Ana Sayfa > MHP HABER

İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Yalanları
Flaş Haber
11 Ocak 2021
Bu haber 1088 kez okundu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli EtikHaber’e özel “İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Dayatması: Yalanlar- Gerçekler-Türkiye’nin Önüne Kurulan Çetin Tuzaklar” başlıklı açıklama yaptı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Devlet Bahçeli EtikHaber’e özel “İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Dayatması: Yalanlar- Gerçekler-Türkiye’nin Önüne Kurulan Çetin Tuzaklar” başlıklı açıklama yaptı.

MHP Lideri Bahçeli’nin  özel olarak yaptığı açıklama şu şekilde:

Yalanlar- Gerçekler-Türkiye’nin Önüne Kurulan Çetin Tuzaklar

-Giriş

Milliyetçi fikriyatın isabet ve iradeyle işaret ettiği sarih gerçek, tarihin milletler ve medeniyetler mücadelesinin ana yatağı, ana kaynağı olduğu yönündedir.

Bu mücadele dinamiğinin şiddet ve sürecini tespit, istikamet ve ilerleyişini tayin eden tarihsel, kültürel, sosyolojik, psikolojik ve siyasi faktörler birbiriyle hem ilişki halindedir, hem de birbirini tamamlar niteliktedir.

Biri olmadan diğerinin varlığı stratejik zaafları örtmeye yetmeyecektir.

Milletler mekanda (yani vatanda) ve zamanda baki kalmayı hedeflemişlerdir.

Bu maksatla da verili aklın rehberliğinde, tarihi gerçeklerin refakatinde sürekli arayış ve çabanın içinde bulunmuşlardır.

Deyim yerindeyse, hayat kasesinin dibinde yatan balözünün tadına varmak her milletin amacıdır.

Bunu yapıyorken beka terazinde özgürlük-güvenlik dengesini gözetip demokrasiyle demagoji tefrikini dikkat ve ferasetle gerçekleştirmek karmaşanın içindeki sadeliği, genelin içindeki özeli, mücadelenin ruhundaki mukavemeti temin ve teşhir edecektir.

Tatsız ve talihsiz bir fasıl olarak tarihin kuytu köşelerinde gömülü duran hadiselerin derinine inildiğinde yanlış görüşlerin, yalan duruşların, yozlaşmış beklentilerin müessiriyeti çarpıcı şekilde görülecektir.

Geleceğe dair sözü olmayanların, sahici üslup ve samimi tutumdan mahrumiyet çekenlerin hayatın doğal akışında kontrolsüzce sürüklenmeleri son derece doğal ve normaldir.

Mesnetli, tutarlı ve içi dolu söz söylemek bir fikir pırıltısına, gerçeklerle bütünleşmiş bir siyaset başarısına delalet edecektir.

Ne dediğini bilmeyenlerin neyi savunduğunun etik kurallar muhtevasında bir önemi yoktur.

İddiaları, ifade ve irade gücüyle desteklenmemiş olanların fiil ve düşünceleri iğneyle kuyu kazmaktan farksızdır.

Türk milleti son iki asırda nice badireyi milli birlik ve dayanışma ruhunun aziz ikramıyla aşmasını bilmiş, aynı zamanda daha istikrarlı, daha huzurlu, daha güvenli, daha kudretli bir hükümet modelini olağanüstü şartların karmaşışından çıkarmayı başarmıştır.

Mutlakıyet-Meşrutiyet-Cumhuriyet; tarihi ve milli varlığını müdafaa etme azmi taşıyan aziz milletimizin tercih ve temin ettiği rejim modelleri olarak tezahür, hatta zaman içinde tekamül etmiştir.

Rejim ile hükümet ve yönetim sistemleri elbette ayrı ayrı ele alınmalıdır.

Hükümet sistemini rejim diye tanımlamak ya cehaletin ya da maksatlı saptırmanın eseridir.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten itibaren maruz kalınan sistemsel aksamalar, devlet kurumları arasındaki güç ve yetki karmaşası, kuvvetler ayrımı konusundaki çatlaklar devamlı gündemdeki yerini korumuştur.

İstikrarsız hükümetler, koalisyon kavgaları, siyasi kutuplaşma ve anlaşmazlıklar seri ve süratli kararlar alınmasına hep mani olmuştur.

İşin aslında tek parti döneminin ne derece Parlamenter Sisteme uygun olup olmadığı ayrı bir tartışma konusudur.

Krizlerin, darbelerin, yönetimdeki çift başlılığın, siyaset kurumuna kök salan uzlaşmaz ihtilafların millet ve devlet hayatında pek çok çarpıklığı teşvik edip tetiklediği her aklı başında insanımızın malumudur.

Özellikle 15 Temmuz FETÖ işgal kalkışması yönetim sisteminde demokratik ve tarihsel mirasımızla çelişmeyen bir değişikliğin acil bir ihtiyaç olduğunu tescillemiştir.

Bu kapsamda milli iradenin oluru ve onayıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizin zor ve sıkıntılı bir döneminde halk oylaması yoluyla kabul edilmiştir.

Toplumsal dokuya, milli bünyeye, Türk kültür ve tarihsel müktesebatına uygun olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi büyük bir boşluğu doldurmuş, zaman içinde yoğunluk kazanan eksiği kapatmıştır.

Bu nedenle “İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çağrıları çaresizliğin ispatı, hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekleyen siyasi acziyetin ilanıdır.

Parlamenter Sistemi siyasetlerinin ana ekseni haline getiren partiler, işlevini iyice yitirmiş, sorun çözme kabiliyetini kaybetmiş bir yönetim sisteminin Türkiye’nin geleceğinde yeri olmadığını anlamak ve kabullenmek durumundadır.

Buna karşı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2020 yılı sonu itibariyle hukuken ve fiilen 2 yıl 5 ay 22 günlük bir uygulama mazisine sahip olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş döneminin ardından çok partili hayata geçildikten sonra 72 yıldır devrede olan Parlamenter Sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte üçüncü evresine de girmiştir.

Güçlü Meclis, etkili yürütme, bağımsız ve tarafsız yargı ile birlikte kudretli devlet, güçlü Türkiye adım adım tesis edilmeye başlanmıştır.

İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Değerlendirmesi Hukuki ve Siyasi Süreç:

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisinin gerçekleşebilmesi siyasi bir temenni yanında bir hukuki süreçtir. Öncelikle, parlamenter sisteme geri dönüşün sağlanması için Anayasa Değişikliği gerekmektedir.

Anayasa Değişikliği için TBMM’de en az 200 milletvekilinin teklifi ve en az 360 milletvekilinin kabul etmesi, Cumhurbaşkanı geri gönderirse en az 400 milletvekilinin kabul etmesi, ayrıca halkoylamasında geçerli oyların yarısından çoğunun kabul olması gerekmektedir.

Bu çerçevede mevcut TBMM milletvekili dağılımı dikkate alındığında Güçlendirilmiş Parlamenter sistemi öneren partilerin hepsi bir araya gelse bile gerekli Anayasa değişikliğini yapabilmeleri mümkün değildir.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin temel özellikleri konusunda bugüne kadar HDP (S.Demirtaş), CHP (M.Erkek) ve Gelecek Partisi tarafından kamuoyuna açıklamalar yapılmıştır.

Bu açıklamaları, özet olarak 4 madde halinde sıralamak mümkündür. Bunlar;

Cumhurbaşkanı’nın TBMM tarafından seçilmesi, partisiz, tarafsız olması, sadece sembolik ve törensel yetkilere sahip kılınması,

Hükümetin parlamento içinden kurulması, bakanların seçilmiş olması, Hükümet kurulmasının kolaylaştırılması ve düşürülmesinin zorlaştırılması konusunda "yapıcı/kurucu güvensizlik modeli”nin getirilmesi,

Siyasi partiler ve seçim sistemi, TBMM İçtüzüğü, medya, sivil toplum, yerel yönetimler, yargı, ekonomi ve bürokrasi konularıdır.

Bu önerilere bakıldığında; sürekli eskiye dönülmeyeceğinin vurgulanmasına karşın, açıklanan önerilerin genel olarak eskiye dönüş içerdiği, ülkemizde daha önce uygulanan Parlamenter Sistemin tanımlandığı açıktır.

Cumhurbaşkanının Meclis tarafından seçilmesi 1982 Anayasasında yer almış, 2007 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi kabul edilmiş ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi bu değişiklik çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi içeren 2017 Anayasa değişikliğinde de yeni sistemin bir gereği olarak Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi öngörülmüş ve 2018 de yapılan seçimle Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmiştir.

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanı’nın Meclis tarafından seçilmesi, partisiz, tarafsız olması, sadece sembolik ve törensel yetkilere sahip kılınması önerisi eski sistemde var olan ve uzun yıllar uygulanan bir yöntemdir.

Bir başka husus ise, Cumhurbaşkanı’nın Meclis tarafından seçilmesi, halen doğrudan yansıyan halk iradesini ortadan kaldıracak olmasıdır.

Ayrıca sembolik görev, yetki ve sorumluluğun boyutu belirsizdir.

Devletin başı sıfatı ve yürütmenin bir unsuru olacak Cumhurbaşkanlığı makamına bu sıfatlara uygun görev ve sorumluluk yüklenmesi başlı başına yürütmedeki çift başlılığı görev, yetki ve sorumluluk tartışmalarını yeniden başlatacaktır.

Geçmişte Cumhurbaşkanı’nın kağıt üzerinde kalan tarafsızlığı uygulamada yarattığı sorunlar nedeniyle birçok tartışmanın da dinamiği olmuştur.

Anayasamızda Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığı yaptığı görevle ilgili olarak zaten vardır ve esas olan da bu olmalıdır.

Cumhurbaşkanı dahil herkesin temel haklarından olan siyasi partiye üye olabilme özgürlüğü engellenmemelidir. Hükümetin parlamento içinden kurulması Parlamenter Sistemin temel bir özelliği olup, Ülkemizde 2017 Anayasa değişikliğinden önce uygulanmış ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kalkmıştır.

Yürütmenin TBMM’nden çıkması halinde, Cumhurbaşkanı da yürütmenin bir unsuru olacak, geçmişte yaşanan siyasi sorumluluk ve yetki tartışmaları yeniden gündeme gelecektir.

Yürütmedeki çift başlılık karar alma süreçlerinde, hükümet Cumhurbaşkanı ilişkilerinde tekrar krizler yaşanmasına yol açacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı katı kuvvetler ayrılığı ortadan kalkacak, hükümet Meclis çoğunluğundan çıkacağı için yürütme yasama üzerinde tahakküm kuracaktır.

TBMM’nin etkinliği azalacak, kısa ömürlü ve istikrarsız hükümetlere, koalisyonlara yeniden zemin hazırlanmış olacaktır.

Milletin doğrudan yürütmeyi seçme hakkını ortadan kaldırmak hükümete güç kazandırmayacağı gibi tersine parlamento içinden kurulacak hükümetlerin daha zayıf olmasına sebebiyet verecek, aynı zamanda da demokrasiyi zayıf karakterli hale getirecektir.

Zira parlamenter hükümetler halkın doğrudan gücüne değil dolaylı gücüne dayanmaktadır.

CHP’ye ait “Bakanların seçilmiş olması” önerisi ise yeni bir öneridir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra muhalefet partilerinin en fazla eleştirdiği konulardan birisi bakanların seçilmiş olmaması olup, Meclis’in muhatabının, yürütme erki ve mensupları yerine, onun atadığı bürokratlar olduğu ifade edilmekte, “Sarayın atadığı memur bakanlar” gibi yakışıksız ifadeler kullanılmaktadır.

Parlamenter Sistemde bakanların milletvekili olması sebebiyle daha güçlü olduğu yaklaşımı gerçekleri yansıtmamaktadır.

Sıkça kullanılan atanmış ve seçilmiş bakan ifadesi teknik yanlışlıklar barındırmaktadır.

Zira Parlamenter Sistemde de hem milletvekilleri arasından hem de parlamento dışından bakan atanması mümkün bulunmaktadır.

O halde milletvekillerinin bakan olması hem o bakanı hem de hükümeti daha güçlü yapmayacaktır.

Ayrıca tüm bakanlar milletvekili de olsa seçildikten sonra başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır.

Nitekim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmeden önce kurulan hükümetlerde 118 defa Meclis dışından bakan atanmıştır.

Tarafsız olması kapsamında seçimler öncesinde Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarına yapılan 24 atama dikkate alınmazsa Meclis dışından gelen bakan sayısı 94’tür.

"Yapıcı/kurucu güvensizlik modeli”:

CHP, hükümet kurulmasının kolaylaştırılması, düşürülmesinin zorlaştırılması amacıyla Almanya, Belçika, İspanya gibi ülkelerde uygulanan "Yapıcı/kurucu güvensizlik modeli”nin getirilmesini önermiştir.

Gelecek Partisi de, parlamenter sürecin kilitlenmesini önleyecek mekanizmalar sunarak sistemin güçlendirilmesi kapsamında; güvenoyunda basit çoğunluğun, hükümet düşürmede nitelikli çoğunluğun aranmasını, gensoru mekanizmasının yapıcı güvensizlik oyu ile birleştirilmesini gündeme getirmiştir.

Güven oylamasında mevcut milletvekili sayısının salt çoğunluğunun, gensoruda ise TBMM üye sayısının salt çoğunluğunun aranması suretiyle hükümet kurmayı teşvik, düşürmeyi caydırma uygulaması Anayasamızda yer almış hükümlerdi.

Ancak bu önlemin bir çözüm olmadığı aşikardır.

Hükümet kurulmasının kolaylaştırılması, düşürülmesinin zorlaştırılması amacıyla "Yapıcı/kurucu güvensizlik modeli” önerisi yapılmaktadır.

Parlamenter Sistemle yönetilen bazı ülkelerde uygulanan "Kurucu/yapıcı güvensizlik oyu" yöntemine göre, Meclis bir hükümeti ancak yeni başbakanı belirledikten sonra düşürebilmekte, Meclis’in işbaşında olan bir hükümete güvensizlik oyu verebilmesi için önce yeni hükümet için anlaşması gerekmektedir.

Ülkemizde geçmiş sistemde hükümetlerin güvenoyu alamaması ya da gensoru ile düşürülmesi olayları nadir yaşanmıştır.

Parlamenter Sistem döneminde yaşanan siyasi istikrarsızlıkların altında yatan esas neden, hükümet krizleri, kısa süreli koalisyon ve azınlık hükümetleri, iç ve dış vesayet odaklarının siyasete müdahaleleridir.

Türkiye için yeni bir öneri olarak takdim edilen yapıcı güvensizlik oyu, gensoru ile düşürülen hükümetten sonra yeni hükümetin kuruluşunun gecikmesinden kaynaklanan sorunları önlemeye çalışsa da Parlamenter Sistemin temel sorunlarını çözmemektedir.

Parlamenter Sistemin karakteristik özellikleri olan seçim sonrası hükümet kuruluşunun gecikmesi, pazarlıkların, milletvekili transferlerinin devrede olması, iki seçim arasında kısa süreli ve istikrarsız hükümetler oluşması, sık sık seçime gidilmesi, öngörülebilirliğin ortadan kalkması ve nihayet güvensiz, istikrasız hükümetler ile ekonomik ve siyasi istikrarsızlığın sebep olduğu kriz ve kaos ortamını engelleyememektedir.

Diğer yandan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde hükümetlerin düşürülmesini zorlaştırmak istikrar için yeterli olmadığı gibi sadece görevde kalmak da tek başına bir anlam ifade etmemektedir.

Zira hükûmetin görevde kalması yanında ülkeyi yönetebilmesi için kanun çıkarma kabiliyetine de sahip olması gerekmektedir.

Ancak bu tür geçici tedbirlerle hem kanun çıkaramayacak hem de parlamentoda başka bir alternatif oluştuğunda her an düşürülebilecek bir hükümet söz konusu olacaktır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki yapıcı/kurucu güvensizlik oyu hükümet istikrarsızlığına gerçek anlamda çözüm getirmediği gibi esasen hükümet kurmak için daha fazla pazarlık yapılmasını da gündeme getirme potansiyeli taşımaktadır.

Bu modelin Parlamenter Sistemi "güçlendirmeye" yaramayacağı açıktır ve nitekim uygulandığı ülkelerdeki uzun süreli hükümet krizleri bilinmektedir.

CHP önerisinde örnek alınan Almanya, İspanya ve Belçika’da hükümet kurmanın kolay, düşürülmesinin zor olmasının tam tersine bu ülkelerde son yıllarda uzun süre meşru hükümet kurulamamış, geçici ve azınlık hükümetleri kurulmuş, gensoruyla hükümet düşürülmüş, sıklıkla seçime gidilmiş, ağır siyasi krizler ve siyasi istikrarsızlıklar yaşanmıştır.

Almanya’da, 2017 seçimlerinden sonra 5,5 ay hükümet kurulamamıştır.

Bu ülkede 2017 ve 2018 yıllarında yaşanan en önemli olayların başında bir türlü kurulamayan hükümet gelmektedir.

Almanya’da 24 Eylül 2017 tarihinde yapılan seçimlerden sonra hükümet kurma çalışmaları uzun süre sonuçsuz kalmış, yaklaşık 5,5 ay sonra, bir başka ifadeyle 169 gün sonra 12 Mart 2018 tarihinde Hristiyan Birlik Partileri (CDU ve CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon hükümeti konusunda uzlaşma sağlanmıştır.

Modern Almanya tarihinde, bu kadar uzun süre hükümetsizlik görülmemiştir.

İspanya’da son 5 yılda siyasi istikrarsızlıklar yaşanmıştır.

Gensoru ve güvenoyu uygulamalarıyla hükümetler düşmüş, uzun süre hükümet kurulamamış, ikisi 2019 yılı içinde olmak üzere 5 yılda 4 kez seçim yapılmıştır.

İspanya’da 1 Haziran 2018’de yapılan gensoru oylamasıyla hükümet düşmüş ve geçici bir hükümet kurulmuştur.

Bu hükümetin 2019 bütçesi Parlamentoda onaylanmadığı için Başbakan, erken seçim çağrısı yapmak zorunda kalmıştır.

28 Nisan 2019 tarihinde yapılan seçimlerden sonra hükümet kurulamamış, 10 Kasım 2019 tarihinde tekrar seçime gidilmiştir.

Belçika'da yapılan seçimlerin ardından hükümetsiz kalma süresi, 1988’de 148 gün, 1979’da 107 gün ve 1992’de 102 gün, 2007'de 194 gün olmuştur. 2010'daki seçimden sonra ağır bir siyasi kriz yaşanmış, ülke yaklaşık 1,5 yıl diğer bir ifadeyle 541 gün hükümetsiz kalarak bu alanda dünya rekorunu kırmıştır.

25 Mayıs 2014’te yapılan seçimlerden 134 gün sonra 7 Ekim 2014’te dört parti sağcı bir hükümet koalisyonu kurma konusunda anlaşmaya varmıştır.

26 Mayıs 2019’da yapılan seçimlerin üstünden de yaklaşık 16 ay, bir başka ifadeyle 492 geçtikten sonra 1 Ekim 2020 tarihinde 7 partili koalisyon hükümeti kurulmuştur.

Yeni bir hükümetin kuruluşuna kadar meşruiyetini kaybetmiş olan Belçika hükümetinin bütçe ve uluslararası anlaşmalar hakkında kararlar alması mümkün olmamıştır.

Belçika F-35 pazarlığının yapıldığı, Brexit’in tartışıldığı bir dönemde meşru bir hükümete sahip olmamanın zorluklarını yaşamıştır.

Flaman Liberal Partili Başbakanın basın toplantısına katılan Sosyalist Parti Genel Başkanı, kimin başbakan olacağına yönelik soruya verdiği esprili cevapta, "Nasıl seçeceğimizi bilemedik, o yüzden yazı tura attık. Alexander denk geldi ama bu harika bir tercih" demiştir.

Böylece Belçika'da "Vivaldi koalisyonu" olarak adlandırılan 7 partili hükümet üzerinde anlaşılmıştır.

-Sonuç

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem kavramını ilk telaffuz eden ve sisteme dair önerileri ilk açıklayan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’tır.

HDP, CHP, İP, SP, DEVA VE GP’nin dile getirdiği “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” söyleminin, içi boş ve tamamen taktik amaçlar için uydurulmuş bir kavram olduğu anlaşılmaktadır.

Hatırlanacağı gibi halk oylaması sürecinde de kamuoyunu yanıltmak için gerçek dışı iddialar ortaya atılmıştı.

Anayasa değişikliğinin sadece bir hükümet sistemi değişikliği olmayıp bir rejim değişikliği olduğu, Cumhurbaşkanı’na Anayasa ve kanunları değiştirme yetkisi verildiği gibi asılsız isnatlar bunlardan bazılarıdır.

Temel dinamiği Cumhur İttifakı karşıtlığı ve Türkiye düşmanı çevrelerin sözcülüğü olan bu iddiaların karşılık bulmaması üzerine bu defa da uygulama sürecinde farklı argümanlar üretme çabasına girilmiş, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem”, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı karşıtlığının siyasi söylemi, ortak sesi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Eskiye dönüş olmayacağı ifadesiyle ve güçlendirilmiş tanımlamasıyla kamuoyu oluşturulmaya çalışılsa da, aslında dile getirilen sistem, klasik Parlamenter Sistemdir ve onun unsurlarını barındırmaktadır.

Ayrıca bu ifadeler, Parlamenter Sistemin sorunlu olduğu aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işlevselliğinin ve uygulama sonuçlarının başarısının kabul edildiği anlamına gelmektedir.

Milleti esas alan bir sistem daha demokratiktir. Yürütmeyi de Yasamayı da millet seçtiği için milli irade güçlendirilmiş, yönetimde tam istikrar sağlanmıştır.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisi, Cumhur ittifakı karşısında konumlanan siyasi parti, STK, örgüt, akademisyen ve benzeri odaklar tarafından, ortaklaşa ifade edilebilecek üst bir söylem oluşturma çabası, muhalefeti bir söylem etrafında toplama niyeti olarak görülmektedir.

Aslında HDP, CHP, İP ve SP temsilcilerinin yaptığı anayasa çalışmasının kamuoyuna sızmasıyla birlikte ne yapmak istedikleri de deşifre olmuştur.

Anayasanın ilk dört maddesinde değişiklik, Türklüğün ve Atatürk’ün anayasadan çıkarılması, Türkiye’nin 26’ya bölünmesi, anadilde eğitim ve vatandaşlık tanımı gibi değişiklikleri içeren çalışma ile Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem talebinin eş zamanlı olması manidardır.

Parlamenter Sisteme dönüş için el ovuşturanların amaçları; Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sahip olduğu güçlü yürütme fonksiyonunu tasfiye etmek, demokratik adımlardan geriye dönüşünü sağlamak ve çıkarlarına uygun bir Türkiye tasarlayanlara hizmettir.

Bunun yanında ülkemizin üniter milli devlet yapısını, milli birlik ve bütünlüğünü bozmaya dönük girişimlere yeniden ortam hazırlamaktır.

Türk milleti bunları görmekte, bilmekte ve yaşamaktadır.

Türkiye’nin yeniden eski sisteme dönmesini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde edilen ileri demokratik kazanımları kaybetmesini içeren, karşıtlık ekseninde, kaos ve kargaşa beklentisinde bir yaklaşımla milletin kafasını karıştırma girişimi millet vicdanında karşılık bulmayacaktır.

Denenmiş ve Türkiye’ye verdiği zararlar tecrübe edilmiş Parlamenter Sisteme geriye dönüşü ifade eden içi boş öneriler, Türkiye’yi yeniden bilindik sorunlarla yüz yüze bırakma girişimidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yaşanan bu sıkıntılar tamamen ortadan kaldırılmış, çözüm diye sunulan sorunlar zaten çözülmüştür.

Yürütmeyi de Yasamayı da millet seçtiği için egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olma ilkesi en güçlü şekilde tezahür etmiştir.

Hal böyle iken yeniden kriz üreten bir yapı tesis etme arayışı, çözülmüş sorunları yeniden Türkiye’nin gündemine taşıma gayreti milletimize haksızlıktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin geleceğinin mimarıdır.

Artık yapılması gereken inşa ve ilk uygulama döneminin ardından olgunlaşma döneminde sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesinin önündeki engelleri kaldırıcı, ileri atılımları gerçekleştirici düzenlemeleri yaparak yola devam etmek, Türkiye’nin gücüne güç katmaktır.

Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulandıkça olumlu etkisi de görülmeye başlamıştır.

Türkiye yoğun bir şekilde maruz kaldığı bölgesel ve küresel dayatmalara, ekonomik ve siyasi baskılara sistemin sağladığı imkânlar çerçevesinde alınan etkili tedbirler sayesinde karşılık verebilmiştir.

Bunların başında; terörle mücadelede elde edilen tarihi başarılar, KOVİD-19 salgınına ve muhtelif operasyonlara rağmen ekonomide ortaya konulan performans, dış politikada gerek bölgesel planda gerekse küresel ölçekte Türkiye’nin belirleyici aktör halini alması gelmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı sevk ve idaredeki etkili koordinasyon sayesinde salgın sürecini Türkiye, dünyanın gıpta edeceği bir şekilde yönetmiştir.

Bunların fark edilmesi ise Türkiye hasmı çevreleri tekrar harekete geçirmiş başını CHP’nin çektiği HDP, İP, SP, GP ve DEVA partilerinden ve destekçisi STK’lardan oluşan bir koro, söylemlerini sistemi itibarsızlaştırma ve yeniden Parlamenter Sisteme dönmeye odaklamıştır.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifini yapanların, esasen sıkıntılarını kabul ettikleri Parlamenter Sistemden farklı bir şey önermedikleri, Türkiye’nin kurtulduğu prangalara yeniden milletimizi mahkûm etmeyi vadettikleri anlaşılmıştır.

Hatırlanacağı gibi 2018 ve 2019 yıllarında geçirdiğimiz seçim süreçlerinin ana argümanı da zillet ittifakı bakımından Parlamenter Sisteme dönüş olmuştu.

Yine hatırlanacağı gibi tüm seçimlerden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin inşasını gerçekleştiren Cumhur İttifakı zaferle çıkmıştır.Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MHP HABER Haberleri

Başlık Tarih
 
"ERKEN SEÇİM DAYATMASI KAOSUN ŞİFRELİ KILIFI"22 Ocak 2021
Kırıkkale’nin Tüm Kamu Yatırımlarını Takip Ediyoruz22 Ocak 2021
MHP'li Sedef’ten Sorgun’a çıkarma22 Ocak 2021
MHP İkiköprü Belde Başkanı ONAT Yetki belgesini aldı. 20 Ocak 2021
MHP Van il teşkilatından, Kadim Aşiretler Federasyonu’na ziyaret20 Ocak 2021
MHP'li ÖZTÜRK; Milliyetçi Hareketi Anlayabilecek Kapasitede Değilsiniz ve Olamayacaksınız!19 Ocak 2021
MHP'Lİ YÖNTER'DEN TAHA AKYOL'A SERT TEPKİ19 Ocak 2021
Liderimize ve Partimize Saldırılarını Arttırmaları; kirli maksatları gözler önüne seriyor.19 Ocak 2021
Bahçeli'den tebrik telefonu18 Ocak 2021
Karanlık emeller hain yüzler devrede!18 Ocak 2021
MHP'li Ilıkan: Aklımızla böyle dalga geçmeyin18 Ocak 2021
MHP Lideri Bahçeli: MHP'ye çamur atıyorlar, biz bunların alayına yeteriz18 Ocak 2021
Kahramanlara minnettarız!18 Ocak 2021
MHP SANCAKTEPE'DE SAHA ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ17 Ocak 2021
Bahçeli’den Ülkü Ocakları’na Şuşa’ya Üzeyir Hacıbeyli İlkokulu yaptırma talimatı16 Ocak 2021
Tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum15 Ocak 2021
Bahçeli: Biz okurken utanıyoruz, onlar yazarken utanmıyor14 Ocak 2021
Türkiye geriye sarmayacak, eskiye dönmeyecek13 Ocak 2021
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk Milletine hıyanettir11 Ocak 2021
Avcı, Zeydan Karalar’ı uyardı! 'Önce çıkardığın işçileri al!'07 Ocak 2021
Protestoları sokak hareketine dönüştürme ısrarları ateşle oynamaktır06 Ocak 2021
MHP Tuşba İlçe Başkanı Cancan'dan yılbaşı mesajı03 Ocak 2021
Güngöralp'ten yeni yıl mesajı03 Ocak 2021
Bahçeli: Kutuplaşma sayfası açmayı planlayanlar sahnededir31 Aralık 2020
Milliyetçi Hareket Partisi İkiköprü Belde Başkanlığı binası hizmete açıldı.27 Aralık 2020
MHP’de yürekler birlikte atıyor26 Aralık 2020
Demirtaş ile ilgili karar bizim için hükümsüzdür24 Aralık 2020
Biz (MHP), milletimize inanıyor ve kendimize güveniyoruz20 Aralık 2020
MHP varsa gam yoktur20 Aralık 2020
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin attığı tarihi bir adımdır18 Aralık 2020
Bahçeli: Cumhur İttifakı devam edecek18 Aralık 2020
Kalyoncu: MHP’nin Tarım Kentleri hayata geçirilmelidir17 Aralık 2020
Bahçeli : ABD’nin dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır16 Aralık 2020
Taytak: Milletimizin ve devletimizin yanındayız16 Aralık 2020
Fendoğlu: Toprağın dilini ve dimağını bilen birisiyim14 Aralık 2020
Adan: Ebedi Dümen Kırıcılar Bahçeli’yi Anlayamaz14 Aralık 2020
Bahçeli: Hadi buyursunlar, bu şiire de tepki göstersinler14 Aralık 2020
'TÜRKİYE TERÖRÜN BELİNİ KIRMIŞDIR'11 Aralık 2020
Cumhur İttifakı, geleceğin Türkiye’sinin mimarı ve mihrabıdır09 Aralık 2020
“Cumhur İttifakı, Türkiye'nin yegane umududur”08 Aralık 2020
Büyükataman: Devlet Bahçeli, düşmana karşı son kaledir08 Aralık 2020
Devlet Bahçeli: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı07 Aralık 2020
Orduya satılmış demek vatana ihanettir04 Aralık 2020
Kadınlarımız göz nurudur, baş tacıdır04 Aralık 2020
Taşdoğan'dan Genel Başkan Bahçeli'ye teşekkür02 Aralık 2020
Türk ordusuna 'satılmış' demek şerefsizliktir, kepazeliktir01 Aralık 2020
Avcı ve Varlı sahada, vatandaşların yanında29 Kasım 2020
Asıl satılmışlık Türk Ordusuna uzanan dildedir29 Kasım 2020
MHP; millete bağlılıktır, millete vefadır27 Kasım 2020
Türk kadını milli şerefimizin abidesidir25 Kasım 2020
İmamoğlu'nun laçka açıklamalarına itibar edilmez24 Kasım 2020
'Atatürk'ün partisiyiz.' diyeceksiniz , Atatürk'e, Atatürk diyemeyeceksiniz. 22 Kasım 2020
Alaattin Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek, müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir18 Kasım 2020
Taş mutlaka kırılır, tunç elbette erir ama Türklük ebedidir18 Kasım 2020
MHP SARIÇAM'DA HEDEF 202317 Kasım 2020
Türk’e kefen biçenlere ders olsun.17 Kasım 2020
Yunanistan'dan izin mi alacaktık!17 Kasım 2020
"Şeref nişanem, çocuklarıma büyük mirasım"16 Kasım 2020
MHP Grup Başkan Vekili Akçay Beytüşşebap'ta15 Kasım 2020
FETÖ ile İP aynı masadadır15 Kasım 2020
Avcı’dan “Dinleyelim paylaşalım” mesajı!11 Kasım 2020
MHP Van il kongresi yapıldı11 Kasım 2020
Bahçeli: Bizim baktığımız yer Türkiye'dir,11 Kasım 2020
Atatürk, Türk milletinin göz nurudur10 Kasım 2020
Atatürk bütün insanlığın sevgisini kazanmıştır09 Kasım 2020
Ey CHP ve onun lideri, biz Doğu Akdeniz'de hakkımız olan hidrokarbon arıyoruz.09 Kasım 2020
Hiçbir odak, Cumhur İttifakı'nı çatlatamayacaktır08 Kasım 2020
Kazanan Türkiye olacaktır.08 Kasım 2020
CHP'nin kusur ve suçlu araması küstahlıktır05 Kasım 2020
“AMACIMIZ TOPLUMUN TÜM KATMANLARINA ULAŞMAK”03 Kasım 2020
Bahçeli: Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır03 Kasım 2020
MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 16. Dönem eğitimi başladı31 Ekim 2020
Durmaz: MHP'li Belediyeler seferber oldu31 Ekim 2020
Türkiye Cumhuriyeti, sokak serserilerine teslim edilmeyecektir27 Ekim 2020
Türkiye'de siyasetin PKK ve FETÖ üzerinden ...25 Ekim 2020
MHP, 910 ilçe ve 54 il kongresini yaptı25 Ekim 2020
Askıda ekmek ve Gazeteciler Günü mesajı23 Ekim 2020
Afyonkarahisar ruhu, milli mücadele ruhudur20 Ekim 2020
Milletin ekmeğine göz koyacak kadar nankörsünüz20 Ekim 2020
Arzu Erdem : Rabbim birliğimizi daim etsin19 Ekim 2020
Muhtarlar günü mesajları19 Ekim 2020
Askıda ekmeğe siyaset katmak, milletin aşına kir akıtmaktır19 Ekim 2020
"CHP'nin içine HDP'nin kaçtığı ayan beyan ortadadır"18 Ekim 2020
Biz, Türk milleti için varız18 Ekim 2020
Özdemir, işyeri isimlerinin Türkçe olmasını Meclis gündemine taşıdı18 Ekim 2020
‘Ben’ yok, ‘Biz’ var!18 Ekim 2020
Bahçeli'nin 'askıda ekmek' kampanyasına Diyarbakır'dan destek17 Ekim 2020
MHP'den teşkilatlara 'askıda ekmek' kampanyası çağrısı15 Ekim 2020
'İBB'ye ait kreşler Şehit ve Gazi çocuklarına ücretsiz olsun'14 Ekim 2020
Bahçeli: Bunlar iblisin çocukları, ihanetin çakallarıdır13 Ekim 2020
Bizim derdimiz TTB'ne yuvalanmış Türkiye düşmanlarıyla12 Ekim 2020
“ARTIK ÖNÜMÜZE BAKMA ZAMANI”11 Ekim 2020
” Cumhur İttifakı gözbebeğimiz ”07 Ekim 2020
Bahçeli: Erivan yönetimi yılan başlı kukladır06 Ekim 2020
MHP Adana İl’in Yeni Divan Kurulu açıklandı05 Ekim 2020
MHP İzmir Karşıyaka Teşkilatı Kongre'nin Ardından Hayvan Hakları İçin Kolları Sıvadı04 Ekim 2020
Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan’a katılması şarttır04 Ekim 2020
“Liderin örse vurduğu yere vuracağız!”03 Ekim 2020
"Türk'ün toprağı Türk kalacaktır"03 Ekim 2020
Bahçeli'ye anlamlı hediye01 Ekim 2020
Anayasa Mahkemesi’nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı ve sakattır.30 Eylül 2020
MHP'de kongre takvimi işliyor30 Eylül 2020
MHP’yi ve Ülkücü Hareketi dışlamak cinnet hâlidir29 Eylül 2020
Bünyamin Avcı güven tazeledi!29 Eylül 2020
Bahçeli: Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan’ın yanındayız27 Eylül 2020
AVCI: Bu kongrede kaybeden olmayacak!26 Eylül 2020
Teröristle şehidi aynı görmek nasıl bir zihniyettir?26 Eylül 2020
Cumhur İttifakı yoluna inançla ve imanla devam etmektedir26 Eylül 2020
CHP'nin Atatürk maskesi düşmüş, altındaki HDP yüzü apaçık görünmüştür26 Eylül 2020
Kılıçdaroğlu'na tepki: Onun salgınla mücadele önerileri kara mizahtır22 Eylül 2020
MHP Gaziantep İl Başkanlığına Cahit Çıkmaz Seçildi.20 Eylül 2020
Türk milleti mazisinden atisine gazi bir millettir.19 Eylül 2020
Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalıdır18 Eylül 2020
Türk Tabipler Birliği, korona kadar tehlikeli16 Eylül 2020
Tek ses tek yürek olduk!15 Eylül 2020
Kötümserliğin salgınına karşı da uyanık olmak zorundayız14 Eylül 2020
Akçay: 100 yıl önceye göre 100 kat daha güçlüyüz13 Eylül 2020
12 Eylül zulümdür, rezalettir, cinayettir12 Eylül 2020
ONLAR 12 EYLÜLLERE DİRENDİLER VE İDAM SEHPASINA GÜLEREK GİDEN 9 KARANFİL…12 Eylül 2020
Bahçeli: 'Hak edenlere Osmanlı’nın şamarını indireceği mutlaktır, muhakkaktır'11 Eylül 2020
CHP zorbalığına sert tepki! 10 Eylül 2020
MHP’nin safı Türk Milleti’nden yanadır.10 Eylül 2020
MHP’nin gözü kulağı milletin bekasındadır10 Eylül 2020
MHP, iç ve dış tehditler karşısındaki sarsılmaz siyasi teşkilatlanmadır10 Eylül 2020
"Herkese dokunacağız, her gönüle gireceğiz"09 Eylül 2020
Bahçeli: Hiç kimse boş hayale kapılmasın07 Eylül 2020
MHP Adana’da kongreleri başarıyla tamamlıyor!07 Eylül 2020
KAZANAN TÜRKİYE OLACAK 06 Eylül 2020
"Hakkımı helal etmiyorum"06 Eylül 2020
“Devlet Bahçeli’nin mücadelesi 83 milyonun mücadelesidir!”05 Eylül 2020
Taytak, Afyon Kongrelerini Kocatepe'de taçlandırdı04 Eylül 2020
Ağaoğlu'ndan İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ziyaret03 Eylül 2020
MHP'li Başkan Aslan'dan belediyeye yapılan saldırılara cevap03 Eylül 2020
İdam Cezası mutlaka gündeme alınmalıdır02 Eylül 2020
Karaman’da MHP ilçe kongreleri tamamlandı 31 Ağustos 2020
Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir31 Ağustos 2020
Kale Park Sosyal Tesislerimizin açılışı31 Ağustos 2020
“Türk Milleti, her melun tuzağı bozmaya yeminlidir!”30 Ağustos 2020
“MHP, bu ülkenin dünüdür, bugünüdür ve yarınıdır”30 Ağustos 2020
MHP Dinar`da kongre süreci30 Ağustos 2020
30 AĞUSTOS, TÜRK’ÜN İSTİKLAL VE ZAFER TAPUSUDUR30 Ağustos 2020
On iki Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli29 Ağustos 2020
Türkiye’nin yeniden küresel güç olacağına Milliyetçi Hareket’in inancı tamdır29 Ağustos 2020
Bayraklaştığımız yer İzmir, düşmanı batıracağımız yer de gene Ege’dir29 Ağustos 2020
Güngöralp’ın 30 Ağustos mesajı29 Ağustos 2020
MHP, Adana'da 7. ilçe kongresini tamamladı28 Ağustos 2020
Taşdoğan Antep fıstığı ve üzüm üreticilerin sorunlarına dikkat çekti28 Ağustos 2020
MHP İlçe Kongrelerine devam etti27 Ağustos 2020
Öztürk’ten hemşehrilerine dikkat çeken uyarılar27 Ağustos 2020
MHP İlçe Kongereleri27 Ağustos 2020
Malazgirt haç ile hilalin, hak ile batılın çarpışmasıdır25 Ağustos 2020
Milli kazanımlara üzülüp kayıba sevinen güruhun Türkiye sevgileri buharlaşmıştır24 Ağustos 2020
BÜNYAMİN AVCI : KAPIMIZ, GÖNLÜMÜZ HEP AÇIK23 Ağustos 2020
"İnanmış bir kadronun aşamayacağı engel yoktur"23 Ağustos 2020
Akçay: “ABD, muhalefet partilerini eğit-donat- finanse et programlarıyla sevk ve idare mi ediyor?”23 Ağustos 2020
MHP Sarıçam'da seçim23 Ağustos 2020
Bahçeli, Ahlat'ta fikir babası olduğu külliyenin açılışına katılacak23 Ağustos 2020
"Türkiye küresel ölçekte büyük bir güç olduğunu gösterecektir"22 Ağustos 2020
“KAZANAN TÜRKİYE OLDUKTAN SONRA KAYBETMEK BİZİM İÇİN ŞEREFLİ BİR SONUÇTUR”22 Ağustos 2020
"Doğal gaz keşfini hazmedemeyenler gaflet ve dalalet içindeler"22 Ağustos 2020
"Tek liste demek dayatma demek değil"22 Ağustos 2020
Karadeniz ses verdi, Akdeniz de ses verecek22 Ağustos 2020
Bahçeli: Joe Biden CHP’nin üst aklıdır20 Ağustos 2020
Büyükataman’dan HaberTürk’e tepki20 Ağustos 2020
'Dava adamı yol gösterici, idealist ve ihlas sahibidir'19 Ağustos 2020
MHP Araban ilçe kongresi yapıldı18 Ağustos 2020
Kalaycı'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki17 Ağustos 2020
Biden ve ipotekli uşakları rezil rüsva olmaktan da kurtulamayacaklardır16 Ağustos 2020
Bozüyük MHP İlçe Kongresi yapıldı16 Ağustos 2020
"Cumhur İttifakı bugünün Kuvâ-yi Milliye"15 Ağustos 2020
"Kayseri'de güçlenen bir teşkilat yapısı var"15 Ağustos 2020
Gönlümüz de kapımız da herkese açık13 Ağustos 2020
CHP'de taşeron teslimiyetçi zihniyetin işi zor13 Ağustos 2020
Zillet cephesini büyük bir nefret ve hiddet dalgası sardı12 Ağustos 2020
Bahçeli: Türkiye’yi Akdeniz’den çıkarmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir12 Ağustos 2020
MHP Kayseri Teşkilatı 16 ilçe kongresini 2 günde bitirecek10 Ağustos 2020
MHP, kongre sürecini İlkadım'dan başlattı09 Ağustos 2020
CHP'de sular durulmaz,04 Ağustos 2020
Bahçeli sosyal medya suskunluğunu bozdu31 Temmuz 2020
Bahçeli, Başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti31 Temmuz 2020
MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu30 Temmuz 2020
Anıtkabir-Ayasofya kutuplaşması yaratmak soysuzluktur30 Temmuz 2020
Başkan Avcı’dan “Yabancı sansür” çıkışı!30 Temmuz 2020
MHP Adana'da kongre heyecanı29 Temmuz 2020
Bugünkü CHP'nin Atatürk'le hiçbir bağlantısı kalmamıştır28 Temmuz 2020
Bahçeli: Atatürk’e, lanet okuyacak bir hayasız henüz anasından doğmamıştır28 Temmuz 2020
Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz22 Temmuz 2020
Bahçeli: Ayasofya'nın açılması egemenlik hakkımız21 Temmuz 2020
Başkan Avcı, kongre çalışmalarına hız verdi19 Temmuz 2020
Bahçeli’den Ayasofya Camisi’ne özel yüzük18 Temmuz 2020
Hüznümüzün izahı, üzüntümüzün ifadesi yoktur16 Temmuz 2020
Bahçeli: 15 Temmuz’da ihanet imanı yenememiştir14 Temmuz 2020
“TÜRK MİLLETİ HAKKINI VE HUKUKUNU UYANIK BİR ŞUURLA MUHAFAZA EDECEK”14 Temmuz 2020
'MHP; Türk siyasi hayatında barış iklimine gölge veren çınar olmuştur'13 Temmuz 2020
Ayasofya Camisi Türk milletinin emanetidir11 Temmuz 2020
Bahçeli'den Ayasofya yorumu: İrade milletin, karar hukukundur10 Temmuz 2020
Egemenliğimize ne el, ne de dil uzatılmasına izin veririz10 Temmuz 2020
Kadınlarımızı ve Devletimizi hedef aldılar10 Temmuz 2020
Bilge Liderimizle, milli siyasetimizle gurur duyuyoruz09 Temmuz 2020
Bahçeli’den Sakarya’daki patlamaya ilişkin açıklama09 Temmuz 2020
Bahçeli’den teşkilatlara genelge08 Temmuz 2020
Bahçeli, belediye başkanlarını topluyor06 Temmuz 2020
Bahçeli: Ayasofya ile ilgili ABD ve AB kaynaklı şantajlar yok hükmündedir04 Temmuz 2020
Devlet Bahçeli karar aldı, teşkilat hemen uyguladı01 Temmuz 2020
Bahçeli sosyal medya hesaplarını askıya aldı01 Temmuz 2020
Sahil şeridimizi fırsata dönüştürmek istiyoruz01 Temmuz 2020
MHP'nin 13. Olağan Kurultay sloganı belli oldu!30 Haziran 2020
Bünyamin Avcı: Lider Bahçeli'nin sözü sözümüz, yolu yolumuz30 Haziran 2020
Semih Yalçın: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli partimizin tek adayı29 Haziran 2020
"Silivri'ye hizmette 1.yıl" toplantısı27 Haziran 2020
Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil23 Haziran 2020
Türkiye bu kepazeliği affetmeyecek22 Haziran 2020
MHP'de MYK toplantısı Lider Bahçeli başkanlığında toplandı19 Haziran 2020
Adana’da MHP’ye toplu katılım!18 Haziran 2020
“MHP, TÜRK DÜNYASININ DA MORAL GÜCÜDÜR!”18 Haziran 2020
Ayasofya üzerinde tasarruf hakkı Türk milletine aittir16 Haziran 2020
MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı tarihi açıklandı15 Haziran 2020
Yangına körükle gittikleri çok açıktır15 Haziran 2020
Ayasofya Camisi Müslüman gönüllerle buluşmalıdır14 Haziran 2020
Biz Liderimizin Yanındayız, Siz Nerdesiniz..?11 Haziran 2020
Bu yanlışın vahim sonuçları olabilecektir10 Haziran 2020
MHP’de Haziran ayı gündemi yoğun09 Haziran 2020
Ayasofya’dan çan sesi değil, Allah’ın izniyle ezan sesi yükselecektir08 Haziran 2020
MHP'li Sarıçam Belediyesi üreticilerden de dua alıyor!05 Haziran 2020
MHP'den CHP'ye maske tepkisi04 Haziran 2020
Devlet Bahçeli’den teşkilatlara 9 maddelik genelge02 Haziran 2020
Erken seçim söylemi kirli bir tertiptir01 Haziran 2020
Zulüm 1453’de başladı diyenler ve pusu kuranlar kötürüm olacaklardır29 Mayıs 2020
MHP'nin duruşu milli, misyonu küresel boyutludur!28 Mayıs 2020
Devlet Bahçeli ve MHP, birlik ve bütünlük demektir.28 Mayıs 2020
Ülkücü şehitler Türk milletinin iftihar ve irade cevherleridir26 Mayıs 2020
Milletin dertlerine “deva” olmak için çıktıkları yol, yol değildir26 Mayıs 2020
Bahçeli'den Siyasi Partiler Kanunu açıklaması: Tam destek vereceğiz24 Mayıs 2020
HER TÜRLÜ KUMPASI YIKACAĞIZ23 Mayıs 2020
İrade varsa istikbal vardır, iman varsa imkan olacaktır22 Mayıs 2020
Bahçeli muhalefetin yeni Ali Cengiz oyununu deşifre etti19 Mayıs 2020
Siyasi etik kanunu çıkarılsın19 Mayıs 2020
Bayram öncesi esnafa müjde verilsin18 Mayıs 2020
İlk adımla ilk kurşunun emaneti milli vicdanlarda hala diridir18 Mayıs 2020
"Hain Gülen’i meşrulaştırma arayışı zalimce bir oyundur"15 Mayıs 2020
Toprak vatan, dil varlıktır! İkisi de Türk milletinin onur vahasıdır14 Mayıs 2020
vekil seçmeni aradı, inandıramadı14 Mayıs 2020
KÖYE DÖNÜŞ TEŞVİK EDİLMELİDİR…14 Mayıs 2020
Bahçeli: Masa; masaldır, maval okumaktır11 Mayıs 2020
CHP küresel tefecilere, vatansız fesat yuvalarına kucak açıyor09 Mayıs 2020
Annelerimizin yetiştirdiği evlatlarla, Türklük cevheri işlenmeye devam edecek09 Mayıs 2020
Türkiye’nin çöküşünü isteyenler avuçlarını yalayacaklardır07 Mayıs 2020
Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır05 Mayıs 2020
Davasına aidiyeti olmayanların 'Ben MHP’liyim' deme hakkı yoktur02 Mayıs 2020
Bahçeli: İhanete taşeronluk yapanlar silinip gidecek02 Mayıs 2020

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH