Ana Sayfa > SAGLIK

MHP Beyannamesinde Sağlık Politikaları...
05 Ekim 2015
Bu haber 866 kez okundu
MHP Seçim Bildirgesini açıkladı: “Ek ödemeler emekliliğe yansıyacak, yıpranma payı verilecek”
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Bildirgesini kamuoyuna sundu. MHP seçim bildirgesinde sağlık alanında 23 başlıkta değişiklik yapacağını açıkladı.

 1. Hayatı anlamlı ve değerli kılan bir sağlık sistemi tesis edilecek
 2. Koruyucu ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak
 3. Koruyucu sağlık programları uygulamaya konulacak
 4. Hastanelerin yönetim kapasitesi geliştirilecek
 5. Hastaneler tam gün – tam kapasite çalışacak
 6. Sağlık harcamalarında vatandaşın yükü hafifletilecek
 7. Yardımcı sağlık personeli istihdamı artırılacak
 8. Doktor sayısının bölgelere göre dağılımındaki dengesizlik ortadan kaldırılacak
 9. Tıp fakültelerinin eğitim kalitesi artırılacak
 10. Büyük Bölgesel Kan Merkezleri kurulacak
 11. Her ilimizde modern anlamda acil yardım ekipleri oluşturulacak ve her üniversite ve eğitim hastanesinde Acil Tıp Ana Bilim Dalı kurulması zorunlu kılınacak
 12. Büyük hastanelerimizde acil müdahale ve travma ekipleri oluşturulacak
 13. Her bölgemizde tam teşekküllü “kanser teşhis ve tedavi merkezleri” kurulacak
 14. Yaşlı, yatalak ve engelli hastaların bakımı için büyük ve orta büyüklükteki her ilimize “özel bakım hastaneleri ” kurulacak
 15. Kemoterapi merkezi ve diyaliz merkezi bulunmayan il ve büyük ilçelerimizde bu merkezlerin kurulması ve aktif hizmet vermesi sağlanacak
 16. Sağlık Bakanlığının kontrolünde “merkezi kalite kontrol laboratuvarı” kurulacak
 17. Az görülen hastalıklar ile az bulunan ilaçlar konusunda yaşanan sıkıntılar en aza indirilecek
 18. Sağlıkta istihdam kargaşası sona erecek, vekil ve sözleşmeliler kadroya alınacak
 19. Sağlık çalışanlarının ek ödemeleri emekliliklerine yansıtılacak
 20. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet önlenecek
 21. Özel sağlık kurumları teşvik edilecek
 22. İlaç, aşı, serum ve tıbbi cihaz üretimine destek verilecek
 23. e-sağlık bilgi sistemi oluşturulacak

Hayatı anlamlı ve değerli kılan bir sağlık sistemi tesis edilecek 

Yaşam kalitesini ve yaşama sevincini geliştiren, insan ömrünü uzatan, vatandaşın ve hizmet sunanların memnuniyetini esas alan, hayatı anlamlı ve değerli kılan bir sağlık sistemi tesis edilecektir.

Sağlık politikalarının belirlenmesi ve uygulanması ile sağlık hizmetlerinin sunulması, finansmanı, düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu yapıların yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde tanımlanacaktır.

Görev, yetki ve sorumluluk karmaşasını önleyecek kurumsal düzenlemeler yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı temel, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini sunan, sağlığın geliştirilmesi konusunda farkındalığı artıran, tedavi hizmetlerinin standartlarını belirleyen bir yapıya kavuşturulacaktır.

Koruyucu ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak 

Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri, eşitlik ve hakkaniyet prensiplerine uygun olarak; kolay ulaşılabilir, kullanılabilir ve hasta haklarına saygılı bir şekilde devlet tarafından ücretsiz olarak sunulacaktır.

Birinci basamak sağlık hizmet birimleri güçlendirilecek ve aile hekimliği kademesinin etkin bir şekilde hizmet vermesi sağlanacaktır.

Kırsal kesimde ise mobil hizmet sunacak donanımlı sağlık ekipleri tüm ülke genelinde etkin bir şekilde görev yapacaktır.

Sağlık hizmetlerinde sürekliliği ve erişilebilirliği sağlamak amacıyla sağlık insan gücünün ülke genelinde dengeli dağılımını temin edecek bir istihdam ve ücret politikası uygulanacaktır.

Koruyucu sağlık programları uygulamaya konulacak 

Bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunma sağlanacak, kalp-damar hastalıkları, kanser, diyabet, kronik solunum yolları hastalıkları gibi ölüm nedenlerinin ilk sıralarında yer alan bulaşıcı olmayan hastalıkların gelişimine neden olan risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik koruyucu
sağlık programları uygulamaya konulacaktır.

Tüm aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi alması sağlanacak, halen aile hekimi olarak hizmet sunan pratisyen hekimlerin ise kendi çalıştıkları illerdeki eğitim kurumlarında gerekli şartlar oluşturularak eğitim
almaları sağlanacaktır.

Hastanelerin yönetim kapasitesi geliştirilecek

Hastanelerin teknolojik altyapısı ve insan gücü imkânları iyileştirilecek, yönetim kapasitesi geliştirilecektir.
Hastanelerde muayene, laboratuvar hizmetleri ve ameliyat randevuları bilgisayar ortamında verilecek ve sağlık personelinin randevu sistemine müdahalesi kesinlikle önlenecektir.

Laboratuvar hizmetleri ve yüksek maliyetli tıbbi teknoloji ve benzeri hastane imkânlarının hastaneler arasında ortak kullanımına fırsat veren bir sistem geliştirilecektir.

Hastaneler tam gün – tam kapasite çalışacak

Hastanelerde; hasta yatağı, donanım ve insan gücü kapasitesinden daha iyi yararlanılması, hasta taleplerinin zamanında karşılanması ve hizmet bekleme süresinin asgari düzeye indirilmesi için “tam gün-tam kapasite çalışma” sağlanacaktır. Bu kapsamda hizmet veren personelin özlük haklarında iyileştirme yapılacaktır. Her ne ad altında olursa olsun, ücret tarifesinde yer almayan ayrıca bir ödemenin yapılmasına fırsat verilmeyecektir.

Sağlık harcamalarında vatandaşın yükü hafifletilecek

Koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve aile hekimliği sisteminin güçlendirilmesiyle birlikte vatandaşların katlanmak zorunda kaldığı ek ücret ve katılım payı uygulaması kaldırılacaktır.

Sağlık hizmetlerinde, ilaç ve tıbbi malzemelerin fiyatlandırılmasında maliyet ve kalite kontrolünde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun aktif rol üstlenmesi sağlanacaktır.

Tüm vatandaşlar hastane ve hekim seçme hakkına sahip olacaktır.

Hasta yataklarının ülke sathında dengeli dağılımı sağlanacaktır.

İlaç harcamalarını artıran, ilaçlara karşı direnci güçlendiren ve ilaç yan etkileri üzerinden sağlık kaybına da yol açan gereksiz ilaç tüketimi önlenecektir.

İlaç takip sistemi geliştirilerek “akıllı ilaç kullanımı” hususunda sağlık personeli için bir ilke ve hastalar için davranış kalıbının oluşması sağlanacaktır.

İlaç fiyatlandırma sistemindeki vatandaşı mağdur eden uygulamaların kaldırılması, ilaç ve tıbbi malzemelerin üretim veya ithalatından hastada kullanım aşamasına kadar etkin bir kontrol mekanizması oluşturulması, sağlıklı bir reçete ve fatura kontrol sistemi uygulanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Yardımcı sağlık personeli istihdamı artırılacak Sağlık hizmetlerinin standardının ve kalitesinin yükseltilmesi
için yardımcı sağlık personelinin resmi ve özel sağlık kuruluşlarında istihdamı yaygınlaştırılacak, bu kapsamda işsiz durumdaki ebe, acil tıp teknisyeni, anastezi teknisyeni, sağlık memuru ve tıbbi sekreter gibi yardımcı sağlık personelinin istihdam edilmesi için gerekli şartlar oluşturulacaktır. Serbest eczaneler, ecza depoları, sağlık kabinleri, özel poliklinikler ve merkezlere yeni alınacak elemanların bu grup içinden seçilmesi sağlanacaktır. Ayrıca; yardımcı sağlık personeli yetiştiren okullara alınacak öğrencilerin sayıları ileriye dönük istihdam planlaması çerçevesinde branşlar itibariyle artırılacaktır.

Doktor sayısının bölgelere göre dağılımındaki dengesizlik ortadan kaldırılacak 

Doktor dağılımındaki dengesizliği önlemek, ihtiyaç olan yerlerde yeterli sayıda doktor bulundurabilmek için mahrumiyet bölgelerinde zorunlu hizmet dışında çalışmaya devam eden pratisyen doktorlara çalıştıkları yıl başına TUS sınavında ek puan verilecek, ayrıca mahrumiyet bölgelerinde görev yapan pratisyen, uzman doktor ve yardımcı sağlık personellerine mali ve sosyal haklarıyla ilgili ek imkânlar getirilecektir.

Tıp fakültelerinin eğitim kalitesi artırılacak

Tıp fakültelerinde daha kaliteli eğitim, öğretim ve sağlık hizmeti sunulmasının sağlanması temel hedefimiz olacaktır.
Hastanelerde çalıştırılan tıp fakültesi son sınıf öğrencileri sosyal güvenlik kapsamına alınacak ve asgari ücretin yarısından az olmamak üzere ücret ödemesi yapılacaktır. Doktorun sayısından çok kalitesinin
önemli olduğu hiçbir zaman göz ardı edilmeyecektir.

Büyük Bölgesel Kan Merkezleri kurulacak

Ameliyat veya diğer tedaviler için gerekli kan ve kan ürünlerinin kolaylıkla temini amacıyla yüksek standartlara sahip mükemmeliyet merkezleri niteliğinde, gerekli ulaşım araçları ve helikopteri bulunan

Büyük Bölgesel Kan Merkezleri kurulacaktır.

Böylelikle, hasta ve hasta sahipleri üzerinde büyük bir yük teşkil eden kan ve kan ürünleri ile ilgili hastanelerde yaşanan problemler en aza indirilecektir.

Her ilimizde modern anlamda acil yardım ekipleri oluşturulacak ve her üniversite ve eğitim hastanesinde
Acil Tıp Ana Bilim Dalı kurulması zorunlu kılınacak Acil yardım ve kurtarma konusunda ülkemizin çağdaş standartları yakalaması sağlanacaktır. Acil yardım ve acil servis ihtisası yaygınlaştırılacak, uzman sayısı hızla arttırılacaktır.

Büyük hastanelerimizde acil müdahale ve travma ekipleri oluşturulacak

Acil vakalara süratle müdahale edilebileceği acil servis ağı kurulacak, acil yardım hizmetlerinin etkin, hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulması için insan gücü, fiziki donanım ve araç-gereç imkânları geliştirilecektir.

Acil yardım istasyonlarının trafik kazalarının yoğun olduğu karayollarında hizmet vermek üzere tam donanımlı hava ve yer ambulans hizmetleri geliştirilecektir.

Her bölgemizde tam teşekküllü “kanser teşhis ve tedavi merkezleri” kurulacak Ulusal Kanser Enstitüsü’nün kuruluşu hızla tamamlanacak, kanser hastalarının tedavileri, takipleri, yeni araştırmaların yapılması, tedavilerin standardize edilmesi ve kanserle ilgili sağlık politikalarının tek elden yürütülmesi bu enstitü tarafından sağlanacaktır.

Her bölgemize Avrupa Birliği Mükemmeliyet Merkezi niteliği taşıyan tam teşekküllü kanser teşhis ve tedavi merkezleri kurulacak, teşhis, kemoterapi ve radyoterapi olmak üzere kanserle ilgili bütün modern tedavi metotları vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. Bu şekilde büyük şehirlerde oluşan yığılmalar da önemli ölçüde azaltılmış olacaktır.

Yaşlı, yatalak ve engelli hastaların bakımı için büyük ve orta büyüklükteki her ilimize “özel bakım hastaneleri ” kurulacak Yatalak, yaşlı ve engelli hastaların bakımı için büyük ve orta büyüklükteki illerimizde özel donanım ve personeli olan bakım hastaneleri kurulacak, kaza sonrası sakatlık, felç ve yaşlıların hastalıkları (Parkinson, Alzheimer ve bunama) için hizmet sunulacaktır.

Kemoterapi merkezi ve diyaliz merkezi bulunmayan il ve büyük ilçelerimizde bu merkezlerin kurulması ve aktif hizmet vermesi sağlanacak

Kemoterapi merkezi ya da diyaliz merkezi bulunmayan il ve büyük ilçelerimize Sağlık Bakanlığına bağlı modern kemoterapi ve diyaliz merkezleri kurulacaktır. Mevcut diyaliz merkezleri de hızla modernize edilerek hastalarımızın çağdaş sağlık hizmeti almaları sağlanacaktır.

Sağlık Bakanlığının kontrolünde “merkezi kalite kontrol laboratuvarı” kurulacak

Sağlık bakanlığının kontrolünde üniversiteler ve eğitim hastaneleri ile işbirliği içinde çalışacak, ileri teknolojiye sahip bir ulusal kalite kontrol laboratuvarı kurulacaktır. Hastanelerin biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve patoloji laboratuvarları ile özel laboratuvarların iç ve dış kalite kontrollerinin sağlanması bu merkezden yapılacaktır. Çok
önemli ve hayati önemi haiz olan ithal kan ve plazma ürünlerinin hem etkinlikleri hem de viral ve bakteriyolojik tetkikleri bu merkezde etkin bir şekilde yapılacaktır. İlaçların biyo-eşdeğerlilik ve etkinliklerinin efektif bir şekilde değerlendirilmesi ve uygun ilaçların ülkemizde ruhsatlandırılması sağlanacaktır.

Az görülen hastalıklar ile az bulunan ilaçlar konusunda yaşanan sıkıntılar en aza indirilecek

Ülkemizde öksüz (orfan) denilen az rastlanan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların hızla hastalarımızın kullanımına sunulması yolundaki bürokratik engeller kaldırılacaktır. Aynı şekilde piyasada az bulunan öksüz ilaçların da seri üretimlerinin sağlanması ve hastaların bu ilaçlara kolay bir şekilde ulaşabilmeleri için yeni düzenlemeler hızla yapılacaktır.

Sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla sağlıkta kalite ve standardizasyon uygulamasına öncelik verilecek
Ülkemiz sağlık turizmi yönünden bir cazibe merkezi haline getirilecektir. Sağlık turizminin geliştirilebilmesi için öncelikle tüm hastaneler sağlık turizmi yönünden akredite edilecek, uygulanacak tedaviler için fiyatlandırma ve diğer düzenlemeler hızla standardize edilecektir.

Sağlık turizminde kalp cerrahisi, kök hücre tedavileri, rejeneratif tıp, organ nakilleri, protez cerrahileri ve diş implantı gibi inovativ tedavilere ağırlık verilecektir.

Sağlıkta istihdam kargaşası sona erecek, vekil ve sözleşmeliler kadroya alınacak Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam kargaşası sona erdirilecek, aynı işi yapan sağlık çalışanları aynı mali ve sosyal haklara kavuşturulacaktır.
Sözleşmeli, vekil gibi adlarla çalışan ebe ve hemşireler asli kadrolara geçirilecektir.

112 sağlık çalışanlarının mali ve sosyal hakları ile çalışma şartlarına ilişkin sorunları çözüme kavuşturulacaktır.

Sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma şartları iyileştirilecektir.

Sağlık çalışanlarının ek ödemeleri emekliliklerine yansıtılacak Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemeler prim matrahına alınmak suretiyle emekliliklerine yansıtılması sağlanacaktır.

Çalışanların iş yerlerindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik zararlı maddelere maruz kalmaları önlenerek meslek hastalıkları ile etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

Tehlikeli ve riskli tüm iş yerlerinde ilk yardım sağlık merkezleri bulundurulması sağlanacaktır.

Sağlık çalışanlarına çalışma sürelerinin her bir yılı için 90 gün fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) hakkı verilecektir.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet önlenecek

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin önlenmesi için her türlü hukuki, idari ve sosyal tedbirler etkin bir şekilde uygulanacaktır.

Özel sağlık kurumları teşvik edilecek Sağlıkta kamu özel ortaklığı ile yürütülen projelerin, fayda-maliyet analizleri ve karşılaştırmaları titizlikle yapılacak, kamu yararı gözetilerek projeler gözden geçirilecektir.

Özel sağlık kurumları teşvik edilecek, sağlık turizminin geliştirilmesi için sağlık serbest bölgeleri oluşturulacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve özel kesim sağlık hizmeti sunucuları, hizmetin ve hizmetten yararlananın standartlarını, usul ve esaslarını müşterek olarak belirleyecektir. Sistemin istismarını önlemeye
dönük etkin kamusal denetimin yanı sıra öz denetim mekanizmaları da geliştirilecektir.

İlaç, aşı, serum ve tıbbi cihaz üretimine destek verilecek Yurt içinde ilaç, aşı, serum ve tıbbi cihaz üretimini önceleyen, bununiçin uygun Ar-Ge iklimi yaratan, üretim süreçlerinin ihracat, kamu alım politikaları ve üretim teşvikleri ile desteklendiği bütüncül bir ilaç ve tıbbi cihaz stratejisi geliştirilecektir.

İlaç ve tıbbi cihazların kalitesini, kullanımını ve bunlara yönelik harcamaların etkinliğini kontrol edecek etkin mekanizmalar oluşturulacaktır.

e-sağlık bilgi sistemi oluşturulacak 

Bütün sağlık kurumlarının elektronik erişiminin sağlandığı ve bireysel sağlık verilerinin yer aldığı e-sağlık bilgi sistemi oluşturulacak, bu sistem kanalıyla hastaların ev ortamında izlenmesi sağlanacaktır.

Mükerrer ve gereksiz kullanımların önüne geçilmesi amacıyla bilişim teknolojileri ve veri alt yapısından yararlanılacak, sağlık harcamalarının daha verimli bir çizgiye çekilmesi için sağlık sigortacılığının kullanımı
etkinleştirilecektirFacebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SAGLIK Haberleri

Başlık Tarih
 
MHP'li Aycan: Tüm önlem ve kısıtlamalara rağmen azaltamıyoruz08 Nisan 2019
AYCAN “OBEZİTEDE AVRUPA BİRİNCİSİYİZ”17 Ocak 2019
İşte MHP’nin Ruh Sağlığı Yasası teklifinin detayları09 Ocak 2019
Devlet Bahçeli’den ‘Ankara’ açıklaması!13 Aralık 2018
Engelli Çocuklarımıza Verilen Aylık 12 Saat Özel Eğitim Yetersiz 06 Aralık 2018
MHP'den TBMM'ye 3 Kanun Teklifi03 Aralık 2018
"ENGEL OLMAYALIM, DESTEK OLALIM"03 Aralık 2018
MHP’den YHS açıklaması14 Kasım 2018
MHP'li Vekil, Otizm ve Down Sendromu Sorununu TBMM'ye Taşıdı07 Kasım 2018
MHP’den yaban hayvanları için ‘ekolojik geçit’ teklifi07 Kasım 2018
ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ YILIN SADECE BİR GÜNÜNDE HATIRLANMAMALI 22 Ekim 2018
ÇÖLYAK HASTASI ÇOCUKLARIMIZ HEP AKLIMIZDAYDI 17 Mayıs 2018
TAŞDOĞAN, YOK OLAN NESİL BİZİM NESLİMİZ..12 Nisan 2018
OBEZİTE VE SİGARA TÜKETİMİ ARTTI, KANSER VAKALARI ÇOĞALDI 04 Nisan 2018
MHP'li Celal Adan Otizm Farkındalık Programına Katıldı25 Mart 2018
SAĞLIK ALANINDA İSTİHDAM SORUNLARI VAR 14 Mart 2018
MHP'Lİ ETİMESGUT BELEDİYESİ'NDEN ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ09 Mart 2018
MHP'nin hazırladığı 'Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı' Meclis'te 02 Mart 2018
Otizm Derneği'nden MHP'ye ziyaret21 Şubat 2018
Kamuoyunun Dikkatine..!21 Aralık 2017
Sağlıkta Katkı Payı Kaldırılmalıdır19 Aralık 2017
MHP RİZE’DEN RTE KAMPÜSÜNDE ZEHİRLENEN ÖĞRENCİLERE ZİYARET13 Aralık 2017
RUHSAR DEMİREL GAZİANTEP’TE DİYABETLİ ÇOCUKLARLA BULUŞTU05 Aralık 2017
MHP'li Kaya'dan Engelliler Günü Mesajı03 Aralık 2017
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI02 Aralık 2017
"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" Mesajı02 Aralık 2017
MHP’den ilginç iddia!01 Aralık 2017
Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı20 Kasım 2017
MHP ALARM ZİLİNİ DUYUYOR14 Kasım 2017
“Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı İle Mücadele” 10 Kasım 2017
EŞ DURUMUNDA ŞARTLAR ÇOK AĞIR 09 Kasım 2017
AİLELERİN BEKLEDİĞİ ÖNERGE MHP'DEN GELDİ03 Kasım 2017
MHP'den doğum yardımının artırılması için kanun teklifi01 Kasım 2017
MHP KOZAN'DAN MEME KANSERİNE KARŞI FARKINDALIK ÇALIŞMASI28 Ekim 2017
'Erken fark edersen, çok şey fark eder' 26 Ekim 2017
"YÖK ve Sağlık Bakanlığı bir köprü kurmalı"26 Ekim 2017
'Zehirsiz Yaşam Hakkımız' 21 Ekim 2017
SAĞLIKÇILARIN YIPRANMA PAYI HAKKI20 Ekim 2017
MHP Engelliler İle El Ele13 Ekim 2017
"Şehir Hastaneleri gözden geçirilmeli"04 Ekim 2017
Son araştırma! İşte en çok öldüren hastalıklar24 Eylül 2017
“VATANDAŞIMIZIN ELİNE BATAN DİKEN BİZİM DE CANIMIZI YAKAR” 29 Temmuz 2017
Sıradan Muayenehaneler Kurumsal Hastane Gibi Sunuluyor16 Temmuz 2017
Engellilerle ilgili en çok mevzuat başvurusu oluyor01 Temmuz 2017
MHP Aydın Aslı'yı Yaşatmak İçin Seferber Oldu07 Haziran 2017
“Engelli kardeşlerimiz için yapılacak her şey onlara minnet değil, katkıdır”12 Mayıs 2017
“SOMA ADALET BEKLİYOR” 12 Mayıs 2017
MHP'li Karakaya, Başbakan Yıldırım'a Şehir Hastanelerini Sordu11 Mayıs 2017
"Vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti sosyal bir haktır"06 Nisan 2017
Sağlık Çalışanları Masa Tenisi’nde Buluştu05 Nisan 2017
"O zaman bu gençler niye okuyor? 17 Mart 2017
Yusuf Baş’tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı14 Mart 2017
MHP Çukurova’dan sigarayı bırakma kampanyası07 Mart 2017
MHP'Lİ USTA ATANAMAYAN SAĞLIKÇILARI KABUL ETTİ16 Şubat 2017
ZORUNLU GENEL SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİ İPTAL NEDEN EDİLMELİ?24 Ocak 2017
SAĞLIK CAMİASI ÜVEY EVLAT GİBİ16 Aralık 2016
HASTALIKLAR ARTIYOR, KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ VERİLEMİYOR13 Aralık 2016
ENGELLERİ SEVGİYLE AŞMALIYIZ03 Aralık 2016
“Engellilere hayatı kolaylaştırmalıyız”03 Aralık 2016
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ HER BİR VATANDAŞIN DERDİNİ KENDİ DERDİ OLARAK GÖRÜR03 Aralık 2016
Facia kurbanlarını ziyaret ettiler01 Aralık 2016
Taşdoğan’dan , Sağlıkta gündemi sarsacak açıklamalar08 Kasım 2016
MHP'li Yurdakul'dan Sağlık Uyarısı30 Eylül 2016
MHP'li Şefkat Çetin kalp ameliyatı oldu24 Eylül 2016
HASTANELER ÇÖPÇATANLIK MÜESSESİ DEĞİLDİR14 Temmuz 2016
DEVLET BAHÇELİ BİR SABIR DERYASIDIR, ZAFERE GİDEN YOLDUR...17 Haziran 2016
MHP'Lİ KARAKAYA'DAN '1 OLAY' 7 SORU!09 Haziran 2016
SAĞLIKTA ŞİDDETE UĞRAYANLARIN ORANI YÜZDE 70’DİR28 Mayıs 2016
'KAMUDA 22 BİN ENGELLİ KADROSU BOŞ'16 Mayıs 2016
MHP'li Taşlıçay: 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı14 Mayıs 2016
MHP Ankara’dan beyaz karanfilleri ziyaret.12 Mayıs 2016
Engelli insanlarımız yılın her günü hatırlanmalı12 Mayıs 2016
"Ne kadar para o kadar sağlık"06 Mayıs 2016
Müezzinoğlu'na sağlık personeli sorusu01 Nisan 2016
14 MART, SAĞLIK CAMİASI İÇİN BİR BAYRAM MI, EZİYET Mİ?13 Mart 2016
Terörün Gölgesinde 14 Mart Tıp Bayramı13 Mart 2016
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL POLİTİKALARI ALARM VERİYOR18 Şubat 2016
MEHMET AYDIN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ !02 Şubat 2016
NEDEN OTELDE KALIYOR?23 Ocak 2016
ZORUNLU GSS. SİSTEMİ VE GSS. BORÇLARI İÇİN ÇÖZÜM TALEPLERİ VAR.16 Ocak 2016
SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?17 Aralık 2015
MHP, ENGELLİLERLE İLGİLİ TEKLİFİNİ TBMM'YE SUNDU03 Aralık 2015
Tek engelimiz, önyargılarımız!02 Aralık 2015
ÖZCAN YENİÇERİ HASTANEYE KALDIRILDI !23 Kasım 2015
Sağlık Bakanlığı Harekete Geçmek İçin Toplu Ölümleri mi Beklemekte?06 Temmuz 2015
Bahçeli'den Demirel'le ilgili 4 D tanımı 18 Haziran 2015
Bahçeli'den taziye mesajı17 Haziran 2015
Süleyman Demirel Vefat Etti! 17 Haziran 2015
Sağlıkta Hizmet için “Devlet sözü” veriyoruz02 Haziran 2015
MHP'li Akçay: Engelli çalıştırma kontenjanı yüzde 40 boş25 Mart 2015
Huzurevi Ziyaretleri Yaşlıların Sorunlarını Çözmüyor21 Mart 2015
Ruhsar Demirel hekimlerin Tıp Bayramı'nı kutladı14 Mart 2015
Sağlık çalışanları hak aradı13 Mart 2015
13 Mart’ta hasta olmayın!05 Mart 2015
Güven Özdil’e, hastanede ziyaret.28 Şubat 2015
AK-LAMA PARTİSİ YİNE YOLSUZLUKLARI AK-LADI!10 Ocak 2015
TERMAL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ALLAH’A AMANET04 Ocak 2015
"SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME NOKTASINA GELDİ"08 Aralık 2014
Ruhsar Demirel: Bugün Engellilerin Toplumla Bütünleşme Günü03 Aralık 2014
Engelli vatandaşlarımıza yeterli istihdam sağlanmıyor03 Aralık 2014
YILMAZ’IN ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI03 Aralık 2014
Fatih Çetinkaya: Engelli olmak kişinin tercihi değildir03 Aralık 2014
Ruhsar Demirel'den Engelli Yakınları İçin Yasa Teklifi22 Kasım 2014
Tarsus'ta Yaşlılar Erinç Evi ve Ülker Aydın parkı açıldı!16 Kasım 2014
Vural, lösemili çocukları kabul etti07 Kasım 2014
TÜRKMENLERE ZULMÜ GÖRMEYENLERİN KOBANİ İÇİN İNSANİ DEĞERLERDEN BAHSETMESİ İKİYÜZLÜLÜKTÜR14 Ekim 2014
Baraj taştı piknikçiler sular altında: 6 kayıp25 Ağustos 2014
Bahattin Şeker, Madde Bağımlılığı sorununu Meclis'e taşıdı03 Temmuz 2014
Lütfü Türkkan esrar eroin satışını Meclis'e taşıdı03 Temmuz 2014
SGK ÇATISI AKIYOR23 Haziran 2014
MHP'Lİ HALAÇOĞLU, GDO TESPİT EDİLEN BEBEK MAMALARINI SORDU04 Haziran 2014
MHP'Lİ TÜRKKAN: SAĞLIKTAKİ SORUNLAR İÇİN GENEL BİR REFORM DÜŞÜNÜLÜYOR MU?29 Mayıs 2014
O raporu veren doktora soruşturma!-VİDEO20 Mayıs 2014
Taner Yıldız: 166 İşçi Hayatını Kaybetti14 Mayıs 2014
14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜ14 Mayıs 2014
Ruhsar Demirel: Bu haftanın engellerimizi aşmak için vesile olmasını diliyorum13 Mayıs 2014
İkizlerin yardımına Hüseyin Sözlü koştu29 Nisan 2014
TÜRKİYEDE BİR İLKİ DİNAR BELEDİYESİ GERÇEKLEŞTRİDİ07 Nisan 2014
4 Milyon Prim Borçlusu Hastaneye Gidemiyor08 Mart 2014
BAHÇELI, MURAT SÖKMENOĞLU VE SÜLEYMAN SEBA'YI ZIYARET ETTI23 Ocak 2014
Sağlık Sistemi Batıyor!13 Aralık 2013
MHP'DEN ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI03 Aralık 2013
Selçuk MHP’den Engelliler Günü Mesajı03 Aralık 2013
3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü03 Aralık 2013
Türkiye'de her yıl 3 bin çocuk kansere yakalanıyor27 Kasım 2013
LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR MECLİS'TE...08 Kasım 2013
HİZMETİN ÖZNESİ İNSAN06 Kasım 2013
Hastaneye Akın Eden Ülkücüler Orhan’a geçmiş olsun dediler09 Ekim 2013
23. Dönem Manisa Milletvekili Orhan, Hastaneye Kaldırıldı08 Ekim 2013
Semih Yalçın'dan Emeklileri Sevindirecek Önerge21 Eylül 2013
Sinan Oğan Türk Milletinin Halk Sağlığı Haftasını Kutladı04 Eylül 2013
MHP'den sağlık çalışanlarını sevindirecek teklif05 Haziran 2013
AKP'ye fuhuş operasyonu29 Mayıs 2013
Kozakçıoğlu evinde ölü bulundu23 Mayıs 2013
Ruhsar Demirel`in Engelliler Haftası Münasebetiyle Yayınladıkları Mesaj10 Mayıs 2013
ENGELLİLERİN EĞİTİM İŞGÜCÜ GİBİ SORUNLARI GİDERİLMELİ09 Mayıs 2013
Bursaspor kulübü başkanı Yazıcı hayatını kaybetti07 Mayıs 2013
Şehit Bakan Gün Sazak'ın eşi Nilgün Sazak vefat etti29 Nisan 2013
Ankara da Bir İlk - Organik Çiğ Süt Üretimi17 Nisan 2013
Ankara Çocuk Hastanesinde Döner Sermaye Ek Ödemelerini Protesto Ettik16 Nisan 2013
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çalışanlarından Döner Sermaye Protestosu14 Nisan 2013
3 yıl vatansız yaşadı10 Nisan 2013
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA T.C. İSTİFASI10 Nisan 2013
Türk Veteriner Hekimler Birliği Hangi Sanayicileri Kınadı.23 Mart 2013
Tam Gün Yasası’nda son durum15 Mart 2013
Hasulkuhaber'in Kurucusu İsa Günyeli Başın Sağolsun 03 Mart 2013
113 Ne İşe Yarıyor?26 Şubat 2013
Faydası saymakla bitmiyor!10 Şubat 2013
Sağlıkçıların gözü Anayasa Mahkemesi'nde07 Şubat 2013
Sağlık Yardımlaşma Kurumu Bir An Önce Kurulmalıdır.02 Şubat 2013
Turp yiyin turp gibi olun31 Ocak 2013
Sağlık Yardımlaşma Kurumu Bir An Önce Kurulmalıdır.29 Ocak 2013
Uyuşturucu Kullanımında Hızlı Yükseliş27 Ocak 2013
ASTIMLI HASTALARIN SIK SORDUĞU 10 SORU26 Ocak 2013
'Sigarayı bıraktırma aşısı' üretildi26 Ocak 2013
Sağlık Personelinin Alacağı Maaş ve İkramiye...24 Ocak 2013
Hastalar Memnun Eczacılar Karşı...24 Ocak 2013
Hastaneler Bir Yere Toplanamaz23 Ocak 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH