Efkan Ala'nın sözleri ile ilgili Diyanet fetvayı verdi

19 Temmuz 2014
1084 Haber Okunma   0 Haber Yorum

Diyanet Alo Fetva Hattına göre İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Hz. Muhammed'e (sav) ‘gurur’ isnadında bulunan açıklamaları bilinçliyse küfür, kasıtlı söylenmemişse cahilce bir konuşma.

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala, geç­ti­ği­miz gün­ler­de İs­tan­bul Eyüp'te yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da Hz. Mu­ham­me­d’­in (SAV) Mek­ke fet­he­dil­di­ğin­de şeh­re gi­rer­ken nef­si­ne pay çı­kar­dı­ğı­nı, bu yüz­den Al­lah ta­ra­fın­dan uya­rıl­dı­ğı­nı id­di­a et­miş­ti. mus­pet­ha­re­ket.com in­ter­net si­te­si, tep­ki do­ğu­ran bu açık­la­ma­yı Di­ya­net Alo Fet­va Hat­tı'na sor­du. Sitedeki ha­be­re gö­re Di­ya­net “Pey­gam­ber gu­ru­ra ka­pıl­dı, biz ka­pıl­ma­dı­k” ifa­de­si hak­kın­da şu fet­va­yı ver­di:

TEV­BE GE­RE­KİR

“Al­lah, O’­nun gu­ru­ru­nu ta ana­dan doğ­ma kır­mış, te­miz­le­miş. Pey­gam­ber­de böy­le bir gu­rur me­se­le­si yok­tu. Yan­lış, yan­lış; ka­sıt­lı söy­le­diy­se if­ti­ra­ya ka­dar gi­der. Ka­sıt­lı de­ğil de böy­le ava­mın ko­nuş­tu­ğu şek­liy­le ge­nel bir ko­nuş­ma yap­tı ise bil­me­den ca­hil­ce yap­mış­tır, Al­lah (cc) af­fet­sin de­riz. Tev­be et­me­si ge­re­kir. Piş­man ola­cak, bir da­ha yap­ma­ya­cak onu.”

ALLAH AFFETSİN DİYORUZ

“Ka­sıt­lı ise da­ha teh­li­ke­li, Pey­gam­be­r”e sen if­ti­ra edi­yor­sun. Pey­gam­ber­ler va­tan­da­şı­na di­ni teb­liğ eder­ken ne di­yor­lar­dı? 'Bu if­ti­ra­cı, ya­lan­cı' di­yor­lar­dı. Ve onun yü­zün­den top­lum­lar ce­za ye­miş­tir. Ya­nıl­tı­cı ve gü­nah bir şey­dir. Pey­gam­ber­le­r her tür­lü gu­rur­dan, ena­ni­yet­ten, ucu­bi­yet­ten, gü­nah­lar­dan ko­run­muş­tur. O’­nu, Allah ko­ru­yor. Onu söy­le­yen­ler kim­se, uma­rım yan­lış­lık­la söy­le­miş­tir, ha­ta­en söy­le­miş­tir. Al­lah af­fet­sin di­yo­ruz.”

Yorumlar(0)
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*

E-posta*
(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*
(Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz)
Yazarlar Yazarlar
AnketAnketSon YorumlarSon Yorumlar
Anasayfa'ya Git Anasayfa
Foto Galeri Foto Galeri
Video Galeri Video Galeri
Yazarlar Yazarlar
Yazarlar Künye
Yazarlar İletişim
Bu sitede yayınlanan içerik izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: Codec Haber