Ana Sayfa > EKONOMİ

Geçmiş ekonomisinin dervişleri; 'Ahiler'
17 Eylül 2020
Bu haber 5614 kez okundu
MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay, Ahilik Haftası dolayısıyla bir yazı kaleme aldı. Taşlıçay yazısında, "Tarihimizde müstesna bir yer edinmiş Ahi Teşkilatı’nın bir diğer önemli özelliği de, teşkilatın kadınlardan oluşan bir kolunun olmasıdır. “Bacıyan-ı Rum” ismiyle anılan Anadolu Kadınlar Birliği, Ahi Teşkilatı’nın kadın kolu olarak ortaya çıkmış, aynı perspektifle aynı amaçlara yönelik faaliyetler sergilemiştir" dedi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay, Ahilik Haftası dolayısıyla kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

Taç koyulsa başına büyüyemez töresiz,
Taçsız tahtsızı ulu kılan töredir töre,
Bengü taş gibi kutlu, zamansız ve süresiz
Soyu Türk’ten geriye kalan töredir töre.

Tarih serüveninden çıkan sonuçlara göre bilmekteyiz ki; milletler tarih yolculukları boyunca ortaya koyduğu ideallere bağlılığı ve bu idealler çerçevesinde şekillendirdiği müesseselerin gücü nispetinde güçlenmiş, medeniyet kavramına bu güç oranında katkıda bulunabilmiştir. Tarihin en önemli aktörlerinden biri olan Türk milleti de varlık süresi boyunca siyasi, askeri ve ekonomik müesseselerle; milli hasletleri ve ülküsüne uygun ilerleme çabası içerisinde olmuştur. Ahi teşkilatı, bu çabanın sosyoekonomik alanda ortaya koyulan uygulamalarından biridir.

Ahi Teşkilatı; öz itibariyle Ahi Evran tarafından kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır. Kelime kökeni itibariyle iki çıkış noktasından bahsedilse de; yaygın olan görüş Divânu Lügati’t-Türk’te geçen ve “eli açık, koçak, cömert, delikanlı, yiğit” manalarını taşıyan akı kelimesinden hareketle ad aldığıdır. Günümüz esnaf odalarına benzer bir işlevi olmakla birlikte; ahi teşkilatı salt ekonomi odaklı oluşturulmamış; doğruluk, yardımseverlik, kardeşlik, iyi ahlak temelinden yola çıkarak ekonomik alanda dürüst, diğerkam, cömert, merhametli insan tipinden mürekkep bir topluluk oluşturma saikiyle meydana gelmiştir. Ahi Teşkilatı’nı günümüzde hala anılmaya, anlaşılmaya ve anlatılmaya değer kılan da tam olarak bu yönüdür.

Dünya üzerinde; kökeninde insan tekili bulunan her oluşum, var olan yapının barındırdığı maneviyat oranında ayakta kalabilme becerisine sahiptir. İnsandan oluşan yapıların düzgün işleyişi, o yapı içerisindeki insanların birbirleriyle ve yapı dışındaki dünyayla düzgün iletişimleri ve olumlu değer yargıları derecesinde mümkündür. Bu düşünceyi evrensel boyutta genellemek kanıtlanabilirliği açısından zor olsa da, Türk milleti için bu düşüncenin doğruluğunu şeksiz şüphesiz kabul etmemiz geçmişimiz itibariyle mümkündür.

Milletler mücadelesi olarak ilerleyen dünya tarihinde, ekonomi daima milletlerin ve devletlerin gücünün en önemli belirleyicisi olarak kabul edilse de; geçmişten bugüne değişmeyen duygumuz ve düşüncemiz; Türk milletinin en önemli gücünün sahip olduğu insan kaynağı, insana verilen değer ve gösterilen hürmet olduğudur. Milliyetimizin ve medeniyetimizin özü budur.

Ahi Teşkilatı’nın kuruluşundan itibaren güç kazanması, yaygınlaşması ve toplum yaşamına olumlu katkılarının altında yatan sebep, gen kodlarımızda bulunan değerleri ekonomik dünya dışına itmemesi, ekonomiyi fütüvvet potasında eriterek; madde ile manayı pratik yaşamda birleştirmek maharetini gösterebilmesidir.

Ahi teşkilatı, temelinde esnaf dayanışmasını sağlamak, ekonomik ilişkileri güçlendirmek, amacıyla kurulmuş; kitleleri iş ve meslek sahibi yaparak yerleşik hayatın yaygınlaşmasına katkıda bulunmuş, sanatı ve zanaatı topluma benimsetirken diğer yandan bu nimetlerden toplumun istifade etmesini sağlamıştır. Kendi içindeki kademeli yapısı, üyelerinin belirli aşamalardan geçerek, usta-çırak ilişkisine verilen değer neticesinde çıraklık-kalfalık süreleri boyunca aldıkları eğitimler ve öğütler sonrasında faaliyet gösterdikleri alanda mahir ustalara dönüşmesini sağlamıştır. Bunların yanı sıra esnaf ve sanatkarlar ile üretici birliklerinin tatbik ettikleri siyasi, iktisadi, ahlaki ve felsefi prensiplerce; etki alanı içinde bulunan bireylerin “İnsan-ı Kamil” olma yolculuğunda okul işlevi görmüştür. Böylece Ahi Teşkilatı ekonomik alan içerisinde bulunan insanların töre dediğimiz yazılı olmayan geleneksel kurallar doğrultusunda yoğrulması ve sosyal hayata entegrasyonuyla toplumsal kalkınmaya katkıda bulunma amacı gütmüştür.

Tarihimizde müstesna bir yer edinmiş Ahi Teşkilatı’nın bir diğer önemli özelliği de, teşkilatın kadınlardan oluşan bir kolunun olmasıdır. “Bacıyan-ı Rum” ismiyle anılan Anadolu Kadınlar Birliği, Ahi Teşkilatı’nın kadın kolu olarak ortaya çıkmış, aynı perspektifle aynı amaçlara yönelik faaliyetler sergilemiştir. Örneğin; Dünya’nın bilinen en eski kadın topluluğu olan Bacıyan-ı Rum teşkilatı üyelerinin; Kayseri’de Ahiler tarafından kurulmuş olan bir sanayi sitesinde kendi mesleklerini icra ettikleri ve el sanatlarına yönelik üretimlerde bulundukları bilinmektedir. Pamuk ipliği üretimi, keçecilik, nakışçılık, çadırcılık, gibi alanlarda üretim gerçekleştiren kadınlar; aynı zamanda meslek ve zanaat alanlarında teknik eğitimlerle birlikte Ahi Teşkilatı’nın çok önemli gördüğü ahlaki eğitimler de görmüşlerdir.

Alman araştırmacı Franz Taeshner tarafından; o dönemde Anadolu kadınları arasında böyle bir oluşumun meydana getirilmesi, bu bilince ulaşılmış olması inanılabilir bir durum olarak görülmese de, Bacıyan-ı Rum Teşkilatı; kadınlarımızın ihtiyaç duyulması halinde vatan savunmasında mücadele etmesi, gerektiğinde kültür, sanat, edebiyat alanları ile birlikte ekonomik ve sosyal alanlarda da yer edinmesi, kalkınması için teşkilatlandırılmıştır. Kimsesiz genç kızların teşkilat himayesine alınması, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, yaşlı bakımı, maddi zorluk yaşayanlara yardımlar yapılması gibi faaliyetlere de imza atan Bacıyan-ı Rum Teşkilatı; dönemi ve yaptıkları itibariyle, kadınlarımızın sosyoekonomik hayata katılım ve katkılarını sağlama noktasında çağının ötesinde bir başarı sağlamıştır. Bu yönüyle kendi felsefesiyle toplumsal kalkınmayı gerçekleştirme amacı güden Ahi Teşkilatı; Bacıyan-ı Rum Teşkilatı’nın varlığıyla toplumun diğer yarısı olan kadınları sistem dışında tutmamış ve eksik bir gelişim anlayışı sergilememiştir.

Bütün ifade ettiklerimiz çerçevesinde söyleyebiliriz ki; Ahi Teşkilatı tarihimize yaptığı olumlu katkıların ötesinde, günümüzde de felsefi yapısıyla bizlere belirli başlangıç noktaları ve seyir rotaları sunmak için hafızalarımızda yerini koruyan bir hazine niteliğindedir. Öyle ki; küreselleşen dünya gelişim hızını aritmetik değil geometrik olarak katlayarak yoluna devam etmektedir. Bu yolculukta bireysellik ve kazanç odaklı yaşam, toplumların görünmez anayasası; tüketim kültürü ise evrensel din konumuna getirilmeye çalışılmaktadır. Mevcut durum; bireysel bazda yahut devletler bazında güçlü olanın piyasayı ele geçirmesi, görece güçsüz konumda olanların üretilenleri tüketmesi sistemini zorunlu kılmaya çalışmaktadır. Bu sistemin yaygınlaşması; üretim metodları çeşitlense de ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin tek tipleşmesi sonucunu doğurmaktadır. Sanat yalnızca tüketim değerine göre sınıf belirleyici bir kavram haline dönüşmekte, zanaat kavramı yok olmakta ve dünya üzerindeki bölüşüm dengeleri arasındaki fark günden güne artmaktadır. İnsan; teknoloji ve hızla çalışan makineler karşısında günden güne eriyen, ürettiklerinin mahkumu bir varlık haline dönüşmektedir.

Bu noktada ekonominin yaşamsal öneminin fakrında olarak; ekonomik kalkınmaya giden yolda olumlu gelişmeler katedebilmek adına, Ahi Teşkilatı felsefesinden hissemize düşen payı incelememiz, ekonomik gelişimin insan kaybı ve değerlerimizin kaybı gibi neticeler doğurmasına izin vermemek adına çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Maneviyat ve mukaddesatımızda en kıymetli varlığın insan olduğu bilinciyle; dünya üzerindeki mevcut ekonomik ve siyasal sistemlerin insan ürünü olduğunu, en önemli kaynağın insan kaynağımız olduğunu ve başlangıç noktası olarak yatırımı bu noktaya gerçekleştirmemiz gerektiğini fark etmek durumundayız.

Güçlü ekonominin anahtarı kuşkusuz donanımlı insandır. İyi olmanın yetmediği, en iyi olmanın çabalarının her gün yeniden sergilendiği bir dünyada ekonomimizin lokomotifi olacak güç; alanında donanımlı, yaptığı işin her aşamasına vakıf, mahir insanlar topluluğudur. Usta-çırak ilişkisi bu noktada etkisini kanıtlamış geleneksel bir yapıdır. Usta-çırak ilişkisinin zamanla dönüşen ekonomik sistemde yer bulamaması; bazı meslek dalları ve zanaat alanlarının ortadan kalkması, usta çırak ilişkisi içerisinde zamanla öğütler veya eğitimler yoluyla öğretilen meslek etiğinin günümüzde bir çok alanda zayıflaması gibi sonuçları beraberinde getirmiştir. Geleneksel kodlarımızda bulunan değer ve sistemleri günümüz dünyasına entegre etmek, bu aşamada hiç de zor olmayan ve olumlu çıktıları yüksek olacak bir yöntemdir. Ülkemizde çıraklık okullarına verilecek destekler; kendi mesleklerinde donanımlı elemanların yetişmesi, ara eleman probleminin ortadan kalkması ve kalifiye eleman problemi yaşayan sektörlerde hızlı bir sektörel canlanma yaşanması gibi olumlu sonuçları beraberinde getirecektir.

Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husus, kadınlarımızın ekonomik yaşama katılımları günden güne artan bir seyirle devam ediyor olsa da, kadınların işgücü piyasalarındaki konumları iyi incelenmeli, kadın etki ve yetkisinin az olduğu her alanda kadın istihdamı ile alana yönelik eğitim ve desteklemelerin artırılması gerekmektedir. Toplumsal kalkınmanın en kritik adımı; toplumu oluşturan kadınların ve erkeklerin katkılarından azami ölçüde faydalanabilmektir.

Geçmişimizden ilhamla geleceğe yönelik adımlar atarken, yapmamız gerekenler yahut yapılabilecekler listesinin en başına yazılması gereken şey; tarihi boyunca adil olmayı şiar edinmiş, insanı mukaddes bilmiş, insanlığın huzur ve mutluluğunu ülkü edinmiş yüce Türk milletinin geleneksel kodlarından; insanlık için iyi olana yönelten töre olarak adlandırdığı yazılı olmayan kurallar bütününden kısacası özümüzden kopmamamız gerektiğidir. Dirilişimizin ve yükselişimizin anahtarı mazimizde saklıdır.

Bu anahtar Ahi Evran’ın öğütlerinin yanı sıra Ahi Teşkilatı’na üye olmak isteyenlerin uymaları için belirlenen 7 kuralla hem ekonomik hem siyasi hem ahlaki hem toplumsal kalkınmamız için bizlere açıkça sunulmuştur;

1. Cimrilik kapısını bağlamak, lütuf kapısını açmak
2. Kahır ve zulüm kapısını bağlamak, hilim ve mülâyemet kapısını açmak
3. Hırs kapısını bağlamak, kanaat ve rıza kapısını açmak
4. Tokluk ve lezzet kapısını bağlamak, riyazet kapısını açmak
5. Halktan yana kapısını bağlamak, Hak'tan yana kapısını açmak
6. Herze ve hezeyan kapısını bağlamak, Marifet Kapısını açmak
7. Yalan kapısını bağlamak, doğruluk kapısını açmak

Milletler yarışında dünyayı aşmak için öncelikle kendimizi aşmamız gerekmektedir.Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer EKONOMİ Haberleri

Başlık Tarih
 
ENERJİDEN DAHA FAZLA YARARLANMAK18 Ocak 2021
Göngüralp’ten ekmek zammına tepki13 Ocak 2021
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM10 Ocak 2021
Türkiye finansal istikrarı sağlayacaktır18 Aralık 2020
Sancaklı: Türkiye'de bir tek siz mi varsınız?17 Aralık 2020
Tarıma ve Tarım işçisine verilen önem artırılmalı.... 11 Aralık 2020
Fendoğlu, esnafların taleplerini bakan Elvan'a iletti10 Aralık 2020
"Bütçe Kanun Teklifini destekliyoruz"07 Aralık 2020
Uyar Madencilik mağdurlarının tazminatları ödenmelidir03 Aralık 2020
Ticaret Hacminin artırılmasına yönelik soru önergesi02 Aralık 2020
Osmanağaoğlu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanına İzmir Yatırımlarının Akıbetini Sordu20 Kasım 2020
Kalyoncu tarım bütçesini değerlendirdi06 Kasım 2020
Çiftçi, köylü ve esnafın kredi borçları da yapılandırma kapsamına alınmalı04 Kasım 2020
Bahçeli'den İzmir depremi sonrası geçmiş olsun mesajı30 Ekim 2020
Yalçın’dan CHP’ye tepki: Millet, siyaset uğruna ...29 Ekim 2020
Pamuk destekleme politikalarının . . . 05 Ekim 2020
MHP'den modern tarım çağrısı18 Eylül 2020
"Her esnaf kardeşimiz Ahi Evren'in bize emanetidir"18 Eylül 2020
Başkan Karapıçak:  Gerçek yatırımcının önü açılmalı03 Eylül 2020
MHP Heyeti, Giresun afet bölgesine derhal intikal etti27 Ağustos 2020
MHP heyeti afet bölgesinde24 Ağustos 2020
Lütfi Kaşıkçı, zeytin ve pamuk üretimi ile ...21 Ağustos 2020
Bulut, çiftçilerin sulama sorununa dikkat çekti06 Ağustos 2020
"İndirimli tarifeler uygulanmalı"03 Ağustos 2020
Çiftçilerin Borçları Ertelensin11 Temmuz 2020
İşçinin ekmeğine dokunmayın26 Haziran 2020
BÖYLE GİDERSE ÇİFTÇİLİK BİTECEK !26 Haziran 2020
MEHMET TAYTAK'IN BASIN TOPLANTISI23 Haziran 2020
"Aracılar değil, toprağa alın teri döken çiftçiler kazanmalıdır"21 Haziran 2020
“ÇİFTÇİLERİMİZ PERİŞAN OLDU”19 Haziran 2020
Çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ...17 Haziran 2020
TARIMIN STRATEJİK ÖNEMİNİ KORONAVİRÜS SALGINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR 17 Haziran 2020
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, MERSİN’İ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR09 Haziran 2020
MHP’li Varlı, üreticilerin yanında!06 Haziran 2020
"Çiftçilerimizin zararı acilen karşılanmalıdır"26 Mayıs 2020
‘’Korona esnafı daha fazla vurdu, kamu borçları seneye ertelensin’’11 Mayıs 2020
Muzlar çürümeye terk edilmemelidir08 Mayıs 2020
"Esnafın nefes alması mutlaka sağlanmalıdır"06 Mayıs 2020
Çiftçilerimiz yalnız ve sahipsiz değildir06 Mayıs 2020
"Sicil affının mutlaka gelmesi gerekiyor"02 Mayıs 2020
Esnafa Sicil Affı Getirilsin, Kolay Kredi İmkânı Verilsin25 Nisan 2020
Kaşıkçı çilek üreticileriyle bir araya geldi21 Nisan 2020
Yücel Bulut'tan süt açıklaması14 Nisan 2020
İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ10 Nisan 2020
Van'da ekmeğe, koronavirüs zammı28 Mart 2020
MHP muhtaç ailelerin yardımına koştu26 Mart 2020
Karataş'tan fırıncılara tepki18 Mart 2020
“Üreticinin meselesi hepimizin meselesi” 29 Şubat 2020
Ayşe Sibel Ersoy’dan “Apiterapi” önergesi .21 Şubat 2020
“Sicil affı mutlaka çıkarılmalı”20 Şubat 2020
Depremzedelerin fatura talebini Meclise taşıdı19 Şubat 2020
Kalaycı: "Konya Metro'ya hızla kavuşacak"14 Şubat 2020
Fendoğlu, depremzede esnafa sicil affı istedi12 Şubat 2020
MHP'den yüksek konut fiyatları için araştırma önergesi24 Ocak 2020
HAKSIZ REKABET ORTADAN KALDIRILSIN16 Ocak 2020
Devlet memurunu tahkir etmek, devleti tahrip etmektir08 Ocak 2020
MHP’li Varlı zarar gören alanları inceledi03 Ocak 2020
Esin Kara, çiftçinin Tarım Kredi'ye borçlarını sordu31 Aralık 2019
“SULAMA BİRLİKLERİNİN BORÇLARI AFFEDİLMELİ”21 Aralık 2019
Kayıt dışı ekonomide yeni tedbirler alınmalı20 Aralık 2019
"Ara eleman sorunu çözülmeli"19 Aralık 2019
3600 ek gösterge beklentileri yerine getirilmeli18 Aralık 2019
2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri09 Aralık 2019
EMD’den ‘30.Yaş’ kutlaması.08 Aralık 2019
Karakaya: KİT'ler ya asli görevlerini yapacaklar05 Aralık 2019
BÜTÇE VE ÖTESİ 02 Aralık 2019
EKONOMİMİZİ ÇÖKERTME GİRİŞİMLERİ ETKİSİZLEŞTİRMİŞTİR28 Kasım 2019
Matikçi değil yüzde 99’u gerçek emekçi08 Kasım 2019
İşçilere kıymaktan vazgeçin31 Ekim 2019
TMMOB çalışanlarının kesintileri ile ilgili soru önergesi11 Ekim 2019
Pamukta beklenmedik rekolte ve fiyat düşüklüğünün, ...03 Ekim 2019
"Devletimiz bu yaraları saracak güce ve şefkate sahiptir"23 Temmuz 2019
Sadir Durmaz'dan işçi kıyımına tepki! 19 Temmuz 2019
"Amacımız bağcıyı dövmek değildir"10 Temmuz 2019
“Dağ fare doğurdu!”30 Haziran 2019
"Konya YHT Garı ne zaman açılacak"28 Haziran 2019
Taytak, yumurta üreticilerinin sorunlarını TBMM'ye taşıdı22 Haziran 2019
İZMİR ENERJİSİNİ YENİLİYOR 31 Mayıs 2019
"Kazandığımız Belediyelerde Bütçeleme Faaliyeti Başlatacağız"09 Mart 2019
Taşdoğan, Adıyaman'ın sorununu meclise taşıdı.09 Şubat 2019
Taşdoğan'dan Bakan Pakdemirli'ye Soru Önergesi08 Şubat 2019
Afyon’da Hayvancılık Kontrol Noktası kurulsun17 Ocak 2019
Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği Talebi11 Ocak 2019
Vergi Ödemenin Kul Hakkı ve Milli Ödev 28 Aralık 2018
ÇİFTÇİSİNİN SIKINTISI MECLİS'TE27 Aralık 2018
Karayolu Taşımacılığı İçin Gerekli Belge Fiyatları Çok Yüksek 24 Aralık 2018
MHP’den asgari ücret açıklaması!21 Aralık 2018
“AYRIM SON BULMALI”19 Aralık 2018
“MHP’nin Sözü Senettir”11 Aralık 2018
Bütçe Millet Malıdır, Beytülmaldır .11 Aralık 2018
İP, EYT SORUNUNU TIKIYOR05 Aralık 2018
Mücadele sahtekarları03 Aralık 2018
MEZUN ÇOK, İSTİHDAM YOK!29 Kasım 2018
Taytak, Pancar Üreticisinin sorunlarını bakana sordu27 Kasım 2018
Yerli ve milli üretimimiz yok olmaktadır. 20 Kasım 2018
SURİYELİLERİN ODA VE BORSA YÖNETİCİLİĞİNİN ÖNÜNÜ KESEN YASA TEKLİFİ19 Kasım 2018
Kadro alamayan taşeron işçiler Gündeme Alınmalı 14 Kasım 2018
ŞEHİT, GAZİ VE YAKINLARINA . . . 12 Kasım 2018
MHP'li Durmaz: "Güvenli Bir Gelecek İnşası En Büyük Hedefimizdir"08 Kasım 2018
MHP'den Mevduat Önerisi08 Kasım 2018
MHP’Lİ AKÇAY ZEYTİN ÜRETİCİLERİNE DESTEK İSTEDİ07 Kasım 2018
Karataş'dan, Aydın'a Destek07 Kasım 2018
"Kayseri Milli Savunma Üretimi Konusunda Sembol Olmaya Aday Bir Şehrimizdir"02 Kasım 2018
MHP’den EYT açıklaması29 Ekim 2018
Fendoğlu'ndan Eyt Değerlendirmesi28 Ekim 2018
"ASKIDA EKMEK PROJESİ"26 Temmuz 2018
BATAKLIĞI BIRAKIP SİVRİSİNEKLERLE UĞRAŞMAK05 Temmuz 2018
Reformlar ittifak ruhu içerisinde devam edecek01 Temmuz 2018
"ÜRETEN BİR TÜRKİYE OLMALI" 21 Haziran 2018
"Bizim 24 Haziran'dan Sonra Önceliğimiz Ekonomi"10 Haziran 2018
"Enflasyon Merkez Bankasının yalnız başına çözeceği bir mesele değil"05 Haziran 2018
"Kadro Alamayan Taşeron İşçilerin Feryadı Duyulmalı"14 Mayıs 2018
GEÇİMLE İLGİLİ SIKINTILAR VAR 10 Mayıs 2018
“EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR MAĞDUR EDİLMEMELİ”06 Mayıs 2018
“İmar Ve Mülkiyet Sorunlarının Çözülebilmesi İçin” Kanun Teklifi 05 Nisan 2018
PROJELERİN BİR AN ÖNCE BİTİRİLMELERİ GEREKİYOR28 Mart 2018
"Çiftlik Bank" Araştırma Önergesi 27 Mart 2018
Kanun tasarısı KDV sistemindeki çarpıklığı düzeltmiyor23 Mart 2018
'TÜRKİYE'DE ŞEKER ÜRETİMİ MUTLAKA OLMALI'11 Mart 2018
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde acele edilmemeli09 Mart 2018
MHP'Lİ KARAKAYA, SULAMA BİRLİKLERİNE TERCÜMAN OLDU07 Mart 2018
"2023’e Doğru Türkiye’nin Kalkınma Perspektifi”06 Mart 2018
Afyonkarahisar MHP'den İmza Kampanyasına Destek01 Mart 2018
KÖYLÜLER, ÜRETKEN, ÇALIŞKAN VE KAHRAMANDIR25 Şubat 2018
MHP Yozgat Şeker Fabrikası Satışını TBMM Gündemine Taşıdı.24 Şubat 2018
Türk Şekeri Tehdit Ediliyor22 Şubat 2018
Çorum ortalamanın çok altında kaldı22 Şubat 2018
KENTSEL DÖNÜŞÜM RANTSAL DÖNÜŞÜME KURBAN EDİLEREK VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR EDİLMEMELİDİR! 21 Şubat 2018
'VATANDAŞIN YAŞAYACAĞI KARGAŞANIN ÖNÜNE GEÇİN'20 Şubat 2018
Taksici Esnafımızın Helal Lokmasıyla Oynayan UBER Ülkemizde de Yasaklanacak mı?13 Şubat 2018
ÜLKEMİZİN FOTOĞRAFI BUDUR 26 Aralık 2017
MHP'den Gemlik Belediyesi'ne Tepki 21 Aralık 2017
TÜRK FINDIĞI YABANCI TEKELLERE TESLİM EDİLDİ 21 Aralık 2017
MHP’den Ak Belde AŞ.vergi borcu nedeniyle ihalelere giremiyor !20 Aralık 2017
TARIM, MİLLİ GÜVENLİK SEKTÖRÜDÜR 19 Aralık 2017
MHP'den 'Bütçe' Eleştirisi19 Aralık 2017
YERLİ MALI DEMEK, MİLLİ ÜRÜN DEMEKTİR.18 Aralık 2017
ÇALIŞANLARIN TAMAMI MUTSUZ18 Aralık 2017
Taşeronlar...17 Aralık 2017
TÜRK METAL SENDİKASI İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ15 Aralık 2017
MHP'den 'büyüme' eleştirisi15 Aralık 2017
Devletimiz Büyüktür. Devlete Düşen Hak Ve Hakkaniyettir, Adalettir13 Aralık 2017
"Kurumlar lego değildir"11 Aralık 2017
'TÜRK MİLLETİ HAFIZASI OLAN BİR MİLLETTİR'11 Aralık 2017
MEVSİMLİK İŞÇİLER DE KADROYU HAK EDİYOR 09 Aralık 2017
'Çiftçi ve köylü çok zor durumdadır'07 Aralık 2017
"2017 Yılında Asgari Ücret Enflasyona Yenilmiştir." 06 Aralık 2017
MHP'DEN MECLİSE TEKLİF06 Aralık 2017
'Büyüme Kortizonlu'05 Aralık 2017
Hayvancılık, Tarımsal Üretimin Amiral Gemisidir01 Aralık 2017
“YETMEZ AMA EVET” KABİLİNDEN… 30 Kasım 2017
MHP'li Karakaya: Kooperatifçilik sahipsiz22 Kasım 2017
TARSİM'in Dolandırıldığı Doğru mu?17 Kasım 2017
'HÜKÜMET TARAFINDAN TAŞERON İŞÇİLERE VERİLEN SÖZ YERİNE GETİRİLMELİDİR'16 Kasım 2017
'TÜTÜN İTHALATI OLMASIN, ÜRETİME DESTEK VERİLSİN'16 Kasım 2017
Afetten sonra vatandaşlarımızın yanında olamayacaksak ...16 Kasım 2017
"4 bin 995 geçici cami görevlisinın durumu ne olacak"16 Kasım 2017
Ekmek fiyatları açıklandı16 Kasım 2017
MHP Antalya Afet Bölgesinde15 Kasım 2017
'MADEN RUHSATI ÇOK, SAHADA ÜRETİM YOK'15 Kasım 2017
ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA14 Kasım 2017
'İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ŞARTLARI İNSANLIK DIŞIDIR'14 Kasım 2017
MHP'li Karakaya’dan Adana çağrısı12 Kasım 2017
Ekonomi büyüdükçe işsizlik artıyor12 Kasım 2017
Buğday üreticisi 20 milyar kaybetti11 Kasım 2017
“GEREKÇE BAŞTAN SAVMA YAZILMIŞ”10 Kasım 2017
'ASGARİ ÜCRETLİNİN ÜCRETİNİN TELAFİ EDİLMESİ DOĞRU BİR YAKLAŞIMDIR AMA YETERLİ DEĞİLDİR'09 Kasım 2017
MHP’Lİ AKÇAY’DAN ÜZÜM ÜRETİCİLERİNE MÜJDE09 Kasım 2017
MHP’Lİ AKÇAY’DAN AKARYAKIT ZAMLARI DEĞERLENDİRMESİ09 Kasım 2017
'ÜZÜM ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARIYLA İLGİLİ MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALIDIR'06 Kasım 2017
MHP'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi06 Kasım 2017
MHP'li Usta: Sonuç tam bir fiyasko05 Kasım 2017
Hükümetin, çalışanlara ve emeklilere de kesenin ağzını açmalı03 Kasım 2017
"Durumumuz 2002 yılından bile daha kötü"03 Kasım 2017
Tarladaki traktörden, neden vergi alınıyor?02 Kasım 2017
Kamu Kendine Çeki Düzen Vermelidir 27 Ekim 2017
“Afetzede üreticilerin Borçlarını yapılandırın”26 Ekim 2017
ÖZEL STATÜ TAŞERON İŞÇİLERİN SORUNUNU ÇÖZMEZ25 Ekim 2017
'MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL’IN BEYANI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'20 Ekim 2017
HÜKÜMETİN TASARRUFA GİTMESİ GEREKLİ..19 Ekim 2017
Hükümete Adana Çağrısı09 Ekim 2017
FINDIĞI KONUŞMAK İÇİN HEP GEÇ KALINIYOR 08 Ekim 2017
Taşerona Kadro Konusu Acilen Düzenlenmeli; 06 Ekim 2017
"Rekabet gücümüz yok"01 Ekim 2017
Ekonomi Yönetimindeki, Algı Yanılması mı, İllüzyon mu, Halüsinasyon mu ?07 Ağustos 2017
MİLLİ GELİRİN ADİL ŞARTLARDA, HAKKA VE HUKUKA UYGUN PAYLAŞILMALIDIR 01 Ağustos 2017
Hükümet Yanlış Bir Yoldadır.31 Temmuz 2017
FINDIK ÜRETİCİSİ MAĞDUR EDİLMESİN!26 Temmuz 2017
Gelin Görün Yaşayın! Muğla Çok Güzel25 Temmuz 2017
MHP GENEL SEKRETERİ İSMET BÜYÜKATAMAN'DAN AÇIKLAMA24 Temmuz 2017
TÜRK TELEKOM’DA BÜYÜK ZARAR KAPIDA17 Temmuz 2017
Karakaya: “Adana afet bölgesi ilan edilsin”11 Temmuz 2017
"Dünyada Suç, Bizde Serbest03 Temmuz 2017
"Maalesef Hükümet, Dimyat'a Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olacağının Farkında Değil."30 Haziran 2017
YENİ BİR RANT MI?18 Haziran 2017
Elektrik abonelerinden TRT payı kaldırılmalı16 Haziran 2017
HASAT BAŞLADI FİYAT HÂLÂ YOK14 Haziran 2017
AKP Tarımı Bitirdi12 Haziran 2017
Tasarı geçerse kırmızı et gibi zeytin ithal ederiz 08 Haziran 2017
Sanayi ve Üretime Destek Tasarısı Genel Kurul'da07 Haziran 2017
MHP’li Karakaya, üreticinin sesi oldu 05 Haziran 2017
Tıbbi Atıkların Bertarafı Çok Önemli 02 Haziran 2017
MHP’li Usta, Meclis’te ‘Çay’a Değindi31 Mayıs 2017
Elektrikte Kayıp Kaçak Tepkisi31 Mayıs 2017
MHP'li Tanrıkulu'ndan, 'Zeytincilik Yasası' tepkisi 31 Mayıs 2017
İNŞAATLAR DURMA TEHLİKESİNDE 30 Mayıs 2017
"Fiyatı Erken Açıklayın, İthalat Yapmayın"29 Mayıs 2017
Çiftçilerin feryadına kayıtsız kalınmamalı14 Mayıs 2017
Türkiye'de 2 milyon 700 bin hane yardımla yaşıyor04 Mayıs 2017
Enflasyon canavarı zammı 4 ayda yuttu 04 Mayıs 2017
Pozitif Gündemle Bir Yol Haritası Hazırlanmalı 21 Nisan 2017
Enflasyon canavarı vatandaşın paçasını yakalamış durumda03 Nisan 2017
MHP’Lİ ÖZTÜRK TAŞERONA KADROYU SORDU28 Mart 2017
Turizmde borç yapılandırması ve akıllı teşviklere ihtiyacımız var 28 Mart 2017
Türkiye kaybederse Avrupa kaosa gider22 Mart 2017
HaremGebze hattı minibüs esnafının sorunları bir an önce çözülmeli'.,21 Mart 2017
Türkiye yüksek enflasyona yenik düştü04 Mart 2017
Çiftçimiz borç ekip faiz biçmekte22 Şubat 2017
MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ YÖNTER'İN BASIN TOPLANTISI...15 Şubat 2017
Varlık Fonu çare değil08 Şubat 2017
“Elektrik ve su faturalarındaki soygun da önlensin!”06 Şubat 2017
MHP'Lİ TANRIKULU'DAN EKONOMİK UYARI01 Şubat 2017
İŞSİZLİK SON 7 YILIN ZİRVESİNDE17 Ocak 2017
ENFLASYONDA HEDEFLER 9'UNCU KEZ BİR BAŞKA BAHARA KALDI04 Ocak 2017
ACİL EYLEM PLANINA İHTİYAÇ VAR29 Aralık 2016
YOKSULUN MİLLİ GELİRDEKİ PAYI DÜŞTÜ29 Aralık 2016
Koncuk: İnanmış İnsanın Gücü, En Büyük Güçtür28 Aralık 2016
Türk İşçisine Hak Vereceksiniz27 Aralık 2016
Tanrıkulu: Gemi Üfleyerek Yol Almıyor23 Aralık 2016
Benzinin fiyatı arttı22 Aralık 2016
Ilgaz Tüneli 26 Aralık'ta hizmete giriyor22 Aralık 2016
İKTİDARIN ATACAĞI ADIMLARA EKONOMİMİZİN İSTİKRARI İÇİN KATKI SUNMAYA HAZIRIZ12 Aralık 2016
MHP’den “İki katına çıkaralım” çağrısı!09 Aralık 2016
Asgari Ücrette Ayak Oyunu Yapıldı08 Aralık 2016
TL DOĞRU, ALTIN YANLIŞ08 Aralık 2016
Asgari ücret açlık sınırının üzerine çıkarılsın25 Kasım 2016
MHP'li Tanrıkulu: 2016 kayıp bir yıl oldu11 Kasım 2016
Biz terörizm ve teröristlerle mücadelede .....20 Ekim 2016
MHP’li Mevlüt Karakaya’dan kanatlı sektör uyarısı19 Ekim 2016
MHP'li Tanrıkulu: "İşsizlik patlamış" 18 Ekim 2016
Yardıma Muhtaç Vatandaşlarımızın Sayısı Giderek Artıyor18 Ekim 2016
MHP'Lİ TANRIKULU: 2016 KAYIP YILI 2017 İSE MEÇHUL13 Ekim 2016
ÜLKÜCÜ İŞÇİLER İŞSİZLİK RAKAMLARINA DİKKAT ÇEKTİ10 Ekim 2016
Tanrıkulu'dan Kredi Kartı Borcu Uyarısı29 Eylül 2016
Yokuş; Memurlar Hak Arama Kuyruklarına Mahkum Edildi22 Eylül 2016
MHP'Lİ TANRIKULU'NDAN TAKSİT ELEŞTİRİSİ22 Eylül 2016
YÜKSEK İŞSİZLİK NEDENİYLE SOSYAL PATLAMA RİSKİ ARTIYOR21 Eylül 2016
MHP’li Parsak, Erdoğan ile Putin görüşmesini değerlendirdi10 Ağustos 2016
Vergi affı getiriliyor ama ya düzenli ödeyenler…!05 Ağustos 2016
Esnaf ve Çiftçinin Vergi ve Prim Yükü Hafifletilmeli04 Ağustos 2016

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH