Ana Sayfa > TÜRK FEDERASYONLAR

“Türk” kavramı kapsayıcı ve içerici bir muhtevaya sahiptir
21 Mart 2016
Bu haber 967 kez okundu
Türk milletinin adının, ülkemizdeki bilmem kaç etnik gruptan biri olduğu gibi bir safsatayla Anayasa’dan çıkarılmasının düşünülmesi dahi hem gerçeğe ihanettir hem de bu milletin geleceğine.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, bir açıklama yaparak gündemi değerlendirdi.

Türkiye, yüzde 50’nin üzerinde oyla seçilen bir Cumhurbaşkanı ve 13 yıllık iktidarın ardından yüzde 50’ye yakın oyla hükûmette bulunan bir parti tarafından idare ediliyor. Salt bu veriyle bakılsa siyasi açıdan istikrarlı bir ülkeden bahsedilmesi olağandır. Ancak bu 13-14 yıllık süreç, aynı zamanda bir kısmının kökleri 1990’lara uzanan iç ve dış pek çok sıkıntılı meseleyle boğuştuğumuz ve boğuşmakta olduğumuz bir dönemdir.

İki kutuplu dünya düzeninin ortadan kalkması, medeniyetler çatışması tezinin gündeme gelmesi, 11 Eylül saldırıları, İslam fobisi, Irak’ın işgali, Çin’in yükselişi, Rusya’nın toparlanması, sözde “Arap Baharı”nın İslam dünyasını kargaşaya sürüklemesi, Suriye’de devam eden vekâlet savaşları, İran’ın bir yandan ABD ile anlaşması öbür taraftan Rusya ile birlikte hareket ederek Irak ve Suriye’de nüfuz kazanması, Kuzey Irak’taki Kürt yapılanmasının bağımsızlığa doğru gidişi, Suriye’nin kuzeyinde etnik temizlik eşliğinde ve Batı’nın yoğun desteğiyle PYD’nin hâkimiyet alanını genişletmesi, bunun içeride PKK terörü ve ayrılıkçı hareketin hendek ve şehir savaşlarıyla desteklenmesi vb. bir dizi olgu ve olay, bugün Türkiye’yi tarihinin en büyük meydan okumalarından biriyle karşı karşıya getirmiştir. İçeride ise “28 Şubat Süreci” nin artçı sarsıntıları, cemaatlerle devletin yeni dönemdeki ilişkileri, yargıda yaşanan kargaşa vb. bir dizi sorun hâlâ etkisini sürdürüyor.


Medeniyet İçi Çatışma Tehdidi ve Türkiye

Türkiye’nin 21. yüzyıl başlarında, yakın coğrafya ile tarih ve kültür temelinde iyi ilişkiler geliştirme ve yumuşak güç sayesinde bir bölge gücü olma siyaseti doğru idi. Ne var ki, Arap Baharı, Suriye ve Mısır krizlerinde yapılan hatalı tercihler bizi zor bir duruma soktu. Türkiye’nin çevremize bigâne kalması elbette mümkün değildir. “Bizim Suriye’de ne işimiz var?” şeklindeki bir yaklaşım, tarihimiz ve müktesebatımızla bağdaşmaz. Bununla birlikte, medeniyet coğrafyamızla ilişkilerimizde hem kendi içimizdeki hem de bütün medeniyet coğrafyamızdaki hassasiyetleri, emperyalist güçlerin bölgemize dönük emellerini ve siyasetlerini bütün yönleriyle değerlendirmek ve ona göre hareket etmek şarttır.

Artık hatalar üzerinde tartışma değil, içinde bulunduğumuz açmazdan çıkış için birliğimizi güçlendirme zamanıdır. İçerideki kutuplaşma ve ötekileştirme siyasetinin zararları dış siyasete de yansımaktadır. Bu, son derecede hatalıdır. Ancak burada ülkeyi 13-14 yıldır yönetenlere de önemli bir sorumluluk düşmektedir. “90 yıllık parantez”, “Yeni Türkiye” vb. sloganların cazibesiyle bu toprakların geçmişini bir ayrıştırma unsuru hâline getirmek tehlikeli bir yoldur. Türkiye elbette yenileşmeye, değişmeye devam edecek ama bunu, bir Cihan Harbi’nin yıkıntılarından millî bir devlet inşa edenlerin hatırasına saygısızlık yaparak değil… Onlar da “Yeni Türkiye” diyorlardı. Süreç içinde yaşanan olumsuzlukları, yapılan bir takım aşırı uygulamaları bir “kan davası” hâline getirmek yanlıştır. Çok iyi bilmediğiniz, taraflı yayınlardan bir kanaat sahibi olduğunuz “Dersim Olayı”nı dilinize dolarsanız birileri de Sur, Cizre ve Nusaybin’de yaşananları kullanarak Türk Devleti’ni uluslararası kuruluşlar nezdinde suçlamak cesaretini bulur.

Ümit ediyoruz ki, son yıllarda yaşananlar sonucunda Türkiye’yi yönetenler artık karşı karşıya kaldığımız beka probleminin ciddiyetini çok iyi anlamışlardır. Bundan sonra, bize dayatılmak istenenlere karşı, yeni Ortadoğu haritası projesini hatırımızdan asla çıkarmadan kendi politikamızı belirlemeliyiz. Zira bize hayırhah gösterilen “müzakere” masalarının hangi alçak ve hain saldırılarla sonuçlandığını, “çözüm süreci” denemesi açıkça göstermiştir.

Geçtiğimiz günlerde CIA’nin eski Türkiye uzmanı Henry Barkey’nin Financial Times’ta (25 Şubat 2016) yayımlanan makalesindeki görüşleri, Türkiye’nin yeniden içine çekilmek istendiği tuzağı açıkça ortaya koyuyor:

"Mevcut durum istikrarsız... Özellikle Erdoğan'ın ABD'den PYD ve Türkiye arasında tarafını seçmesini istemesiyle durum kontrolden çıkabilir. Ama ABD'nin aracı olabileceği bir kazan-kazan ihtimali var: Türkiye'deki PKK militanlarının Kuzey Irak ve Suriye'ye çekilmesi karşılığında Türkiye'den Suriye'deki Kürt bölgelerine müdahale etmeme sözü alınabilir. (…) Bu anlaşmanın avantajı, Türkiye'nin bazı Kürt bölgelerinde, Suriye'deki gibi bir yıkıma sebep olan çatışmayı durdurmak, aynı zamanda PYD ve ABD'nin IŞİD'le savaşa odaklanmasını sağlamak olabilir."

“Suriye Savaşı”nın başından itibaren IŞİD, hem ABD hem de Rusya açısından bölgedeki planlarının tahakkukunu sağlamada çok gerekli ve elverişli bir araç olageldi. IŞİD’le mücadele bahanesiyle Suriye’deki muhalifler eziliyor, Türkmen coğrafyası siliniyor. Nüfusunun çoğunluğu Arap ve Türkmenlerden oluşan PYD kantonları arasındaki bölgelerde etnik temizlik uygulanıyor ve adım adım Suriye’nin kuzeyinde bir “PYD Kürt koridoru/kuşağı” gerçekleştiriliyor. Bir yandan Irak gibi Suriye de en az üçe bölünerek İsrail’in güvenliği açısından çok önemli bir adım atılırken öte yandan İran’ın Irak ve Suriye’deki nüfuzunun artmasına izin verilerek Şii-Sünni düşmanlığının derinleşmesi sağlanıyor.

Türkiye, medeniyetler çatışması ve medeniyet içi çatışma tuzağına düşmeden kendi içindeki birliğini kuvvetlendirmeli ve İslam âleminde öncü bir rol oynamalıdır. Bu rolün ilk ve en önemli ön şartı, Türkiye, Türk milleti ve İslam âlemi olarak sağlıklı ve etraflı bir nefis muhasebesi yapmaktır.

Milliyetçilik ve Türkiye’nin Geleceği

Türkiye’de durum muhasebesi yapması gereken kesimlerin başında, Türk milliyetçileri geliyor. Siyasetçisinden kültür ve sanat erbabına kadar milliyetçilik iddiasında bulunan kişi, kesim, grup ve yapıların, bir zamanlar “Türk asrı olacak.” denilen 21. yüzyılda Türklüğün durumu, Türk dünyasının birliği yolunda kat edilen (veya edilemeyen) mesafe; Türk milletine, İslamlığa ve insanlığa sunacakları medeniyet teklifi konularında kendilerini sorgulamaları gerekir.

Bugün Türkiye’de, hâkim siyasi ve kültürel elitlerin de etkisiyle, millet ve milliyetçilik konularına olan sakat bir yaklaşım, maalesef yaygınlaşmaktadır.  Türklük, bazıları tarafından bir etnik kimliğe indirgenmektedir. Hâlbuki tarihin ve sosyolojinin açıkça gösterdiği üzere, “Türk” kavramı kapsayıcı ve içerici bir muhtevaya sahiptir ve bu yönüyle binlerce yıllık mazisi olan bir milletin adıdır. Çin kaynakları, nasıl ki çeşitli boy ve budunları “Türk” ortak adı ile anmışsa daha sonra Arap-İslam kaynakları da Dokuz Oğuzlardan Peçeneklere, Bulgarlardan Kumanlara pek çok Türk topluluğunu Etrâk (Türkler) ortak adıyla anacaktır.

Avrupa kaynakları ise pek çok farklı etnik grubu bünyesinde barındıran Osmanlı Devleti’ne “Türk İmparatorluğu”, halkına da “Türkler” diyecektir. Bu tarihî birikime dayanan Türk milletinin adının, ülkemizdeki bilmem kaç etnik gruptan biri olduğu gibi bir safsatayla Anayasa’dan çıkarılmasının düşünülmesi dahi hem gerçeğe ihanettir hem de bu milletin geleceğine.

Türk milliyetçiliğinin kurucu mütefekkirlerinden Ziya Gökalp’ın millet anlayışı, bugün de bazı marjinal gruplar dışında, büyük ölçüde Türk milliyetçilerinin ana hatlarıyla benimsediği anlayıştır. Türkçülüğün Esasları adlı eserinde Ziya Gökalp, “Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir.” der ve akabinde “millet”in mahiyeti üzerinde farklı görüşleri ele alır. “Irki Türkçülere göre millet, ırk demektir. Irk kelimesi esasen mevâşi fenninin (zoolojinin) ıstılahlarındandır (terimlerindendir).” diyen Gökalp, o zamanki bilimsel araştırmaların neticesinde ırk ile sosyal özellikler arasında bir ilişkinin olmadığının ortaya çıktığını, dolayısıyla milleti başka sahada aramak gerektiğini belirtir. Netice itibarıyla Gökalp, insanlar arasında ırki, kavmî, coğrafi, siyasi, iradi kuvvetlere üstün gelebilecek bağın terbiyede, harsta, yani duygularda ortaklık olduğunu ileri sürer, dolayısıyla “Millet; lisanca, dince, ahlakça ve bediiyatça (güzel sanatlar bakımından) müşterek olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan (oluşan) bir zümredir. Türk köylüsü onu “Dili dilime uyan, dini dinime uyan” diyerek tarif eder.”[1]

Bugün, etnik bölücü anlayışa karşı Türk milliyetçileri, bu vatan topraklarında bin yıllık kardeşliği, Anadolu mayasını savunuyor. Bu duruş doğrudur ve tarihî birikimimizin sonucudur; geleceğin de temeli olması için bu fikrin sosyal, kültürel ve siyasi planda da hakkının verilmesi elzemdir. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki projeler, meselemizin zorluğunun göstergeleridir. Ancak Türkiye’nin tarihî, askerî, ekonomik, sosyal birikimi ve gücü hafife alınamaz. Şu an bir dünya gücü değiliz ama bu potansiyelimiz vardır. Türkiye’yi yönetenlerin, gözlerini Türk dünyasına daha fazla çevirmeleri, pek çok şeyi değiştirebilir. Oradaki zorluklar ve tehditler de ortada.  Bununla birlikte ABD, Rusya ve Çin dâhil hiçbir büyük gücün tek başına kuvvet ve kudret sahibi olamayacağı, bölgelerde müttefiklere ihtiyaç duydukları aşikâr bir gerçektir. O bakımdan Türkiye’nin Ortadoğu ile ilgilenmesi elbette şarttır ama dış politikada Orta Asya ve Türk dünyası faktörünün önemiyle mütenasip bir tarzda değerlendirilmesi de zaruridir.

Anayasa Meselesi

Türkiye’nin bir süredir tartıştığı Anayasa konusunda ise sadece savunmacı bir anlayış ve yaklaşımla değil, Türkiye’nin geleceğini esas alan bir bakış açısıyla meseleyi ele almak lazım geldiğini düşünüyoruz. Anayasa niçin değiştirilmek isteniyor? Gerçekten “Darbe Anayasası”ndan kurtulmak için mi? Başkanlık sistemi konusu hangi teorik ve ilmî araştırmalar sonucu gündeme getiriliyor? Veya Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan hangi olumsuzlukların, başkanlık sisteminin olmayışından ileri geldiği tespit edilmiş? Kestirmeden söyleyelim: Türkiye, sihirli çözümler aramak yerine, meselelerine akıl ve bilim ışığında, kendi medeniyet birikimi zaviyesinden bakmaya çalışmalıdır. Anayasa ve sistem konusu, tarihî tecrübesi farklı toplumların kopya edilmesine uygun değildir. Bugün maalesef ülkemizde bazı hususlar, liderlere duyulan sevgi veya nefret temelinde ve siyah-beyaz ikilemi içerisinde değerlendirilmektedir. Sistem meselesinin kaçınılmaz bir şekilde şahsileştirildiği herkesin malumu iken ve Türkiye’nin içeriden ve dışarıdan büyük tehditler altında bulunduğu bir ortamda, kutuplaşmayı arttıracak sistem tartışmasının sadra şifa sonuç üreteceğine dair ümit beslemek de pek mümkün görünmüyor. Yine de sağlıklı ve serinkanlı bir şekilde yapılacak olan bu tartışmaların ortak akıl çerçevesinde Türk milleti ve devleti için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ederiz.

[1] Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Ötüken Yay., İstanbul 2014, s. 32-39.


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer TÜRK FEDERASYONLAR Haberleri

Başlık Tarih
 
Rotterdam Versaar tapusuna kavuştu19 Mart 2019
Almanya Türk Federasyon GİK toplantısını gerçekleştirdi17 Mart 2019
Amsterdam Mescid-i Aksa Teşkilatında bayrak değişimi16 Mart 2019
Nogay Türklerinden teşekkür ziyareti14 Mart 2019
Karlsruhe Türk Kültür Merkezinin Muhteşem Şöleni10 Mart 2019
19 Mayıs 1919’un 100.yılı anısına düzenlenen bilgi yarışması Finalleri10 Mart 2019
Deventer Gök Sancak Kültür ve Eğitim Merkezi 2. Olağan Kongresi yapıldı.25 Şubat 2019
Şehit Ülkücü Kadınlar Anma Programı Tilburg’ta yapıldı03 Şubat 2019
ATF Düren derneği 4. olağan kongresini gerçekleştirdi.27 Ocak 2019
Wangen Türk Kültür ve Spor derneğimizin 34. Olağan Kongresi Yapıldı.27 Ocak 2019
“DOĞU TÜRKİSTAN’DA İNSAN HAKLARI İHLÂLLERİNE SON VERİLSİN”17 Ocak 2019
Din Alanında Hür Tefekküre Yönelik Tehditler Hakkında Basın Açıklaması14 Ocak 2019
ATF Münih Teşkilatları Kültür Ve Ülkü Şöleni Düzenledi.31 Aralık 2018
Innbruck Ülkü Ocağında Ozanların Dilinden Gönül Sohbeti Ozan Nihat ile Gerçekleşti.27 Aralık 2018
Hollanda Türk Federasyon Ede teşkilatı da binasına kavuştu27 Aralık 2018
Tilburg Türk Gençler Derneği’nde bayrak değişimi27 Aralık 2018
Maassluis Türk Kültür Derneği yeni yerine taşındı27 Aralık 2018
Arnhem’de siyasilere bilgilendirme27 Aralık 2018
Tilburg Türk Gençler Derneği yeni binasına kavuştu27 Aralık 2018
Soest Belediyesine ziyaret...27 Aralık 2018
Hollanda'daŞiirlerle Sohbet Akşamları22 Kasım 2018
HTF Belediye başkanları ziyaretleri devam ediyor08 Ekim 2018
ATF İSTİŞARE TOPLANTISI FRİEDBURG ÜLKÜ OCAĞINDA YAPILDI.27 Mayıs 2018
AVRUPA TÜRKLÜĞÜ BAŞBUĞ TÜRKEŞ'İ ANIYOR05 Nisan 2018
HTF Soest Türk Kültür Merkezi kongresi gerçekleşti.30 Mart 2018
Hollanda Türk Federasyon’dan teşekkür plaketi30 Mart 2018
HTF Harderwijk Al Sancak Türk Kültür Ocağı’nda bayrak değişimi...26 Mart 2018
Avrupa Türklüğüne yönelik saldırılara tepki13 Mart 2018
BİRLİĞİMİZİ KİMSE BOZAMAZ05 Mart 2018
HTF Amsterdam’da kongre heyecanı!28 Şubat 2018
HTF Genel Başkan'ından Deventer Belediye Başkanı ziyaret!25 Şubat 2018
Almanya Türk Federasyon Genişletilmiş Genel İstişare Toplantısı Yapıldı.23 Şubat 2018
Ömer Zararsız : “Her Ocağımız Ülkücülerindir”23 Şubat 2018
ATF 2018 YILI 1.GİK TOPLANTISI YAPILDI.19 Şubat 2018
ATF Fridburg Ülkü Ocağı 2.Olağan Kongresini Yaptı.11 Şubat 2018
HTF'den Dordrecht Belediyesine ziyaret...11 Şubat 2018
Avrasya Linz Ülkü Ocağından Vefa Örneği!04 Şubat 2018
ATK Genel Başkanı Cemal Çetin Taziye Ziyaretlerini Kabul Etmeye Devam Ediyor.05 Şubat 2018
ATK Genel Başkanı Çetin Teşkilat Ziyaretlerine Devam ediyor.04 Şubat 2018
KUFSTEİN ÜLKÜ OCAĞI DURMAK BİLMİYOR!28 Ocak 2018
Hollanda Türk Federasyon Dordrecht’te kitap fuarı...18 Ocak 2018
ATK Genel Başkan Cemal Çetin, Taziyeleri Kabul Etti15 Ocak 2018
Almanya'da Ülkücüler 2017 Yılına ‘Ülkü Şölenleriyle Veda Etti.04 Ocak 2018
Kufstein Ülkü Ocağı Anma Proğramları Düzenledi.01 Ocak 2018
Mit, "Bu coğrafyada yaşayabilmenin iki yolu var; 31 Aralık 2017
Hollanda Türk Federasyon’dan oku mesajı...30 Aralık 2017
Wuppertal Ülkü Ocağı Yönetimi Türk Federasyon Genel Merkezini Ziyaret Etti.30 Aralık 2017
ATF Kültür ve Ülkü Şölenleri Dortmund’da Devam etti.27 Aralık 2017
ATF Offenbach Ülkü Ocağı Kültür ve Eğlence Şöleni Düzenledi.26 Aralık 2017
AVRASYA LİNZ ÜLKÜ OCAĞI 26.YILINDA KÜLTÜR ŞÖLENİ DÜZENLEDİ.24 Aralık 2017
“Milliyetçi Nesiller ve Beklentiler”19 Aralık 2017
ÜLKÜCÜLERİN ADRESİ: ÜLKÜ OCAKLARIDIR17 Aralık 2017
ALMANYA TÜRK FEDERASYON NAGOLD ÜLKÜ OCAĞI 30.YIL ŞÖLENİ DÜZENLEDİ.17 Aralık 2017
FRANSA TÜRK FEDERASYON GENEL İDARE KURULU TOPLANTISI10 Aralık 2017
HollandaTürk Federasyon ziyaretleri devam ediyor10 Aralık 2017
TASAV “Türkiye İçin Alparslan Türkeş Vizyonu” Konulu Panel Düzenledi 04 Aralık 2017
Avrupa Türk Konfederasyon Genel Başkanı Cemal Çetin'den Kritik Uyarı!30 Ekim 2017
TÜRKÇÜLÜK BÖLÜCÜ DEĞİL BİRLEŞTİRİCİDİR!19 Ekim 2017
Dordrecht’te bayrak değişimi14 Ekim 2017
Tek Devlet: Türk Devleti05 Ağustos 2017
İSLAM İLE TERÖR BAĞDAŞTIRILAMAZ20 Haziran 2017
Avusturya Türk Federasyon Teşkilat Ziyaretlerine Devam Ediyor.18 Haziran 2017
FRANSA TÜRK FEDERASYON’DAN USTA’YA ZİYARET25 Nisan 2017
Başbuğumuzun Emanetlerini Korumaya Yeminimiz Var05 Nisan 2017
FTF Genel Başkanı Orhan İlhan Başbuğ Anma Mesajı Yayımladı.04 Nisan 2017
Cemal Çetin: Bizler, merhum Başbuğumuzun emanetlerini yaşatacağız.04 Nisan 2017
Duisburg’dan Kayıtsız şartsız, amasız fakatsız, tereddütsüz EVET26 Mart 2017
Sevdamız Millet, Liderimiz Devlet Kararımız; Evet22 Mart 2017
Lahey Türk İslam Kültür Vakfı,Çanakkale Şehitlerini Unumadı.22 Mart 2017
Cemal Çetin;Daima Devlet, Sonuna Kadar Millet Kararımız EVET!19 Mart 2017
Fransa Evet için Çalışıyor.19 Mart 2017
Göppingen Çanakkale Şehitleri Anma programı19 Mart 2017
Wetzlar Evet Dedi19 Mart 2017
MÜNİH TÜRK EĞİTİM OCAĞI 18.DÖNEM ENGİN UYGUNTÜRK İLE DEVAM KARARI ALDI.15 Mart 2017
TÜRK OCAKLARI GALİP ERDEM'İ UNUTMADI14 Mart 2017
Belçika'dan MHP toplantısına yasak!14 Mart 2017
HTF Havaalanı'nda Oturma Eylemi Başlattı.11 Mart 2017
HTF Genel Başkanı Murat Gedikten “15 Mart Seçim Çağrısı”09 Mart 2017
Belçika Türk Federasyon’u (BTF) Gent Şehrinde Neden “Evet” Dediklerini Anlattı08 Mart 2017
ATF Genel Başkanı Ali Can: “Biz Avusturya’nın asli unsuruyuz!” [Video] (Arşiv Haber)08 Mart 2017
Avrupa Konfederasyon,Anayasa Değişikliğiyle İlgili Basın Açıklaması05 Mart 2017
ATF GİK VE BÖLGE TOPLANTISI KUFSTEİN’DA YAPILDI.05 Mart 2017
KUFSTEİN ÜLKÜ OCAĞI RESMİ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.05 Mart 2017
Heilbronn 38. Dönem için Gökhan Varol İle Devam Dedi04 Mart 2017
Demokrasi Dışı ve Nezaketsizlik04 Mart 2017
Avrupa Türk Konfederasyondan 'Evet' kampanyası26 Şubat 2017
KUFSTEİN ÜLKÜ OCAĞI ANKARA’DAN SES VERDİ.20 Şubat 2017
Avusturya Türk Federasyon Ankara’da Buluştu.20 Şubat 2017
Avrupalı Ülkücülerin Ankara Çıkartması17 Şubat 2017
TÜRK KONFEDERASYONU VE ÜLKÜ OCAKLARI EL ELE TÜRKMENLERLE…19 Ocak 2017
Münchengladbach Ülkü Ocağı 19.Olağan Kongresini Yaptı.08 Ocak 2017
Türkiye ve Türklük Düşmanlarına: Diz Çökmeyeceğiz, Başaracağız!06 Ocak 2017
2016’dan 2017’ye Türkiye: Fetret'ten Çıkış İçin04 Ocak 2017
MHP Kavak İlçe Başkanı Kamber'den "Sağduyu" Çağrısı02 Ocak 2017
Mustafa Yıldızdoğan Vorarlberg'lileri Coşturdu.28 Aralık 2016
Belçika Türk Federasyonu Binası Önüne Bombalı Paket Bırakılması24 Aralık 2016
Bizler hep var olacağız.21 Aralık 2016
Ankara Türk Ocakları Atsız’ı andı15 Aralık 2016
Durum Değerlendirmesi ve Geleceğe Bakış 20 Kasım 2016
“Misak-ı Milli, Lozan ve Musul Meselesi” 07 Kasım 2016
Hüseyin Çıbıkçı Kufstein Ülkü Ocağında Hayır Daveti Verdi.30 Ekim 2016
Türk Ocakları Genel Merkez ve Şubelerinden Kritik Uyarılar16 Ekim 2016
Cemal Çetin'den Fransa Teşkilatlarına Ziyaret16 Ekim 2016
Darbecilere Darbe Vuran Lider Devlet Bahçeli09 Ekim 2016
Türk Ocaklarından Türk Yurtlarına Kurban Bağışı 21 Eylül 2016
CEMAL ÇETİN: “ÜLKÜCÜLER KURBAN BAĞIŞINDA YARIŞTI”16 Eylül 2016
“KURBAN BAĞIŞLARIMIZLA DÜNYA TÜRKLÜĞÜNÜN YANINDA OLALIM”09 Eylül 2016
"Devlet İhaneti Affetmez; Adaletten de Ayrılmaz"06 Eylül 2016
Millî Beka Mücadelemizin Başarısı İçin Öneri Ve Uyarılar05 Ağustos 2016
Belçika Türk Federasyon Basın Bildirisi...01 Ağustos 2016
Türk Ocakları Ramazan Bayramı Mesajı04 Temmuz 2016
Avusturya Türk Federasyon'da Ramazan Bereketi...02 Temmuz 2016
HTF'den Gençlere Tartışma Proğramları29 Haziran 2016
Al Sancak Harderwijk’te dalgalanmaya başladı 29 Haziran 2016
AVUSTURYA TÜRK FEDERASYON'DA BİRLİK İFTARI!26 Haziran 2016
Almanya Türk Federasyonu İftar Programı26 Haziran 2016
HTF Dordrecht Ayasofya Camii'ne Saldırı ile İlgili Basın Açıklaması..25 Haziran 2016
MHP AVRUPA'DAN MUHALİFLERE SERT TEPKİ!20 Haziran 2016
Bu Ramazan'da Türk Yurtlarına Sen de El Uzat!17 Haziran 2016
Türk Milleti Şerefli Bir Tarihe Sahiptir….05 Haziran 2016
Almanya'nın Kararını Şiddetle Kınıyoruz03 Haziran 2016
Türk Ocakları'ndan Gagauzya'da Sempozyum02 Haziran 2016
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIM YALANINA ALMANYA ORTAK OLMAMALIDIR30 Mayıs 2016
Türk Kültür Derneğine anlamlı ziyaret24 Mayıs 2016
HTF Tiel Türk Kültür Derneği Kongresi yapıldı09 Mayıs 2016
Türk Ocakları 44. Olağan Büyük Kurultayı Yapıldı01 Mayıs 2016
İsviçre Türk Federasyon Wil Ülkü Ocağı'nda İsmail Bostancı Güven Tazeledi.01 Mayıs 2016
TÜRK OCAKLARI’NDA 44. BÜYÜK KURULTAY HEYCANI29 Nisan 2016
Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ilk ve tek ülke Türkiye’dir.23 Nisan 2016
BORDEAUX ÜLKÜ OCAĞINDA KONGRE HEYECANI23 Nisan 2016
HTF'de 23 Nisan coşkusu23 Nisan 2016
Ülkücüler Marifet ve Fazilet Ehlidir19 Nisan 2016
Annecy Ülkü Ocağı 2016 Bahar Kermesi Düzenledi.17 Nisan 2016
Maassluis ve Den Haag’ta kongre heyecanı13 Nisan 2016
Hollanda Türk Federasyonundan Kamuoyuna Duyuru10 Nisan 2016
HTF Nijmegen’de hem Nevruz hem 20. Yıl kutlandı05 Nisan 2016
CEMAL ÇETİN'DEN BAŞBUĞ TÜRKEŞ MESAJI03 Nisan 2016
Avustralya Türk Federasyonundan Başbuğ Türkeş Mesajı02 Nisan 2016
ASLA SOKAKLARDA OLMAYACAĞIZ02 Nisan 2016
Avusturya Türk Federasyon Salzburg Ülkü Ocağı Ülküde Birlik Şöleni Düzenledi.29 Mart 2016
INNSBRUCK TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLEDİ.29 Mart 2016
HTF’den Ahmed Aboutaleb’e ziyaret29 Mart 2016
Çanakkale Zaferinin 101. Yıldönümünde Atatürk, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal marşı anlatıldı.29 Mart 2016
Çanakkale Zaferinin 101. Yıldönümünde ...27 Mart 2016
Türk Ocakları Armağanları Sahiplerini Buldu27 Mart 2016
Köln 31. Kongresi Gerçekleştirildi22 Mart 2016
HTF Versam Tekrar Şenyürek Dedi.19 Mart 2016
Lüdenscheid Türk Ocağı dualar ile açıldı17 Mart 2016
Rahden Türk Kültür Derneği Resmi Açılışını Şölenle Kutladı14 Mart 2016
ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN ANKARA SALDIRISI AÇIKLAMASI14 Mart 2016
Hollanda Türk Federasyon Kadın Kolları Yatılı Eğitim Semineri14 Mart 2016
ALMANYA RAHDEN'DA MUHTEŞEM ÜLKÜ OCAKLARI AÇILIŞI06 Mart 2016
Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni'ne Davet04 Mart 2016
HTF Ultrecht Yeni Hizmet binasına Kavuştu ve Mutlu Son...29 Şubat 2016
Utrecht’te Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı29 Şubat 2016
FIRAT ÇAKIROĞLU HOLLANDA'DA ANILDI27 Şubat 2016
ATF Bavyara 2.Bölge Gençlik Kolları Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu Andı.21 Şubat 2016
Avrupalı Ülkücülerden Bahçeli'ye geçmiş Olsun Ziyareti21 Şubat 2016
BTF Genel Başkan'ı Zararsız"Terörü Kınayan Açıklama Yaptı".18 Şubat 2016
HTF Kadın Kollarından genel istişare16 Şubat 2016
Ülkü Buluşmaları (3) Den Haag’da düzenlendi14 Şubat 2016
Türk Ocakları ve Türkiye Kamu-Sen'den Tarih, Dizi ve Film: Kurgu ve Gerçek Paneli07 Şubat 2016
Panele Davet: Film, Dizi ve Tarih: Kurgu ve Gerçek05 Şubat 2016
AVRUPA TÜRK KONFEDERASYON'DAN TÜRKMENLERE YARDIM02 Şubat 2016
Avrupa Türklüğü Türkmen Kardeşlerini Unutmadı.31 Ocak 2016
İsviçre Türk Federasyon Basel’de Buluştu30 Ocak 2016
Münih alperen ocaklari gorev degisimi29 Ocak 2016
AVUSTRALYA ÜLKÜCÜ TURK FEDERASYONUNDAN AÇIKLAMA27 Ocak 2016
Türk Federasyon’dan Zaandam’da Kültür Şöleni26 Ocak 2016
HTF Dortrecht'te Vedat Özdal güven tazeledi.25 Ocak 2016
Avusturya Türk Federasyon 2016 Yılında Güneş gibi Parlayacak!!!25 Ocak 2016
ATF 2016 YILI BİRİNCİ GİK TOPLANTISI YENİ GENEL MERKEZ BİNASINDA YAPILDI.25 Ocak 2016
HTF Zaandam Kentinde Teşkilatlandı.19 Ocak 2016
Murat Gedik’ten “Farklı Ülkücülere” Ağır Gönderme18 Ocak 2016
Türk Dayanışma Konseyi’nden Türk Ve Dünya Kamuoyuna Çağrı18 Ocak 2016
BW1. Bölge Büyük Ülkü Şöleni muhteşemdi18 Ocak 2016
Düsseldorf Ülkü Ocağı Kültür ve Ülkü Şöleni18 Ocak 2016
“Yılmayacağız, yıkılmayacağız”14 Ocak 2016
Vatansever Türk Aydınları Bildirisine Destek Çağrısı14 Ocak 2016
Türk Adını Anayasa'dan Çıkartmak Cinayettir12 Ocak 2016
Türk Ocakları: PKK’nın İpiyle Kuyuya İnilmez30 Aralık 2015
ALMANYA TÜRK FEDERASYON'DAN KÜLTÜR ŞÖLENİ30 Aralık 2015
Başkent Berlin’de ATF Kültür Şöleni26 Aralık 2015
HTF RABİA KADİR’İ AĞIRLADI16 Aralık 2015
Türk’ün Türk’ten Başka Dostu Yoktur! 14 Aralık 2015
Türk Ocakları Ankara Şubesi Atsız Ata'yı andı14 Aralık 2015
HTF Süriye Türkmenleri Hakkında Basın Bildirisi Yayımladı.08 Aralık 2015
MÜNiH ALPEREN OCAKLARI BASIN ACIKLAMASI05 Aralık 2015
Suriyeli Türklerin Varlık Mücadelesine Sessiz Kalmayın05 Aralık 2015
HTF Arnhem’de 20.yıl coşkusu02 Aralık 2015
Avrupa Türk konfederasyon Toplantısı29 Kasım 2015
HTF Dortrecht Teşkilatı Dursun Önkuzu için anma programı Tertipledi.29 Kasım 2015
Türk Ocaklarından Terör Sarmalında Türkiye ve Dünya Paneli26 Kasım 2015
ATF Bölge Yöneticileri Toplantısı23 Kasım 2015
ATK Genel Başkanı;Avrupa Türklüğünden Türkmen soydaşlarımıza yardım Kampanyası22 Kasım 2015
Hollanda Türk Federasyon Türkmendağı Kampanyası başlattı.21 Kasım 2015
ATF Din Görevlileri ve Bölge temsilcileri Toplantısı21 Kasım 2015
TÜRK OCAKLARI VAKFI YİRMİ BEŞİNCİ YILINI KUTLADI19 Kasım 2015
Hollanda Türk Federasyon iletişim ağları14 Kasım 2015
Türk Ocakları Hiçbir "MHP Muhalifi" Hareketin İçerisinde Değildir05 Kasım 2015
Türk Ocakları: Ülkeyi Ciddî Sıkıntılar Bekliyor02 Kasım 2015
Cemal Çetin:Deniz Feneri yolsuzluğunun üzerini kapattılar.13 Ekim 2015
MHP'li Öztürk Avusturya'da Gelecegine Oy ver Avrupa Dedi.12 Ekim 2015
ATK Genel Başkanı Cemal Çetin,"13 Yıldır Avrupa Türk'ünün Ne Derdine Çare Oldular.12 Ekim 2015
İktidar Ayıplı Halini Saklamaya Çalışan Bir Vaziyet İçerisinde12 Ekim 2015
Koray Aydın Paris’te Hükümete Yüklendi.12 Ekim 2015
Ciddi istihbarat ve güvenlik zafiyeti var 12 Ekim 2015
MHPLİLER AKIN AKIN SANDIĞA GİDİYORLAR.11 Ekim 2015
MHP'li Oktay Vural: Terör Bizi Teslim Alamayacak11 Ekim 2015
Koray Aydın "Türkiye Demokratik Bir Ülke Olmaktan Çıkmıştır"11 Ekim 2015
YURDAKUL: MUTLAKA SANDIĞA GİDİN06 Ekim 2015
MHP’li Yılmaz, Almanya’daki gurbetçilerden destek istedi05 Ekim 2015
MHP’DEN AVRUPA ÇIKARMASI05 Ekim 2015
MHP Aksaray Milletvekili Turan Yaldır Salzburg Ülkü Ocağı'nda Ülkücülerle Buluştu.04 Ekim 2015
Parsak, gurbetçilerle kucaklaştı04 Ekim 2015
MHP Aksaray Milletvekili Turan Yaldır Avusturya Tirol'de Avrupa Türk'lüğü ile Buluştu.04 Ekim 2015
MHP Aksaray Milletvekili ve Adayı Turan Yaldır Viyana'da Vatandaşlarla Buluştu.01 Ekim 2015
Avusturya Türk Federasyon Viyana'da seçim çalışmasına hızlı başladı.01 Ekim 2015
Hollanda Türk Federasyon Kadın Kolları istişare toplantısı yapıldı.01 Ekim 2015
2015 Kurban Vekaletleri Yerlerine Ulaştırıldı30 Eylül 2015
Kurbanlar Türkiye ve Türk dünyasında Kesildi30 Eylül 2015
Fırat Çakıroğlu adına Den Haag'ta gençlik lokali açıldı27 Eylül 2015
Cemal Çetin, Avrupa Türklüğü Ülkenin Geleceğine Oy Verecek20 Eylül 2015
Türk Federasyon’dan Ahde Vefa programı16 Eylül 2015
Cemal Çetin: Alçakça Saldırılar Bizi Yıldıramaz13 Eylül 2015
TÜRK OCAKLARI ÇANKAYA ŞUBESİ KONGRESİNİ YAPARAK FAALİYETLERİNE BAŞLADI27 Ağustos 2015
Türk Ocakları'ndan "Terörle Mücadele Edin" Çağrısı 24 Temmuz 2015
Cemal Çetin'den Ramazan Bayramı mesajı 17 Temmuz 2015
Avrupa Türk Konfederasyon’dan Kadir Gecesi mesajı!13 Temmuz 2015
KUFSTEİN ÜLKÜ OCAĞI HAFTA SONU İFTARLARI DEVAM EDİYOR!!!12 Temmuz 2015
Tirol'de Ülkücüler Doğu Türkistan için Meydana İndi.12 Temmuz 2015
Türk Ocakları'ndan Türkmenlere Yardım11 Temmuz 2015
ATF Kufstein Ülkü Ocağı'ndan Örnek Davranış!04 Temmuz 2015
HTF Basın Açıklamasi04 Temmuz 2015
ATF Genel Başkan'ı Ali Can Tirol Bölgesinde Ziyaretlerde Bulundu.28 Haziran 2015
ATF GENEL BAŞKANI ALİ CAN TEŞKİLATLARI ZİYARET ETTİ.27 Haziran 2015
HTF’den Kur´an-ı Kerim, Ezanı Güzel Okuma ve Bilgi Yarışması27 Haziran 2015
TÜRK OCAKLARI’NDAN FETİH KONSERİ VE KADIN PANELİ 03 Haziran 2015
AVRUPA TÜRKLÜĞÜ SANDIKLARA SAHİP ÇIKTI03 Haziran 2015
HTF Yaşadığımız Ülkeyi Tanıyalım Gezisi...31 Mayıs 2015
Hollanda Türk Federasyon Aylık Bülteni Yayınlandı31 Mayıs 2015
TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİ’NDEN İKİ BÜYÜK FAALİYET28 Mayıs 2015
Hollanda Türk Federasyon Hilalce Sohbetler düzenledi26 Mayıs 2015
Avrupa´da Oylar MHP'ye24 Mayıs 2015
Avrupa´da Seçim Yarışında Son Haftaya Girildi23 Mayıs 2015
Hollanda Türk Federasyonu, Seçim Güvenliği İçin Tedbir Alacak23 Mayıs 2015
Arnhem’de futbol turnuvası21 Mayıs 2015
İSTANBUL MALTEPE’DE YAŞANAN OLAY HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI19 Mayıs 2015
KIRIKKALE ÜLKÜ OCAKLARI 2. OĞUZ ATA BAHAR ŞÖLENİ 10 Mayıs 2015
ŞEHİT FIRAT ÇAKIROĞLIU ANISINA DÜZENLENEN PANELDE ÜNİVERSİTELERDE TERÖR TARTIŞILDI10 Mayıs 2015

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH