Ana Sayfa > SİYASET

HASAN KALYONCU: MİLLİYETÇİLİK, ÇEVRECİLİKTİR!
29 Kasım 2018
Bu haber 572 kez okundu
Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu kısa sürede TBMM’de yaptığı çalışmalar ve kanun teklifleri ile özellikle çevre konuları başta olmak üzere bir çok konunun çözümüne kalıcı katkıda bulunmaya başladı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Artık Otoyollar Üzerinden Yaban Hayvanlarının Geçişine İzin Verilecek

Yaban Hayvanlarının doğal yaşam alanlarından geçen otoyollarda gerekli işaretleme ve bilgilendirmelerin sağlanması, hem yaban hayvanlarının hayatlarının korunup yaşamlarının kolaylaştırılması hemde otoyollarda gerçekleşecek ölümcül kazaların önünü kesmek amacıyla MHP İzmir Milletvekili Prof.Dr. Hasan Kalyoncu 24.10.2018 tarihinde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi vermişti. Prof.Dr. Hasan Kalyoncu’nun teklifi Torba Kanun içine alınarak yasalaştı.

Prof.Dr. Hasan Kalyoncu’nun kanun teklifinin yasalaşmasının ardından sosyal medya hesabından aşağıda ki açıklamayı paylaştı;

Milliyetçi Hareketin vatan sevgisi çevrenin korunmasını da içine almaktadır. Bunun için Otoyollara yaban hayvanlarının geçişlerine izin verecek menfez, ekolojik köprü ve benzeri tesislerin yapılması için verdiğim Kanun Teklifim TBMM’de görüşülen Torba Kanun içine alınarak yasalaşmıştır.
Milliyetçilik, çevreciliktir!

Prof.Dr. Hasan Kalyoncu’nun kanun teklifi ile ilgili TBMM’ de yaptığı konuşmalar;

27.11.2018 – HASAN KALYONCU (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ nda yapılan bu değişikliğin, esasen tarafımızdan teklif edilmiş kanun teklifi olmasına rağmen dikkate alınarak bu torba yasa teklifi içerisinde şimdi Genel Kurula getirilmiş olmasından ziyadesiyle memnunuz çünkü bu düzenleme vatan topraklarının yarınlara sağlıklı bir şekilde aktarılması açısından büyük bir eksikliği ortadan kaldıracaktır ancak otoyollara yapılacak çitlerin boyuna ilişkin asgari 3 metre yapılması yönündeki önerimizin heyetinizce kabulü yapılacak işin maksada hizmet etmesini sağlayacaktır çünkü eğer otoyollar etrafına yapılacak çitlerin boylarını 1 metre yaparsanız onun üzerinden geçecek olan hayvanlar yine geçecek. Yaptığımız araştırma sonucunda, bu otoyollarda özellikle millî park bölgelerinde karşılaşılan kazalarda -kurt, vaşak, tilki, ayı ve sair hayvanlar- yabani hayvanlar olmakta, bunların da bu öngörülen çit konulmaksızın otoyollara çıkması yine mümkün olabilecektir. Bu sebeple, hem can ve mal kaybı açısından hem doğal hayatın korunması açısından oldukça önemlidir.

Bunun yanında, deminden beri bu kanun teklifi çerçevesinde çevreyle ilgili birçok konuşmacının konuşmalarını dinlediğimizde bir bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum: Çevreci hareketler dünyada 1970 yılından itibaren sosyal hayatın içerisine girmiş, çevre sosyolojisi de bundan sonra oluşmuştur çünkü Avrupa, Amerika, Sanayi Devrimi;ni tamamlamıştır. Ve o yıllara baktığınız zaman o yıllarda Avrupa’da, Amerika’da su kirliliğinden çevre kirliliğine kadar bütün her şeyi rahatlıkla görebilirsiniz ve Türkiye’yle oranlanmayacak kadar yüksek düzeylerdeydi. Biz de 1970;li yıllardan itibaren bakarsanız kırk sekiz yıllık bir çevre geçmişi var. Bunun kanunda yer almaması veya çevre ; sözcüğünün geçmemesi bunlarla bağlantılıdır. Bugün, göllerle ilgili, birçok konuşmacı göllerin kuruduğunu, kuruyacağını söylüyor. Bunda sadece orada yapılan barajların sorun olması değil aynı zamanda iklim değişikliğinin de büyük etkisi var. Mesela Eber ve Akşehir Gölü, en son 2018;de DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir projede Akar Çayı havzası bünyesinde incelenmiştir ve gerekli önlemlerin tespiti yapılmıştır, gelecek yıllarda da bu önlemler alınmaya çalışılacaktır. Fakat bu tür eleştiriler yapılırken yapılan çalışmalar titizlikle incelenip daha faydalı önergeler verilir ve sorular sorulursa ülkenin geleceği ve gittiği durum net olarak anlaşılacaktır. Bu açıdan baktığınız zaman çevreyle ilgili hatiplerin söyledikleri eksik kalmakta ve yanlış yönlendirmeye sebep olmaktadır.

Bununla beraber Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak bizim vatan topraklarına olan sevgimiz tüm değerleri ve varlığıyla ona bağlılığı kapsamaktadır. Biz bu vatanı sadece bir ülke sınırıyla tanımlayıp sahiplenerek değil, öncelikle insanı olmak üzere kurduyla, kuşuyla, nehriyle, deniziyle, havasıyla, suyuyla bütün değerlerini korumak, geliştirmek ve güçlendirmek için seviyoruz. Milliyetçi Hareketin vatan sevgisi çevrenin korunmasını da içine almaktadır. Onun için, milliyetçilik, çevreciliktir diyoruz ve Genel Kurulunuzu saygıyla selamlıyorum.

27.11.2018 – MHP GRUBU ADINA HASAN KALYONCU (İzmir)

Zaman zaman ülkemizde çeşitli bakanlıklar arasında birleşmeler ve ayrışmalar yaşanmakta, bunu hepimiz biliyoruz. Daha önce, Çevre ve Orman Bakanlığı iken meydana gelen ayrışmadan sonra Çevre ve Orman Bakanlığı birbirinden ayrılmış fakat bazı genel müdürlükler ve yetki karmaşası ortaya çıkmıştır. Bu yetki karmaşaları şu anda hâlâ devam etmekte ve bu da ülkemiz açısından sorun oluşturma durumuna girmiştir. Birkaç örnekle durumu açıklamak gerekirse Tarım ve Orman Bakanlığı herhangi bir alanda millî park oluşturma çalışmalarını yapıp millî park oluşturma kararı aldıktan sonra, millî park olup olmamasında en son kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vermektedir. Sulama, içme suyu, su kaynaklarının korunması, arıtım tesislerinin kurulmasıyla ilgili altyapı hizmetleri de tamamen Tarım ve Orman Bakanlığındayken denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır yani bütün altyapıyı hazırlayan bakanlık denetimde yok durumunda. Ayrıca, bu denetimler planlı şekilde yıllık olarak yapılmakta ve şikâyete bağlı gündeme gelerek yapılmaktadır.

Koruma ve İzleme Dairesi Başkanlığının görevleri arasında yer alan alıcı ortamların kirlenmesi ve korunmasıyla ilgili usul ve esasların belirlenmesi konusu ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Kalitesi, İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlıkları sular yönünden çakışmaktadır. Kara ve su ürünleri avcılığıyla ilgili konular ise direkt olarak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü içerisinde tekrar konu edilerek ele alınmaktadır.

Ayrıca, atık sularla ilgili deşarj standartları yine Tarım Orman Bakanlığı tarafından belirlenirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Bunların yanı sıra, hava ve toprak kirliliği konularında yetkili kurum Çevre Bakanlığı iken oluşturdukları etkiler açısından Tarım Bakanlığı olumsuz yönde etkilenmektedir. Bölgede sorunlar direkt Tarım ve Orman Bakanlığı üzerine gelmektedir. Çiftçilerimiz, bölge sakinleri veya vatandaşlarımız direkt olarak Tarım ve Orman Bakanlığına şikâyetleri iletmektedirler. Yapılan bu tesislerin tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izin ve kontrolüne tabi iken olumsuz etkileri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından göğüslenmeye çalışılmaktadır.

Ayrıca, çevreyi kirleten kurumların kirletici değerleri ve boyutları göz önünde bulundurularak cezalar kesilmemekte ve adaletsiz bir durum ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin Çevre Kanunu;ndan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğu, özellikle, fabrikalarda hava, su ve toprak emisyonlarının yönetmelikte belirtilen sınır değerlere getirilmesi, çevre izni alması zorunlu olup bu zorunluluğa karşı işletmelere çevre cezası yazılıp idari yaptırım uygulanmaktadır. Cezaların meblağlarının büyüklüğü işletmelere kuruluş aşamasında mali açıdan külfet oluşturmaktadır. Bu sebeple, gerek çevresel yükümlülüklerini yerine getirmek, çevrenin kirlenmesini önlemek ve gerekse sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmek için kuruluş aşamasında çevre cezası yazmak yerine, sigorta primi indirimi veya teşvik sağlarken çevresel yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerine bakmak hem şirketleri ceza karşısında maddi külfetten kurtaracak hem de çevrenin kirletilmemesi için gerekli önleyici tedbirleri alarak firmalara otokontrol sağlayacaktır.

Denetimlerin sürekli ve ihtiyaca göre yapılacağı bir sistem oluşturulmalıdır. Bugün ülkemizde çoğu belediyenin atık su arıtma tesisi tam manasıyla çalışmamaktadır, bir kısmında atık su arıtma tesisi bulunmamakta ve evsel atık suları direkt olarak alıcı ortamlara bırakmak suretiyle çevre kirliliğine sebebiyet vermektedir.

Değerli milletvekilleri, yakın gelecekte ülkemizde su problemi yaşanacak olmasına rağmen ülkemizde geçerli olan bir su kanunu yoktur, aynı zamanda geleceğe dönük bir planlama da söz konusu değildir. Ülkemiz, bitki ve hayvan endemik türleri bakımından oldukça zengindir fakat su miktarında azalmalar ve kurumalar devam ederken bu türlerin birçoğu yok olmakta ve ülkemizdeki genetik miras kaybolmaktadır. İklim değişiklikleri doğal bitki ve hayvan türlerini ve dağılımlarını olumsuz yönde etkileyerek ve devamında, endemik türlerin yaşadığı mikroklimaların da yok olmasına sebep olacaktır. Bu endemik türler arasında tıbbi ve aromatik bitkiler de yer almaktadır. Bir an önce iklim değişikliği senaryolarına göre önlemler geliştirilmeli ve bu organizmaların korunma yolları ortaya konulmalı ve önlemler paketi oluşturulmalıdır, tarım alanlarında yapılaşmanın önüne geçilmeli ve iklim değişikliği senaryolarına göre planlanmalıdır.

Ayrıca, bugünkü tarım ürünü desenleri ortaya konulmalı ve geleceğe yönelik ürün deseni planlaması da yapılmalıdır. İklim değişikliği tüm bölgelerde düzensiz yağışlarla kendini göstermeye başlamıştır. Düzensiz yağışlar sağanak şeklinde eldiğinden çeşitli felaketlere sebep olmasının yanında, yeryüzüne inen suyun da tutulamadığı anlamına gelmektedir. Avrupa;da ve dünyada çoğu ülkede su kanunu mevcut olup yer altı barajları veya yer altı su havzaları oluşturulmuştur. Ülkemizde bu iki konuda da oldukça az sayıda çalışma ve girişim mevcut olup gelecekte böyle problemler oluşturacağı açıktır çünkü ülkemizde suyla ilgili birçok bakanlık mevcut olup aralarında koordinasyon oldukça zayıftır. Ülkemizde sular hakkında kanun 1926 yılında yayımlanmıştır, Daha sonra, 1956 ;da bir düzenlemeye gidilmiştir. Bugün, sularla ilgili temel kanun durumunda olan bu kanun varken bakanlıklar içerisinde kanun ve KHK ;yle çeşitli düzenlemeler yapılmıştır fakat bu kanun, KHK ve yönetmeliklerde hâlen görevler ve kurallar yönünden çakışmalar mevcuttur. Tüm bu aksaklıkların giderilebilmesi ve su yönetiminin planlanmasının sağlanabilmesi için suyun yönetiminin tek bir birimden yapılması gerekmektedir. Bu iş için kurulan Su Enstitüs bu amaca hizmet edememekte ve su yönetimine ekstra yük getirmektedir. Kuruluş amacına baktığınız zaman, bakanlıkların birbiriyle koordinasyonunu sağlayacak şekilde planlanmış ve su yönetimi üzerinde üst kurum olarak planlaması yapılmış fakat daha sonra, yaptığı çalışmalarda bu görevi yerine getirememiştir.

Millî bir su politikası oluşturamazsak gelecek yıllarda ülkede büyük problemlerle karşı karşıya kalacağız. Şimdi, ülkemizdeki nehirlerde bir kısım kirlilik olmasına rağmen bu kirlilikle ilgili 25 havzada ilgili kurumların yaptığı çalışmalar mevcut olup havzaların tamamında havza planlamaları yapılmıştır. Fakat alınacak önlemler ve bu alınan önlemlerin devamında işlerin nasıl yürüdüğü konusunda da kontrol gereklidir. Bu alınan ve yapılan önlem ve koruma planlarının gidişatı sıkı bir şekilde takip edilmelidir.

Millî bir su politikası oluşturulabilmesi, çevre ve doğa konusunda daha sorumlu ve hassas olunması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 

Yarımada gazetesiFacebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
"BAROLARA SİYASET KARIŞACAKTIR." DİYENLERİ HAYRETLE İZLEMEKTEYİZ09 Temmuz 2020
Yıldız'dan “Avukatlık Kanunu“ değerlendirmesi08 Temmuz 2020
Babasız çocuklar07 Temmuz 2020
Keyfiyete göre asıl küçük parti CHP’dir01 Temmuz 2020
Kalyoncu'dan İzmir Foseptik Çukuru İçin Soru Önergesi30 Haziran 2020
Ayasofya, İstanbul’un önemli bir Türk-İslam eseridir30 Haziran 2020
Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır26 Haziran 2020
İnfaz düzenlemesi kararıyla ilgili bilgi kirliliği var26 Haziran 2020
Fendoğlu, amme alacakları ile ilgili olarak TBMM'ye verdikleri kanun teklifinin...24 Haziran 2020
Kalyoncu’dan Albayrak ve Soylu’ya soru önergesi24 Haziran 2020
Cumhur ittifakı bir sistem ittifakıdır24 Haziran 2020
Yalçın: Rahmi efendi, sende tokmak gibi kafa var ama içinde zerrece akıl yok23 Haziran 2020
Kalyoncu’dan Opera soru önergesi20 Haziran 2020
Erdoğan ve Bahçeli arasında önemli görüşme17 Haziran 2020
Önce taşkınlık yaptılar sonra AYM’ye gittiler14 Haziran 2020
Karakaya: TARSİM’le ilgili şikâyetler giderilmeli14 Haziran 2020
KYME’de SİT derecesi düşüren karara İzmir Büyükşehir de imza atmış!13 Haziran 2020
Ahmet Erbaş, TBMM'de Domaniç'teki sel felaketini gündeme getirdi11 Haziran 2020
Yalçın’dan Emin Çölaşan’a: Ayasofya’da çan sesi duymayı mı özledin?11 Haziran 2020
Enginyurt: Çok önemli bir kanun çıkarılacak10 Haziran 2020
Vatan ve millet düşmanlarıyla mücadelemiz son damla kana kadardır10 Haziran 2020
Kayaalp'ten vatandaşlara 'Tedbirli olun' çağrısı09 Haziran 2020
CHP'nin tutumu utanç verici08 Haziran 2020
Yalçın: MHP’nin bacası eğri bile olsa dumanı doğru çıkar06 Haziran 2020
CHP, Türkiye’yi bir erken seçim anaforuna sürüklemek istiyor31 Mayıs 2020
CHP tutarsızlıklarla boğuşmaya devam ediyor30 Mayıs 2020
Yıldırım'dan 'CHP'nin merkez sağın oylarını devşirmek istediği' eleştirisi30 Mayıs 2020
Muharrem Varlı: Bu sorun, Türkiye’nin sorunudur!29 Mayıs 2020
"KAMPLAŞMAYA DEĞİL KUCAKLAŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR"28 Mayıs 2020
Erdoğan ve Bahçeli Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda27 Mayıs 2020
CHP siyasi istikrarsızlık ve kaos yaratmak istiyor24 Mayıs 2020
Ersoy'dan TYP'liler için soru önergesi23 Mayıs 2020
MHP Lideri Bahçeli, kurulan gizli şer ittifaklarını ...21 Mayıs 2020
Osmanağaoğlu: Bu alçaklara cesaret veren Tunç Soyer'in ta kendisidir21 Mayıs 2020
Çapın nispetinde konuş Taha Akyol Efendi19 Mayıs 2020
Emre Kınay, Hacivat ile Karagöz oyununda “zenne” rolü üstlenmelidir19 Mayıs 2020
Ankara'da bir'SU'istimal var"18 Mayıs 2020
Değerlerimiz, panzehirimiz18 Mayıs 2020
"Meşrubatlardaki şeker miktarı azaltılmalı"18 Mayıs 2020
Sayın Bahçeli’ye iftira etmek, iblislerin işidir17 Mayıs 2020
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ YAPTIĞINIZ HER YANLIŞIN KARŞISINDA OLACAKTIR16 Mayıs 2020
Bizim aklımız hep Adana'dır!15 Mayıs 2020
Yenilenen parka Karamanoğlu Mehmet Bey heykeli15 Mayıs 2020
ALLAH ISLAH ETSİN14 Mayıs 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür11 Mayıs 2020
MHP'de taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır; tavan yoktur, Ülkücü şuur hâkimdir11 Mayıs 2020
CHP-HDP-İP ve satılık kalemler döviz manipülasyonlara çanak tutmaktadır11 Mayıs 2020
MHP'li Yalçın'dan hain fitnecilere net mesaj09 Mayıs 2020
'HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL'04 Mayıs 2020
Öztürk Tarihi Çerikli Camisi’nin peşini bırakmıyor04 Mayıs 2020
Unutmayacağız, unutturmayacağız02 Mayıs 2020
AVCI’DAN 3 MAYIS MESAJI!..02 Mayıs 2020
CHP’nin oyunlarını bir bir bozmaya devam edeceğiz01 Mayıs 2020
Yönter: Özgür Özel siyasetin maskarasıdır!01 Mayıs 2020
Umarım kulağına küpe olur Fatih efendi30 Nisan 2020
Akçay: CHP; tam bir şeytanlık yapıyor30 Nisan 2020
CHP'li Özel'e: Ülkücü Hareket sana haddini bildirmeyi bilir!29 Nisan 2020
CHP'nin içine HDP kaçmış29 Nisan 2020
MHP’den Fatih Altaylı ve Habertürk TV’ye sert tepki29 Nisan 2020
Yalçın: İP’li Akşener kahkahalar atarak kurtulamaz29 Nisan 2020
İSMAİL OK - YAZILI BASIN AÇIKLAMASI28 Nisan 2020
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu25 Nisan 2020
Millî Meclisin hamuru, mayası millettendir23 Nisan 2020
“SİYASİ ŞOV YERİNE SAMİMİYETLE HALKA YARDIM YAPSALAR KİMSE ENGELLEMEZ”22 Nisan 2020
Büyükataman'dan CHP'li Özel'e: PKK’nın, FETÖ’nün sözcüsü olmayı ne zaman bırakacaksınız?21 Nisan 2020
“BAŞKANLAR, MECLİS ADINA SÖZ VEREMEZ”21 Nisan 2020
KORONAVİRÜS DOLAYISIYLA MAĞDURİYET ARTMIŞTIR20 Nisan 2020
Milliyetçi Hareket senin ufkunun alamayacağı derecede büyüktür17 Nisan 2020
’İnsanlık Doğal Hayat İle Olan İlişkilerini Yeniden Gözden Geçirmeli!’’16 Nisan 2020
MHP’li belediyelerin talep ve isteklerini iletti15 Nisan 2020
Erdoğan’dan , Bahçeli’ye teşekkür14 Nisan 2020
Bahçeli, ceza infaz düzenlemesi için Genel Kurul'da14 Nisan 2020
Kimse virüs üzerinden fırsatçılık yapmasın13 Nisan 2020
Bakan Soylu'dan MHP Lideri Bahçeli’ye teşekkür telefonu13 Nisan 2020
Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması13 Nisan 2020
“GECEYİ GÖRDÜK, GÜNEŞİ DE GÖRECEĞİZ”08 Nisan 2020
Türk polisi olmak07 Nisan 2020
infaz düzenlemesine ilişkin ...06 Nisan 2020
İftira atan İP Müdiresi asıl karantinaya alınması gereken kişidir05 Nisan 2020
infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi31 Mart 2020
Fendoğlu , kayısı çekirdeği vurgusu31 Mart 2020
''BİZ BİZE YETERİZ''31 Mart 2020
MHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı29 Mart 2020
"Ceza indirimi teklifimiz, toplumun büyük beklentisine cevap vermektedir"28 Mart 2020
Şu Günlerde Bile İstismar Peşinde Olan Zavallı Birisin23 Mart 2020
"Üreticilerin evine kapanma şansı yok"22 Mart 2020
MHP'den belediyelere koronavirüs genelgesi20 Mart 2020
Vatandaşlara talimatlara uyulması çağrısı20 Mart 2020
Yönter, uzman çavuşlarımızın haklarını almakta kararlı13 Mart 2020
Yönter'den TBMM'ye uzman çavuşlar için kadro teklifi09 Mart 2020
MHP'den İnternet haber siteleri için kanun teklifi 08 Mart 2020
İsmet Büyükataman’dan Yeniçağ Gazetesi’ne Çok Sert Cevap05 Mart 2020
Semih Yalçın: Ümit Özdağ'ın gerçek yüzünü gösterme zamanı geldi05 Mart 2020
Büyükataman'dan Akşener'e "milliyetçilik" tepkisi04 Mart 2020
Sofulu Çöplüğü Meclis gündeminde!01 Mart 2020
MHP Lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü27 Şubat 2020
Aycan, kamuda optisyen istihdam edilmesi gerek25 Şubat 2020
İyi Parti’de milliyetçiliğin ‘m’si bile yok!24 Şubat 2020
Büyük lokma ye, büyük laf etme23 Şubat 2020
Şahin'den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü22 Şubat 2020
İstikrarsızlaştırma çabaları, beka meselesinin önemli bir boyutudur19 Şubat 2020
Bahçeli'den Güreş Federasyonu Başkanı'na tebrik18 Şubat 2020
İP'de istifa 17 Şubat 2020
“Kuşatmayı yaracağız!”17 Şubat 2020
Büyükataman'dan Özgür Özel'e sert cevap12 Şubat 2020
CHP ateşle oynamaktadır12 Şubat 2020
MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki!11 Şubat 2020
Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olanlar var10 Şubat 2020
Kamil Aydın'dan AKPM'ye 'çifte standart' tepkisi09 Şubat 2020
Akıncı’nın onuru varsa istifa etmelidir09 Şubat 2020
Önkibar'a: Sen medya klozetisin08 Şubat 2020
CHP haysiyet celladı olmuş08 Şubat 2020
CHP, Türkiye düşmanlarının sözcüsü olmuştur08 Şubat 2020
Özgür Özel kimin yancısı?07 Şubat 2020
CHP , zararlı cemiyet hâline gelmiştir06 Şubat 2020
Batı’nın korkusu yersiz değildir, Çünkü Bozkurtlar geliyorlar!31 Ocak 2020
Devletin ve hükümetin itibarsızlaştırılması hedefleniyor31 Ocak 2020
MHP'li Öztürk: "Ülke genelinde üreten belediyecilik modelini uyguluyoruz"27 Ocak 2020
ESBALDER,Sazak'a 'katil misina ağlarla' ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu27 Ocak 2020
Enver Altaylı camiamız için dalından kopmuş bir yaprak dahi değildir24 Ocak 2020
Öztrak'ın iddiaları Yalan ve iftiradan ibarettir21 Ocak 2020
Bahçeli personeliyle kahvaltıda buluştu21 Ocak 2020
MHP'li Yalçın'dan Rıza Zelyut'a açık mektup21 Ocak 2020
Akçay'dan CHP sözcüsüne FETÖ tepkisi20 Ocak 2020
Mehmet Ay'dan Bünyamin Avcı'ya iadeiziyaret!17 Ocak 2020
Başkan Ergün MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye projelerini sundu17 Ocak 2020
TOGG heyeti, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti17 Ocak 2020
"Esnafın prim gün sayısı indirilmelidir"15 Ocak 2020
MHP’li Yalçın: İP, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Gafur gibi hakir ve ezik...15 Ocak 2020
CHP’nin siyasetteki vaziyeti içler acısıdır14 Ocak 2020
CHP önce kendi içinde FETÖ komisyonu kursun10 Ocak 2020
MHP’li Osmanağaoğlu Başkan Soyer’i hedef aldı: 'KARANLIK İRADENİN YARDAKÇISI'10 Ocak 2020
Şer nerede CHP orada10 Ocak 2020
“Beş Ocak ruhuna ihtiyacımız var!”10 Ocak 2020
CHP, FETÖ’cülerin umut ışığı olmuş10 Ocak 2020
Kanun teklifi ve soru önergeleri06 Ocak 2020
MHP’li Avcı’dan TEMSA hamlesi!03 Ocak 2020
Parlamenterler Derneği’nden Ahmet Davutoğlu’na tepki!03 Ocak 2020
MHP kaymakam ziyareti03 Ocak 2020
Türkiye Libya’ya barış ve huzurun tesisi için gidecek02 Ocak 2020
MHP Libya tezkeresini destekleyecektir30 Aralık 2019
MHP’den Yeniçağ ve Murat İde’ye sert ifadeler30 Aralık 2019
ANTEP FISTIĞI ÜRÜN DESTEĞİNİ HAKETMEKTEDİR30 Aralık 2019
“Birlikte başarabiliriz”30 Aralık 2019
CHP , 6 OKUN 4’ÜNÜ KIRMIŞ25 Aralık 2019
Milletvekili Taşdoğan,Antep fıstığı üreticilerinin desteklenmesi, ekonomik ve sosyal bir yatırımdır22 Aralık 2019
"Vatana, millete ve devlete sahip çıkmak vazifemizdir"20 Aralık 2019
TÜRKİYE KIZIL ELMA ÜLKÜSÜYLE KURULDU20 Aralık 2019
Cumhur İttifakı tehditlere karşı kalkan oluşturmuştur20 Aralık 2019
Türk kimliği büyük bir şereftir20 Aralık 2019
"Türkiye'nin yeni partiye ihtiyacı yok"19 Aralık 2019
Geçmişleri geleceklerine kefil olamayan siyasi garabetlerin...18 Aralık 2019
Akdeniz'de "oldubitti" hesaplanıyor16 Aralık 2019
Türkiye bölgesinde ilteber devlettir16 Aralık 2019
Egemenliğimiz bizim namusumuzdur16 Aralık 2019
MHP'li Enginyurt'tan CHP'li Özel'e çakar tepkisi12 Aralık 2019
MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ CEMAL ÇETİN BAŞKANIMIZIN TBMM BÜTÇE KONUŞMASI11 Aralık 2019
İnsanı yaşat ki devlet yaşaşın11 Aralık 2019
Tarımsal Danışmanlığı TBMM gündemine taşıdı.09 Aralık 2019
TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı09 Aralık 2019
Özalp Kaymakamından MHP’ye ziyaret 07 Aralık 2019
Avcı'dan Karalar'a "hizmet" çağrısı06 Aralık 2019
Haberal: Yenikent ilçe olsun06 Aralık 2019
Anlaşma ile Doğu Akdeniz jeopolitiği lehimize değişiyor06 Aralık 2019
Taytak: Göç sorununu en derinden yaşayan ülkeyiz06 Aralık 2019
Fendoğlu, Malatya'nın taleplerini dile getirdi05 Aralık 2019
Fikrî ahlaksızlığı ayyuka çıkmış mendeburdur02 Aralık 2019
Rifat Serdaroğlu’na: Sen kaç paralık adamsın?30 Kasım 2019
Mustafa Kalaycı, Bakan Mehmet Cahit Turhan’a sorular yöneltti29 Kasım 2019
AMANOS TÜNELİ PROJESİNE DESTEK28 Kasım 2019
ÜNİVERSİTELERİMİZ BİLGİ VE TEKNOLOJİ ÜRETİM MERKEZLERİ HÂLİNE GETİRİLMELİ27 Kasım 2019
Türk milletinin erken seçime ihtiyacı yoktur22 Kasım 2019
İP Beştepe’den bakanlık dilenir hale geldi21 Kasım 2019
MHP'li Yalçın, Yargı Eli birgün Rahmi Turan'ında yakasını toplayacaktır21 Kasım 2019
Başkan AVCI’dan Ortak irade çağrısı, mağdur işçileri de sevindirelim!20 Kasım 2019
AB, Kıbrıs konusunda karar merci olamaz19 Kasım 2019
Türk milletine biçilen kefen, her seferinde yırtılıp atılmıştır19 Kasım 2019
MHP'Lİ ERDEM'DEN KANUN TEKLİFİ…07 Kasım 2019
Vatandaş istedi, Milletvekili Özdemir Meclise taşıdı04 Kasım 2019
Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli önderliğinde yol aldı30 Ekim 2019
Türkiye artık yolu açılan ülke olmaktan çıktı 27 Ekim 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret23 Ekim 2019
Kılıçdaroğlu ucuz yalana sarıldı22 Ekim 2019
ABD ve Türkiye'den 13 maddelik ortak açıklama18 Ekim 2019
Bu şerefsiz ifadeleri ayaklarımızın altına alıp çiğniyoruz13 Ekim 2019
SEVİYESİZ İTHAMLAR09 Ekim 2019
YÖNETİMDE İSTİKRAR, TEMSİLDE ADALET"01 Ekim 2019
Sorunlardan çıkış yolu milli birliği korumak30 Eylül 2019
'Beraberce felaketlere karşı direneceğiz'30 Eylül 2019
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlaması30 Eylül 2019
Sen kim, Ülkücüler kim! Edebinle otur29 Eylül 2019
Semih Yalçın: CHP, ayak bağı olmaya memur edilmiş bir partidir28 Eylül 2019
TUNÇ SOYER, PKK’YA KUCAK AÇMAKTADIR27 Eylül 2019
Kendisi zillet ittifakının “cücük ortağı” 25 Eylül 2019
MHP'li Yalçın'dan Akşener'e: Ülkücülerin elleri yakanda olacak25 Eylül 2019
Semih Yalçın'dan gazeteci Balbay'a sert tepki22 Eylül 2019
MHP'den esnafa "Siftah bizden bereket Allah'tan" ziyareti22 Eylül 2019
Başkan Kılıç'tan Ankara çıkarması22 Eylül 2019
Başkan Erdoğan;"Hep beraber yarım asırlık ulu çınarın altında buluşalım"22 Eylül 2019
Cumhur İttifakı, bir koalisyon ortaklığı değildir. 17 Eylül 2019
Aşure ikramı15 Eylül 2019
Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak13 Eylül 2019
MHP'li Sözlü'den Karalar'a 'Hodri Meydan'10 Eylül 2019
Kaftancıoğlu'nu savunan Akşener'e sert tepki09 Eylül 2019
Hüseyin SÖZLÜ'nün basın toplantısına davet09 Eylül 2019
"Hafızası olan millet ayakta kalır"09 Eylül 2019
MHP'li Aycan: "İdamı isteyen tek partiyiz"05 Eylül 2019
Semih Yalçın: ''CHP hastadır"31 Ağustos 2019
“Kapitalist zihniyetle Adana hizmet alamaz”29 Ağustos 2019
Milletçe mücadele şart28 Ağustos 2019
"Malazgirt Zaferi, Türkiye Cumhuriyetinin bir harcıdır"26 Ağustos 2019
"Türk Adaleti en ağır cezayı verecektir" 25 Ağustos 2019
'Teyakkuzda olacağız'24 Ağustos 2019
MHP'li Yalçın'dan Gül ve Davutoğlu’na sert tepki!20 Ağustos 2019
Yanlışta ısrar etmek, helak olmaya koşmaktır16 Ağustos 2019
MHP’DEN HAZZETMEYEN SATILIK UŞAKLAR16 Ağustos 2019
SANCAKLI: MHP TÜRKİYE’NİN SİGORTASIDIR13 Ağustos 2019
Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz 05 Ağustos 2019
Çarşaf listeleri adeta “Yurtta Sulh Konseyi”nin isimlerinden ibarettir04 Ağustos 2019
Parlamenterler Derneği Genel Başkanı Bukan: Bahçeli’nin çağrısı iyi değerlendirilmeli.02 Ağustos 2019
MURAT KAÇAK SONUNDA PATLADI. “AYIPTIR, GÜNAHTIR”31 Temmuz 2019
MHP'li Arkaz: Sivas’a Laf Söylemek Tarihe İhanettir 31 Temmuz 2019
Arzumuz Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri30 Temmuz 2019
Tarsus Ülkü Ocakları Başkanımız yalnız değildir.26 Temmuz 2019
MHP üzerindeki oyunlara dikkat : Fitneçağ’ın İçyüzü25 Temmuz 2019
"Tarafsız basın demokrasinin yaşam damarlarındandır"25 Temmuz 2019
Yalçın, ‘‘Fitneçağın mümessili höykürmüş daha da ötesi hırlamış.’’ 24 Temmuz 2019
MHP verdiği sözü tuttu23 Temmuz 2019
Büyükataman'dan Fitneci Yeniçağ'ın yazarına sert tepki23 Temmuz 2019
“ÖNCE KİRLİ ALGI ÜRETİP SONRA KIYIM YAPILIYOR”22 Temmuz 2019
‘İstikamet Kızıl Elma’ diyen askerden Bahçeli’ye ziyaret20 Temmuz 2019
''ASIL MAKSADINI GİZLİYOR''19 Temmuz 2019
Başkan Gündoğdu'dan 15 Temmuz Mesajı16 Temmuz 2019
Özgür Özel'in niyeti üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir." 11 Temmuz 2019
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki11 Temmuz 2019
AKŞENER’İN İFTİRALARINA SERT CEVAP10 Temmuz 2019
'Fitne' uyarısı09 Temmuz 2019
Avcı: Hedef saptırmak ayıptır çirkindir!07 Temmuz 2019
MHP Merkez İlçe yöneticilerinden Belediye Başkanı Arı'ya ziyaret07 Temmuz 2019
Bahçeli'nin liderliği kitap oldu07 Temmuz 2019
MHP'li Yalçın'dan Mehmet Yakup Yılmaz'a: Siz bir psikiyatra görünün!04 Temmuz 2019
İP’in ucuz siyaset şovu . . . 03 Temmuz 2019
Akçay: İP kimliksiz kumpanyadır!22 Haziran 2019
Vay politika kokarcası vay!22 Haziran 2019
MHP'den İP'li Akşener'e tepki!22 Haziran 2019
MHP İstanbul'un kılcal damarlarına girdi21 Haziran 2019
23 Haziran öncesi MHP'den önemli açıklama!20 Haziran 2019
İstanbul sevdamız, istikbalimiz, bekamızdır19 Haziran 2019
ASARCIK'TA YOLLAR YENİLENİYOR18 Haziran 2019
MHP’nin Mitili, CHP’nin Fitilini Tutuşturdu 18 Haziran 2019

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
HAVA DURUMU
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH