Ana Sayfa > SİYASET

İTTİFAKTA SÖZ MECLİSİN
21 Şubat 2018
Bu haber 492 kez okundu
AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.... AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin ortak kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 26 maddelik teklif, AK Parti Grup Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin imzasını da taşıyor. Teklifin kanunlaşması durumunda seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, mahalli idareler kanunu ve milletvekilliği kanunda düzenlemeler yapılacak ve ittifakın önündeki yasal engeller kaldırılacak.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

AK Partili Mustafa Şentop, "Milletvekilliği seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi aynı gün yapılacak ama her iki seçim için de ayrı pusula olacak. Yaptığımız düzenlemede parti sınırlaması yok, sayı sınırlaması yok. Yerel seçimle ilgili çalışma bu metinde yok." dedi. MHP'li Mustafa Kalaycı da, "Biz millet ne diyor, ona bakıyoruz. Yenikapı ruhunun 2019 seçimlerine taşınmasını arzuluyoruz. Komisyon olarak hazırladığımız ilk kanun teklifinde seçim ittifakı, seçim güvenliği ve mahalli idareler kanununda düzenlemeler yapılmıştır." diye konuştu.

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Ortak kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin imzasını da taşıyor.

İki partiden ortak açıklama:
AK Partili Mustafa Şentop: Türkiye'nin önündeki kritik seçimlerde mutabakata kanuni temel kazandırmak için çalışmalara başlamıştık. Temel hedefimiz düzenlemeleri yapmak. Toplam 26 maddelik bir metin, 4 kanunda değişiklik içeriyor. seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun, siyasi partiler kanunu, mahalli idareler kanunu ve milletvekilliği kanunu.

Milletvekilliği seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi aynı gün yapılacak ama her iki seçim için de ayrı pusula olacak. Yaptığımız düzenlemede parti sınırlaması yok, sayı sınırlaması yok. Yerel seçimle ilgili çalışma bu metinde yok. 

MHP'li Mustafa Kalaycı: Bilindiği gibi TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliği 16 Nisan'da onaylanmıştır. MHP olarak, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine AK Parti ile hareket ederek sistemin kökleşmesinde katkı sağlayacağız. Biz millet ne diyor, ona bakıyoruz. Yenikapı ruhunun 2019 seçimlerine taşınmasını arzuluyoruz. Komisyon olarak hazırladığımız ilk kanun teklifinde seçim ittifakı, seçim güvenliği ve  mahalli idareler kanununda düzenlemeler yapılmıştır.

İttifakı düzenlemeyi engelleyen hükümler kaldırılmaktadır. İttifak yapacak siyasi partiler seçim takviminden itibaren en geç 7 gün içinde ittifak protokolü ile YSK'ya başvurmalıdır. Partiler kendi aday listeleri ile yan yana yer alacaklardır. Sıraları da kura ile belirlenecektir.

MİLLETVEKİLİ SAYISI PARTİLER ARASINDA NASIL BELİRLENECEK?
Milletvekili sayısı ittifak yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy esası ile dağıtılacaktır. Seçilme yaşı 18'e indirilmektedir. Yatağa bağımlı vatandaşlarca seçme hakkının kullanılması için seyyar seçim sandığı kullanılmaktadır. Sandık kurulu başkanları kamu görevlileri arasından kura ile belirlenecektir. Seçimlerde kullanılacak kabinler oy vermenin gizliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Filigranlı ve amblemli oy zarflarının ebatları belirlenecektir. 

"OY PUSULALARININ TAMAMI AYNI SANDIĞA KONULACAK"
Mahalli idareler seçimlerinde oy pusulaların tamamı aynı sandığa konulacak. Kolluk güçleri sandık çevresine gelebilmektedir. Kanun teklifi ana hatları ile bu hususları düzenlemektedir.

İttifak yapan partiler ayrı ayrı liste verecektir. 

İŞTE TBMM'YE SUNULAN 26 MADDELİK İTTİFAK TEKLİFİNİN TAM METNİ MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Düzenlemeyle, ilçe seçim kurulunca sandık bölgesine ayırma işlemi yapılırken Anayasada yer alan seçimin serbestliği ve gizli oy ilkesini sağlamak amacıyla, gerektiğinde aynı binada oturan seçmenlerin hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmelerine imkân tanınmaktadır.

298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, Yüksek Seçim Kuruluna bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısını belirleme görevi verildiğinden, maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır.

MADDE 2- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Uygulamada Yüksek Seçim Kurulu yapılacak seçimin türünü dikkate alarak her seçim için ihtiyaca göre sandık bölgesi seçmen sayısını belirlemektedir. Bu itibarla, Yüksek Seçim Kuruluna seçim türüne göre sandık bölgesi seçmen sayısını belirleme görev ve yetkisi verilmektedir.

 Maddenin birinci fıkrasına eklenen (16) numaralı bent uyarınca Yüksek Seçim Kurulu, seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla, vali veya il seçim kurulu başkanının talebi üzerine sandıkların taşınmasına, seçim veya sandık bölgelerinin birleştirilmesine karar verebilecektir. Buna göre, seçim güvenliğinin sağlanmasında güçlük yaşanabilecek yerlerde, seçimlerin serbestliği ve gizli oy ilkeleri gereğince seçmenlerin hiçbir etki ve baskı altında kalmadan seçme haklarını kullanabilmeleri amacıyla, o yerdeki sandıkların seçim güvenliğinin sağlanabileceği en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin ve muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesine Yüksek Seçim Kurulunca karar verilebileceği hüküm altına alınmaktadır. Birleştirilen seçim veya sandık bölgelerinde seçmen listeleri karma şekilde düzenlenebilecektir.

Ayrıca, hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin Anayasal bir hak olan seçme hakkını kullanabilmeleri amacıyla, Yüksek Seçim Kuruluna yetki verilmektedir. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu, seyyar sandık kurulu oluşturma, oyların kullanılması ile sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyecektir.

MADDE 3- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Mevcut düzenlemedeki iyi ün yapmış kişiler kavramının afakî niteliği ve bu kişilerin belirlenmesindeki güçlük nedeniyle, uygulamada sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Teklifle, birlikte yapılan seçimlerde oy pusulalarının aynı zarfa konulmasının öngörülmesi ve seçim ittifakı müessesesine yer verilerek sandık sonuç tutanaklarına işlenecek bilgilerde değişiklik yapılması sebebiyle, oy kullandırma ve sayım döküm işlemlerinde aksaklıklar yaşanmaması için bu işlemlerin daha nitelikli ve liyakatli kişilerce yapılması gerekmektedir. Bu hususlar nazara alınarak, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri arasından belirlenmesine yönelik değişiklik yapılmaktadır.

Düzenlemeyle, ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin mülki amir tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınarak ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesi, ilçe seçim kurulu başkanının bu kamu görevlileri arasından ad çekmek suretiyle, ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanının iki katı sayıda kamu görevlisini tespit etmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirlemesi hükme bağlanmaktadır.

Ayrıca maddenin ikinci fıkrasında, sandık kurulu başkanının görevine gelmemesi halinde, yerine hangi üyenin başkanlık edeceği düzenlenmektedir.

MADDE 4- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Mevcut altıncı fıkrada, sandık kurulunun siyasi partiler tarafından bildirilenler dışındaki bir asıl ve bir yedek üyesinin sandığın bulunduğu köy, mahalle, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi üyeleri arasından ad çekmeyle belirleneceği, ihtiyar meclisi üyelerinin yeterli sayıda olmaması halinde sandık kuruluna üye vermeyen siyasi partiler tarafından tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak uygulamada bu fıkra uyarınca belirlenen sandık kurulu üyesinin memur üye olarak adlandırıldığı ve üyenin kamu görevlileri arasından belirlendiği bilinmektedir.

Teklifle, birlikte yapılan seçimlerde oy pusulalarının aynı zarfa konulmasının öngörülmesi, seçim ittifaklarına imkân tanınması sebebiyle oy kullandırma ve sayım döküm işlemlerinin daha nitelikli ve liyakatli kişilerce yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde kamu görevlisi olan üyenin başkanlık yapmasının öngörülmesi sebebiyle de sandık kurulu üyeliği önemli hale gelmiştir.

Bu hususlar nazara alınarak, sandık kurulunun bir asıl ve bir yedek üyesinin belirlenmesine ilişkin hükümde değişiklik yapılmaktadır. Buna göre, ilçe seçim kurulu başkanı, sandık kurulunun bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için önce, 22 nci madde uyarınca bildirilen listeden sandık kurulu başkanı olarak seçilmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekmeyle tespit edecek ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirleyecektir.

MADDE 5- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Teklifle, mahalli idare organları seçimlerinde oy pusulalarının aynı zarfa konulması ve bunun yanında, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde de oy pusulalarının aynı zarfa konulması öngörüldüğünden, oy sandıklarının kapağının üzerinde zarfların atılması için birinci fıkrada ölçüleri belirtilen açıklığın, özellikle mahalli idare organları seçimlerinde yeterli olmayabileceği nazara alınarak, bu açıklığın Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenmesine yönelik değişiklik yapılmaktadır.

6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğiyle, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapılması hükme bağlandığından, bu iki seçime ait oy pusulalarının sehven farklı zarflara konulması veya zarfın atılacağı sandığın karıştırılması gibi nedenlerle, oyların geçersiz sayılmasına sebebiyet verilmemesi amacıyla, ikinci fıkrada yapılan değişiklikle, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy pusulalarının aynı zarfa konulması öngörülmektedir. Ayrıca Teklifle, mahalli idare organları seçimlerinde oy pusulalarının aynı zarfa konulması öngörüldüğünden, oyların ayrı sandıklarda kullanılacağına ilişkin mevcut hükme fıkrada yer verilmemiştir.

Maddenin mevcut üçüncü fıkrasında oy verme kabinlerinin hafif metal profil üzerinde, nitelikleri belirtilen sentetik kumaştan yaptırılacağı hüküm altına alınmıştır. Oy verme kabinleri, 298 sayılı Kanunun 184 üncü maddesi uyarınca belediyeler veya muhtarlıklar tarafından muhafaza edilmekte ve seçimlerde sandık kurullarınca kullanılmaktadır. Uygulamada metal profil ve sentetik kumaştan yapılan oy verme kabinlerinin muhafazasında güçlükler yaşanmaktadır. Saklama ve nakil esnasında oluşan hasarların tamirinin veya yeni kabinlerin temininin maliyetinin yüksek olması sebebiyle, bu fıkrada yapılan değişiklikle, oy verme kabinlerinin metal profil ve sentetik kumaştan yaptırılması zorunluluğu kaldırılmakta, Yüksek Seçim Kuruluna oy serbestliğini ve gizliliğini sağlayacak şekilde daha ekonomik ve kullanışlı kabin yaptırma imkanı tanınmaktadır.

MADDE 6- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Teklifle, mahalli idare organları seçimlerinde oy pusulalarının tek zarfa konulması öngörüldüğünden, zarfların ebatlarının Kanunda belirlenmesinden vazgeçilerek, bu hususta yetki  Yüksek Seçim Kuruluna verilmektedir.

MADDE 7- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Mevcut düzenlemede sandık alanı ve sandık çevresinin çok büyük bir alanı kapsaması, uygulamada sandık kurulları ile kolluk güçleri arasında ihtilafa ve yetki karmaşasına neden olmaktadır. Bu hususlar nazara alınarak, sandık alanı uygulamasından vazgeçilmekte ve sandık çevresi yeniden tanımlanmaktadır. Değişiklikle, seçim esnasında görev alan kişiler ile kurulların daha etkin görev yapmaları amaçlanmaktadır.

MADDE 8- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Mevcut düzenlemeye göre, kolluk güçleri sandık çevresine sadece sandık kurulu başkanı veya üyelerden birinin çağrısı üzerine gelebilmektedir. Düzenlemeyle, seçmenlerin ihbarı üzerine de kolluk güçlerinin sandık çevresine gelebilmeleri öngörülmektedir. Buna göre, üçüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen şekilde sandık başı düzeninin bozulmasına kalkışılması halinde, sandık kurulunun kolluk güçlerini çağırma görevini yerine getirmediği veya getiremediği durumlarda, seçmenin şahsen yapacağı ihbar üzerine de kolluk güçleri sandık çevresine girebilecek ve bu eylemleri gerçekleştirenleri sandık çevresinden uzaklaştırarak gerekli yasal işlemleri yapabilecektir. Sandık çevresine gelen kolluk güçleri, sandık kurulu başkanının veya sandık kurulunun kararına uymak zorunda olup, çağrı veya ihbar sebebi ortadan kalkınca sandık çevresinden ayrılacaktır.

Teklifle, 298 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde yer alan sandık alanına ilişkin düzenlemenin kaldırılması ve sandık alanında alınacak güvenlik önlemleri ve yasaklara ilişkin 83 üncü maddenin yürürlükten kaldırılmasının öngörülmesine bağlı olarak, 83 üncü maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen seçimde görevli olan kolluk görevlileri dışında resmî üniforma ve silah taşıyan kişilerin sandık alanına giremeyeceklerine dair yasak 82 nci maddeye alınmaktadır. Buna göre, seçimde görevli kolluk güçleri dışında resmî üniforma ve silah taşıyan kişiler, sandıkların konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına giremeyeceklerdir.

Aynı şekilde 83 üncü maddenin dördüncü fıkrasında düzenlenen yasaklar 82 nci maddeye alınmaktadır. Buna göre, sandığın konulduğu bina veya yapı ile bunların müştemilatına, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ile propaganda amaçlı yayınları taşıyanların giremeyecekleri, aksi halde uzaklaştırılacakları hüküm altına alınmaktadır.

İlçe seçim kurulu başkanının sandık alanı içindeki yetkileri, sandık alanı uygulamasından vazgeçilmesi nedeniyle 82 nci maddenin son fıkrasında değişiklik yapılmak suretiyle, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatı yönünden korunmaktadır.

MADDE 9- Maddeyle 298 sayılı Kanunun 98 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddenin dördüncü fıkrasında üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarfların geçersiz sayılacağı hükme bağlanmıştır. Zarfların ilçe seçim kurulunun mührüne ilaveten sandık kurulu tarafından da mühürlenmesi, sahte zarf kullanımını önlemek için alınan ilave bir güvenlik tedbiridir. Ancak sandık kurullarının zaman zaman sehven zarfları mühürlemedikleri görülmektedir. Yüksek Seçim Kurulu, zarfların sahteliğinin iddia edilmemesi ve yetkili seçim kurulları tarafından gönderildiği hususunda şüphe bulunmaması halinde, sandık kurullarınca sehven mühürlenmemiş zarfların geçerli sayılmasına istikrarlı bir şekilde karar vermektedir.

Dördüncü fıkranın son cümlesinde yapılan değişiklikle, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen filigran, amblem ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarfların geçerli sayılacağı hükme bağlanmaktadır. Buna göre, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı ve amblemi ile ilçe seçim kurulunun mührü bulunması sebebiyle yetkili seçim kurulları tarafından gönderildiği hususunda şüphe bulunmayan zarfların sadece sandık kurulunun ihmaliyle mühürlenmemesi bu zarfları geçersiz kılmayacaktır.

MADDE 10- Maddeyle, 298 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddenin dördüncü fıkrasına eklenen cümleyle sayım döküm cetvelinde siyasi parti ve bağımsız adaylara ayrılan sütunlardan sonra ittifakın ortak oyları için sütun ayrılması hükme bağlanmaktadır.

Teklifle, mahalli idare organları seçimlerinde oy pusulalarının tek zarfa konulmasının öngörülmesine bağlı olarak, sayım döküm işlemlerinde düzenin sağlanması bakımından zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü konularında değişiklik yapılmaktadır. Maddenin beşinci fıkrasına eklenen cümleyle, zarftan çıkan oy pusulalarının önce ters çevrilerek seçim türüne göre tasnif edilmesi, sonra dokuzuncu fıkra uyarınca boş çıkan zarfların sayısı ile her seçim türüne göre eksik çıkan pusula sayılarının tespit edilerek sandık sonuç tutanağına işlenmesinden sonra oy pusulalarının okunmasına geçileceği hükme bağlanmaktadır.

Teklifle, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy pusulalarının aynı zarfa konulması öngörüldüğünden, maddeye eklenen yedinci fıkrada bu seçimlerde önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümünün yapılacağı hüküm altına alınmaktadır.

Belediye seçimlerinin yanında il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının da aynı zarfa konulması öngörüldüğünden, belediye seçimleri için oy pusulalarının sayım ve dökümüne ilişkin sırayı düzenleyen mevcut yedinci fıkra değiştirilmektedir. Düzenlemeyle, belediye seçimlerine ilişkin oy pusulalarının sayım ve dökümüne ilişkin sıralamada bir değişiklik yapılmadan, bu oy pusulalarının sayım ve dökümünden sonra il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümünün yapılacağı hükme bağlanmaktadır.

Maddeye eklenen 12 inci fıkrada ittifak alanı içeresinde, "EVET" mührünün; bir siyasi partiye ayrılan alana veya hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne ya da ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulalarının geçerli kabul edileceği ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretleneceği düzenlenmektedir. Ayrıca bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine "EVET" mührünün basıldığı her durumda da, oy pusulalarının geçerli kabul edileceği ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa işaretleneceği hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 11- Maddeyle 298 sayılı Kanunun 101 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddenin birinci fıkrasında üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan birleşik oy pusulalarının geçersiz sayılacağı hükme bağlanmıştır. Birleşik oy pusulalarının sandık kurulu tarafından mühürlenmesi, sahte oy pusulası kullanımını önlemek için alınan ilave bir güvenlik tedbiridir. Ancak, sandık kurullarının zaman zaman sehven oy pusulalarını mühürlemedikleri bilinmektedir. Yüksek Seçim Kurulu, oy pusulalarının sahteliğinin iddia edilmemesi ve yetkili seçim kurulları tarafından gönderildiği hususunda şüphe bulunmaması halinde, sandık kurullarınca sehven mühürlenmemiş pusulaların geçerli sayılmasına istikrarlı bir şekilde karar vermektedir.

Maddenin ikinci fıkrasına eklenen bentle, yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve filigranı bulunan ve sandık kurullarının ihmali sonucu arkası mühürlenmeyen oy pusulalarının geçerli sayılacağı hükme bağlanmaktadır. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunması nedeniyle yetkili seçim kurulları tarafından gönderildiği hususunda şüphe bulunmayan oy pusulalarının, sadece sandık kurulunun ihmaliyle mühürlenmemesi, bu oy pusulalarını geçersiz kılmayacaktır.

MADDE 12- Maddeyle 298 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde değişiklik yapılmakta olup, 298 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, sandık çevresinin yeniden tanımlanması ve 100 üncü maddesinde seçim ittifakına ilişkin öngörülen değişikliğe bağlı olarak, maddede düzenleme yapılmaktadır. Buna göre sandık sonuç tutanağında ittifakların her birinin aldığı ortak oyların sayısı ayrı ayrı gösterilecektir 

MADDE 13- Maddeyle 298 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 298 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinde öngörülen değişikliğe bağlı olarak ilçe birleştirme tutanağında, ittifakların her birinin ortak oylarının sayısı ve ittifak içerisindeki her bir siyasi partinin tek başına aldığı oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilen oy sayısının gösterilmesi hükme bağlanmaktadır.

MADDE 14- 2820 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Teklifle, siyasi partilerin seçimlerde ittifak yaparak seçime katılmalarına imkân tanınması nazara alınarak, siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırılmaktadır.

MADDE 15- 2839 sayılı Kanuna 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere 12/A maddesi eklenmektedir. Düzenlemeyle, siyasi partilerin ittifak yaparak milletvekili seçimine katılmalarına imkân tanınmaktadır. Seçimlere ittifak yaparak katılma kararı alan siyasi partilerin seçim takviminin başlamasından itibaren en geç yedi gün içinde, genel başkanların imzalarını havi ittifak protokolüyle Yüksek Seçim Kuruluna başvurmaları gerekmektedir. Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten iki gün öncesine kadar, ittifak protokolünde değişiklik yapılabilecektir.

Öte yandan, ittifaktan vazgeçen siyasi partilerin, bu durumu aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilme tarihinden üç gün öncesine kadar bildirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile seçim ittifakına ilişkin diğer hususları belirleme yetkisi verilmektedir.

MADDE 16- Maddeyle 2839 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Düzenlemeyle, bir kimsenin üyesi olduğu siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunmasına rağmen, seçime katılmaması halinde kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınarak, partisinden istifa etmeden başka bir siyasi parti tarafından aday gösterilmesine imkân tanınmaktadır.

MADDE 17- Maddeyle 2839 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Düzenlemeyle, ittifak yapan siyasi partilerin kuraya ittifak olarak dahil edilmeleri, oy pusulasında yan yana yer almaları ve ittifak içerisindeki sıralarının da kurayla belirlenmesi hükme bağlanmaktadır. Ayrıca, oy pusulasında ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının üzerinde, ortak bir ittifak unvanı bölümü yer alacaktır. Bu bölümün kısa kenarı iki santimetre, uzun kenarı bu partilerin sütunlarının genişliği ile sütunlarının aralığı toplamı kadar olacaktır. Bu bölüme siyasi partilerin ittifak protokolünde belirledikleri ittifak unvanı yazılacaktır. İttifakın unvanı belirlenmemiş ise bu bölüme yalnız  "İTTİFAK" ibaresi yazılacak, unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar başvuru sırasına göre numaralandırılacaktır.

Bununla birlikte, İttifak unvanı bölümü ile aralarındaki boşluk dahil ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının tamamın oluşan alan ittifak alanı olarak tanımlanmaktadır.

MADDE 18- Madde ile 2839 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddede yapılan değişiklikle, ittifak yapılan seçimlerde aynı ittifak içerisinde yer alan siyasi partilerin bir seçim çevresinde almış oldukları geçerli oyun hesaplanma usulü belirlenmektedir. Buna göre ittifak yapan siyasi partilerin geçerli oyu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin tek başına aldıkları oy sayısına ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecektir. İttifakın ortak oylarından gelen pay ise ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen kat sayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucunda elde edilecektir.

MADDE 19- Madde ile 2839 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Teklifle, öngörülen ittifak müessesesine uyum amacıyla maddede düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 20- 2839 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her birinin barajı geçeceği hükme bağlanmaktadır.

MADDE 21- 2839 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Değişiklikle dahil olduğu ittifak yüzde on barajını aşan siyasi partilerin çıkaracağı milletvekillerinin tahsis usulü düzenlenmektedir. Buna göre, ittifak yapan siyasi partilerin milletvekili sayısının hesaplanmasında; ittifakın toplam oyu esas alınacaktır. Bu oy miktarına göre önce ittifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı belirlenecek, bu sayı ittifakı yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy sayısı esas alınarak bu maddedeki usule göre paylaştırılacaktır.

MADDE 22- Maddeyle, 2972 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Belediye, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy pusulaları farklı zarflara konulmaktadır. Bu durum seçmenlerce başka seçim türüne ait oy pusulalarının sehven farklı zarflara konulması veya zarfın atılacağı sandıkların karıştırılması gibi nedenlerle oyların geçersiz sayılmasına yol açmaktadır. Bu itibarla uygulamada ortaya çıkan sorunların önüne geçilmesi amacıyla maddeyle, bütün mahalli idare organları seçimlerinin oy pusulalarının aynı zarfa konulacağı hükme bağlanmaktadır. Ancak seçim bölgelerinin birleştirilmesine karar verilmesi halinde, muhtarlık seçiminde oy pusulasının ayrı zarfa konulmasına ve bu zarfın ayrı sandığa atılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 23-  1. a) 298 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 48 inci maddesinin dördüncü fıkrasında 19/10/2017 tarihli ve 7039 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, faydalanılan kamu hizmetleriyle sınırlı olmak üzere adrese dayalı olarak yürütülen iş ve işlemlerde "diğer adresin" yerleşim yeri adresiyle aynı hukuki değere sahip olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu değişiklik sonrası, seçmen kütüğünün oluşturulmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek maksadıyla, maddenin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak seçmen kütüğünün "yerleşim yeri adresi" bilgileri esas alınarak düzenlenmesi hüküm altına alınmaktadır.

Böylece seçmen kütüğünün oluşturulmasında sadece yerleşim yeri esas alınacak olup, askı süresi içinde, yerleşim yeri değişikliği imkânı mevcut uygulamada olduğu gibi sürdürülecektir.

b) 298 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 48 inci maddesinin dördüncü fıkrasında 7039 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sebebiyle yurtdışı seçmen kütüğü ve seçmen listelerinin oluşturulmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek maksadıyla, maddenin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak yurt dışı seçmen kütüğü ve seçmen listelerinin "yerleşim yeri adresi" bilgileri esas alınarak düzenlenmesine yönelik değişiklik yapılmaktadır.

Böylece yurt dışı seçmen kütüğünün oluşturulmasında sadece yerleşim yeri esas alınacak olup, askı süresi içinde, yerleşim yeri değişikliği imkânı mevcut uygulamada olduğu gibi sürdürülecektir.

c) 298 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 298 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle "sandık alanı" uygulamasından vazgeçilmesine bağlı olarak, maddede değişiklik yapılmaktadır.

ç) 298 sayılı Kanunun 72 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 298 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle "sandık alanı" uygulamasından vazgeçilmesine bağlı olarak, maddede değişiklik yapılmaktadır.

d) 298 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 298 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle "sandık alanı" uygulamasından vazgeçilmesine bağlı olarak, maddede değişiklik yapılmaktadır.

e) 298 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 298 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle "sandık alanı" uygulamasından vazgeçilmesine bağlı olarak, maddede değişiklik yapılmaktadır.

f) 298 sayılı Kanunun 153 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Teklifle, 298 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, sandık alanı uygulamasından vazgeçilmesine ve sandık çevresinin tanımında değişiklik yapılmasına bağlı olarak, maddede düzenleme yapılmaktadır.

a) 2839 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 6771 sayılı Kanunla Anayasanın 76 ncı maddesinde yapılan değişiklikle milletvekili seçilebilmek için aranan askerlik hizmetini yapmış olma şartı askerlikle ilişiği olmama şeklinde değiştirilmiştir. Bunun yanında Teklifle mahalli idare organları için seçilme yaşının on sekize indirilmesinin öngörülmesi ve 2972 sayılı Kanunun 9 uncu ve 31 inci maddelerinde diğer şartlar yönünden 2839 sayılı Kanunun 11 inci maddesine atıf yapılmış olması sebebiyle maddede değişiklik yapılmaktadır. Böylece askerlik çağına gelmemiş olanlar ile askerlik hizmeti ertelenmiş olanlar da milletvekili, belediye başkanı, il genel meclisi üyesi, muhtar ve ihtiyar meclisi veya heyeti üyesi seçilebileceklerdir.

b) 2839 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Düzenlemeyle ittifakların ortak oy sayısıyla ortak oylarından gelen payın ilçe birleştirme tutanağında yer alacağı hükme bağlanmaktadır.

2972 sayılı Kanunun 9 uncu ve 31 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşının on sekiz olarak düzenlenmesi nazara alınarak mahalli idare organları seçimlerinde seçilme yaşı on sekiz olarak düzenlenmektedir.

MADDE 24- Teklifle, 298 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle sandık alanı uygulamasından vazgeçilmesine bağlı olarak, 298 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır.

6771 sayılı Kanunla Anayasanın 127 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan milletvekili genel veya ara seçiminde önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimlerin milletvekili genel veya ara seçimleri ile birlikte yapılmasını öngören hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişikliğe bağlı olarak aynı konuyu düzenleyen 2972 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır.

Ayrıca Teklifle, 2972 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, il genel meclisi üyeliği, belediye ve muhtarlık seçimlerinde oy pusulalarının aynı zarfa konulmasının öngörülmesine bağlı olarak 32 nci maddenin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmaktadır.

MADDE 25- Yürürlük maddesidir.

MADDE 26- Yürütme maddesidir.

298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 26/04/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla, farklı sandık bölgelerine kaydedilebilir."

MADDE 2- 298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına (14) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (15) numaralı bent (18) numaralı bent olarak teselsül ettirilmiştir.

"15. Seçim türüne göre sandık bölgesi seçmen sayısını belirlemek.

Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda, vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine ve bu hususların ilanına karar vermek.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, oy kullanılmasına, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek."

MADDE 3- 298 sayılı Kanunun 22 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sandık kurulu başkanının belirlenmesi:

Madde 22- İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki amir tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekmeyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler.

Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder."

MADDE 4- 298 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İlçe seçim kurulu başkanı, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için önce, 22 nci maddenin birinci fıkrası hükmü uyarınca bildirilen listeden sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekmeyle tespit eder ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirler."

MADDE 5- 298 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "; boyu 25, eni 1 santimetre ebatlarında" ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan "sandıkları ve kabinlerinin" ibaresi "sandıklarının" şeklinde değiştirilmiştir.

"Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulaları aynı zarfa konulur.

Seçimlerde kullanılacak kabinler, oy vermenin gizliliğini sağlayacak şekilde yaptırılır. Kabinlerin ölçü ve standartları Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir."

MADDE 6- 298 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Milletvekili," ibaresi "Cumhurbaşkanı, milletvekili," şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya "hükümlere göre" ibaresinden sonra gelmek üzere "filigranlı kağıttan" ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Oy zarfları, ön yüzünün sol üst köşesinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu amblemi yer alacak şekilde Yüksek Seçim Kurulunca filigranlı kağıttan hazırlatılır."

MADDE 7- 298 sayılı Kanunun 81 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sandık çevresi

Madde 81- Sandık çevresi, oy sandığının konulduğu ve sandık kurulunun görev yaptığı oda, bölüm veya bu amaçla oluşturulan yerdir."

MADDE 8- 298 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin başlığına "ve yasaklar:" ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasına "çağrı" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya ihbar" ibaresi eklenmiş, beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut son fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sandık çevresinde, cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar, sandık kurulu başkanı veya üyelerinden biri tarafından yapılan çağrı ya da seçmenlerin ihbarı üzerine gelen kolluk güçlerince derhal sandık çevresinden uzaklaştırılır ve gerekli yasal işlem yapılır. Seçmenlerce ihbar, o yer kolluk güçlerine şahsen yapılır."

"Bu madde uyarınca sandık çevresine gelen kolluk güçleri, başkanın talebine veya kurulun kararına uymak zorunda olup, çağrı veya ihbar sebebi ortadan kalkınca sandık çevresinden ayrılır.

Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç, özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dâhil olmak üzere resmî üniforma ve silah taşıyan kişiler, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına giremezler.

Sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz; yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. Bu fıkra hükümlerine uymayan kişiler kolluk güçleri tarafından uzaklaştırılır."  

"İlçe seçim kurulu başkanı, sandık çevresinde, sandık başı iş ve işlemlerinin düzen içinde yürütülmesini ve sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında güvenliği ve bu Kanunda öngörülen yasaklara uyulmasını sağlayacak tedbirleri alır; seçmenin ve bu yerlerde bulunma hakkına sahip diğer kişilerin buralara serbestçe girmesini engelleyen veya güçleştiren her türlü hareketi önler. Bu kapsamda, ilçe seçim kurulu başkanınca verilen talimatlara sandık kurulları, mülki ve idari makamlar uymak zorundadır."

MADDE 9- 298 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır."

MADDE 10- 298 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarına aşağıdaki cümleler eklenmiş; altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş; mevcut yedinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; mevcut sekizinci fıkrada yer alan "belediye ve muhtarlık seçimlerinde," ibaresi "seçimlerde," şeklinde değiştirilmiş; mevcut onuncu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş; mevcut on ikinci fıkrada yer alan "sayıları, her siyasi parti veya bağımsız adayın" ibaresi "sayıları, her siyasi parti, bağımsız aday ve ittifakın ortak oyları" şeklinde, "karşılaştırılarak, her siyasi parti veya bağımsız adayın" ibaresi "karşılaştırılarak, her siyasi parti, bağımsız aday ve ittifakın ortak" şeklinde ve "ise, her siyasi parti veya bağımsız adayın" ibaresi "ise, her siyasi parti, bağımsız aday ve ittifakın ortak" şeklinde değiştirilmiş; mevcut on üçüncü fıkrada yer alan "Siyasi partilerin ve bağımsız adayların" ibaresi "Siyasi partilerin, bağımsız adayların ve ittifakların ortak" şeklinde ve "her siyasi parti ve bağımsız adayın" ibaresi "her siyasi parti, bağımsız aday ve ittifakın ortak" şeklinde değiştirilmiş; mevcut on yedinci fıkrada yer alan "siyasi partiye veya bağımsız adaya" ibaresi "siyasi parti, bağımsız aday veya ittifakın ortak oyu için" şeklinde değiştirilmiş ve mevcut on dokuzuncu ve yirminci fıkralarda yer alan "siyasi partilerin ve bağımsız adayların" ibareleri "siyasi partilerin, bağımsız adayların ve ittifakların ortak" şeklinde değiştirilmiştir.

"Bunlardan sonra, ittifak yapan siyasi partilerin bulunması halinde, ittifakların birleşik oy pusulasındaki sıralarına göre ortak oyları için yeteri kadar sütun ayrılır ve bu sütunların üzerine ittifakların unvanları yazılır."

"Ancak aynı zarf içinde birden fazla oy kullanılan seçimlerde, zarfın içinden çıkan oy pusulaları okunmadan önce, seçim türüne göre ters çevrilerek tasnif edilip masanın üzerine konulur ve dokuzuncu fıkra uyarınca işlem yapılır."

"Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılır.

Mahalli idare organları seçimlerinde;

a) Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık,

b) Diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık,

seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılır."

 "İttifak alanı içeresinde, "EVET" mührünün;

a) Bir siyasi partiye ayrılan alana,

b) Hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne,

c) İttifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana,

basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilir ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenir. Bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine "EVET" mührünün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilir ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle, ayrı ayrı işaretlenir."

MADDE 11- 298 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"7. Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması."

MADDE 12- 298 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin ikinci fıkrasının yirmi ikinci bendinde yer alan "oyların" ibaresi "oylar ile ittifakların her birinin aldığı toplam geçerli ortak oyların," şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan "sandık çevresi içinde" ibaresi "sandığın konulduğu bina veya yapıda" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 298 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasına (14) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve altıncı fıkrasında yer alan "adayların" ibaresi "adaylar ile ittifakların ortak" ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.

"15. İttifakların her birinin aldığı ortak oy sayısı,

İttifak içerisindeki her bir siyasi partinin tek başına aldığı oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilen oy sayısı,"

MADDE 14- 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Siyasi partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamazlar."

MADDE 15- 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A maddesi eklenmiştir.

"Seçim İttifakı:

Madde 12/A- Siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilir. İttifak yapan siyasi partiler, kendi aday listelerini verir.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde, genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kuruluna teslim eder. Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten iki gün öncesine kadar, aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapılabilir.

İttifak protokolünde; siyasi partilerce belirlenmesi halinde, ittifak unvanı ve kanunlara aykırı olmayan diğer hususlar yer alır.

Siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten üç gün öncesine kadar, Yüksek Seçim Kuruluna bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilir. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulunca aynı ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere derhal bildirilir. Vazgeçme halinde, ittifak diğer partiler arasında devam eder. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00'ye kadar, ittifak içerisindeki diğer siyasi partiler ittifak protokolünü değiştirebilir veya ittifaktan vazgeçebilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile seçim ittifakına ilişkin diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir."

MADDE 16- 2839 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınarak, başka bir siyasi parti tarafından aday gösterilebilir."

MADDE 17- 2839 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"İttifak yapan siyasi partiler, kuraya ittifak olarak dahil edilir ve oy pusulasında yan yana yer alır. Bu partilerin ittifak içerisindeki sıraları da kurayla belirlenir. Bu durumda ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının üzerinde; kısa kenarı iki santimetre, uzun kenarı bu partilerin sütunlarının genişliği ile sütunlarının aralığı toplamı kadar olan, dikdörtgen şeklinde ittifak unvanının yer alacağı ortak bir bölüm bulunur. İttifakın unvanı yoksa, ittifak unvanı bölümüne yalnız "İTTİFAK" ibaresi yazılır. Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar başvuru sırasına göre numaralandırılır. İttifak unvanı bölümü ile aralarındaki boşluk dahil ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının tamamı ittifak alanıdır."

MADDE 18- 2839 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Ancak aynı ittifak içerisindeki siyasi partilerin her birinin geçerli oyu; ittifakı oluşturan siyasi partilerin o seçim çevresinde tek başına aldıkları oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilir. İttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay; ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesi ile elde edilen katsayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucu elde edilir."

MADDE 19- 2839 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Seçime katılmış olan siyasi partiler ve bağımsız adaylar ile ittifakların her birinin aldığı oy sayısını,"

MADDE 20- 2839 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan "her siyasi partinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ittifakın" ibaresi, "bölerek, siyasi partilerin" ibaresi ile "aşan siyasi partilerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ittifakların" ibareleri eklenmiştir.

"Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde onluk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı dikkate alınır; bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmaz."

MADDE 21- 2839 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin başlığında yer alan "partilerin" ibaresi "partiler, ittifaklar" şeklinde değiştirilmiş; birinci fıkrasında yer alan "ile yukarıdaki maddede yazılı oranı aşan siyasi partilerin," ibaresi "ve 33 üncü maddede yazılı oranı aşan siyasi partiler ile bu oranı aşan ittifakların," şeklinde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "partilerin" ibaresi "partilerin, ittifakların" şeklinde değiştirilmiş, ikinci cümlesine "partilerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ittifakların" ibaresi eklenmiş, son cümlesinde yer alan "partilere" ibaresi "siyasi partilere, ittifaklara" şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına "partilerden" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya ittifaklardan" ibaresi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İttifakın elde edeceği milletvekili sayısının hesaplanmasında, ittifak yapan siyasi partilerin toplam oyu esas alınır. İttifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı, ittifak yapan siyasi partiler arasında her birinin aldığı geçerli oy sayısı esas alınarak bu maddedeki usule göre paylaştırılır."

MADDE 22- 18/01/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "pusulası" ibaresi "pusulaları" şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut üçüncü fıkrasında yer alan "pusulasını" ibaresi "pusulalarını" şeklinde değiştirilmiş, mevcut dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

"Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa konulur. Ancak 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun  14 üncü maddesi uyarınca seçim bölgelerinin birleştirilmesine karar verilmesi halinde, muhtarlık seçiminde oy pusulası ayrı zarfa konulur ve bu zarf ayrı sandığa atılır."

MADDE 23- (1) 298 sayılı Kanunun;

a) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bilgiler" ibaresi "yerleşim yeri adresi bilgileri" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bilgiler" ibaresi "yerleşim yeri adresi bilgileri" şeklinde değiştirilmiştir.

c) 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan "alanı içinde" ibaresi "çevresinde" ve (2) numaralı bendinde yer alan "Sandık alanında," ibaresi "İlçe seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve benzeri yerlerde," şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 72 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "alanında" ibaresi "çevresinde dışında" şeklinde değiştirilmiştir.

d) 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "sandık alanında" ibaresi "seçim bölgesinde" şeklinde değiştirilmiştir.

e) 85 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "alanı" ibareleri "çevresi", birinci fıkrasında yer alan "sandık alanına" ibaresi "sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına" şeklinde değiştirilmiştir.

f) 153 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan "sandık alanına" ibareleri "sandığın konulduğu bina, yapı veya bunların müştemilatına" şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 2839 sayılı Kanunun;

a) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış" ibaresi "Askerlikle ilişiği" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 31 inci maddesinin birinci fıkrasına "oy sayısını" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ittifakların ortak oy sayısı ile ortak oylarından gelen payı" ibaresi eklenmiştir.

(3) 2972 sayılı Kanunun;

a) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yirmibeş" ibaresi "on sekiz" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "25" ibaresi "on sekiz" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- 298 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi, 2972 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 32 nci maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
MHP Lideri Bahçeli'den Fazıl Say açıklaması ...19 Ocak 2019
AVCI: ÖNCELİĞİMİZ BELEDİYE DEĞİL, MİLLİ BEKADIR16 Ocak 2019
"Sözlerini Ancak Çakallar Duyabilir"14 Ocak 2019
Cumhur İttifakı, Türk siyasi hayatındaki değişimin önemli bir parçasıdır 14 Ocak 2019
BOZKURT İŞARETİ MHP’YE AİTTİR13 Ocak 2019
Pazarlık değil, karşılıklı jestler oldu13 Ocak 2019
Avcı: Basının kahramanları çalışan gazetecilerdir10 Ocak 2019
BİR AYAĞI PENSİLVANYA’DA, BİR AYAĞI KANDİL’DE08 Ocak 2019
İşadamı Adil Çimen MHP Seyhan Adayı07 Ocak 2019
MHP’li Öztürk’ten avukatlara yeşil pasaport teklifi07 Ocak 2019
“Elveda diyeceklerden değil, El'vefa diyenlerdeniz”01 Ocak 2019
YAMAN BİR AÇMAZDASINIZ !29 Aralık 2018
DAĞ DİBİ AKLIN DİBİ28 Aralık 2018
CHP MİLLİ SAVUNMA BAKANINDAN VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN ÖZÜR DİLEMELİDİR.27 Aralık 2018
MHP’Lİ VEKİLDEN MUŞ İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERİSİ27 Aralık 2018
Bahçeli’den Akpınar’a çağrı!26 Aralık 2018
25 ARALIK GAZİANTEP’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU25 Aralık 2018
Liderimiz Devlet Bahçeli'nin vereceği kararı emir telakki edeceğiz24 Aralık 2018
Değerinizi hurda niyetine heba etmeyin24 Aralık 2018
SARIKAMIŞ HAREKATI EN HÜZÜNLÜ SAYFADIR23 Aralık 2018
MHPLİ ENGİNYURT: "BU YIKIM HAYVANCILIK ADINA BÜYÜK BİR KAYIP"22 Aralık 2018
MHP İl Başkanı Pehlivan: Sarıkamış Türk'ün Aynı Zamanda Fedakarlık Zirvesidir22 Aralık 2018
MHP İL Başkanı Erkan Öztürk Türkler dünyaya İki kez Hükmedecektir22 Aralık 2018
MAKAM İÇİN VATAN SATANLAR, FAHRETTİN PAŞA'YI ANLAYAMAZLAR.22 Aralık 2018
Bahçeli’den sert tepki! ‘Otur yerine geç derdim’21 Aralık 2018
Gözde Özkorul, Antalya Valisi'ne " Göçmenler Günü" ziyareti20 Aralık 2018
‘Hepimiz için bir vatan görevidir!’20 Aralık 2018
TAŞDOĞAN, MİLLİ VE YERLİ SİLAH ÇAĞRISI YAPTI20 Aralık 2018
VATANDAŞ KAPI KAPI SÜRÜNDÜRÜLMEMELİ20 Aralık 2018
Aycan “Kardeşliğimizi, kardeşlik hukukumuzu bozmamak lazım”19 Aralık 2018
CEMAL ENGİNYURT MECLİSTE ADETA KÜKREDİ! 18 Aralık 2018
2019 Yılı Bütçesi Genel Kurul'da18 Aralık 2018
ÖZTÜRK, MEVLANA YI ANDI18 Aralık 2018
MHP’nin Belediye Başkanı Aday tanıtım Töreni gerçekleşti18 Aralık 2018
"Güneydoğu Başta Olmak Üzere Anadolu'nun Birçok Yerinde...17 Aralık 2018
HBYS PERSONELİ VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI BEKLİYORLAR16 Aralık 2018
Milleti sokağa dökmek istiyorlar16 Aralık 2018
MHP’NİN VARLIĞI ADANA İÇİN ŞANSTIR13 Aralık 2018
Devlet Bahçeli’den Binali Yıldırım açıklaması10 Aralık 2018
"İT KUDURUNCA ÖNCE SAHİBİNE SALDIRIR"10 Aralık 2018
MHP'den Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik teklifi 08 Aralık 2018
MHP'li Depboylu: “5 Aralık Kadın Hakları Günü” Hakkında Açıklama Yaptı. 05 Aralık 2018
OLCAY KILAVUZ'DAN KOCAMAZ'A: İP'İN YENİ CAMBAZI04 Aralık 2018
MHP'de pazarlık söz konusu olmaz 04 Aralık 2018
Bahçeli ile bir araya gelmemiz kaçınılmaz04 Aralık 2018
Yalçın: MHP Tüzüğü’ne ilişkin iddialar mesnetsiz ve asılsız03 Aralık 2018
MHP’li Sadir Durmaz’dan yerel seçim açıklaması03 Aralık 2018
Milli Değerlerimiz Yabancılara Teslim Edilmemelidir30 Kasım 2018
HASAN KALYONCU: MİLLİYETÇİLİK, ÇEVRECİLİKTİR!29 Kasım 2018
MHP'li Vekilden Çingene Kızı Teşekkürü29 Kasım 2018
Nişasta Bazlı Şeker, İnsan Metabolizmasına Aykırıdır.29 Kasım 2018
Başkan Ergün Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı28 Kasım 2018
Büyükataman'dan Cumhurbaşkanına Hızlı Tren Mektubu28 Kasım 2018
Ümitsiz vaka Emin Çölaşan’a26 Kasım 2018
CHP, kavganın ve kaosun adresidir. 24 Kasım 2018
“MHP, İstismar Ve Çarpıtmalara Fırsat Vermeyecektir” 23 Kasım 2018
MHP’den çocuk hakları komisyonu önerisi22 Kasım 2018
İttifak Zirvesi Görüşmesi Sona Erdi21 Kasım 2018
MHP Lideri Bahçeli: Gündemi davet sahibi belirler 20 Kasım 2018
Avcı: Adana’da üç hilal daha Güçlü dalgalanacaktır!20 Kasım 2018
MHP’NİN AF TEKLİFİ KOMİSYONU GEÇEMİYOR!16 Kasım 2018
“Atatürk’ün, gönüllerdeki Sevgisini asla silemezler”16 Kasım 2018
SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN ELEŞTİRİSİ HAKLI14 Kasım 2018
ATAM; Yeriniz, Türk Milletinin Kalp Otağındaki Tahttır11 Kasım 2018
Avcı: MHP Dünyada tektir, benzeri yoktur!07 Kasım 2018
Hapiste yatanın tek duası...06 Kasım 2018
"BU NE PERHİZ"02 Kasım 2018
CHP’YE “AKP AYARI”01 Kasım 2018
CUMHURİYET BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ!30 Ekim 2018
CHP siyaseti çıkar ilişkisi olarak görüyor30 Ekim 2018
Enginyurt; (Af İçin) İnşallah Müjdeli Netice Alınacak30 Ekim 2018
Başkan Avcı’dan ‘29 Ekim’ mesajı29 Ekim 2018
Andımızı, Türk Milletinin hafızasından çıkaramayacaksınız27 Ekim 2018
MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu Samsun'da26 Ekim 2018
BAHÇELİ 29 EKİM RESEPSİYONUNA KATILMAYACAK26 Ekim 2018
İttifaksız yerel seçimler bölücülere ve şer ittifakına yarayacak26 Ekim 2018
"Çocuk İcrası" ve Ortak Velayet ile İlgili Kanun Teklifi26 Ekim 2018
MHP’li Akçay’dan EYT açıklaması25 Ekim 2018
OLCAY KILAVUZ'DAN ENGİN ALTAY AÇIKLAMASI25 Ekim 2018
CHP Kirli siyaseti parti misyonu haline getirdi25 Ekim 2018
Çakal, siyasi sübyancı, adileşme…25 Ekim 2018
‘Altay ayağını denk alsın’24 Ekim 2018
Kadınlar için doğum borçlanması talebi24 Ekim 2018
MHP lideri Bahçeli: ORTADOĞU'nun siyasetimize katkısı büyük24 Ekim 2018
Türklük yaşadıkça İslam da var olacaktır.23 Ekim 2018
SEMİH YALÇIN'DAN AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'E CEVAP!22 Ekim 2018
Türkiye’yi İsrail’e benzeten HDP’li vekile MHP’den sert tepki17 Ekim 2018
Bünyamin Avcı’dan ‘Önce Adana’ mesajı08 Ekim 2018
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı :“Anadolu ebedî Türk’ün yurdu!”01 Eylül 2018
MHP'li Fendoğlu: "Türk Milleti Her Türlü Zorluğun Üstesinden Gelecek Bir Millettir"15 Ağustos 2018
Fendoğlu, İş Adamlarıyla Buluştu15 Ağustos 2018
MHP'li Akçay'dan Transfer Açıklaması15 Ağustos 2018
MHP'li Büyükataman: Koray Aydın, şimdiki Genel Başkanı için “FETÖ'nün organize ettiği hanım” diyen kişidir .13 Ağustos 2018
HAYATİ ARKAZ MHP'YE GEÇTİ: 'BENİM İÇİN ONURDUR'13 Ağustos 2018
Avcı : Zalimin Doları varsa Türk’ün de imanı var13 Ağustos 2018
KORAY AYDIN’IN ‘BAHÇELİ’ GAFINA SEMİH YALÇIN’DAN İLK TEPKİ29 Temmuz 2018
MHP'li Yalçın'dan Teşkilata 'Askıda Ekmek' Mektubu28 Temmuz 2018
MHP’DEN EMEKLİLİKDE YAŞA TAKILANLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ27 Temmuz 2018
MHP’li Haberal’dan ABD’ye tepki27 Temmuz 2018
MHP Lideri Bahçeli: İnanıyorum ki, ‘askıda ekmek’ projesi tüm yurt sathında karşılık bulacak !27 Temmuz 2018
FINDIK HASADINA BAŞLARKEN27 Temmuz 2018
Avcı;“FETÖ'YE GÜNAH MI ÇIKARDIN, HİMMET Mİ VERDİN?27 Temmuz 2018
MHP'li Fendoğlu'nun Basın Bayramı Mesajı24 Temmuz 2018
Başkan Avcı’dan 24 Temmuz mesajı…24 Temmuz 2018
İP'DE HAYAL KIRIKLIĞI HAKİM24 Temmuz 2018
MHP'li Büyükataman'dan Çıray'a tepki24 Temmuz 2018
Ahmet Özyürek:Seçmen Rahat Ulaşsın Diye Ofis Açtı21 Temmuz 2018
MHP'DEN AKŞENER'E SUÇ DUYURUSU16 Temmuz 2018
CAMADAN: “TÜRK HALKI CANINI VERİR VATANINI VERMEZ”15 Temmuz 2018
BAHÇELİ: İYİ PARTİLİLER İMTİHANDAN GEÇTİ15 Temmuz 2018
AK PARTİ BUNU HİÇ BEKLEMİYORDU! KAYBETTİ14 Temmuz 2018
AK Parti ve MHP'li Vekiller Hizmet İçin Sosyal Medyadan Telefon Numaralarını Paylaştı14 Temmuz 2018
Devlet BAHÇELİ isteseydi İktidar olamazmıydı 13 Temmuz 2018
Bahçeli'den Kabine Yorumu10 Temmuz 2018
Yeni Bakanların İsim Listesi Açıklandı 10 Temmuz 2018
MHP'den Meral Akşener'e Tepki09 Temmuz 2018
İP’Lİ AĞIREL DEVLET ELİ ÖPEN İKİ İSMİ DE TOPA TUTTU “İYİ PARTİ MHP DEĞİLDİR”08 Temmuz 2018
MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'dan Nto'ya Teşekkür Ziyareti07 Temmuz 2018
CUMHUR İTTİFAKINA SAHİP ÇIKACAĞIZ06 Temmuz 2018
MHP'Lİ YALÇIN'DAN RAHMİ TURAN'A: "EŞEKTEN DÜŞEN ADAM"SIN05 Temmuz 2018
Güçlü MHP, Güçlü Türkiye'dir01 Temmuz 2018
Kanuni düzenlemeyle OHAL kaldırılabilir01 Temmuz 2018
DEVLET BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA: İDAMSA İDAM!30 Haziran 2018
BEŞTEPE'DE "CUMHUR" ZİRVESİ27 Haziran 2018
HER İKİ YİĞİDİN YOLU KIZILELMA'DIR27 Haziran 2018
MHP'li Akçay, İnce'ye Yüklendi26 Haziran 2018
MHP’DEN İLAN: TEŞEKKÜR MESAJI (İftira, İtham, İsnat)25 Haziran 2018
''SONER YALÇIN GİBİLER KAZI KOZ GİBİ GÖSTERMEKTEN SAKINMAZLAR''22 Haziran 2018
Günay;AFYONKARAHİSARLILAR SAFINIZ BELLİ Mİ?20 Haziran 2018
Türkiye'nin parlak yarınları güçlü MHP ile inşa edilecek18 Haziran 2018
Avcı: Adana Üç Hilal ile Yeni bir tarih yazar18 Haziran 2018
Sandıklara sahip çıkın18 Haziran 2018
Bahçeli, bu akşam Star-NTV'de18 Haziran 2018
Kırgınlıkları ve küskünlükleri geride bırakmamız gerekiyor17 Haziran 2018
Devlet Bahçeli, Hep Dimdik Durdu17 Haziran 2018
BAŞARININ ARKASINDA CUMHUR İTTİFAKI VAR12 Haziran 2018
Adana’da Bahçeli heyecanı!12 Haziran 2018
Büyükataman Meşalelerle Karşılandı12 Haziran 2018
İlk turda bu işi bitirmek zorundayız 11 Haziran 2018
Cumhur İttifakı millet tarafından teveccüh görecektir11 Haziran 2018
"PKK'nın ini yerle bir olacak, bunu da herkes böyle bilsin"11 Haziran 2018
Avcı: Nobel Fedakârlık Ödülü Devlet Bahçeli’ye verilirdi10 Haziran 2018
MHP Adana’da birlik gösterisi!10 Haziran 2018
Günay;MHP TÜRKİYENİN TEMİNATIDIR.10 Haziran 2018
'Bu beyler ABD'nin, PKK'nın, FETÖ'nün davulunu çalıyor'09 Haziran 2018
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE : 'FİTNEYE İZİN YOK'08 Haziran 2018
Biz Emin Çölaşan’ın cemaziyülevvelini iyi biliriz 08 Haziran 2018
MHP Adana’dan “Af” hamlesi!08 Haziran 2018
MHP'li Karakaya: Türk Milleti Kandil'e Operasyonun Arkasındadır07 Haziran 2018
Bu Çok Samimi Bulunmayacak Bir Davranıştır07 Haziran 2018
Başkan: MHP Antalya'da birinci parti olursa şaşırmayın07 Haziran 2018
Yusuf Baş: 24 Haziran Türkiye’nin son şansı!07 Haziran 2018
"KONUŞTUKÇA İÇ YÜZLERİ ORTAYA ÇIKIYOR"06 Haziran 2018
"MHP, MUHARREM İNCE GİBİLERLE YAN YANA GELMEZ"05 Haziran 2018
Atilla Kaya açık açık fitne üretmeye çabalamaktadır05 Haziran 2018
İzgioğlu: Doktor Devlet Reçete MHP!05 Haziran 2018
ŞANLIURFA’DA MHP’YE KATILIM04 Haziran 2018
YAPIM VE YIKIM İTTİFAKI KARŞI KARŞIYA04 Haziran 2018
MHP'li Büyükataman'dan din görevlilerine mektup04 Haziran 2018
Yusuf Baş: Türkiye karar arifesinde03 Haziran 2018
MUAYENE ÜCRETLERİNİ KALDIRACAĞIZ03 Haziran 2018
Varlı: Koltuk hırsı olanlar MHP’yi anlayamaz03 Haziran 2018
Cemal Çetin; “TBMM’de Avrupalı Türklerin sesi olacağım“03 Haziran 2018
BEŞ BENZEMEZLER İTTİFAKI MERKEZİNDE HDP VAR02 Haziran 2018
Varlı: Allah akıl versin Fırsat vermesin!01 Haziran 2018
'MHP'ye Kürt seçmen oy vermez' ifadesi suçtur' 31 Mayıs 2018
Af çıkacak bunun geri dönüşü yok31 Mayıs 2018
KILIÇDAROĞLU, MHP’NİN PROJESİNİ ARAKLADI31 Mayıs 2018
Çakıcı, Bahçeli Görüşmesinin Detaylarını Açıkladı30 Mayıs 2018
“BEYANNAMEMİZ SOSYAL VE EKONOMİK SORUNLARA ÇÖZÜMLER GETİRİYOR”30 Mayıs 2018
Ak Partili Dağlı’dan MHP SİM’e ziyaret29 Mayıs 2018
Adanalı ‘Üç Hilal’ diyor “Cumhur İttifakı” diyor!29 Mayıs 2018
Cumhur ittifakı, milli bir yemindir29 Mayıs 2018
CAMADAN’A GENÇLERDEN YAKIN İLGİ28 Mayıs 2018
Türkiye'nin Önü Açılacaktır28 Mayıs 2018
Avcı: MHP Türk-İslam Dünyasının umudu27 Mayıs 2018
MHP Adana’da zafer bekliyor!26 Mayıs 2018
Yusuf Baş: Cumhur İttifakı milli hamledir!25 Mayıs 2018
Seçimin erkene alınmasının ...25 Mayıs 2018
İzgioğlu: “Ülkücü her rüzgârda savrulmaz!"25 Mayıs 2018
Aycan: Sayın Cumhurbaşkanı Para Politikalarına Müdahale Etmese Daha İyi Olur24 Mayıs 2018
TÜRKİYE'Yİ ÇÖKÜNTÜDEN KURTARMAMIZ LAZIM24 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı'ya ziyaret23 Mayıs 2018
Avcı’dan ‘Sevgi, saygı, hoşgörü’ mesajı21 Mayıs 2018
Ersoy: Adanaspor ve Adana Demirspor onurumuz ve gururumuzdur21 Mayıs 2018
Avcı: Bu seçim ilk turda biter!21 Mayıs 2018
Abdurrahman Başkan'ın Basın Açıklaması;20 Mayıs 2018
Bahçeli: "Kudüs İslam'dır, Aynı Zamanda Türklüğün Derin İzlerini Taşımaktadır.20 Mayıs 2018
Taşdoğan'dan Adaylık Sevincini Annesi ile Yaşadı20 Mayıs 2018
YENİKAPI'DA ZULME LANET KUDÜS'E DESTEK MİTİNGİ18 Mayıs 2018
Edirne F Tipi Cezaevini yol yapanlar, kader mahkûmlarına sırtlarını dönmüşlerdir18 Mayıs 2018
"Kudüs Hazreti Ömer'in emanetidir"16 Mayıs 2018
KÜRŞAT YILMAZ CEZAEVİNDEN YAZDI: “DEVLET BEYİM !”16 Mayıs 2018
“CHP’NİN RAHATSIZLIĞI TERÖRİSTE AF OLMAMASI”15 Mayıs 2018
MHP'li Büyükataman'dan Koray Aydın'a cevap15 Mayıs 2018
UZMAN ÇAVUŞLARIMIZIN KADRO İSTEĞİNİ BİR KEZ DAHA DİLE GETİRDİ14 Mayıs 2018
Bahçeli'ye Çok Özel Teşekkür13 Mayıs 2018
24 HAZİRANDA KURULAN TUZAKLAR BİR BİR BOZULACAKTIR.12 Mayıs 2018
MHP’li Karakaya’dan “Vergi barışı” uyarısı! 12 Mayıs 2018
“MÜREKKEBİN AKMADIĞI YERDE KAN AKIYOR”11 Mayıs 2018
"Cumhur İttifakı Tarih Yazacak"11 Mayıs 2018
MHP'den "tamam" açıklaması10 Mayıs 2018
Karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun yoksulluktur. 10 Mayıs 2018
'Bu talebin özü İslam düşmanlığıdır'10 Mayıs 2018
Fransa'ya Kur'an-ı Kerim tepkisi10 Mayıs 2018
Şehidimizin vasiyeti Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli tarafından yerine getiriliyor!08 Mayıs 2018
MHP’nin Seçim Müzikleri Belli Oldu 08 Mayıs 2018
Kadın memura tacizci İP çadırına takılan İP’li biri çıkmıştır 07 Mayıs 2018
"Türkiye Üzerinde Çok Açıktan Aleni Bir Hesaplar Var"06 Mayıs 2018
MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’DEN MUHARREM İNCE YORUMU04 Mayıs 2018
MHP'den CHP'ye "İnce" Mesajı04 Mayıs 2018
Bizim çatımız millettir04 Mayıs 2018
ASKER VE POLİSİMİZE HALA ÖDENMEYEN TAZMİNATLARI İVEDİ OLARAK ÖDENMELİDİR!04 Mayıs 2018
Başbuğ Alparslan Türkeş’in İstismar Edilmesine Sert Tepki 04 Mayıs 2018
BAHÇELİ: HAYIRLI UĞURLU OLSUN02 Mayıs 2018
MHP'den Fair Play Ödülü Kutlaması02 Mayıs 2018
MHP'den AKP'ye uyarı: Acele edin!01 Mayıs 2018
Bahçeli'den SP ve CHP adayları için yorum01 Mayıs 2018
BERAT KANDİLİ NEDENİYLE KUTLAMA MESAJLARI 30 Nisan 2018
Muharrem Günay MHP Afyonkarahisar Milletvekil Aday Adayı29 Nisan 2018
O Parti'nin İl ve İlçe Teşkilatları, MHP'ye Geçtiler28 Nisan 2018
GÜL, ADAY OLURSA KENDİSİNİ SIFIRLAR27 Nisan 2018
Bizim Adayımız Net Ve Belli. 26 Nisan 2018
'Büyük Türkiye'ye Giden Yol Cumhur İttifakı'ndan Geçiyor'25 Nisan 2018
MHP'Lİ AKÇAY'DAN AKPM'YE TEPKİ25 Nisan 2018
NEDEN ERKEN SEÇİM KARARI ALINDI?24 Nisan 2018
CHP gerilim yaratmak için oraya gelmiş24 Nisan 2018
23 Nisan 1920 hiçbir zaman ihmal ve inkar edilemeyecek24 Nisan 2018
'Siyaset hile ve hülle kabul etmez'23 Nisan 2018
"TÜRKİYE BEDEVİ DEVLETİ DEĞİLDİR"23 Nisan 2018
MHP'li Semih Yalçın'dan Çölaşan'a cevap23 Nisan 2018
İLK MECLİS VATAN KURTARMIŞ, DEVLET KURMUŞTUR23 Nisan 2018
MHP İl Başkanı Karataş'tan 23 Nisan Mesajı23 Nisan 2018
Sıddıkoğlu;MHP’den milletvekili aday adayı olmaya karar verdim.22 Nisan 2018
Siyasetimizi İYİ Parti’ye Göre Belirlemiyoruz.21 Nisan 2018
"Ülkeyi sürekli seçim tartışmalarının içinde tutmak akılcı değil" 20 Nisan 2018
Er Meydanı Kurulmuştur19 Nisan 2018
Herkes Seçime Girsin19 Nisan 2018
TÜRKİYE ERKEN SEÇİME GİDİYOR18 Nisan 2018
Karşılıklı Alınmış Bir Karar Değil17 Nisan 2018
Afyonda Kaymak, Antep’te kebap ye ama işçi hakkı yeme.17 Nisan 2018
MHP'li Varlı'dan "Sulama Birliği" çıkışı!13 Nisan 2018
DURUŞUMUZ VE TAVRIMIZ TÜRK GENÇLİĞİNDEN YANADIR12 Nisan 2018
Türkiye, varlığını hissettirmesi gereken bir dönemdedir12 Nisan 2018
Mehmetçik'ten Bahçeli'ye "Zeytin Dalı" Hediyesi11 Nisan 2018
Amazon Heykeli Kaldırılsın, Türk Birliği Parkı Yapılsın10 Nisan 2018
Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilyurt İlçe Kaya'nın Polis Haftası Mesajı10 Nisan 2018
MHP Bartın Teşkilatı'ndan Ziyaret10 Nisan 2018
MHP’li Karakaya’dan işsizlere destek!08 Nisan 2018
CHP SİYASİ YANKESİCİLİK PEŞİNDE08 Nisan 2018

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI

EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI

Türk Çocuğu Ecdadını Tanıdıkça!
Daha Büyük İşler Yapmak İçin!
Kendinde Kuvvet Bulacaktır.

CH