Ana Sayfa > DİNİ HABER

İSLAMA GÖRE MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK
22 Aralık 2014
Bu haber 1403 kez okundu
Av. Faruk Ülker: İslama göre Millet ve Milliyetçilik
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
 Millet ve milliyetçilik karşıtlığı altında,dindarlık kisvesine bürünerek yapılan ''DİNCİLİK'' İslamiyet'in ve Kur'an'ın ruhuna ve evrensel mesajına aykırıdır.Hatta dine ihanettir.

                     Kur'an ayetlerinin ve Allah'ın iradesinin dışlanarak, olduğundan farklı yorumlarla kendi iradesini hak tabir göstermek ve dindar insanların milletine aidiyet bağlarını zayıflatmak ya da büsbütün kopartmaya çalışmak dinciliktir.Kur'an tabiriyle şirktir.Din yaftası altında ve din adına yapılan iki yüzlülükler, müslüman milletimize en büyük zulümdür.

                    İslamcılık davası adına,bilerek ya da bilmeyerek,milletin temel değerlerini hedef tahtasına oturtmak,milleti her seferinde etnik  parçalara ayırarak konuşmak,dini kullanarak milleti yok saymak,milliyetçiliği inkar etmek; sureti haktan bir davranış sayılamaz...
                    
                      İktidarının son 12 yılda, Türkiye'yi dönüştürmek amacıyla yoğun bir kampanya ekseninde hedefe varmak istediği bilinmektedir.Adının önünde Prof olan ve AKP'nin MKYK üyesi olan şahsın, ''TÜRK IRKI DİYE BİR IRK YOKTUR...'' hezeyanı, ülkemizin son on yılda ne hale getirildiğinin canlı örneğidir.Milli gömleklerini çıkartan sözde İslamcıların zihin arkasında ki Türk düşmanlığının sebeplerini gayet iyi bilmekteyiz!...

                      Ülkemizin getirilmiş olduğu noktada,düşünce hayatımızı kökten etkileyen kozmopolit baskının hızla atlatılması gerekmektedir.Türkiye'nin önüne getirilen tuzaklardan kurtulması için,milliyetçi aydınların devreye girmeleri mecburiyet haline gelmiştir.

                       12 Eylül darbesinin, milliyetçi aydınların fikir ve düşünce dünyasında ki yaptığı tahribat ve getirdiği yıkım hala aşılabilmiş değildir.Ülke bütünlüğüne ve varlık nedenlerimize iç ve dış saldırılar artmış,bizi biz yapan milli değerlerimiz aşındırılmaya başlanmıştır.

                        Psikolojik operasyon tamamlanmış, '' mankurtlaşma'' sürecine geçilmiştir. Artık fikir ve düşünce hayatında ve ülkemizin temel meselelerinde, Türk  milliyetçileri fikirleriyle, yazılarıyla, konuşmaları ile etkin rol alarak,karşı taarruz mutlaka durdurulmalıdır...

                                      ÖZÜRLÜ MİLLİYETSİZLER

                     Milliyetçiliği neredeyse '' kafirlik'' gibi sunanlar,bu ülkenin dindar insanlarının,vatana ve millete bağlılık aidiyetini zayıflatmak amacı içinde oldukları gerçektir.
                      İslamcı güruhun fikir hocalarından, Ali Bulaç'a göre:

                     ''...Nihai ve hakiki iktidar Allah'a ait olduğuna göre kavimlerin Türk,Kürt,Arap,Fars kavim olarak egemenliğini kullanma yetkileri yoktur.Ve sorunları milli devlet yapısı ile çözümlenemez...''

                      Aslında bu cenahta olup sürekli ahkam kesenler,Türk Milletine aidiyet duymadıkları için,kendi milliyetlerini açıklamak onlar için de bir borçtur.Bu aziz millet onları da bağrına basmak büyüklüğünü gösterecektir.Ama bir şartla, kendi kimliklerini gizleyerek,Türklüğe iftira ve çamur atmamak kaydıyla.
                     İster Arap,Ermeni,ister Rum,Yahudi ya da Hıristiyan kökenli olsun fark etmez.Kimliklerini saklayarak Türk düşmanlığı yapmak ahlaksızlık olmaktadır.  Türk düşmanlığını gizleyebilmek adına, ''Yeni Osmanlıcılık'' sentezi gibi afaki ve farazi ve gerçekleşmesi ihtimali de bulunmayan fikrin savunucuğunu yapar gibi görünerek,mütedeyyin insanlarımızın aidiyet bağlarını koparmak amacı maskelenmektedir...

                      Siyasal İslamcılara göre;  ''....Osmanlı'nın çok milletli yapısı korunmalı ve İslam Birliği kurulmalıdır...''
 
                       Kimlerle İslam Birliği kurulacaktır? Otuz dokuz yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayan,hatta onlara karşı,Birleşmiş Milletlerde ve sair Uluslar arası toplantılarda,Rumları savunan ve kendi aralarında bile hiç bir konuda anlaşamayan, kırk parça olmuş Arap kardeşlerimizle mi İslam Birliği kurulacaktır!?...

                      Devletler siyasetinde ütopya ve hayalciliğin geçerlilik yanı yoktur.İttifak etmek başka,İslam Birliği ideali altında,MİLLİ DEVLETE KARŞI ÇIKMAK başkadır.

                     Türkiye'de İslamcı geçinen aydınların büyük güruhu,dindar tabandan ayrı olarak; geliştirdikleri siyaset Avrupa Birliği ve ABD siyasetiyle bire bir örtüşmektedir.Büyük Orta Doğu Projesi bu maksatla geliştirilen bir projedir.
 
                      BOP'nin temelinde milli devletleri yıkmak,küçük küçük kanton ve federal devletçikler kurmak,,ABD ve İsrail'in taşeronluğunda  kendilerine hizmet eden uydu devlet ve sömürge devletler kurulması bu oluşumların nihai hedefleridir.( Önce ki yazılarımızda BOP hakkında detaylı izahatlar yapılmıştır)

                       Milli gömleklerini çıkartarak, siyasal İslamcı geçinenlerin düşüncelerinde, ''Millet-milliyetçilik-milli devlet-Türk kimliği,..'' gibi kavramlar,ABD'nin taşeronluğunda ki BOP ile aynıdır....Her ikisi de milli devlete,milliyetçiliğe,Türklük kavramına karşıdırlar.Türklük kavramı bu zevatlara göre bir etnisitedir,alt kimliktir,hatta Türk ırkı diye bir ırk dahi yoktur...

                    Türk Milleti'ne karşı geliştirdikleri kompleksin sonucu, Türk Milleti'ni inkar etmeye kadar gelmiştir. Gürcü, Rum, Kürt, Arap,Yahudi,Çerkez,...bunlar vardır; fakat Türk Irkı yoktur!.. Bütün dünya'ya göre Türkler vardır,fakat bizim yerli azınlık ırkçıları ve siyasal dincilere göre,tarihte Türk Milleti olmamıştır!?...

                   Tabi, hala ''dünya düzdür, melekler dişi midir erkek midir?,dünya öküzün boynuzları üzerinde durmaktadır...'' Bu zavallılarla bu konuları tartışmak kadar,Türklüğü tartışmak abesle iştigaldir.... 

                          KUR'AN'A GÖRE KAVMİYETÇİLİK YAPANLAR

                   Yüce kitabımız Kur'an'ı Kerim'e baktığımız zaman,insanların bir soyunun ve nesebinin olduğunu ve bunun da Allah (CC) tarafından insanlara bahşedildiğini görmekteyiz.

                  ''Ey insanlar! doğrusu biz sizi,bir erkek ile bir dişiden yarattık.Ve  birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık...(Hücürat 13)''

                  ''Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse,bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki,Allah onları sever,onlar da Allah'ı sever....(Maide 54)''

                  ''İnsanı sudan yaratan,ona soy sop (nesep) ve hısımlık veren O dur.Rabbin her şeye gücü yetendir. (Furkan 54)''

                     Bu ve buna benzer ayetlerde kişiler kadar kavim ve milletler de muhatap alınarak sorumlulukları belirtilmiştir.

                 ''....Akraba olanlar da Allahın kitabında,birbirlerine diğer müminlerden daha yakındırlar,ancak yakın dostlarınız için örfe uygun bir vasiyette bulunmanız müstesnadır...(Ahzap 33/6)''

                  Yüce Allah ayeti kerimesinde din kardeşliği ile kan kardeşliğinin birbirinden farklı olduğunu,bir müslümanın din kardeşi ile evlenebileceğini fakat kan kardeşi ile evlenemeyeceğini belirtmektedir.

                 Görüldüğü gibi nesep olayı,hem sosyal bir gerçek hem de toplumun vazgeçilmez bir unsurudur.Kur'an'ı Kerim'de,aynı kan bağı olanlar ve aynı kandan gelenler için;''Yakın hısım'' tabiri kullanılmaktadır.

                 '' ...Önce en yakın aşiretini uyar. (Şuara 26/214)'' ayetinde ki uyarının; tefsir kaynaklarına göre akrabaların kastedildiği bildirilmektedir.
                ''...Tevbe Suresi 9/24-Mücadele Suresi 58/22'' ayeti kerimeleri de aynı anlamdadırlar.
                 ''KAVİM'' kelimesinin Kur'an'da 300 den fazla yerde ve en çok kelimeler arasında olduğu görülmektedir.Lut kavmi,Nuh kavmi,....gibi.

                    Ümmet ve millet kavramları da Kur'an'da bir çok anlamlarda geçmektedir.Hatta  millet kelimesinin Kur'an'da 15 ayette geçtiği  bilinmektedir.

                     Milletin varlığını inkar ederek,sürekli İslamcılık adı altında,ümmetçilik vurgusu yapanlar;Allah'ın ayetlerini hafife mi almaktadırlar? Ümmetin içinde millet vardır,milletin reflekslerini harekete geçiren ve dinamo gücü sağlayan milliyetçilikte vardır.

                       Yüce kitabımızda ümmetin yanında; millet,soy sop,aşiret, kavim,sülale,kabile,fırka,zümre ve sair insanlık içinde ki diğer sosyal guruplar bizzat Kur'an'da sayılmış ve korunması ve saygı duyulması gereken topluluklardır.

                       Kur'an,insanları ve milletleri koruyarak içine alan bir umman gibidir.Umman'ın içine değişik vadilerden,değişik derelerden akan irili ufaklı dereler,çaylar,nehir ve ırmakların buluştuğu yatak insanlık alemidir.

                        Yüce dinimiz açısından ele aldığımızda; insan topluluklarının,farklı kabileler,boylar,ırklar ve ümmetlere göre mensubiyeti ve aidiyet bağlılığı,yüce yaratanın bir iradesi ve tecellisidir.Bir başka deyişle insanlığın ırk farklılıkları; kendi iradeleri sonucu oluşmuş bir denge olmayıp,bizzat Allah'ın kendi varlığının bir tecellisi,iradesi ve bir işareti olduğu gerçeğidir...İsteseydi Allah,bütün insanlığı tek bir kavim veya tek bir millet olarak yaratabilirdi.

                        İnsanları ve onların oluşturdukları toplumları bizzat kavimler ve kabileler ve milletler halinde yaratan Allahtır.

                       ''Göklerin ve yerin yaratılması,dillerinizin ve renklerinizin değişik değişik olması O'nun varlığının belgelerindendir.Şüphesiz bunda bilenler için ibretler vardır..(Rum Suresi 30/22)''

                       Kanaatimce bu ayetin mealini yorumlamak için,din alimi ve ilahiyatçı olmaya da gerek yoktur.Renklerin ve dillerin farklılığı IRKİ farklılıklardır.
                      İslamcı geçinen dinciler ve sair menfaatperestler, çıkıpda ''İslam'da ırk yoktur,  sadece ümmet vardır,ırk da neymiş, TÜRK IRKI YOKTUR...'' safsatalarına karşı ancak ''IRK ÖZÜRLÜ KİŞİLER'' demekten başka  söylenecek bir şey bulamıyoruz.Bu özürlü kişiler Allahın iradesine karşı gelmiş demektir. Irk vardır ama ırkçılık yoktur denilirse buna katılırız.Aksi Allah'ın iradesini inkardır.

                             İSLAM'A GÖRE IRKÇILIK (ASABBİYYE)

                       İslam'da bunun tabiri  'asabbiyye' dir. ''Asab'' kelimesi dilimize Arapça'dan geçtiği,damar, sinir anlamında kullanıldığı bilinmektedir. Irk kelimesi de dilimize Arapça'dan geçmiş olup manası damar dır.Bunlar aynı damardan ve aynı veya aynı kandan gelen hısım ve akrabalar için kullanılır.Kan bağının öne çıktığı akrabaların oluşturduğu sosyal guruplara fanatik bağlılık olarak tarif edilen ''asabbiye' kelimesi Kur'an'da geçmez fakat, hadislerde geçmektedir.* (*Türk Ocağı ve Etnik Fitne-Türk Yurdu Yayınları, İsmail Yakıt)
                  İşte,İslam'da milliyetçiliğin olmadığını ileri sürenler bu hadisleri dayanak olarak göstermektedirler.
                ''Kim haksız bir işte kavmine yardım ederse,kuyuya düşmüş deve gibidir ki,kuyruğundan çekilip çıkarılır.''

                  Vasile b. Eska'dan rivayet edilir. '' Dedim ki: Ya Resullah, asabbiyetçilik nedir? Resullah: 'Zulümde kavmine yardım etmendir.' buyurdu''

                  Cubeyr b. Mut'im'den rivayet edilmiştir. '' Asabiyye'ye davet eden bizden değildir..Asabbiye üzerine savaşan bizden değildir..Asabbiyye üzerine ölen de bizden değildir.''

                   Sahabeden Vesile b. El-Eska sorar: ''Ya Resullah! Bir kimsenin kavmini sevmesi asabbiyetten(ırkçılıktan) sayılır mı?Hz.Peygamber buyurdu ki: 'Hayır,ancak kişinin zulüm ve haksızlık halinde olan kavmine yardım etmesi asabiyettir.''(Kaynak Türk Yurdu yayınları,Türk Ocağı ve Etnik Fitne, İsmail Yakıt)

                   Burada görülmektedir ki İslam'a göre ırkçılık; kişinin kendi kabilesi veya kavmini haksız olsa da savunmasıdır.Hz Peygamberin (SAV) yasakladığı kişinin kendi kavmini haksız olduğu durumlarda savunmasıdır.Yasaklanan şey budur.
                   Bir başka deyişle Hz.Peygamberin asabiyyet tabiri ile yasakladığı şey fikri ve düşünce değil; zulüm ve haksızlık gibi fiiliyat yani haksız da olsa savunmadır.
                   Nedir İslam'a göre zulüm ve haksızlıklar? Kan üstünlüğü ya da soy sop üstünlüğü,aşiret üstünlüğü,..davası gütmektir.

                   Yine,kendi ırkından olmayan diğer insanlara hayat hakkı tanımamaktır.Siyonizm,nasyonalizm, faşizim,... gibi.Türk Milleti tarihinin hangi devresinde ırkçılık yapmıştır veya buna benzer fiilleri işlemiştir?...

                     O halde sonuç  olarak: Irkçılık ve kavimcilik kana ve dile dayanmaktadır.Ümmet dine; millet ve milliyetçilik ise, kültür ve tarih şuuruna dayanmaktadır.Ortak kültür ve tarih birliği şuuruna dayanan milliyetçilik ise İslam'ın özünde yoğrulan  ve korunan değerlerdir.İslam'a aykırılık yoktur...20.12.2014
                                                                       TÜRK OCAKLARI
                                                               ÜMRANİYE ŞUBESİ BAŞKANI
                                                                       AV.FARUK ÜLKER


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer DİNİ HABER Haberleri

Başlık Tarih
 
Başkan Cengiz Ergün´den Kandil Mesajı06 Mart 2019
Kandil Mesajları19 Kasım 2018
Fendoğlu'nun Mevlid Kandili Mesajı18 Kasım 2018
KADİR GECESİ MESAJLARI10 Haziran 2018
Bugün Kadir Gecesi10 Haziran 2018
RAMAZAN YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA AYIDIR..16 Mayıs 2018
TAŞDOĞAN’DAN RAMAZAN MESAJI15 Mayıs 2018
Berat Kandiliniz Mübarek olsun30 Nisan 2018
Berat Kandili Mesajı29 Nisan 2018
Bugün Miraç Kandili 13 Nisan 2018
Avşar'ın Miraç Kandili Kutlaması12 Nisan 2018
Bahçeli'den Regaib Kandili Mesajı22 Mart 2018
Başkan Avşar'ın Regaip Kandili Mesajı22 Mart 2018
Diyanet'ten Kara Cuma Hutbesi01 Aralık 2017
Doğumuyla dünya şereflendi30 Kasım 2017
BAŞKAN RAMAZAN KAŞLI’DAN KANDİL MESAJI29 Kasım 2017
BAŞKAN DEMİR’DEN MEVLİD KANDİLİ MESAJI29 Kasım 2017
Başkan Avşar'dan Mevlid Kandili Mesajı28 Kasım 2017
'O İNSANLIĞIN EFENDİSİ, İKİ CİHANIN GÜNEŞİDİR'28 Kasım 2017
MHP'li Usta, İlahiyatçıların sorunlarını dile getirdi22 Kasım 2017
İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ, UFA'DA ÜNİVERSİTE YAPTIRIYOR28 Ekim 2017
Olgun;Hem Hizmet Ediyor,Hem Mücadele ediyoruz.21 Ekim 2017
MHP’DEN GEÇİCİ İMAMLAR İÇİN SORU ÖNERGESİ11 Ekim 2017
İlk Hacı Kafilesi Yola Çıktı.30 Temmuz 2017
Hacı adayları Türk zeytin ve zeytinyağı yiyecek21 Temmuz 2017
Kadir Gecesi'ne Doğru20 Haziran 2017
HUZUR VE BEREKET DİLİYORUZ26 Mayıs 2017
PARSAK: EN KUTSAL YOLCULUK22 Nisan 2017
Taşdoğan’dan Kandil Mesajı30 Mart 2017
RAHMET SAĞANAĞI YAŞAYACAĞIZ29 Mart 2017
"EZAN-I MUHAMMEDİ'Yİ YASAKLAMAYA HİÇBİR KUVVETİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR"23 Şubat 2017
MEVLİD KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN11 Aralık 2016
Hakaret Ederek Namaz Sevdirilmez Prof Emmi17 Haziran 2016
Nefis muhasebesi yapmanın şimdi tam zamanı”05 Haziran 2016
İmamların TORPİL İsyanı26 Nisan 2016
İslam alemi, rehberini unuttu çaresizliğe düştü19 Nisan 2016
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimiz, birçok mucizelerle dünyaya gelmiştir...14 Nisan 2016
Rahmet sağanağı yaşayacağız08 Nisan 2016
REGAİP KANDİLİNİZİ KUTLARIZ07 Nisan 2016
Diyanet'ten tepki çeken soru ve cevap sonrası açıklama09 Ocak 2016
Beytülmal’a el uzatmayın23 Aralık 2015
Önderimiz, ışığımız, yol göstericimiz22 Aralık 2015
Karanlıkları yırtıp atalım21 Aralık 2015
Turgutlu’da Şehitler için eller semaya açıldı.13 Aralık 2015
KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN 13 Temmuz 2015
Bin aydan daha hayırlı13 Temmuz 2015
BUGÜN BERAT KANDİLİ…01 Haziran 2015
Şefkat Çetin'den "Kutlu Doğum" Kutlaması14 Nisan 2015
KEMALETTİN YILMAZ’IN KUTLU DOĞUM MESAJI13 Nisan 2015
MEVLİD KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN02 Ocak 2015
Sıradışı Müftü: "Hindi Yiyin Kul Hakkı Yemeyin"27 Aralık 2014
İsa Günyeli'den Tezkere ve Kurban Bayram Açıklamaları...03 Ekim 2014
RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN.27 Temmuz 2014
Efkan Ala'nın sözleri ile ilgili Diyanet fetvayı verdi19 Temmuz 2014
Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan...27 Haziran 2014
RAMAZAN AYI TÜM TÜRK-İSLAM ÂLEMİ İÇİN HAYIRLI OLSUN26 Haziran 2014
YILMAZ’IN BERAT KANDİLİ MESAJI12 Haziran 2014
Mustafa Kalaycı Başbakan'a sordu: Ayasofya'yı cami olarak ibadete neden açmıyorsunuz?29 Mayıs 2014
MİRAÇ KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN25 Mayıs 2014
"Miraç Kandilimiz Kutlu Olsun"25 Mayıs 2014
Kemalettin Yılmaz: Türk-İslam Âleminin Miraç Kandili Mübarek Olsun23 Mayıs 2014
Soma faciasını konu alan Cuma hutbesi15 Mayıs 2014
İsa Günyeli'nin Ragaib Kandili Mesajı!01 Mayıs 2014
Gökten Hoş Bir Sada Geldi. Üç Aylar...01 Mayıs 2014
Elazığlı İmamın Ezber Bozan Cuma Vaazı...01 Mayıs 2014
Tüm Türk-İslam Âleminin Regaip Kandili Mübarek Olsun30 Nisan 2014
Bahçelievler Ülkü Ocaklarından Kutlu Doğum Etkinliği19 Nisan 2014
KUTLU DOĞUM HAFTASI ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI19 Nisan 2014
KÂBE KEVSERİNİN EFENDİSİ: HZ. MUHAMMED(1)18 Nisan 2014
Tanrıkulu: Karabağ'da Kırım senaryosu gerçekleşmeyecek17 Nisan 2014
KUTLU DOĞUM HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI16 Nisan 2014
Erbeyin: Peygamber Efendimiz'in Verdiği Ders Tam Anlaşılamadı16 Nisan 2014
Camiinin Kubbesine Türk Bayrağı Dikildi08 Şubat 2011
"Yüz yüze vaaz" sakat bir projedir22 Ocak 2014
BOLVADİN’DE MEVLİT KANDİLİ ETKİNLİKLERİ13 Ocak 2014
BAHÇELI'DEN MEVLID KANDILI KUTLAMASI12 Ocak 2014
Türk-İslam Âleminin Mevlid Kandili Mübarek Olsun12 Ocak 2014
Dinar Belediye Başkanı Acar’ın Mevlid Kandili Mesajı12 Ocak 2014
Mevlit Kandiliniz Mübarek olsun12 Ocak 2014
YARIN MEVLID KANDILI11 Ocak 2014
“HZ. Mevlana'yı rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum”17 Aralık 2013
Atila Kaya Diyanet İşleri Başkanı’nı uyardı13 Aralık 2013
YILMAZ’IN KURBAN BAYRAMI MESAJI13 Ekim 2013
Dilşikar Camii’nin Çevre Düzenlemesi Tamamlandı04 Ekim 2013
Akhisar MHP’den, Müftülüğe Ziyaret04 Ekim 2013
Sıradışı Müftüyü Diyanet Trakya'ya sürdü30 Eylül 2013
Adnan Zeki Bıyık 30 Ağustos Zafer Bayramını kendi gözüyle yorumladı. 03 Eylül 2013
İSMAİLAĞA CEMAATİ LİDERİ 'MAHMUT EFENDİ' HASTANEDE27 Ağustos 2013
Acar ve Elibol İslam Âleminin Beraat Kandilini Kutladı23 Haziran 2013
BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN23 Haziran 2013
BAŞKAN ACAR DİNARLI VATANDAŞLARIN VE TÜM İSLAM ALEMİNİN MİRAÇ KADİLİNİ KUTLADI05 Haziran 2013
BUGÜN MİRAC KANDİLİ05 Haziran 2013
MHP'li Aksoy: "“Türkiye İçin Dua Edelim”05 Haziran 2013
"Miraç Kandili Kutlu Olsun!"05 Haziran 2013
Regaip Gecesi Nedeniyle Acar Bir Mesaj Yayınladı16 Mayıs 2013
Devlet Bahçeli´den Regaip Kandili mesajı16 Mayıs 2013
KEMALETTİN YILMAZ’IN REGAİP KANDİLİ MESAJI15 Mayıs 2013
ÜÇ AYLAR TÜRK İSLAM ALEMİ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN11 Mayıs 2013
MÜBAREK 3 AYLAR BAŞLIYOR11 Mayıs 2013
MHP'den Kutlu Doğum Haftası Programı22 Nisan 2013
Kocaöz Kasabasında Kutlu Doğum Haftası21 Nisan 2013
Hz. Muhammed (S.A.V) insanlık için en güzel rehberdir14 Nisan 2013
SIRADIŞI MÜFTÜDEN "ÇANAKKALE GEÇİLDİ" YAZISI20 Mart 2013
Vatikan'a Türkiye'den sürpriz ziyaretçi!19 Mart 2013
GÖRMEZ: O METİNLERİ DOĞRU ANLAMAK LAZIM09 Mart 2013
THY’de dua dönemi24 Şubat 2013
KUMAR VE ŞANS OYUNLARI23 Şubat 2013
Said Nursi'nin mezarı Isparta Şehir Mezarlığı'nda21 Şubat 2013
Atanamayan Hafızlar Grubu’ndan Basın Açıklaması17 Şubat 2013
Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan kişi16 Şubat 2013
Ayasofya İbadete Açılıyor14 Şubat 2013
Cübbeli'den sevgililere sevgililer günü mesajı!14 Şubat 2013
Camilere 4 yıllık fakülte mezunu imam12 Şubat 2013
Din, ayrıştıran değil bütünleştirendir;12 Şubat 2013
Hanefi-Maturidi Anlayışı09 Şubat 2013
Dini yaşamak gerçekten zor mu?08 Şubat 2013
Allah Sevgisi27 Ocak 2013
Zulümlerin Sebebi İlimsizlik24 Ocak 2013
Diyanet'ten 7, 40 ve 52 açıklaması23 Ocak 2013
'Bu isimleri çocuğunuza vermeyin'23 Ocak 2013
Diyanet: Kıyamete daha var23 Ocak 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH