahibi ise şüphesiz aziz milletimizdir. Bizim sözümüz Türk milletinin sözüdür. Bu söz yere düşmeyecek, Türkiye geriye sarmayacak, eskiye dönmeyecektir.'' ifadelerini kullandı.
MHP Lideri Bahçeli’nin EtikHaber’e özel olarak yaptığı ikinci açıklama şu şekilde:
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMA SÜRECİ
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Esasları:
Dünyada demokratik ülkelerin uyguladığı üç hükümet sistemi bulunmaktadır: Başkanlık sistemi, parlamenter sistem ve yarı başkanlık sistemi. Bu sistemlerin şekillenmesinde özellikle yasama ve yürütmenin yapısı ve aralarındaki ilişkiler belirleyici olmaktadır.
Her bir hükümet sistemine model teşkil eden ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkeler bu sistemlere kendi tarihi şartlarını yansıtmışlardır.
Tabidir ki, her ülkenin sahip olduğu kendine özgü siyasi, sosyal, kültürel ve benzeri şartlara ve farklılıklara bağlı olarak, hükümet sistemlerinin alt unsurları da birbirinden farklı olabilmektedir.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ABD ve diğer başkanlıkla yönetilen ülke örnekleri de incelenerek Türkiye’ye özgü, Türk milletinin tarihi ve kültürel dokusuna uygun bir hükümet sistemi olarak inşa edilmiştir. Dünyada uygulanan başkanlık sistemlerine göre rasyonelleştirilmiş bir hükûmet modelidir.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin merkezinde sadece millet egemenliği ve demokratik değerler bulunmaktadır.
Anayasamız ile güvence altında bulunan cumhuriyetin temel nitelikleri, millî ve üniter devlet yapımız, Türk millî kimliği, Atatürk, demokratik rejim ve temel insan hakları gibi değerler yeni sistemin kırmızı çizgileridir.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi, parlamenter sistemin ağırlıklarını tasfiye etmiş, olumsuzluklarını gidermiştir. Türkiye vesayet odaklarından arındırılmış, ayak bağlarından kurtulmuş, özgüvene kavuşmuştur.
Devlet yönetiminde çift başlılık, hükûmet krizleri, yönetim sisteminde tıkanıklıklar ve siyasal istikrarsızlıklar dönemi sona ermiştir. Hükûmet bunalımlarına kilit vurulmuş, hükûmet etme sistemindeki engeller aşılmıştır.
Böylelikle, siyasi, ekonomik ve demokratik istikrarın yolu açılmış; hızlı işleyen, çabuk karar alan, sorunların çözümüne ve Türkiye'nin gelişmesine odaklı bir yönetim yapısı tesis edilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi kuvvetler arasındaki denge ve denetimi güçlendirmiştir. Kuvvetler ayrımı net olarak sağlanmıştır.
Yürütme yetkisini doğrudan milletin vermesi temin edilmiş, yürütme Meclis içinden çıkmadığı ve güvenoyunu bizzat milletten aldığı için de güvenoyu ve gensoru mekanizması kaldırılmıştır.
Meclis Yürütmeye karşı denetim gücüyle donatılmış, Cumhurbaşkanı, Meclis’e hesap verebilir hale getirilmiştir.
Parlamenter sistemdeki sınırsız yetkili ve sorumsuz Cumhurbaşkanı yerine, her türlü iş ve işlemleriyle ilgili sorumlu, hem yasama, hem yargı denetimine tabi, hem de millete karşı hesap veren bir cumhurbaşkanlığı makamı oluşturulmuştur.
Parlamenter sistemde Meclisin yasama yetkisini elinden alan, yetki kanununa dayalı kanun hükmünde kararname çıkarma uygulaması yeni Sistemle birlikte kaldırılmıştır.
Parlamenter sistemde yargı denetimine tabi olmayan Cumhurbaşkanının her türlü eylem ve işlemleri yeni Sistemle birlikte yargı denetimine tabi hâle gelmiştir.
Yargının tarafsızlığı anayasal hükme bağlanmış, yargıda birlik amacıyla sivil-asker ayrımına son verilmiş, Anayasa Mahkemesinin askeri kökenli iki üyeliği kaldırılmış, askeri mahkemeler kapatılmıştır. Ayrıca, ara rejim dönemlerini çağrıştıran sıkıyönetim kaldırılmıştır. Böylelikle demokratikleşme yönünde de önemli adımlar atılmıştır.
Yargıda kutuplaşmaya ve illegal oluşumların sızmasına zemin hazırlayan yapının ortadan kaldırılması amacıyla HSYK, HSK adıyla yeniden yapılandırılarak üyelerinin çoğunluğunu teşkil eden 7 üyenin TBMM’de nitelikli çoğunlukla seçilmesi düzenlenmiştir.
Siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılabilmelerinin yasal altyapısı oluşturulmuş, temsilde adalet ilkesi gözetilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle ülkemiz yönetimde istikrarın, temsilde adaletin temin edildiği bir yönetim sistemine kavuşturulmuştur. 24 Haziran 2018 seçimlerinde seçmen iradesinin Meclis’e yansıma oranı yüzde 99,3 olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Süreci:
Hatırlanacağı gibi Anayasa değişikliğinin yapıldığı 16 Nisan 2017 öncesinde hükümet sistemi değişikliğini zorunlu kılan sebepler ile değişikliklerin ne getireceği, parlamenter sisteme göre üstünlükleri kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bunların başında parlamenter sistemde yaşanan sorunlar, zemin hazırladığı demokrasi dışı müdahaleler, siyasi istikrarsızlıklar, hükümet kurma krizleri, yürütmedeki çift başlılık ve bunun neden olduğu sistem tartışmaları ve milli bekamızı tehdit eden gelişmeler olarak ifade edilmiştir.
Türkiye'de çok partili seçimlerin yapıldığı 21 Temmuz 1946 tarihinden 9 Temmuz 2018 tarihine kadar geçen yaklaşık yetmiş iki yılda 51 hükûmet görev yapmış olup Parlamenter hükûmet sisteminin uygulandığı bu dönemde hükûmetlerin ortalama ömrü yaklaşık bir yıl beş ay düzeyinde kalmıştır.
Türk milleti, parlamenter hükümet sisteminde birtakım iç ve dış vesayet odaklarının tasarımıyla nasıl hükûmetler kurulduğunu ve nasıl düşürüldüğünü defalarca yaşamış, yirmi beş gün süreyle görev yapan hükûmetleri görmüştür.
En uzun süreli koalisyon hükümeti yaklaşık üç buçuk yıl (3 yıl 5 ay 5 gün) süren bizim de içinde olduğumuz 57. Hükümet olmuştur.
Bu denli kısa ömürlü hükûmetlerin yanı sıra, koalisyon ve hükûmet kurma çalışmaları, güvenoyu alma süreci ve Mecliste yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde yaşanan krizler, yönetim sisteminde tıkanıklıklara yol açmış, önemli zaman kayıplarına ve istikrarsızlıklara neden olmuştur. Devletin tepesinde yaşanan bu sıkıntıların sebep olduğu demokrasi dışı girişimler parlamenter sistemin sorunları olarak yaşanagelmiştir.
Demokrasi dışı müdahalelere zemin hazırlayan siyasal istikrarsızlıklar, Türkiye'yi ekonomik ve sosyal yönden de olumsuz olarak etkilemiştir.
Türkiye, darbelerin acı ve ağır faturalarına katlanmak durumunda kalmış, darbeler, her defasında ülkemiz ve milletimiz için yıkım olmuş, Türkiye'yi hedeflerinden caydırmış, on yıllarımızı kaybettirmiştir.
Parlamenter sistemin ülkemizdeki en önemli sorunlarından birisi Cumhurbaşkanı ve Başbakandan oluşan iki güçlü organ tarafından yerine getirilen yürütmedeki çift başlılık olmuştur.
Türkiye’nin yönetim yapısını sakatlayan, hukuk ve anayasa tartışmalarını alevlendirip kriz ve kaosu derinleştirme ihtimali taşıyan hükümet etme sistemindeki karmaşa, özellikle de 15 Temmuz sonrasında çözülmesi zorunlu bir problem olarak tekrar karşımıza çıkmıştır.
MHP ve AK Parti arasında varılan uzlaşmayla, sistemdeki sorunların çözümüne yönelik yeni bir hükümet sistemi ortaya çıkarılmış, Türkiye'nin maruz kaldığı risk ve tehditlere karşılık verebilecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" inşa edilmiştir.
Bu süreçte Türkiye'nin önündeki engelleri aşması ve hasımlarına karşı güç birliği yapabilmesi, millî güçlerin bir ve beraber olmasını ve millî mutabakatla hareket etme zaruretini ortaya çıkarmıştır.
Cumhur İttifakı da böyle bir sorumluluk ahlakıyla doğmuş; Yenikapı Mitingi ile sembolleşen millî birlik ruhu, Cumhur İttifakı'nın temel dayanağı olmuştur.
Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında varılan mutabakat sonucunda Türkiye’de hükümet modelini yeni bir zemine oturtan Anayasa Değişikliği Paketi hazırlanmıştır.
10 Aralık 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına verilen ve 18 maddeden oluşan “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Anayasa Komisyonu ve Genel Kurul görüşmelerinden sonra 21 Ocak 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda referanduma götürülmek üzere 339 oyla kabul edilmiştir.
Türk milleti, ülkemize yönelik artan risk ve tehditleri, bekamız üzerinde oynanan oyunları ve yönetim sistemimizdeki sorunları görerek 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla anayasa değişiklik paketini yüzde 51,18 oranındaki "evet" oyu ile kabul etmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine onay vermiştir.
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi Türk milletinin başarısıdır. Hiçbir dış tazyik ve yönlendirme olmadan, hiçbir telkin ve baskı yaşanmadan hükûmet sistemi, cumhurun bizzat irade ve isteğiyle değişmiş, Türk milleti demokratik rüştünü bir kez daha ispatlamıştır. Temel amacı, Türkiye'nin birlik ve dirliğini korumak, beka ve istiklalini yaşatmak olan yeni bir siyasi sürece girilmiştir.
Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin Anayasa değişikliği gerçekleşmeden evvel kamuoyunun gündeminde tartışılmıştır. Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları görüşlerini kamuoyu ile paylaşmış, parlamentoda yapılan çalışmalar da kamuoyunun gözü önünde olmuştur.
Anayasa değişikliğinin bütünüyle uygulamaya girmesi yapılacak ilk cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi ile ilişkilendirilmiş ve 24 Haziran 2018 tarihinde söz konusu seçim yapılmıştır.
Bu seçimin önemli özelliklerinden birisi, yürütmeyi ve yasamayı doğrudan halkın seçmesinin yanı sıra, yapılan propagandalar itibariyle 16 Nisan 2017 de ki halkoylamasından sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin adeta ikinci defa oylanması olmuştur.
Bu seçime Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini inşa eden AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi “Cumhur İttifakı” çatısı altında girerken CHP, HDP, İP, SP’nin oluşturduğu blok parlamenter sisteme dönmeyi vaat etmişlerdir. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi sonucunda Cumhurbaşkanı yüzde 52,59 oyla seçilmiş, 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonucunda Cumhur İttifakının toplam oy oranı ise yüzde 53,66 olmuştur.
Üçüncü olarak da 31 Mart 2019’da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri esasen yerel yöneticilerin seçilecek olmasına rağmen sistem tartışmaları ile geçmiştir. Seçimin sonucunda il genel meclisi üyeliği seçiminde Cumhur İttifakı oy oranı % 60,43 olmuştur. Belediye meclis üyeliği ve belediye başkanlığında da Cumhur İttifakı başarılı olmuştur.
Böylece Türk milletinden üç defa destek ve onay alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, meşruiyetini güçlendirmiş ve bunu tartışma alanı olmaktan çıkarmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Uygulama Sonuçları:
Türkiye, 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle yönetilmektedir. Bugüne kadar geçen 2,5 yıllık (13 Ocak 2021 tarihi itibariyle 2 yıl 6 ay 4 gün - 914 gün) süre zarfında birçok alanda tarihi adımlar atılmış, başarılar elde edilmiştir.
Türkiye, dünyanın ve içinde bulunduğu bölgenin çetin ve zorlu şartlarında olağanüstü bir diriliş ve yükseliş azmiyle öne çıkmaktadır.
Türkiye çok yönlü ve insani dış politika anlayışı ile bölgesel gelişmelerin belirleyicisi, küresel düzeyde etkili bir aktör durumuna gelmiştir.
Bir yandan milli güvenliğimizin ve egemenlik haklarımızın korunması, aynı zamanda da bölgesel ve küresel ölçekte adaletin tesisi için çaba sarf etmektedir.
Bölgesel ve küresel ölçekte her alanda uluslararası hukuka uygun, meşru ve millî politikalarla bekamıza, güvenliğimize, egemenlik haklarımıza ve tarihî mirasımıza sahip çıkılmaktadır.
Türkiye, küresel düzeyde adalet anlayışının tesis edilmesine de katkı vermektedir. Nerede bir mazlum varsa, nerede hakkı yenmiş, barış ve huzura susamış bir mağdur bulunuyorsa Türkiye bütün gücüyle oradadır.
Terörle mücadele kararlı, etkin ve başarılı bir şekilde devam ettirilmekte, girilemez denilen yerlere girilmekte, kahraman güvenlik güçlerimiz destan yazmaktadır.
“Pençe”, “Kıran”, “Kapan”, “Yıldırım” ve şimdi de “Eren” Operasyonları terörün belini kırmakla kalmamış, Türk devletinin kudretini göstermiştir.
Artık terörün sonuna yaklaşılmaktadır. Kanlı örgütün dağ kadrosu da günbegün erimekte, elebaşları etkisiz hale getirilmektedir. Huzur ve güvenlik ortamı güçlü bir şekilde tesis edilmektedir.
Emperyalist güçler tarafından Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoru girişimi, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekâtlarıyla bertaraf edilmiştir. Türkiye’nin tezlerinin kabul edildiği önemli bir askeri, diplomatik ve siyasi başarı sağlanmıştır.
Teröristlerden temizlenerek güvenli hâle getirilen bölgelerde temel altyapı ihtiyaçlarının sağlanması ve hayatın normalleşmesi için ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalışmalar devam etmektedir.
Türkiye, tehditlere aldırmadan, Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını ve millî çıkarlarını korumak için etkin bir politika yürütmektedir.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde imzalanan anlaşmayla, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmaya çalışanların oyunları bozulmuş, Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını koruma kararlılığı gösterilmiştir.
Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle, mavi vatanımızda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetki verdiği alanlarda, araştırma faaliyetleri yapılmaktadır.
Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirmiştir. Keşfedilen 405 milyar metreküp doğal gaz rezervi, ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze güç katacak, vatandaşlarımızın refahına da yansıyacaktır.

Kıbrıs, Türkiye’nin millî davasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan cumhurbaşkanı seçimiyle yeni bir döneme girilmiştir.
46 yıl kapalı kalan Maraş açılmıştır. Maraş'ın açılması uluslararası hukuka uygundur, meşrudur ve tasarrufu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aittir.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in ibadete açılması yakın tarihimizin en önemli olaylarındandır. 86 yıl sonra zincirler kırılmış, Ayasofya Müslüman gönüllerle buluşturulmuştur.
Azerbaycan, 28 yıl sonra, Ermenistan’ın işgali altında bulunan öz topraklarını işgalden kurtarmıştır. Türkiye Azerbaycan’a açık destek vermiş, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında, aynı zamanda da diplomasi masasında yer almış, belirleyici olmuştur.
Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak koridor sayesinde Türkiye ve Azerbaycan ilk kez karayolu ile birbirine bağlanacaktır.
Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 2019 İnsani Gelişme Raporuna göre ilk kez en üst lig olan "en yüksek insani gelişme" kategorisine yükselmiş, 2020 raporuna göre de insani gelişme endeksi değeri artmış, ülkeler sıralamasında iki yılda 10 sıra birden yükselmiştir.
Ülkemizin Kovid 19 salgınıyla mücadelede etkinliği, güçlü sağlık altyapısı, ücretsiz test ve tedavi hizmetleri AB İlerleme Raporuna yansımış, Dünya Sağlık Örgütü yetkililerince ve dünya çapında gazete ve televizyon kanallarınca örnek gösterilmiştir.
Ülkemiz aralarında güçlü ekonomilere sahip ABD ve Avrupa ülkeleri de olmak üzere, zor durumlarda kalan 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa malzeme yardımı yapmıştır.
Türkiye bu dönemde deprem ve sel gibi can ve mal kayıplarına sebep olan doğal afetlere de maruz kalmıştır. Afetlerin yaraları süratle sarılmış, etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmiştir.
Bu süreçte üretime dayalı yerli ve milli ekonomiye dönük politikalara ağırlık verilmiştir. Milli teknoloji hamlesinin çıktıları alınmakta olup, başta savunma sanayi olmak üzere imalat sanayi, otomotiv, makine, enerji, yazılım, ilaç ve tıbbi malzeme gibi birçok alanda yerli ve milli üretim artmaktadır.
İlk millî helikopter motorumuz, İHA’lar, SİHA’lar, gemiler, zırhlı araçlar ve silahlar gururumuz olmuştur.
Savunma, havacılık ve uzay alanında ileri teknolojili çalışmalar yürütmek üzere 2020 yılı başında ilan edilen Konya Teknoloji Endüstri Bölgesinde, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Tesisinin açılışı yapılmıştır.
Türkiye'nin otomobilini üretecek fabrikanın temelleri Gemlik’te atılmıştır. Milletimizin beğenisine sunulan TOGG Türkiye'nin gururu olmuştur.
Teknoparklardaki genç girişimcilerimiz dünya çapında başarılar elde etmektedir. Yerli bir mobil oyun şirketimiz 1,8 milyar dolarlık değerle, Türkiye’nin “1 milyar dolar üzerinde değerlenen” ilk girişimi olmayı başarmıştır.
Yerli yoğun bakım solunum cihazımız kısa süre içinde üretilmiş, ihraç edilmektedir
Yerli ve milli enerji atılımı kapsamında Türkiye'nin ilk, Avrupa ve Orta Doğunun tek entegre güneş paneli fabrikası açılmıştır. Üretilen panellerin kurulmaya başlandığı Konya Karapınar GES uzaydan görülebilecek olup, 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacaktır.
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Avrupa Bağlantısı ve Türk Akım Projesi ile enerji alanında iki önemli adım atılmıştır.
Türkiye, bu dönemde dünya çapında devasa projelere imza atmış, kısa zamanda yapılan havalimanları, şehir hastaneleri, acil durum hastaneleri, otoyollar, köprüler, tüneller, bölünmüş yollar, barajlar gibi yatırımları gerçekleştirmiştir.
Türkiye, Dünya Bankası 2019 İş Yapma Kolaylığı Raporu’na göre son iki yılda 27 basamak yükselerek 33'üncü sıraya ulaşmış, yatırımcılar için giderek daha cazip hale gelmektedir.
Dünya ekonomileri gibi Türkiye ekonomisi de son dönemde zorlu bir süreçten geçmektedir. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum değerlendirilirken son yıllarda yaşanan iç ve dış gelişmelerin ekonomik ve sosyal maliyetinin de dikkate alınması zorunlu bulunmaktadır.
15 Temmuz darbe girişimi ve terör saldırılarıyla sonuç alamayanlar, 2018 yılında ekonomimizi çökertmek için kur ve faiz üzerinden saldırılar başlatmışlardır. Küresel güçlerin öncülüğünde kur ve faiz üzerinden Türkiye ekonomisi ve siyaseti yönlendirilmek istenmiştir.
Türkiye maruz kaldığı ekonomik saldırılara, manipülasyonlara ve yaptırımlara kararlılıkla karşılık verirken, ekonomimizi çökertme girişimleri, alınan isabetli ve etkili önlemler sayesinde her defasında boşa çıkarılmıştır.
2016 yılı ve sonrasında ekonomik veriler incelendiğinde Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların etkisi ve saldırılar karşısında alınan ekonomik tedbirlerin yansımaları net bir şekilde görülmektedir.
Dünya ekonomisinin ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 2020 yılında Kovid 19 salgını nedeniyle yüksek oranda daralacağı öngörülürken, Türkiye ekonomisi bunlardan pozitif olarak ayrışmaktadır.
2020 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralan Türkiye ekonomisi alınan etkili önlemler sayesinde güçlü bir toparlanma göstererek üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümüş ve yılın ilk dokuz ayında yüzde 0,5 büyüme gerçekleşmiştir. Dördüncü çeyreğe dair öncü göstergeler, ekonomide güçlü toparlanmanın devam ettiğine ve yıllık yüzde 0,3 büyüme hedefinin aşılacağına işaret etmektedir.
Bu dönemde önemli bazı kanuni düzenlemeler de yapılmıştır. Teröristler ile çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, kader kurbanlarına yönelik İnfaz Yasasında değişiklik yapan kanun çıkarılmıştır
Yassıada mahkemeleri olarak bilinen, Yüksek Adalet Divanı'nın kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan kanun hükümlerinin geçmişe dönük olarak yürürlükten kaldırılması ve böylelikle hükümsüz hâle gelen kararlardan kaynaklanan zararların tazmini kapsamında düzenleme yapılmıştır.
27 Mayıs darbesinin yargılamalarının yapıldığı Yassıada, bu dönemde Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirilmiştir.
Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşların, bu kapsamda baroların demokratik temsile imkan veren bir şekle bürünmesi ayrıca sosyal medyanın açık ve ahlaki bir zemine oturtulması için gerekli düzenlemeler de yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Uygulamasına Dair Öneriler:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi, sistemin tamamlayıcı unsurlarının gerçekleştirilmesi için atılması gerekli ilave adımlar da bulunmaktadır.
Yeni hükümet sisteminin temelini oluşturan insan merkezli bir yaklaşımla ekonomik ve sosyal refahın artırılması için hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim ilkeleri devlet tarafından güçlü bir şekilde sahiplenilmeli ve buna yönelik düzenleme ve uygulamalar hayata geçirilmelidir.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhuna uygun olarak yasama, yürütme ve yargı faaliyetleri ile demokratikleşmenin güçlendirilmesine ilişkin yapılmasında fayda gördüğümüz düzenlemeler bulunmaktadır.
Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Tamamlayıcı unsurları kapsamında değerlendirdiğimiz hususlar şunlardır:

Siyasi Partiler Kanunu Değiştirilmelidir.
Siyasetin ahlaki bir temele dayandığı, demokratik olgunluk ve uzlaşı kültürünün egemen olduğu, ayrıştırıcı dilin törpülendiği, Türkiye’nin milli ve manevi değerlerini ortak payda olarak kabul eden bir siyaset anlayışı hâkim kılınmalıdır.
Anayasada yer alan temel ilkeler çerçevesinde kalmak şartıyla, her siyasi partiye teşkilat yapısını ve işleyişini belirleme hakkının verilmesi sağlanmalıdır.
Siyasete katılım artırılmalı, parti içi demokrasi güçlendirilmelidir.
Siyasi partilere devlet yardımı şartları yeniden düzenlenmelidir.
Siyasi partilerin ticaret yasağı hükümleri açıklığa kavuşturularak titizlikle uygulanmalı ve denetlenmelidir.
Seçim Kanunlarında Gerekli Düzenlemeler Yapılmalıdır.
Ülke seçim barajı makul düzeye indirilmeli ve siyasi partilerin ittifak kurması halinde de uygulanmalıdır.
Mahalli idareler seçim sistemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun hale getirilmelidir.
Milletvekili adaylığı ve belediye başkan adaylığı şartları gözden geçirilmelidir.
Muhtarlık seçimlerinde adaylık şartları ve süreci yasal düzenlemeye kavuşturulmalıdır.
İllerin çıkaracağı milletvekili sayısına göre belirlenen seçim çevresi sayısı yeniden düzenlenmelidir. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile yönetimde istikrar ilkesi sağlandığından, seçim çevrelerini çok fazla daraltmanın anlamı kalmamıştır.
Dar bölge ya da az sayıda milletvekilinden oluşacak daraltılmış bölge sisteminin temsilde adalet ilkesini geçersiz kılmasının yanısıra, etnik, dini yahut belirli yapıları öne çıkartma ve güçlendirme, parti kurumsallığını ve disiplinini ortadan kaldırma, ayrıca siyasetin çok yerelleşerek genel ülke meselelerinden uzaklaşması gibi riskler nedeniyle ayrıştırıcı yönde etki yaratabileceği ve Türkiye için uygun olmayacağı dikkate alınmalıdır.

Siyasi Etik Kanunu Çıkarılmalıdır.
TBMM üyelerinin ve siyasi partilerin çalışmaları, tüm yönleriyle etik esaslara bağlanmalıdır.
Milletvekillerinin parti değiştirebilmeleri konusunda etik kurallar konulmalıdır.
Milletvekillerinin yapamayacakları işlerin kapsamı, yeni sistemde daha aktif yasama faaliyetine imkan sağlamak üzere genişletilmelidir.
Milletvekillerinin kabul edebilecekleri hediyeler ile milletvekilliği dışında elde ettikleri gelirlerin beyan edilmesi temin edilmelidir.
Siyasî partiler ile parti yönetici ve adaylarının siyasi faaliyetlerine ilişkin gelir kaynaklarının ve seçim harcamalarının etkin bir biçimde denetimi temin edilerek kamuoyunun bilgisine sunulması sağlanmalıdır.

Milletvekili Dokunulmazlığı Belli Durumlar Dışında Kaldırılmalıdır.
Milletvekili dokunulmazlığı, kamu vicdanının kabul edeceği makul esaslara bağlanarak belli durumlar dışında kaldırılmalıdır.
Bunun için Anayasa’nın 83’ncü maddesinde değişiklik gerekmekle birlikte, Anayasa değişikliği mümkün olmadığı takdirde, birçoğu bölücülük faaliyetleri sebebiyle hazırlanmış ve TBMM’nde bekleyen dokunulmazlıkların kaldırılması dosyaları süratle işleme konulmalı, buna ilişkin süreç TBMM’nde işletilmelidir.
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Yapısı ve Faaliyetleri Anayasaya Uygun Hale Getirilmelidir.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarının Anayasa’nın 135’nci maddesinde düzenlenen “kamu kurumu niteliği” dikkate alınarak; Anayasa ile belirlenen çerçevede faaliyet göstermeleri temin edilmelidir.
Mesleki kuruluş ve birlik organlarının oluşumuna ilişkin seçimlerin katılımcı, mesleğin onuruna yakışır, adil temsile imkân verecek şekilde düzenlenmelidir.
Mesleki kuruluşlara üyelik önündeki engeller kaldırılmalıdır. Mesleklerin ideolojik amaçlı istismar edilerek mensuplar arasında ayrılık yaratılması önlenmelidir.

Kamuoyu Araştırmaları Konusunda Yasal Düzenleme Yapılmalıdır.
Kamuoyu araştırmaları son yarım yüzyılı aşkın süredir, modern demokrasilerin vazgeçilmez operasyonel unsuru haline gelmiştir. Bu araştırmalardan beklenen, kamunun tutum ve eğilimlerine dair doğru ve tarafsız ölçümlere ulaşımın sağlanmasıdır. Kamuoyu araştırmaları yüksek bilimsel ve ahlaki standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Araştırmacı ve araştırma kuruluşlarının nitelik ve yeterliliklerine ilişkin esas ve usuller belirlenmeli, kamuoyunu manipüle eden, yönlendirme veya etkileme maksadıyla yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan kamuoyu araştırmalarının ve araştırmacılarının önüne geçilmelidir.
Ruh Sağlığı Kanunu Çıkarılmalıdır. Toplum ve bireyin ruh sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ve hizmet standartlarının belirlenmesi amaçlayan “Ruh Sağlığı Kanun Teklifi” MHP milletvekilleri tarafından 27/7/2018 tarihinde TBMM’ye verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Uygun Hale Getirilmelidir.
Yargı Reformu Kapsamında Yapılan Düzenlemelere Devam Edilmelidir.
Sağlam teminatlara bağlanmış bir yargı bağımsızlığı demokratik rejim için hayati önemdedir.
İnsan odaklı hizmet, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, hukuk güvenliğinin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi ve yargıya güvenin arttırılması kapsamında belirlenen ilkeler hayata geçirilmelidir.
Bu kapsamda önemli değişiklikler yapılmış olmakla birlikte yatırım ortamının iyileştirilmesini de kapsayacak şekilde ilgili mevzuatta değişiklik içeren düzenlemelerin de yapılması gerekmektedir.
Hak ve özgürlüklerle adalet sisteminin işleyişi arasındaki sağlıklı ve dengeli irtibat ve illiyet bağı aynı zamanda toplumsal huzur ve iç barış ortamı için vazgeçilmez önemdedir. Hak arama yollarının açık olması etkin, objektif, verimli çalışan bir hukuk ve adalet sistemiyle mümkün olacaktır.
Türkiye bir hukuk devletidir ve Yargı Reformu Strateji Belgesinde de bu vurgular yer almıştır. O sebeple söz konusu strateji belgesinin içeriği kararlılıkla icra edilmeli, hukukun temel ilkelerinden ve adaletin ruhundan hiçbir şart altında taviz verilmemelidir.
Yeni Hükümet Sistemi Esas Alınarak, Bir Çerçeve Kanun Niteliğinde Kamu Yönetimi Temel Kanunu Çıkarılmalıdır.
Bu kanunda; devlet teşkilatının Anayasal çerçevede işleyişine ilişkin temel normlara ve idarenin bütünlüğü, verimlilik, etkinlik ve kaynakların rasyonel kullanımı doğrultusunda şekillendirilmesine yönelik temel ilkelere yer verilmelidir.
Anayasa’da açıklığa kavuşmamış bazı konularda bu kanunla yetkilendirme yapılabilecek, uygulamada herhangi bir karışıklığa yol açılmaması temin edilecektir.
Bunla birlikte yerel yönetimlerin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun hale getirilmesi uygun olacaktır.

İdari Usul Kanunu Çıkarılmalıdır.
Bu kanun ile yürütmenin iş ve işlemlerine yön verilmiş, vatandaş odaklı yönetim anlayışının hukuki zemini oluşturulmuş, vatandaşla idare arasında oluşan çekişmelerin asgariye indirilmiş olması mümkün hale gelecektir.
Devlet teşkilat ve personel yapısı etkinleştirilmelidir. Bu çerçevede; teşkilatlanmada, etkili bir idare ve işbölümü ile şeffaflık esas olmalıdır.
Cumhurbaşkanına bağlı, makro ve stratejik bakış açısı olan bir birim kurulmalıdır.
İnsan gücü kalitesi için ehliyet ve liyakat esas alınmalıdır. Üst düzey kamu yöneticileri yeniden tanımlanmalıdır.
TBMM İçtüzüğü Yeni Sistemin Ruhuna Uygun hale getirilmeli bu amaçla Yeni Bir İçtüzük Hazırlanmalıdır.
İçtüzük değişikliğinde gözetilmesi gereken temel ilke, Meclis çalışmalarının etkin, verimli, kaliteli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebileceği bir çalışma düzeni ortaya konulması, yasa yapım sürecine sivil katılımın ve etkinliğinin artırılması ve kuvvetler ayrılığına uygun düzenlemeler yapılması suretiyle demokrasinin güçlendirilmesi olmalıdır.
Siyasi parti gruplarının yasama çalışmalarında işbirliği ve uzlaşı sağlamasını kolaylaştıracak mekanizmalar da inşa edilmelidir.
Yürütme, sivil toplum ve vatandaş taleplerinin kanun teklifine dönüştürülmesine dair bir mekanizma oluşturulmalıdır. Kalkınma Planı, Uluslararası Anlaşmalar ve Tezkerelerin görüşme usulü belirlenmelidir.
Komisyon odaklı yasama sürecine geçilmelidir. Bu amaçla Kanun görüşmelerine dair usul ve esaslar gözden geçirilmelidir.
TBMM ihtisas komisyonları yeniden tanzim edilmeli, Kesin Hesapları İnceleme Komisyonu kurulmalıdır. Ayrıca, Milli Strateji Komisyonu ve Siyasî Etik Komisyonu kurulmalıdır.
Yasama ve denetim sürecinde yasama-yürütme ilişkisi, kuvvetler ayrılığı ilkesi de dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun olarak İçtüzükte düzenlenmelidir.

TBMM İdarî Teşkilatının Kurumsal ve İşlevsel Kapasitesi Artırılmalıdır.
Yeni sistemle beraber kanun yapma, kanun teklif etme kapasitesini artırmak için Meclisin idari kapasitesinin de buna uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir.
TBMM’nin daha etkin, güçlü, şeffaf, güvenilir ve itibarlı bir kurum olarak yapılandırılması sistemin özünü teşkil eden bir zorunluluktur. Bunun temin edilebilmesi için yasama tekniğinin ve kalitesinin geliştirilmesi, bu amaçla da mevzuat ve teşkilat başta olmak üzere fiziki, beşeri ve teknolojik kapasitesinin artırılması gerekmektedir.

Ekonomiye Yönelik Reformlara Devam Edilmelidir.
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal problemlerinin köklü ve kalıcı çözüme kavuşturulması bazı yapısal tedbirleri almayı gerektirmektedir.
Bu çerçevede; üretimin artırılması ve ithalat bağımlılığının azaltılması, yurt içi tasarrufların ve yatırımların artırılması, vergi reformu, harcama reformu, gelirin adil bölüşümü ve yoksullukla mücadele, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma, işgücü piyasası ve çalışma hayatı, bankacılık ve finans alanlarında reformlar hayata geçirilmelidir.
Türkiye 2023 seçimlerine kadar çözüm bekleyen birçok temel problemini aşabilecek güçte ve aşma kararlılığındadır.

Sonuç:
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya başlamasıyla birlikte devletin temel kurumları Anayasal yetkileri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte, demokratik kural ve kurumlar işlemektedir. Kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak her kurum daha bağımsız, daha etkin dolayısıyla daha güçlü şekilde milletimize ve devletimize hizmet etmektedir.
Önümüzdeki dönemde sistemin tamamlayıcı unsurlarına yönelik alt düzenlemeler yapılarak Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yoluna devam edecektir.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle her alanda hızlı ve etkili karar mekanizmasının işlemesi sağlanmıştır.
Esasen yaşanan ekonomik ve siyasi zorlu süreçte, yeni sistemin yasamada ve yürütmedeki etkinliği, karar alma süreçlerinde fark edilmiştir.
Bununla birlikte sistemi itibarsızlaştırmaya yönelik örgütlü saldırılar devam etmekte, sistem üzerinden toplumsal, siyasi karşıtlık üretilmeye çalışılmaktadır. Ekonomik ve sosyal ihtiyaçları istismar ederek yeni sistemle ilişki kurulmasının ve yeniden parlamenter sisteme dönme sözüyle insanların tahrik edilmesinin ayrıca sokak çağrılarına malzeme yapılmasının CHP, HDP, İP, SP, GP ve DEVA partilerinin ortak söylemi olarak devam ettirildiği görülmektedir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulandıkça kamuoyunda olumlu etkisi de görülmeye başlamıştır. Türkiye yoğun bir şekilde maruz kaldığı bölgesel ve küresel dayatmalara, ekonomik ve siyasi baskılara sistemin sağladığı imkânlar çerçevesinde alınan etkili tedbirler sayesinde güçlü bir şekilde karşılık verebilmiştir.
Ülkemizin, 21’inci yüzyılda, bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olan, uluslararası ilişkilerde daha güçlü bir ülke konumuna gelmesi için gerekli bütün şartların hazırlanması, Milliyetçi Hareket Partisi’nin stratejik hedefidir.
O sebeple, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin kökleşmesi ve tüm kurum ve kurallarıyla sağlıklı bir şekilde kalıcı hâle getirilmesi Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz husustur.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi sayesinde kendi millî ve tarihî değerleriyle barışık, sorun çözme kabiliyeti olan, kalkınmış, etkin bir devlet düzeni kurmuş ve devletler camiasında saygın konuma gelmiş güçlü bir Türkiye 21'inci yüzyılda dünya siyasetinde ve ekonomik hayatında söz sahibi olacaktır.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini karalamaya tevessül edenler rövanşist bir anlayışla hareket etmekte ve körü körüne karşı çıkmaktadır. Türkiye'nin geriye gitmesini, eski sisteme dönülmesini isteyenler iyi niyetli değildir.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi, cumhuriyet tarihimizdeki en önemli yönetim reformu, şartlara ve gelişmelere cevap veren en dinamik, demokratik tercihtir.
Türk milleti 16 Nisan 2017’de nihai hükmünü vermiştir.
Bundan geriye dönüş de olmayacaktır. Hatırlanacağı gibi 2018 ve 2019 yıllarında geçirdiğimiz seçim süreçlerinin ana argümanı da zillet ittifakı bakımından parlamenter sisteme dönüş idi. Yine hatırlanacağı gibi tüm seçimlerden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin inşasını gerçekleştiren Cumhur İttifakı zaferle çıkmıştır.

Türkiye FETÖ, PKK, DEAŞ, YPG ve diğer terör örgütlerinin kökünü kazıyacaksa, lider ülke ve küresel güç haline gelecekse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde bunları başaracaktır.
Nitekim uygulama sürecinde etrafımızdaki ateş çemberine rağmen elde edilen kazanımlar bunu doğrulamaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin mimarı Cumhur İttifakı, sahibi ise şüphesiz aziz milletimizdir. Bizim sözümüz Türk milletinin sözüdür. Bu söz yere düşmeyecek, Türkiye geriye sarmayacak, eskiye dönmeyecektir.
Cumhur İttifakı, milletimizden aldığı destek sayesinde azim ve kararlılıkla Türkiye'yi küresel bir güç haline getirecek 2053 ve 2071 vizyonunun altyapısını da adım adım oluşturmaya devam edecektir.Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MHP HABER Haberleri

Başlık Tarih
 
"ERKEN SEÇİM DAYATMASI KAOSUN ŞİFRELİ KILIFI"22 Ocak 2021
Kırıkkale’nin Tüm Kamu Yatırımlarını Takip Ediyoruz22 Ocak 2021
MHP'li Sedef’ten Sorgun’a çıkarma22 Ocak 2021
MHP İkiköprü Belde Başkanı ONAT Yetki belgesini aldı. 20 Ocak 2021
MHP Van il teşkilatından, Kadim Aşiretler Federasyonu’na ziyaret20 Ocak 2021
MHP'li ÖZTÜRK; Milliyetçi Hareketi Anlayabilecek Kapasitede Değilsiniz ve Olamayacaksınız!19 Ocak 2021
MHP'Lİ YÖNTER'DEN TAHA AKYOL'A SERT TEPKİ19 Ocak 2021
Liderimize ve Partimize Saldırılarını Arttırmaları; kirli maksatları gözler önüne seriyor.19 Ocak 2021
Bahçeli'den tebrik telefonu18 Ocak 2021
Karanlık emeller hain yüzler devrede!18 Ocak 2021
MHP'li Ilıkan: Aklımızla böyle dalga geçmeyin18 Ocak 2021
MHP Lideri Bahçeli: MHP'ye çamur atıyorlar, biz bunların alayına yeteriz18 Ocak 2021
Kahramanlara minnettarız!18 Ocak 2021
MHP SANCAKTEPE'DE SAHA ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ17 Ocak 2021
Bahçeli’den Ülkü Ocakları’na Şuşa’ya Üzeyir Hacıbeyli İlkokulu yaptırma talimatı16 Ocak 2021
Tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum15 Ocak 2021
Bahçeli: Biz okurken utanıyoruz, onlar yazarken utanmıyor14 Ocak 2021
İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Yalanları11 Ocak 2021
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk Milletine hıyanettir11 Ocak 2021
Avcı, Zeydan Karalar’ı uyardı! 'Önce çıkardığın işçileri al!'07 Ocak 2021
Protestoları sokak hareketine dönüştürme ısrarları ateşle oynamaktır06 Ocak 2021
MHP Tuşba İlçe Başkanı Cancan'dan yılbaşı mesajı03 Ocak 2021
Güngöralp'ten yeni yıl mesajı03 Ocak 2021
Bahçeli: Kutuplaşma sayfası açmayı planlayanlar sahnededir31 Aralık 2020
Milliyetçi Hareket Partisi İkiköprü Belde Başkanlığı binası hizmete açıldı.27 Aralık 2020
MHP’de yürekler birlikte atıyor26 Aralık 2020
Demirtaş ile ilgili karar bizim için hükümsüzdür24 Aralık 2020
Biz (MHP), milletimize inanıyor ve kendimize güveniyoruz20 Aralık 2020
MHP varsa gam yoktur20 Aralık 2020
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin attığı tarihi bir adımdır18 Aralık 2020
Bahçeli: Cumhur İttifakı devam edecek18 Aralık 2020
Kalyoncu: MHP’nin Tarım Kentleri hayata geçirilmelidir17 Aralık 2020
Bahçeli : ABD’nin dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır16 Aralık 2020
Taytak: Milletimizin ve devletimizin yanındayız16 Aralık 2020
Fendoğlu: Toprağın dilini ve dimağını bilen birisiyim14 Aralık 2020
Adan: Ebedi Dümen Kırıcılar Bahçeli’yi Anlayamaz14 Aralık 2020
Bahçeli: Hadi buyursunlar, bu şiire de tepki göstersinler14 Aralık 2020
'TÜRKİYE TERÖRÜN BELİNİ KIRMIŞDIR'11 Aralık 2020
Cumhur İttifakı, geleceğin Türkiye’sinin mimarı ve mihrabıdır09 Aralık 2020
“Cumhur İttifakı, Türkiye'nin yegane umududur”08 Aralık 2020
Büyükataman: Devlet Bahçeli, düşmana karşı son kaledir08 Aralık 2020
Devlet Bahçeli: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı07 Aralık 2020
Orduya satılmış demek vatana ihanettir04 Aralık 2020
Kadınlarımız göz nurudur, baş tacıdır04 Aralık 2020
Taşdoğan'dan Genel Başkan Bahçeli'ye teşekkür02 Aralık 2020
Türk ordusuna 'satılmış' demek şerefsizliktir, kepazeliktir01 Aralık 2020
Avcı ve Varlı sahada, vatandaşların yanında29 Kasım 2020
Asıl satılmışlık Türk Ordusuna uzanan dildedir29 Kasım 2020
MHP; millete bağlılıktır, millete vefadır27 Kasım 2020
Türk kadını milli şerefimizin abidesidir25 Kasım 2020
İmamoğlu'nun laçka açıklamalarına itibar edilmez24 Kasım 2020
'Atatürk'ün partisiyiz.' diyeceksiniz , Atatürk'e, Atatürk diyemeyeceksiniz. 22 Kasım 2020
Alaattin Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek, müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir18 Kasım 2020
Taş mutlaka kırılır, tunç elbette erir ama Türklük ebedidir18 Kasım 2020
MHP SARIÇAM'DA HEDEF 202317 Kasım 2020
Türk’e kefen biçenlere ders olsun.17 Kasım 2020
Yunanistan'dan izin mi alacaktık!17 Kasım 2020
"Şeref nişanem, çocuklarıma büyük mirasım"16 Kasım 2020
MHP Grup Başkan Vekili Akçay Beytüşşebap'ta15 Kasım 2020
FETÖ ile İP aynı masadadır15 Kasım 2020
Avcı’dan “Dinleyelim paylaşalım” mesajı!11 Kasım 2020
MHP Van il kongresi yapıldı11 Kasım 2020
Bahçeli: Bizim baktığımız yer Türkiye'dir,11 Kasım 2020
Atatürk, Türk milletinin göz nurudur10 Kasım 2020
Atatürk bütün insanlığın sevgisini kazanmıştır09 Kasım 2020
Ey CHP ve onun lideri, biz Doğu Akdeniz'de hakkımız olan hidrokarbon arıyoruz.09 Kasım 2020
Hiçbir odak, Cumhur İttifakı'nı çatlatamayacaktır08 Kasım 2020
Kazanan Türkiye olacaktır.08 Kasım 2020
CHP'nin kusur ve suçlu araması küstahlıktır05 Kasım 2020
“AMACIMIZ TOPLUMUN TÜM KATMANLARINA ULAŞMAK”03 Kasım 2020
Bahçeli: Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır03 Kasım 2020
MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 16. Dönem eğitimi başladı31 Ekim 2020
Durmaz: MHP'li Belediyeler seferber oldu31 Ekim 2020
Türkiye Cumhuriyeti, sokak serserilerine teslim edilmeyecektir27 Ekim 2020
Türkiye'de siyasetin PKK ve FETÖ üzerinden ...25 Ekim 2020
MHP, 910 ilçe ve 54 il kongresini yaptı25 Ekim 2020
Askıda ekmek ve Gazeteciler Günü mesajı23 Ekim 2020
Afyonkarahisar ruhu, milli mücadele ruhudur20 Ekim 2020
Milletin ekmeğine göz koyacak kadar nankörsünüz20 Ekim 2020
Arzu Erdem : Rabbim birliğimizi daim etsin19 Ekim 2020
Muhtarlar günü mesajları19 Ekim 2020
Askıda ekmeğe siyaset katmak, milletin aşına kir akıtmaktır19 Ekim 2020
"CHP'nin içine HDP'nin kaçtığı ayan beyan ortadadır"18 Ekim 2020
Biz, Türk milleti için varız18 Ekim 2020
Özdemir, işyeri isimlerinin Türkçe olmasını Meclis gündemine taşıdı18 Ekim 2020
‘Ben’ yok, ‘Biz’ var!18 Ekim 2020
Bahçeli'nin 'askıda ekmek' kampanyasına Diyarbakır'dan destek17 Ekim 2020
MHP'den teşkilatlara 'askıda ekmek' kampanyası çağrısı15 Ekim 2020
'İBB'ye ait kreşler Şehit ve Gazi çocuklarına ücretsiz olsun'14 Ekim 2020
Bahçeli: Bunlar iblisin çocukları, ihanetin çakallarıdır13 Ekim 2020
Bizim derdimiz TTB'ne yuvalanmış Türkiye düşmanlarıyla12 Ekim 2020
“ARTIK ÖNÜMÜZE BAKMA ZAMANI”11 Ekim 2020
” Cumhur İttifakı gözbebeğimiz ”07 Ekim 2020
Bahçeli: Erivan yönetimi yılan başlı kukladır06 Ekim 2020
MHP Adana İl’in Yeni Divan Kurulu açıklandı05 Ekim 2020
MHP İzmir Karşıyaka Teşkilatı Kongre'nin Ardından Hayvan Hakları İçin Kolları Sıvadı04 Ekim 2020
Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan’a katılması şarttır04 Ekim 2020
“Liderin örse vurduğu yere vuracağız!”03 Ekim 2020
"Türk'ün toprağı Türk kalacaktır"03 Ekim 2020
Bahçeli'ye anlamlı hediye01 Ekim 2020
Anayasa Mahkemesi’nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı ve sakattır.30 Eylül 2020
MHP'de kongre takvimi işliyor30 Eylül 2020
MHP’yi ve Ülkücü Hareketi dışlamak cinnet hâlidir29 Eylül 2020
Bünyamin Avcı güven tazeledi!29 Eylül 2020
Bahçeli: Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan’ın yanındayız27 Eylül 2020
AVCI: Bu kongrede kaybeden olmayacak!26 Eylül 2020
Teröristle şehidi aynı görmek nasıl bir zihniyettir?26 Eylül 2020
Cumhur İttifakı yoluna inançla ve imanla devam etmektedir26 Eylül 2020
CHP'nin Atatürk maskesi düşmüş, altındaki HDP yüzü apaçık görünmüştür26 Eylül 2020
Kılıçdaroğlu'na tepki: Onun salgınla mücadele önerileri kara mizahtır22 Eylül 2020
MHP Gaziantep İl Başkanlığına Cahit Çıkmaz Seçildi.20 Eylül 2020
Türk milleti mazisinden atisine gazi bir millettir.19 Eylül 2020
Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalıdır18 Eylül 2020
Türk Tabipler Birliği, korona kadar tehlikeli16 Eylül 2020
Tek ses tek yürek olduk!15 Eylül 2020
Kötümserliğin salgınına karşı da uyanık olmak zorundayız14 Eylül 2020
Akçay: 100 yıl önceye göre 100 kat daha güçlüyüz13 Eylül 2020
12 Eylül zulümdür, rezalettir, cinayettir12 Eylül 2020
ONLAR 12 EYLÜLLERE DİRENDİLER VE İDAM SEHPASINA GÜLEREK GİDEN 9 KARANFİL…12 Eylül 2020
Bahçeli: 'Hak edenlere Osmanlı’nın şamarını indireceği mutlaktır, muhakkaktır'11 Eylül 2020
CHP zorbalığına sert tepki! 10 Eylül 2020
MHP’nin safı Türk Milleti’nden yanadır.10 Eylül 2020
MHP’nin gözü kulağı milletin bekasındadır10 Eylül 2020
MHP, iç ve dış tehditler karşısındaki sarsılmaz siyasi teşkilatlanmadır10 Eylül 2020
"Herkese dokunacağız, her gönüle gireceğiz"09 Eylül 2020
Bahçeli: Hiç kimse boş hayale kapılmasın07 Eylül 2020
MHP Adana’da kongreleri başarıyla tamamlıyor!07 Eylül 2020
KAZANAN TÜRKİYE OLACAK 06 Eylül 2020
"Hakkımı helal etmiyorum"06 Eylül 2020
“Devlet Bahçeli’nin mücadelesi 83 milyonun mücadelesidir!”05 Eylül 2020
Taytak, Afyon Kongrelerini Kocatepe'de taçlandırdı04 Eylül 2020
Ağaoğlu'ndan İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ziyaret03 Eylül 2020
MHP'li Başkan Aslan'dan belediyeye yapılan saldırılara cevap03 Eylül 2020
İdam Cezası mutlaka gündeme alınmalıdır02 Eylül 2020
Karaman’da MHP ilçe kongreleri tamamlandı 31 Ağustos 2020
Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir31 Ağustos 2020
Kale Park Sosyal Tesislerimizin açılışı31 Ağustos 2020
“Türk Milleti, her melun tuzağı bozmaya yeminlidir!”30 Ağustos 2020
“MHP, bu ülkenin dünüdür, bugünüdür ve yarınıdır”30 Ağustos 2020
MHP Dinar`da kongre süreci30 Ağustos 2020
30 AĞUSTOS, TÜRK’ÜN İSTİKLAL VE ZAFER TAPUSUDUR30 Ağustos 2020
On iki Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli29 Ağustos 2020
Türkiye’nin yeniden küresel güç olacağına Milliyetçi Hareket’in inancı tamdır29 Ağustos 2020
Bayraklaştığımız yer İzmir, düşmanı batıracağımız yer de gene Ege’dir29 Ağustos 2020
Güngöralp’ın 30 Ağustos mesajı29 Ağustos 2020
MHP, Adana'da 7. ilçe kongresini tamamladı28 Ağustos 2020
Taşdoğan Antep fıstığı ve üzüm üreticilerin sorunlarına dikkat çekti28 Ağustos 2020
MHP İlçe Kongrelerine devam etti27 Ağustos 2020
Öztürk’ten hemşehrilerine dikkat çeken uyarılar27 Ağustos 2020
MHP İlçe Kongereleri27 Ağustos 2020
Malazgirt haç ile hilalin, hak ile batılın çarpışmasıdır25 Ağustos 2020
Milli kazanımlara üzülüp kayıba sevinen güruhun Türkiye sevgileri buharlaşmıştır24 Ağustos 2020
BÜNYAMİN AVCI : KAPIMIZ, GÖNLÜMÜZ HEP AÇIK23 Ağustos 2020
"İnanmış bir kadronun aşamayacağı engel yoktur"23 Ağustos 2020
Akçay: “ABD, muhalefet partilerini eğit-donat- finanse et programlarıyla sevk ve idare mi ediyor?”23 Ağustos 2020
MHP Sarıçam'da seçim23 Ağustos 2020
Bahçeli, Ahlat'ta fikir babası olduğu külliyenin açılışına katılacak23 Ağustos 2020
"Türkiye küresel ölçekte büyük bir güç olduğunu gösterecektir"22 Ağustos 2020
“KAZANAN TÜRKİYE OLDUKTAN SONRA KAYBETMEK BİZİM İÇİN ŞEREFLİ BİR SONUÇTUR”22 Ağustos 2020
"Doğal gaz keşfini hazmedemeyenler gaflet ve dalalet içindeler"22 Ağustos 2020
"Tek liste demek dayatma demek değil"22 Ağustos 2020
Karadeniz ses verdi, Akdeniz de ses verecek22 Ağustos 2020
Bahçeli: Joe Biden CHP’nin üst aklıdır20 Ağustos 2020
Büyükataman’dan HaberTürk’e tepki20 Ağustos 2020
'Dava adamı yol gösterici, idealist ve ihlas sahibidir'19 Ağustos 2020
MHP Araban ilçe kongresi yapıldı18 Ağustos 2020
Kalaycı'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki17 Ağustos 2020
Biden ve ipotekli uşakları rezil rüsva olmaktan da kurtulamayacaklardır16 Ağustos 2020
Bozüyük MHP İlçe Kongresi yapıldı16 Ağustos 2020
"Cumhur İttifakı bugünün Kuvâ-yi Milliye"15 Ağustos 2020
"Kayseri'de güçlenen bir teşkilat yapısı var"15 Ağustos 2020
Gönlümüz de kapımız da herkese açık13 Ağustos 2020
CHP'de taşeron teslimiyetçi zihniyetin işi zor13 Ağustos 2020
Zillet cephesini büyük bir nefret ve hiddet dalgası sardı12 Ağustos 2020
Bahçeli: Türkiye’yi Akdeniz’den çıkarmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir12 Ağustos 2020
MHP Kayseri Teşkilatı 16 ilçe kongresini 2 günde bitirecek10 Ağustos 2020
MHP, kongre sürecini İlkadım'dan başlattı09 Ağustos 2020
CHP'de sular durulmaz,04 Ağustos 2020
Bahçeli sosyal medya suskunluğunu bozdu31 Temmuz 2020
Bahçeli, Başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti31 Temmuz 2020
MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu30 Temmuz 2020
Anıtkabir-Ayasofya kutuplaşması yaratmak soysuzluktur30 Temmuz 2020
Başkan Avcı’dan “Yabancı sansür” çıkışı!30 Temmuz 2020
MHP Adana'da kongre heyecanı29 Temmuz 2020
Bugünkü CHP'nin Atatürk'le hiçbir bağlantısı kalmamıştır28 Temmuz 2020
Bahçeli: Atatürk’e, lanet okuyacak bir hayasız henüz anasından doğmamıştır28 Temmuz 2020
Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz22 Temmuz 2020
Bahçeli: Ayasofya'nın açılması egemenlik hakkımız21 Temmuz 2020
Başkan Avcı, kongre çalışmalarına hız verdi19 Temmuz 2020
Bahçeli’den Ayasofya Camisi’ne özel yüzük18 Temmuz 2020
Hüznümüzün izahı, üzüntümüzün ifadesi yoktur16 Temmuz 2020
Bahçeli: 15 Temmuz’da ihanet imanı yenememiştir14 Temmuz 2020
“TÜRK MİLLETİ HAKKINI VE HUKUKUNU UYANIK BİR ŞUURLA MUHAFAZA EDECEK”14 Temmuz 2020
'MHP; Türk siyasi hayatında barış iklimine gölge veren çınar olmuştur'13 Temmuz 2020
Ayasofya Camisi Türk milletinin emanetidir11 Temmuz 2020
Bahçeli'den Ayasofya yorumu: İrade milletin, karar hukukundur10 Temmuz 2020
Egemenliğimize ne el, ne de dil uzatılmasına izin veririz10 Temmuz 2020
Kadınlarımızı ve Devletimizi hedef aldılar10 Temmuz 2020
Bilge Liderimizle, milli siyasetimizle gurur duyuyoruz09 Temmuz 2020
Bahçeli’den Sakarya’daki patlamaya ilişkin açıklama09 Temmuz 2020
Bahçeli’den teşkilatlara genelge08 Temmuz 2020
Bahçeli, belediye başkanlarını topluyor06 Temmuz 2020
Bahçeli: Ayasofya ile ilgili ABD ve AB kaynaklı şantajlar yok hükmündedir04 Temmuz 2020
Devlet Bahçeli karar aldı, teşkilat hemen uyguladı01 Temmuz 2020
Bahçeli sosyal medya hesaplarını askıya aldı01 Temmuz 2020
Sahil şeridimizi fırsata dönüştürmek istiyoruz01 Temmuz 2020
MHP'nin 13. Olağan Kurultay sloganı belli oldu!30 Haziran 2020
Bünyamin Avcı: Lider Bahçeli'nin sözü sözümüz, yolu yolumuz30 Haziran 2020
Semih Yalçın: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli partimizin tek adayı29 Haziran 2020
"Silivri'ye hizmette 1.yıl" toplantısı27 Haziran 2020
Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil23 Haziran 2020
Türkiye bu kepazeliği affetmeyecek22 Haziran 2020
MHP'de MYK toplantısı Lider Bahçeli başkanlığında toplandı19 Haziran 2020
Adana’da MHP’ye toplu katılım!18 Haziran 2020
“MHP, TÜRK DÜNYASININ DA MORAL GÜCÜDÜR!”18 Haziran 2020
Ayasofya üzerinde tasarruf hakkı Türk milletine aittir16 Haziran 2020
MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı tarihi açıklandı15 Haziran 2020
Yangına körükle gittikleri çok açıktır15 Haziran 2020
Ayasofya Camisi Müslüman gönüllerle buluşmalıdır14 Haziran 2020
Biz Liderimizin Yanındayız, Siz Nerdesiniz..?11 Haziran 2020
Bu yanlışın vahim sonuçları olabilecektir10 Haziran 2020
MHP’de Haziran ayı gündemi yoğun09 Haziran 2020
Ayasofya’dan çan sesi değil, Allah’ın izniyle ezan sesi yükselecektir08 Haziran 2020
MHP'li Sarıçam Belediyesi üreticilerden de dua alıyor!05 Haziran 2020
MHP'den CHP'ye maske tepkisi04 Haziran 2020
Devlet Bahçeli’den teşkilatlara 9 maddelik genelge02 Haziran 2020
Erken seçim söylemi kirli bir tertiptir01 Haziran 2020
Zulüm 1453’de başladı diyenler ve pusu kuranlar kötürüm olacaklardır29 Mayıs 2020
MHP'nin duruşu milli, misyonu küresel boyutludur!28 Mayıs 2020
Devlet Bahçeli ve MHP, birlik ve bütünlük demektir.28 Mayıs 2020
Ülkücü şehitler Türk milletinin iftihar ve irade cevherleridir26 Mayıs 2020
Milletin dertlerine “deva” olmak için çıktıkları yol, yol değildir26 Mayıs 2020
Bahçeli'den Siyasi Partiler Kanunu açıklaması: Tam destek vereceğiz24 Mayıs 2020
HER TÜRLÜ KUMPASI YIKACAĞIZ23 Mayıs 2020
İrade varsa istikbal vardır, iman varsa imkan olacaktır22 Mayıs 2020
Bahçeli muhalefetin yeni Ali Cengiz oyununu deşifre etti19 Mayıs 2020
Siyasi etik kanunu çıkarılsın19 Mayıs 2020
Bayram öncesi esnafa müjde verilsin18 Mayıs 2020
İlk adımla ilk kurşunun emaneti milli vicdanlarda hala diridir18 Mayıs 2020
"Hain Gülen’i meşrulaştırma arayışı zalimce bir oyundur"15 Mayıs 2020
Toprak vatan, dil varlıktır! İkisi de Türk milletinin onur vahasıdır14 Mayıs 2020
vekil seçmeni aradı, inandıramadı14 Mayıs 2020
KÖYE DÖNÜŞ TEŞVİK EDİLMELİDİR…14 Mayıs 2020
Bahçeli: Masa; masaldır, maval okumaktır11 Mayıs 2020
CHP küresel tefecilere, vatansız fesat yuvalarına kucak açıyor09 Mayıs 2020
Annelerimizin yetiştirdiği evlatlarla, Türklük cevheri işlenmeye devam edecek09 Mayıs 2020
Türkiye’nin çöküşünü isteyenler avuçlarını yalayacaklardır07 Mayıs 2020
Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır05 Mayıs 2020
Davasına aidiyeti olmayanların 'Ben MHP’liyim' deme hakkı yoktur02 Mayıs 2020
Bahçeli: İhanete taşeronluk yapanlar silinip gidecek02 Mayıs 2020

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH