Ana Sayfa > EĞİTİM

MHP'li Zühal Topçu: Dersane tasarısı eğitime bir darbedir
17 Şubat 2014
Bu haber 1446 kez okundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zühal Topçu, dershanelerin de kapatılmasını öngönen tasarıyı değerlendirdi. Tasarının her maddesini tek tek incelediklerini belirten Topçu, “AKP’nin tasarısı eğitime yapılan bir darbedir” dedi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Zühal Topçu, yüksek lisansını ve doktorasını eğitim alanında yapmış bir akademisyen. MHP’nin eğitim politikalarının oluşturulmasında önemli bir aktör. Meclis’e sevk edilen “Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı ve 17 Aralık’tan sonra Türkiye’de yaşananları konuştuk.

RÖPORTAJ: SEDA ŞİMŞEK / BUGÜN GAZETESİ sedasimsek@bugun.com.tr

Ders­ha­ne­ler­le il­gi­li dü­zen­le­me Mec­li­s’­e sev­k e­dil­di.

De­ği­şik­li­ğin “tek­li­f” yo­luy­la de­ğil, “ta­sa­rı­” yo­luy­la su­nul­muş ol­ma­sı, ta­sa­rı­nın ar­ka­sın­da bü­tün ba­kan­la­rın ve AKP Hü­kü­me­ti­’nin ol­du­ğu me­sa­jı­nı ve­ri­yor. Öy­ley­se bu ta­sa­rı­nın ya­sa­laş­ma­sı ha­lin­de or­ta­ya çı­ka­cak “hu­ku­ki­”, “si­ya­si­”, “sos­ya­l” ve “vic­da­ni­” so­rum­lu­lu­ğa da sa­de­ce Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı de­ğil, Baş­ba­kan dâ­hil tüm ka­bi­ne üye­le­ri or­tak­tır.

TEHLİKELİ OYUNLAR VAR

Ta­sa­rı­yı in­ce­le­ye­bil­di­niz mi?

Ta­bi­i ki mad­de mad­de ma­sa­ya ya­tır­dık. AK­P’­nin ta­sa­rı­sı eği­ti­me ya­pı­lan bir dar­be­dir. 28 Şu­ba­t’­ta İH­L’­le­ri ka­pa­tan zih­ni­yet­ten bir fark­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Ders­ha­ne­le­rin eği­tim bir­li­ği­ne ay­kı­rı ol­du­ğu ifa­de edi­li­yor, bu­na kar­şın baş­ka bir dil­de de eği­tim öğ­re­tim yap­ma tek­li­fi Mec­li­s’­e ge­ti­ril­di. Bu­ra­da teh­li­ke­li oyun­lar var. Yol­suz­lu­ğu ak­li­leş­tir­me­ye ça­lı­şan ve 11 yıl­da ken­di yan­daş zen­gin sı­nı­fı­nı oluş­tu­ran AKP ik­ti­da­rı­nın der­di Ana­do­lu­’nun ga­rip ço­cuk­la­rı­nın ge­le­ce­ği de­ğil. 11yıl­da mü­ca­hit­ken mü­te­ah­hit olan AK­P’­li sı­nıf şim­di dar ge­lir­li in­san­la­ra, “iş­çi­sin sen iş­çi ka­l” di­yor. Zen­gi­nin ço­cu­ğu yi­ne ko­lej­de oku­ma­ya de­vam ede­cek, fa­ki­rin ço­cu­ğu ise ya açık li­se ve­ya açık öğ­re­ti­me de­vam ede­cek ya da sa­na­yi­de bir us­ta­nın ya­nın­da çı­rak ola­cak. Hü­kü­met bir yan­dan 3 ço­cu­ğu teş­vik edi­yor, biz de nü­fu­sun art­ma­sı­nı des­tek­li­yo­ruz an­cak bir dar ge­lir­li ai­le 3 ço­cu­ğu­nu ay­nı an­da na­sıl ko­le­je gön­de­re­bi­lir? Na­sıl oku­ta­bi­lir?

Özel oku­la dö­nü­şen ku­rum­la­ra gi­de­cek öğ­ren­ci­le­re des­tek sağ­la­na­ca­ğı be­lir­ti­li­yor ta­sa­rı­da.

Ders­ha­ne­den dö­nü­şen okul­la­ra de­vam ede­cek öğ­ren­ci­ler na­sıl be­lir­le­ne­cek? Bü­tün ve­li­ler ço­cuk­la­rı­nı bu okul­la­ra gön­der­me­ye kal­kar­sa ne ya­pa­cak­lar? Özel okul­la­ra gi­den öğ­ren­ci­le­re des­tek ve­ri­le­ce­ği­ni söy­le­yen­ler dev­let okul­la­rın­da­ki kı­rık cam­la­rın far­kın­da de­ğil­ler.

HİÇBİR KRİTER YOK

Ders­ha­ne­le­rin özel oku­la dö­nüş­me­si­ne yö­ne­lik teş­vik­ler su­nu­lu­yor, me­se­la ha­zi­ne ara­zi­sin­den yer ve­ril­me­si ön­gö­rü­lü­yor.


Ül­ke­de sa­tıl­ma­dık top­rak bı­rak­ma­dı­lar ki, bu ik­ti­dar han­gi ara­zi­yi ders­ha­ne­le­re ve­re­cek?

Özel oku­la dö­nüş­me­yen ders­ha­ne­ler için açık li­se al­ter­na­ti­fi su­nu­lu­yor.

Açık öğ­re­tim özel li­se­si ile il­gi­li hiç­bir kri­ter mev­cut de­ğil iken, açık öğ­re­tim özel li­se­si­ne na­sıl dö­nü­şüm sağ­la­na­cak? Etüt mer­kez­le­ri­nin de 12 yaş ve al­tın­da­ki öğ­ren­ci­le­re hiz­met ver­me­si dü­zen­le­ni­yor. Etüt mer­ke­zi­ne 12 yaş ve al­tı­nın de­vam et­ti­ği na­sıl de­net­le­ne­cek? Bu so­ru­la­rın ce­va­bı yok. Eği­tim sis­te­mi­miz­de bü­tün prob­lem­ler çö­zül­dü de sa­de­ce ders­ha­ne­ler prob­le­mi mi kal­dı? Ba­kın, “sos­yal, sa­nat­sal, spor­tif, kül­tü­rel ve mes­le­ki alan­lar­da bil­gi, be­ce­ri, dil ye­te­nek ve de­ne­yim­le­ri­ni ge­liş­ti­re­ce­k” kurs­la­rın ta­nı­mı ya­pı­lı­yor, bun­lar için de öğ­ren­ci­le­re pa­ra­sal des­tek ve­ri­le­cek mi?

Ders­ha­ne­ler­de ça­lı­şan öğ­ret­men­le­rin mağ­dur edil­me­ye­ce­ği ve Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı bün­ye­si­ne söz­lü sı­nav­la alı­na­ca­ğı­na iliş­kin dü­zen­le­me­yi na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?

Ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­nin, KPSS şar­tı aran­mak­sı­zın söz­lü sı­na­va ta­bi tu­tul­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor ama söz­lü sı­nav­la­rın kri­ter­le­ri ne­ler? İh­ti­yaç alan­la­rı na­sıl be­lir­le­ne­cek? Ne ka­dar öğ­ret­men alı­na­cak? Söz­lü sı­na­vı ge­çe­mez­ler­se açık­ta mı ka­la­cak? AKP ken­di yan­daş­la­rı­nı mı ala­cak? Pe­ki, se­ne­ler­ce ça­lı­şıp si­gor­ta­sı doğ­ru düz­gün yat­ma­yan ve for­mas­yo­nu ol­ma­yan öğ­ret­men­le­rin du­ru­mu ne ola­cak? Hep­sin­den da­ha önem­li­si, 300 bin­den faz­la hâ­lâ umut­la dı­şa­rı­da bek­le­yen, KPSS pu­an­la­rı olan öğ­ret­men aday­la­rı­na ne de­ne­cek? Böy­le çift baş­lı seç­me sis­te­mi, kao­sa se­bep olur.

BAKANA ATAMA YETKİSİ

Ba­ka­na öğ­ret­men ata­ma yet­ki­si ve­ril­me­si­ne da­ir gö­rü­şü­nüz ne­dir?

Ta­sa­rı­nın 22. mad­de­sin­de per­so­nel ata­ma­la­rıy­la il­gi­li iba­re­ler var. Ba­kan, öğ­ret­men ata­ma yet­ki­si sa­hi­bi olur­ken, bu mad­dey­le ga­li­ba ken­di çe­te­si­ni kur­ma ha­zır­lı­ğı için­de. Okul ve ku­rum mü­dür­le­ri­nin va­li ta­ra­fın­dan 4 yıl sü­re ile gö­rev­len­di­ri­le­ce­ği ifa­de­si ge­çi­yor. Şim­di ben so­ru­yo­rum, bu de­ği­şik­lik, Os­lo gö­rüş­me­le­rin­de kay­da ge­çen “Mil­li Eği­tim, şun­lar bun­lar, ba­kan­lık­la­rı kal­dı­rı­yo­ruz, va­li­lik­le­re ve be­le­di­ye­le­re ve­ri­yo­ru­z” sö­zü te­mel alı­na­rak mı ge­ti­ri­li­yor? Os­lo­’dan mı esin­len­di­niz? Özel­lik­le AKP ik­ti­da­rı dö­ne­min­de va­li­le­rin önem­li bir bö­lü­mü­nün “dev­le­tin va­li­si­” vas­fı­nın or­ta­dan kalk­tı­ğı ve ade­ta “AKP il baş­kan­la­rı­nın bü­rok­ra­si­den so­rum­lu yar­dım­cı­sı­” gi­bi ha­re­ket et­ti­ği göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da, bu gö­rev­len­dir­me­le­rin ne öl­çü­de ada­let­siz ola­ca­ğı­nı tah­min et­mek zor de­ğil. Bu sü­reç­te ki­mi­le­ri­nin “pa­şa gön­lü­ne gö­re­” gö­rev­len­di­ri­le­cek olan­la­rın en be­lir­le­yi­ci kıs­tas­la­rı, “Ma­lum-Se­n”­e üye­lik ya­hut “va­li bey­le hem­şe­ri­li­k” ya da “her tür­lü rüş­ve­t” ola­cak­tır.

Km göstergesinin sıfırlanması bir arabayı yeni yapmaz

En çok tar­tı­şı­lan ko­nu­lar­dan bi­ri­si de üst dü­zey bü­rok­rat­la­rın ta­ma­mı­nın gö­rev­den alın­ma­sı.

Mo­to­ru es­ki bir ara­ba­nın ki­lo­met­re gös­ter­ge­si­nin sı­fır­lan­ma­sı, ye­ni ol­ma­sı­nı sağ­la­maz. Per­so­ne­lin bir ge­ce­de gö­rev­den alıp, yan­daş eki­bi­ni bu­ra­la­ra ge­ti­re­cek ol­ma­sı ba­şa­rı ge­tir­mez. Ba­şa­rı, li­ya­kat ve ka­li­te tu­tar­lı­lı­ğı ile sağ­la­na­bi­lir. Ya­rın 60-72 ay­lık öğ­ren­ci­ler­de yap­tık­la­rı gi­bi “par­do­n” di­ye­cek­ler. Ta­sa­rı­nın ya­sa­laş­ma­sı ha­lin­de, ha­len gö­rev­de bu­lu­nan 100 bin­den faz­la mü­dür ve mü­dür yar­dım­cı­sı­nın gö­re­vi ken­di­li­ğin­den so­na ere­cek. Böy­le­lik­le öm­rü­nü eği­ti­me ve ida­re­ci­li­ğe ada­mış 100 bin­den faz­la ida­re­ci­miz gö­rev­le­rin­den alı­na­cak ve kad­ro­lar, yan­daş­lar için bo­şal­tı­la­cak. Bir tek müs­te­şar ye­rin­de ka­lı­yor, dü­zen­le­me ga­li­ba müs­te­şar ta­ra­fın­dan ken­di ye­ri­ni sağ­la­ma al­mak için ha­zır­lan­mış.

Rahatsız oluyorlar

Öğ­re­tim ele­man­la­rı­na yö­ne­lik di­sip­lin ce­za­la­rıy­la il­gi­li de bir dü­zen­le­me ya­pı­lı­yor.

Üni­ver­si­te­le­rin bel­li ko­nu­lar ile il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni ifa­de et­me­sin­den ra­hat­sız­lık du­yu­yor­lar, o se­bep­le di­sip­lin yö­net­me­li­ği­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si hiç şa­şır­tı­cı de­ğil. Üni­ver­si­te­le­re ade­ta “Siz su­sun, fi­kir­le­ri­ni­zi söy­le­me­yin, biz si­zin adı­nı­za doğ­ru­yu söy­le­riz, ka­rar ve­ri­ri­z” de­ni­yor. 30 bin ki­şi­nin ka­ti­li, te­rö­rist ba­şı sü­reç­te mu­ha­tap alı­nıp mü­za­ke­re ya­pı­lı­yor ama üni­ver­si­te­ler­de öğ­re­tim ele­man­la­rı­nın ide­olo­jik pro­pa­gan­da yap­ma­sı atıl­ma se­be­bi sa­yı­lı­yor.

Yük­sek li­sans ve dok­to­ra için yurt­dı­şı­na gön­de­ri­le­cek öğ­ren­ci­le­re da­ir de bir de­ği­şik­lik var.

Gön­de­ri­le­cek öğ­ren­ci­le­rin ya­zı­lı ve/ve­ya söz­lü sı­nav ile be­lir­le­ne­ce­ği ifa­de edi­li­yor. Bu­gü­ne ka­dar yurt­dı­şı­na gön­de­ri­len öğ­ren­ci­ler ALES ve ge­nel or­ta­la­ma ile be­lir­le­ni­yor­du. Ar­tık ALE­S’­in ya­nın­da söz­lü sı­nav da ya­pı­la­bi­le­cek, bu sı­nav­lar şim­di­ye ka­dar şa­ibe­li miy­di ki ar­tık ALE­S’­e gü­ven­me­yip bir de söz­lü sı­nav ya­pı­lı­yor? Söz­lü sı­nav ile il­gi­li tu­ta­nak­tan baş­ka ka­yıt sis­te­mi de kul­la­nıl­mı­yor. Bu sı­nav­lar şef­faf ha­le ge­ti­ril­me­li. Bir baş­ka mad­de­de de yurt­dı­şı­na gön­de­ri­len­le­rin mec­bu­ri hiz­met­le­riy­le il­gi­li. Dok­to­ra­sı­nı bi­ti­re­rek ge­ri dö­nüp mec­bu­ri hiz­met­le­ri de­vam eden ve hâ­lâ dok­to­ra­sı de­vam eden ki­şi­le­rin yurt­dı­şın­da kal­dık­la­rı sü­re me­mu­ri­yet­te yük­sel­me­le­ri için kul­la­nı­la­cak. Her yı­lı bir ka­de­me iler­le­me­si­ne, her üç yı­lı bir de­re­ce yük­sel­me­si­ne esas kı­lı­na­cak. Mec­bu­ri hiz­met­le­ri bit­miş ki­şi­ler ne­den bu hak­lar­dan ya­rar­la­na­ma­ya­cak? Bu hiz­met on­la­ra da su­nul­ma­lı.

Gayriresmi olur

MHP, bu dü­zen­le­me­ye top­tan mu­ha­lif ya­ni

Ön­ce­lik­le eği­ti­min ka­li­te­si­ni art­ır­mak ge­re­ki­yor. Dev­let okul­la­rın­da ka­li­te art­tık­ça in­san­lar za­ten ço­cuk­la­rı­nı ders­ha­ne­ye gön­der­me ih­ti­ya­cı his­set­mez. Bu­gün tar­tı­şı­la­cak olan eği­ti­min ka­li­te­si. Uyuş­tu­ru­cu­nun il­ko­kul­la­ra in­di­ği bir za­man­da ders­ha­ne­le­ri ka­pat­mak­la eği­ti­min so­run­la­rı çö­zül­mez. Sı­nav­lar ol­du­ğu müd­det­çe ders­ha­ne­ler de ola­cak­tır. Res­mi ol­maz­sa gay­rires­mi olur. Bu bir re­ali­te. Ders­ha­ne­le­ri sis­te­min dı­şı­na çı­kar­mak, mer­di­ven al­tı­na it­mek Tür­ki­ye­’nin ya­ra­rı­na de­ğil za­ra­rı­na olur. Tür­ki­ye­’de asıl fır­sat eşit­li­ği­ni or­ta­dan kal­dı­ran özel okul sis­te­mi­dir. Özel okul­da oku­yan bir öğ­ren­ciy­le, ma­hal­le mek­te­bin­de oku­yan bir öğ­ren­ci
ay­nı sı­na­va gi­ri­yor.

Paralel varsa oligarşik yapıdır

Prof. Dr. Zühal Topçu,  yolsuzluk operasyonunun “hükümete darbe” olarak yorumlanmasını eleştirdi. Zühal Topçu, ‘paralel yapı’ söylemi için ise “Bir paralel yapı varsa, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in de dikkati çektiği AKP ve Başbakanlık’taki oligarşik yapıdır” dedi

17 Ara­lık, ders­ha­ne­ler­le il­gi­li tar­tış­ma­nın bir de­va­mı mı siz­ce?

17 Ara­lı­k’­ta bir yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu ya­pıl­dı. “Pa­ra­lel ya­pı­” yap­tı de­ni­yor. Bir pa­ra­lel ya­pı var­sa, es­ki İçiş­le­ri Ba­ka­nı İd­ris Na­im Şa­hin Be­y’­in de dik­ka­ti çek­ti­ği AKP ve baş­ba­kan­lık­ta­ki oli­gar­şik ya­pı­dır. Baş­ba­kan kur­ma­ya ça­lış­tı­ğı ye­ni Tür­ki­ye­’de rüş­ve­tin AK­P’­ye ser­best ola­ca­ğı­nı sa­nı­yor. Hit­le­r’­in pro­pa­gan­da ba­ka­nı­nın yo­lun­dan gi­dip, “Bir ya­lan ye­te­rin­ce tek­rar edi­lir­se her­kes ona ina­nı­r” di­ye dü­şü­nü­yor­lar. Baş­ba­kan Pi­nok­yo­’yu geç­ti, ya­lan söy­le­dik­çe bur­nu uzu­yor, mil­let de bu ya­lan­la­rı yut­mu­yor.

Hü­kü­me­te yö­ne­lik bir dar­be gi­ri­şi­mi ola­rak ni­te­len­di­ri­li­yor.

Or­ta­da hü­kü­me­te kar­şı bir dar­be yok. AK­P’­nin rüş­vet çar­kı­na ço­mak so­kul­ma­sı var. Bu­nun ce­za­sı da gö­rev­den al­ma­lar, ta­yin­ler ve sür­gün­ler ol­du. Am­pu­lü gü­neş zan­ne­den­ler ona had­din­den faz­la de­ğer ve­ren­ler bu­gün bin piş­man. Top­lu­mun ah­lak an­la­yı­şı­na yö­nel­di­ler. Ba­zı din adam­la­rı rüş­ve­te kı­lıf arı­yor. Ada­let mül­kün, dev­le­tin te­me­li­dir. Bu­gün İçiş­le­ri ve Ada­let Ba­kan­la­rı, rüş­vet ve yol­suz­luk id­di­ala­rı­nın üs­tü­nü ört­mek­le so­rum­lu özel yet­ki­li ba­kan gi­bi ha­re­ket edi­yor. Ya­lan, ta­lan ve if­ti­ra do­lu ha­vuz­da hep bir­lik­te bo­ğu­la­cak­lar. Gün ge­lir dev­ran dö­ner ve ka­pa­tı­lan bü­tün dos­ya­lar bir bir açı­lır.

MHP de 2011 se­çim­le­ri­ne gi­der­ken ka­set olay­la­rı ya­şa­dı, şim­di dö­nüp bak­tı­ğı­nız­da ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?

MHP 2011 se­çim­le­rin­de ka­set olay­la­rı­nın mağ­du­ruy­du ve üze­rin­den 3 yıl geç­me­si­ne rağ­men şu ana ka­dar ay­dın­la­tı­la­ma­dı. Suç­lu­lar bu­lu­na­ma­dı. Bu­me­rang gi­bi AK­P’­ye yö­nel­di­ğin­de, bir an­da ya­sa­lar çı­ka­rıl­dı. O za­man­lar özel­lik­le si­ya­set mey­da­nın­da kul­lan­dık­la­rı ar­gü­man­lar şu an­da ken­di­le­ri­ni vu­ru­yor. “Bun­lar özel de­ğil ge­ne­l” di­yor­lar­dı, biz de o sö­zü şim­di ken­di­le­ri­ne ia­de edi­yo­ruz.

İhtiraslar seçimgüvenliğini TEHLİKEYE SOKUYOR

Kendi içinizdeki toplantılarda Başbakan’ın Devlet Bey’in konuşmalarıyla ilgili telefon görüşmelerini konuştunuz mu?

Konuştuk. Hatta Genel Başkanımız espri de yaptı, grup toplantısında söylediği gibi, Başbakan’a rahatsızlıklarını doğrudan arayıp bize bildirmesi için bir “Alo Fatih hattı” düşündük. Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154. sırada. Bir alt yazıya, Sayın Devlet Bahçeli’nin konuşmasına dahi tahammülsüzlük, kamuoyu yoklamalarında MHP’nin oylarıyla oynanması ve daha bilmediğimiz birçok konu, basının acıklı halini ortaya koyuyor. Devletin kurumları tahrip oluyor, insanların devlete güvene sarsılıyor. Bu ihtiraslar seçim güvenliğini de tehlikeye sokuyor.


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer EĞİTİM Haberleri

Başlık Tarih
 
“Mimar Sinan” Konulu Konferans!14 Mayıs 2019
‘Liyakat ve adalet esas alınmalı’11 Ocak 2019
“KAHRAMANMARAŞ’IN DERSLİK SIKINTISI NE ZAMAN BİTECEK?”16 Aralık 2018
MİLLİ EĞİTİM’E ÜLKÜCÜ DAMGASI TARİKATLAR RAHATSIZ OLDU09 Aralık 2018
Türk Eğitim-Sen’den Andımızla ilgili MEB’in temyiz dilekçesine cevap03 Aralık 2018
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUYACAĞIZ22 Kasım 2018
ANALAR DOĞURUR, ÖĞRETMENLER YETİŞTİRİR21 Kasım 2018
MHP'den MEB'e "Öğrenci Andı Savunması" Tepkisi13 Kasım 2018
Danıştay Kararının Tartışılacak Bir Yanı Yok19 Ekim 2018
Bakan Selçuk'tan öğretmenlere mektup21 Temmuz 2018
Talip Geylan; Açıklanan Paket Güncellenmelidir 02 Mayıs 2018
İkinci öğretimde görev yapan öğretim görevlileri için kanun teklifi12 Nisan 2018
Bazıları Kendilerini İmtiyazlı Müslüman Olarak Görüyor09 Nisan 2018
TÜRK EĞİTİM SEN YÖNÜNÜ BELİRLEMİŞTİR.29 Mart 2018
PİCTES Öğretmenlerine MHP’den Müjde 15 Mart 2018
Öğretmenlerin Motivasyonu Bozulmamalı 08 Mart 2018
MHP'li Aksu, önlisans mezunları için kanun teklifi02 Mart 2018
Eğitimin hiç mi önemi yok?08 Şubat 2018
"Üniversite giriş sınavlarını kaldıralım"23 Aralık 2017
MHP'li Arzu Erdem'den sözleşmeli öğretmen çağrısı23 Aralık 2017
Kayıtta öncelik onların olacak29 Kasım 2017
Tokat'ta 'Fırat Çakıroğlu Fidanı' Gerginliği19 Kasım 2017
MHP'li Akçay: Atanamayan öğretmenler ve öğretmen açığı bir Milli Eğitim sorunudur16 Kasım 2017
Hangi doğruyu söylediysek sizden aldığımız güçle söyledik.13 Kasım 2017
BAŞKAN KAŞLI;TÜRK EĞİTİM-SEN KONGRESİNDE 12 Kasım 2017
UŞAK ÜNİVERSİTE TEŞKİLATI;BASINDA ÇIKAN HABERLER ASILSIZDIR.06 Kasım 2017
Milli Eğitim Sistemi Hakkında Araştırma Önergesi 02 Kasım 2017
YENİ SINAV SİSTEMİNE TEPKİLER DİNMİYOR14 Ekim 2017
MHP'den sözleşmeli öğretmenlere eş durumu desteği14 Ekim 2017
MHP'li Erhan Usta: Böyle rezalet görülmedi12 Ekim 2017
Üniversiteye girişte yeni sistem belli oldu12 Ekim 2017
Eğitimde çözülmesi gereken onca sorun varken ...02 Ekim 2017
Bu yıl üniversite sınavı yapılacak24 Eylül 2017
Öğrenci yurtları yetersiz!!!21 Eylül 2017
MHP'li Erdem'den öğrencilere 'adab-ı muaşeret' dersi önerisi03 Ağustos 2017
Aladağ Yurt Yangını raporuna MHP şerhi01 Ağustos 2017
'Ülkücüleri bırakın, Üniversitelerimizdeki terörislere bakın'19 Haziran 2017
Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi01 Mayıs 2017
NORM FAZLASI ÖĞRETMENLER İŞSİZ Mİ KALACAK?28 Şubat 2017
Atama bekleyen öğretmenlerin çağrılarına kulak verelim 22 Şubat 2017
Ülkücüden FETÖ'cü çıkmaz18 Şubat 2017
Türk Eğitim-Sen'liler ne zaman görevlerine iade edilecek?14 Aralık 2016
“Kazanılan seçimler iptal ediliyor”12 Aralık 2016
Öğretmenler icraat istiyor25 Kasım 2016
MHP Ankara'dan Öğretmenler Günü Mesajı23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLER BAŞIMIZIN TACIDIR23 Kasım 2016
İsmail Koncuk; Bir Misyon Sendikasıyız21 Kasım 2016
MHP'den eğitime tam destek17 Kasım 2016
Alan Değişikliğinden Anlamadığınız Nedir?26 Ekim 2016
Hala “Benim Adamım” Derseniz, Yenikapı Ruhunu Yaşatamayız!14 Ekim 2016
Tam gün eğitim sistemine katılıyoruz.05 Ekim 2016
“Sayın Bakanın Hesabında Bir Yanlışlık Var”03 Ekim 2016
Koncuk “Şu An Norm Fazlası Gibi Görünenler Esasen Norm İçinde Kalabilecektir.”23 Eylül 2016
İSMAİL KONCUK: 'BU YÖNETMELİK UCUBEDİR'04 Ağustos 2016
“AĞUSTOS’TA ATAMA YAPIN, SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK HÜLYASINDAN VAZGEÇİN”23 Haziran 2016
"Şubata kadar dersler boş mu geçecektir?"16 Haziran 2016
TÜRKİYE KAMU-SEN YİĞİT VE DİK DURUŞUN SESİDİR20 Nisan 2016
Koncuk’dan Nabi Avcı’ya Çağrı12 Nisan 2016
AHLAKİ YOZLAŞMA VE İŞSİZLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN EĞİTİM ŞART!15 Şubat 2016
MHP’li Yılmaz'dan bürokratlara: Sizlerin de psikolojiniz bozulacak07 Şubat 2016
ÖĞRETMEN ADAYLARI DİKKAT: YARIN SON GÜN !07 Şubat 2016
MEB atanacak 30 bin öğretmenin branş dağılımını açıkladı 28 Ocak 2016
Koncuk: 100 bin öğretmen ataması mutlaka yapılmalı 21 Ocak 2016
YHS PERSONELİNİN HİZMET SINIFI DEĞİŞECEK Mİ?09 Ocak 2016
GÜCÜNÜZ ÜLKÜCÜLERE Mİ YETİYOR !08 Ocak 2016
Üniversitelerin Sorunu 'Bilim' Olmaktan Çıktı07 Ocak 2016
ÜNİVERSİTE KORİDORLARI KANDİL MAĞARALARINA DÖNDÜ30 Aralık 2015
'TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÜNİVERSİTELERDE YAPILANIYOR'28 Aralık 2015
Doğum Borçlanması Nedir?19 Aralık 2015
Hükümet ve Milli Eğitim Bakanı Eğitim Sistemini Enkaza Çevirdi25 Kasım 2015
Öğretmenlik, kara tahtayı ruhuyla aydınlatan nurlu bir sevdadır25 Kasım 2015
Dünyanın en itibarlı mesleği...23 Kasım 2015
Öğretmen karanlıkları yırtan tek meşalemiz23 Kasım 2015
EĞİTİM SİSTEMİ 'PARAN VARSA OKU' HALİNE GELDİ16 Kasım 2015
Vefalı Esnafa, Şehit Ailelerinden Teşekkür Ziyareti21 Ekim 2015
MHP'DEN ÖĞRETMENLERE MÜJDE !20 Ekim 2015
ÜLKE HIZLA KAOSA SÜRÜKLENİYOR 13 Ekim 2015
Ermeni Meselesini Hiç Bu Açıdan Okumadınız !13 Eylül 2015
OKULLARI İTİBARSIZLAŞTIRMAK İSTİYORLAR 06 Ağustos 2015
İSMAİL KONCUK: AYM BEKLENEN KARARI VERMİŞTİR24 Temmuz 2015
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINA NE OLDU?20 Temmuz 2015
YUSUF BAŞ, ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ14 Haziran 2015
Erdoğan'ın mitingine talimatla öğrenci taşınacak 29 Mayıs 2015
TÜRK EĞİTİMSEN TEK YETKİLİ SENDİKA OLDU26 Mayıs 2015
AKP üniversiteleri PKK'ya teslim etmiştir.25 Mayıs 2015
'MİLLİ İRADE DİYENLERİN AMACININ MİLLİ İRADEYİ YOK ETMEK OLDUĞU APAÇIK ORTADA'20 Mayıs 2015
Topçu, DTCF'li Ülkücüleri Yanlız Bırakmadı07 Mayıs 2015
Öğretmenlere Uygulanacak Rotasyon Yönetmeliği Yandaşı Kayırmak İçindir27 Nisan 2015
Vural, KPSS Operasyonunun Asıl Amacını Açıkladı21 Nisan 2015
MHP'Lİ SEDEF: AKP REKTÖRLÜK SEÇİMİNİ DE SİYASETE ALET ETTİ18 Nisan 2015
Büyükataman: "Hacettepe Üniversitesi rektörü bir an önce aklını başına almalıdır"24 Mart 2015
HACETTEPELİ ÖĞRENCİLER PKK’YA KARŞI TEK YÜREK OLDU23 Mart 2015
Oktay Vural'dan sınavsız üniversite sözü15 Mart 2015
MHP’li Orhan’dan, YGS’ye girecek öğrencilere başarı mesajı.14 Mart 2015
"KANUN ÇIKARDILAR, ÜNİVERSİTELERDE HOCALAR KONUŞAMIYOR"20 Şubat 2015
Türk okullarını değil Doğu’daki PKK okullarını kapatın !14 Şubat 2015
Topcu: Bakanlığı Kapatın İnanın Okulları Müdürler ve Öğretmenler Daha İyi Yönetir13 Şubat 2015
'Vatandaş sizi Etiyopya'da okul açın diye seçmedi'31 Ocak 2015
'İktidara bağlılığını bildirenler okullara müdür yapıldı'22 Ocak 2015
Polis Akademisi ve Koleji Öğrencileri için Ne Düşünüyorsunuz?21 Ocak 2015
Büyükataman, Nabi Avcı'ya KPSS'yi Sordu14 Ocak 2015
MHP'Lİ HALAÇOĞLU: OSMANLICA ZATEN ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETİLİYOR30 Aralık 2014
MAHKEME TASFİYE EDİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİ GÖREVLERİNE İADE ETTİ25 Aralık 2014
"DEĞERLER EĞİTİMİNE ÖRNEK OLARAK 17-25 ARALIK YOLSUZLUKLARI KONULMALI"17 Aralık 2014
MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, 19. Milli Eğitim Şurası'nı değerlendirdi. 11 Aralık 2014
"Siyasi iktidar ülkeyi, polis devletine dönüştürmek istiyor"28 Kasım 2014
Topcu,Bizim her şeyimiz açık24 Kasım 2014
Günal: AKP Okul Arazilerini Yandaş Müteahhide Peşkeş Çekiyor!23 Kasım 2014
'Siyasi iktidar, okullarımıza ayrımcılığı soktu'23 Kasım 2014
MHP Şehitkamil ilçe Başkanı Aziz Yücel’in Gündeme Dair Açıklaması23 Kasım 2014
EĞİTİMDEKİ SORUNLAR BİR AN EVVEL ÇÖZÜMLENMELİ19 Kasım 2014
"Milli Eğitim'de haktan söz etmek mümkün değil"02 Kasım 2014
SAYIN MÜDÜR, DİNAR’A KASTININ SEBEBİ NE?23 Ekim 2014
Zühal Topcu: YÖK’ün imkânlarını dibine kadar kullandınız22 Ekim 2014
Milli Eğitim, yaz-boz tahtasına döndürüldü15 Ekim 2014
MHP'Lİ KALAYCI: TASFİYE EDİLEN OKUL VE POLİS MÜDÜRLERİ CEMAAT'TEN DEĞİL, ÜLKÜCÜ14 Ekim 2014
Öğretmenler 1 günlük iş bıraktı24 Eylül 2014
MHP'li Zuhal Topçu:Eğitim keşmekeş içinde21 Eylül 2014
Büyükataman: Bir daha bu sorunlar yaşanmasın15 Eylül 2014
Zühal Topcu Öğretmen Atamaları Konusunda Hükümete “Hodri Meydan!” Dedi11 Eylül 2014
MHP'li Başeskioğlu'ndan Türk Eğitim-Sen'e Destek Sözü31 Ağustos 2014
MEMUR SEN, BASKI ARACI VE BALYOZ HALİNE GELDİ27 Ağustos 2014
Topcu: Bakan Avcı, derhal istifa etmelidir27 Ağustos 2014
"BÖYLESİNE ZULMÜ 12 EYLÜL DÖNEMİNDE GÖRMEDİK"26 Ağustos 2014
"pkk, AKP TARAFINDAN AKLANMAYA ÇALIŞIR HALE GELMİŞTİR"25 Ağustos 2014
Ruhsar Demirel Okullardaki Yönetici Atamasına Vali Müdahalesini Meclis'e Taşıdı19 Ağustos 2014
Öğretmene Rotasyon Zühal Topçu’ya Rağmen Onaylandı08 Ağustos 2014
OKULLAR SİYASİ KADROLAŞMA YERİ DEĞİLDİR07 Ağustos 2014
Zühal Topcu Öğretmen Maaşlarının Artırılması İçin Kanun Teklifi Verdi15 Temmuz 2014
Aklınızı başınıza alın, kamu çalışanlarını sınamayın26 Haziran 2014
Kamu-Sen: Ermeni taziyesi şehitlerimizin ruhunu incitmiştir27 Nisan 2014
Zühal Topcu: Eğitim Kalitemiz Düşüyor17 Nisan 2014
Zühal Topcu: MEB, Anadolu Liselerindeki kontenjanları yönetemezken15 Nisan 2014
KIME HIZMET EDIYORSUNUZ11 Nisan 2014
Koncuk: Türkiye Orta Çağ Zihniyetini Yaşıyor29 Mart 2014
73 Bin Yöneticiye Sivil Darbe Yapılmıştır22 Mart 2014
Öğretmen Açığı Acilen Kapatılmalıdır18 Mart 2014
MHP'li Ogan;’Öğretmenlere saldırının sorumlusu Başbakan’dır’10 Mart 2014
Memurun Torbası seçim sonrasına kaldı!06 Mart 2014
MEB Kanunu AİHM'e Taşınıyor06 Mart 2014
ATANMAYI BEKLEYEN 300 BIN ÖĞRETMEN VARKEN İKTIDAR YENI EĞITIM FAKÜLTELERI AÇIYOR20 Şubat 2014
'Savcı ve polislere yapılan kıyım şimdi öğretmenlere yapılacak'13 Şubat 2014
DERSHANE YASA TASARISI ASLA KABUL EDİLEMEZ.07 Şubat 2014
Koncuk Yeniden Genel Başkanlığa Seçildi05 Şubat 2014
Eğitim Sistemi Yap-Boz Tahtasına Çevrildi01 Şubat 2014
MHP'LI HALAÇOĞLU, FATIH PROJESINI SORDU23 Ocak 2014
Kamu Sen: Hırsıza Değil, Memura Bütçe İstiyoruz31 Aralık 2013
Afyonkarahisar’da öğrenci olayları protestosu28 Aralık 2013
Zühal Topçu: Eğitimi siyaset malzemesi olarak görmekten vazgeçin 216 Aralık 2013
Zühal Topçu: Eğitimi siyaset malzemesi olarak görmekten vazgeçin16 Aralık 2013
Türkiye sevdamızı gelecek nesillere aktaracağız27 Kasım 2013
Oktay Vural Sınav skandalını deşifre etti23 Kasım 2013
Şivan Perver'leri değil, vatanperverleri dinleyin!21 Kasım 2013
Erdoğan sözde Kürdistan'ı resmen tanıdı19 Kasım 2013
ASLAN: EĞİTİM YAP-BOZ TAHTASINA DÖNDÜ18 Kasım 2013
Dersanelerin Kapatılması Oslo Görüşmelerinin Sonucu Olabilir17 Kasım 2013
YILMAZ BİNLERCE İLLEGAL DERSANE ORTAYA ÇIKACAK15 Kasım 2013
özel okul açacağız" demek çözüm değil15 Kasım 2013
Dershanelerle değil derslik ve öğretmen açığıyla uğraşın15 Kasım 2013
Zühal Topçu: Bakan Bu Ülkenin Çocukları ile Oynanmasın14 Kasım 2013
MHP dershaneler için Meclis araştırması istedi, CHP destekledi, AKP reddetti14 Kasım 2013
Dadaşlardan Sert Tepki!13 Kasım 2013
Kemalettin Yılmaz: Afyon'da 1300 derslik, 1800 öğretmen açığı var27 Ekim 2013
Memurun yüzü güldü demekle yüzü gülmüyor25 Ekim 2013
Dershaneler kapatılmadan önce eğitim sistemi sınav odaklı olmaktan çıkarılmalıdır11 Ekim 2013
KÜLTÜR ŞEHRİNE EĞİTİM 2023 GENEL MERKEZİNDEN ZİYARET06 Ekim 2013
Zühal Topcu Milli Eğitim’deki partizanlığı gözler önüne serdi27 Eylül 2013
ON BİR YILLIK REZALET15 Eylül 2013
EĞİTİMDE DERİN OYUN12 Eylül 2013
Aslan'dan Eğitim Eleştirisi05 Eylül 2013
ÜNİVERSİTE HOCALARI SEFALET GİRDABINDA 03 Eylül 2013
Koncuk: Mülakatı Kirletenleri Affetmeyeceğiz!01 Eylül 2013
Halaçoğlu: Çocuklara Dağıtılan Tabletlerin Radyasyonu Ölçüldü mü?23 Ağustos 2013
HÜKÜMET BİRİLERİNE MESAJ GÖNDERİYOR09 Temmuz 2013
"Eğitim kurumlarını, siyasi rant alanından çekin"08 Temmuz 2013
Öğretmenlik mesleğini halkın gözünde bu iktidar itibarsız hâle getirmiştir03 Temmuz 2013
Zühal Topcu: "4+4+4" Eğitim Sistemimizi Sorunlar Yumağına Çevirdi20 Haziran 2013
“GEZİ PARKI MESELESİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU”07 Haziran 2013
Üniversiteler Rektörlerin babasının çiftliği olmamalıdır06 Haziran 2013
Yılmaz Ziraat ve Veteriner Fakültesi mezunlarının sorunlarını Meclise taşıdı06 Haziran 2013
Eğitim Bilimleri Mezunlarının Mağduriyeti24 Mayıs 2013
TORBA KANUN TASARISI YA GERİ ÇEKİLSİN YA DA MEMURLARIN BEKLENTİLERİ KARŞILANSIN23 Mayıs 2013
Öğretmenler Sadaka Değil, İhtiyaç Kadar Atama İstiyor19 Mayıs 2013
2013 YILINDA 37 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK17 Mayıs 2013
ARİF NİHAT ASYA İLKOKULU VARAN 2. RESMİ YAZIDAN T'Yİ ATIP KÜRTÇE ÇALIŞTAY İZNİ ALDILAR16 Mayıs 2013
Topcu’dan Bilişim Teknolojisi Dersi için Araştırma Önergesi16 Mayıs 2013
BİZ HEP BİRLİKTE TÜRK MİLLETİYİZ06 Mayıs 2013
Öğretmene Ek Ödeme Yok!06 Mayıs 2013
Piyon ve provakatör rektörün hezeyanları 30 Nisan 2013
ADALET İSTİYORUZ16 Nisan 2013
Koncuk: Biz Bu Ülkenin Divanesiyiz14 Nisan 2013
YGS'de hatalı soru iddiası27 Mart 2013
NEVRUZ AYRIŞMA DEĞİL BİRLİK GÜNÜDÜR23 Mart 2013
TÜRK MİLLETİ HENÜZ SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEDİ23 Mart 2013
Bu Barış Süreci Değil, İhanet Sürecidir20 Mart 2013
YGS giriş belgesi yarın internette14 Mart 2013
AÖF'de okuyanlara kötü haber12 Mart 2013
Kirli bir tezgâhla karşı karşıyayız28 Şubat 2013
Lisede ‘rapor’ dökümüne MHP'den Soru Önergesi22 Şubat 2013
FİZİK TEDAVİSİNDE ÜYELERİMİZE YENİ BİR İMKÂN22 Şubat 2013
YILMAZ, BAKAN AVCI’YA SORDU17 Şubat 2013
Devlet Yurtları Ülkücüye Kapatıldı mı?16 Şubat 2013
Şubatta 30 Bin, Ağustostada 70 Bin Öğretmen Ataması İstiyoruz07 Şubat 2013
PERFORMANSA DAYALI ÜCRET ve YÜKSELME SİSTEMİ ZULÜM ARACIDIR04 Şubat 2013
TELEKOM’DAN ÜNİVERSİTEYE GEÇEN PERSONELİN DENGE TAZMİNATI DAVASINI KAZANDIK01 Şubat 2013
200 bine yakın atanamayan öğretmen var01 Şubat 2013
Öğretmenlerimizin mağduriyetlerine son vermelidir.30 Ocak 2013
BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİZ27 Ocak 2013
Rektör intihara kalkıştı27 Ocak 2013
Aksaray Oğuz Ata İlkokulu’ndaki karne dağıtım törenine katıldılar25 Ocak 2013
MHP'den öğretmenler için kanun teklifi25 Ocak 2013
Üniversitelilere kötü haber23 Ocak 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH