Ana Sayfa > DİNİ HABER

Din, ayrıştıran değil bütünleştirendir;
12 Şubat 2013
Bu haber 1290 kez okundu
Diyanet İşleri BaşkanıGörmez’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
İl müftüleri semineri Afyon-Sandıklı’da gerçekleştirildi. 81 İl müftüsününbir araya geldiği ve 4 gün sürecek olan seminerin açılışında konuşan Diyanetİşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, konuşmasında İslâm’da din hizmetinin mahiyeti, din hizmetlerinde gönüllülük, din hizmetlerinin sivilleştirilmesi,farklılıkların rahmet olması, dinin bir mezheple asla eşitlenemeyeceği, dininsadece cami duvarları arasına hapsedilemeyeği, dinin ayrıştırıcı değil,bütünleştirici olduğu ve Diyanet’in statüsü gibi daha pek çok önemli konulara değindi.
 
Diyanet İşleri BaşkanıGörmez’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
 
 
Bizim gücümüz, ilmiyle âmil olmaktan kaynaklı toplumsal saygınlığımızdandır.
 
Dinin toplumsal olarakyaşanmasının doğal sonucu olarak ortaya çıkan dini rehberlik ve önderliklermaalesef diğer dini yapılarda zamanla dini otoriteye dönüşmüş vemüntesiplerinden farklı bir sınıf olarak tezahür etmiştir. Bu anlamıylaİslam’da dinin mutlak otoritesi olan ve müminlerden ayrı bir sınıfı teşkil edendin adamı sınıfı söz konusu değildir. Bununla birlikte Müslüman toplumun önünegeçerek bilgisiyle, vasıflarıyla rehberlik eden, ilimde rasih olan kişilerinolması doğal ve kaçınılmazdır. Ancak bu önderlikler asla bir sınıfı teşkiletmezler ve bu kimselerin Allah indinde hiçbir insandan farklı ayrıcalıklarıyoktur. Aksine bu alim sınıfın bilgileri mesuliyetlerinin idrakini artırmaktadır.Diyanet camiası bu anlamda toplumumuzun dini hizmetlerini yerine getiren vekendisini asla toplumdan ayrı görmeyen kadrolardan oluşmaktadır. Bizim gücümüzmasumiyet teolojisiyle kuşatılmış bir otoriteden değil, ilmiyle amil olmaktankaynaklı toplumsal saygınlığımızdan gelmektedir.
 
Bizim medeniyetimizde dini bağlılık ve din hizmetleri dahaçok gönüllü ve vicdani bir ilişkiyle yürütülmüştür.
 
İslam’da kilise benzeribir mabet ve ruhbanlık gibi resmi dinsel bir sınıf söz konusu olmadığı için,dini bağlılık ve hizmetler tarihsel olarak daha çok gönüllü ve vicdani birilişkiyle yürütülmüştür. (Osmanlıdaki ilmiye sınıfı da ruhbanlık gibi dinselbir sınıf değildir, bütün ilimleri kapsayan bir yapısı vardır, o anlamdabilimde seküler bir yapı söz konusu olmadığı için din bilginleri de bu sınıfındoğal parçasıdır.) Bu açıdan fetvaalacağı (müftüyü) ve arkasında namaz kılacağı (imamı) kişileri bireyler ya damahalli yapılar kendileri seçerler. Seçtikleri kişilerden hem bilgi hem degörgü anlamında örneklik alarak kendilerini hem dini yönden hem de ahlaki açıdangeliştirmeye çalışırlar. Yani çift taraflı bir ilişki söz konusudur ve bunlar tamamenmüminlerin gönüllü kabulüyle oluşan yapılardır.
 
Müminlerin gönüllerini fethedemeyen müftünün fetvasına cemaatitibar etmez
 
Müminlerin gönüllerinifethedemeyen müftünün fetvasına cemaat itibar etmez ve cemaat, kendisininitibar edeceği, güveneceği başka kişileri arama çabası içine girer. Bu anlamdadini otoritenin olmayışı tarihsel olarak değişik ve farklı dini yapılarınoluşmasına ve yaşamasına da doğal olarak imkân vermiştir. Neticede farklılıklarrahmet olarak görülmüş ve toplumsal dinamizmin bir unsuru olarak algılanmıştır.
 
Diyanet bürokratik bir devlet kurumundan öte bir milletkurumudur’
 
Dinin mezhepleeşitlenerek ifade edilmeyişi, İslam’ın tek resmi mezhebe indirgenmemesine, dinidüşüncenin ve dini hayatın özgür bir alan olarak çeşitlenmesine neden olmuştur.Bugün de bizim bu farklılıkları rahmet olarak algılamamız ve herkesikucaklamamız gerekmektedir. Asla Diyanet’i tek bir mezhebin temsilcisi konumunagetiremeyiz. Bunun içindir ki son zamanlarda özellikle altını çizerek ‘Diyanet bürokratik bir devlet kurumundanöte bir millet kurumudur’ diyerek bunu ifade etmeye çalışmaktayız. Milletinher rengini ve herkesi kucaklamalıyız. İnsanları tasnif edemeyiz. Hiçbir kimseyikapsama alanımızın dışında tutamayız.
 
Asla statükonun temsilcisi olamayız.
 
Anadolu coğrafyasındatarihsel olarak farklı kültürel ve dinî yapılarla temasa giren medeniyetimiz,zaman içerisinde vazgeçilmez ortak bir mirasın doğmasına yol açmıştır. Bumirasın içerisinde birçok inanç grupları, değişik dini tezahürler veyaklaşımlar rahatlıkla yaşayabilmiştir. Bu birikimin vârisi olan Türkiye,gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeye çalıştığı çağdaş yapısına rağmen, zamanzaman değişik müdahalelerle toplumsal dinamizmin kendi akışkanlığının kırılmasıneticesinde sorunların üstünü örtmüş; bu kırılma dönemlerinde sivil gelişmesigereken dini anlayışlar maalesef resmi formatlarla tanımlanmaya çalışılmıştır.Bu açıdan vatandaşın, devletin tepeden inmeci yaklaşımlarına karşı mesafelidurmalarını ve kuşkuyla bakmalarını anlayışla karşılamak gerekmektedir. Halkıniradesiyle iktidar olan siyasi yapıların, halkla devlet arasındaki oluşankuşkuları ve mesafeleri halkın lehine olacak şekilde ortadan kaldırma görev vesorumluluğu vardır. Bu anlamıyla bizler vatandaşın hassasiyetlerini dikkatealarak kendimizi sürekli yenilemeliyiz. İki günün eşit tutulmamasını öğütleyen birPeygamberin ümmeti olarak asla statükonun temsilcisi olamayız. Toplumun ilgisi,ihtiyaçları nelerdir, kadınlarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın,çocuklarımızın beklentileri ne noktadadır diye sürekli araştırmalıyız ve bubeklentilere makul karşılıkları zamanında verebilmeliyiz.  
 
Dini, sadece cami duvarları arasına hapsetmek ve camilerisadece namaz kılınan mekânlar hâline getirmek İslâmî değildir.
 
Din, hayatın her yönüyleilgilidir. Ahlaki prensipler ortaya koymuştur. Dini sadece cami duvarlarıarasına hapsetmek ve camileri de sadece namaz vakitlerinde açarak namaz kılınanmekânlar haline getirmek üzülerek belirtmek gerekir ki İslami değildir. Buİslam’ın ibadet tanımına da uymaz, Müslümanlık algısına da uymaz. Modernzamanlarda adeta indirgemeci bir İslami hayatın empoze edilmesi tamamen sekülerzihnin ürettiği bir olgudur. Bunu din ile ve dindarlıkla izah edemeyiz. Tabii kiezan, camii ve namaz İslam’ın en önemli şiarlarındandır. Ancak bu bizleringündelik hayatımızı ezanın ve namazın ruhundan farklı yaşayacağımız anlamınagelmez.
 
Bizler mamur kentlerin oluşmasıyla ilgilenmeliyiz.
 
Bizler sadece şehirlerdeyapılacak cami inşaatlarıyla değil, bu camileri dolduracak bedenlerin imaredilmesiyle ve bu mümin vicdanların oluşturacağı ahlaka dayalı toplumsal biryapının oluşturduğu mamur kentlerin oluşmasıyla ilgilenmeliyiz.
 
Bölgesinde mezhepçilik, hizipçilik ve grupçuluğun yapıldığı;herkesin diğerini ötekileştirdiği bir şehirdeki müftü o şehrin müftüsüolamamıştır.
 
Geleneksel yaşamkoşulları içerisinde değişik biçimlerde ve ortamlarda yaşanan dini hayattarzları, modern zamanlarda doğal olarak yeni bir forma ve şekledönüşebilmektedir. Bu yeni formları dışlayarak reddetmek zamanla bizi hayatındışına atar ve toplumdan uzaklaşmış oluruz. Toplumsal dinamikleri göz ardıedemeyiz. Özellikle sivil toplum örgütleri, değişik sosyal ve kültüreldernekler, hemen hemen tüm kentlerimizde her gün yeni faaliyet ve çalışmalariçindedirler, bunlarla içice olmalıyız. Kapımızı, gönlümüzü onlara açtığımızgibi onların da kapısını çalmalı ve gönüllerini almalıyız. Asla gurur, kibir vebüyüklenme içinde olmamalıyız. Paydaşlarımız olarak kabul edeceğimiz İlahiyatfakülteleri kadroları, imam hatip liseleri ve din dersi öğretmenleriyle, okentteki sivil kanaat öderleriyle derdimizi paylaşmalı ve dertleriyledertlenmeliyiz. Şehirlerimizde ortak dini faaliyetler için platformlar oluşturmalıyız.Bu çalışmalar için kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge beklememeliyiz.Oluşturulacak bu platformlar sayesinde, gerek dini irşad faaliyetleri vegerekse sosyal faaliyetleri organize etmeliyiz. Şehrinde açlık, sefalet, yoklukiçinde bulunduğu halde rahat uyuyan görevlimiz, mesuliyetinin idrakindedeğildir. Şehrinde toplumsal yozlaşma, kargaşa ve kavga hüküm sürüyorsa ogörevlimiz kendini başarılı göremez. Şehrinde din kardeşleri arasındamezhepçilik, hizipçilik, grupçuluk yapılıyor da herkes bir diğeriniötekileştiriyorsa oradaki müftü o şehrin müftüsü olamamış demektir.
 
Din, ayrıştıran değil bütünleştirendir; kimseyi ırkından,dilinden, kavminden ve inancından dolayı kınamaz ve dışlamaz.
 
Aynı coğrafyada aynıhavayı barış içinde teneffüs ederek farklı inanç ve etnik yapılarla ‘birlikteyaşamak’ bizim medeniyetimizin tarihsel uygulamalarıyla çelişmez. Tektipleştirmeye dayalı vatandaşlık anlayışı geçen yüzyılın modernleştirmeyaklaşımı içinde geride kalmış olmasına rağmen, bu yaklaşımın uygulamalarısonucunda ortaya çıkan trajik sorunları bugün hala tartışıyor olmaktalihsizliktir. Bu durumu ortadan kaldırıp gelecekte tarihimizde bir parantezuygulama olarak algılanmasını sağlamak için çaba göstermeli ve bu anlamdatoplumsal sorumluluğumuzu unutmamalıyız. Din ayrıştıran değil bütünleştirendir.Din, kimseyi ırkından, dilinden, kavminden ve inancından dolayı kınamaz vedışlamaz.
 
Hep birlikte kardeşlik hukukunu yeniden inşa etmeliyiz.
 
Herkesin, aynı toprağınnimetlerinden adil pay almasının ahlakını oluşturmak için yapacağımız her çaba,hem dini, hem de insani görevlerimizdendir. Giderek hem İslam dünyasında hem deülkemizde gerek mezhebe gerekse etnisiteye dayalı çatışmaların kıvılcımlarınısöndürmeli ve kardeşlik hukukunu inşa etmeliyiz.
 
Din, tek tip vatandaş oluşturmanın aracı değildir
 
Modern ulus olma yolundaçağdaşlaşma gerçekleştirilirken din, tek tip vatandaş ve ulus olma amacı içinaraçsallaştırılmıştır. Diyanet’in mezhepler üstü tanımlanması asla mezheplerive farklı dini anlayışları yok kabul ederek çok sesli dini anlayışları ortadankaldırıp tek tipleştirme misyonuyla ilgili olmamalıdır. Aksine mezheplerinotantikliğini kabul ederek ama asla mezhepçilik yapmamaktır.
 
Mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun kimseyi ötekileştirmemek,İslâm kardeşliği adına en önemli çabamızdır. 
 
Hangi mezhebe mensupolursa olsun kimseyi ötekileştirmemek ve her mezhep mensubuna da kimseyiötekileştirmemesini tavsiye etmek İslam kardeşliği için bizim önemle üzerindeduracağımız çaba olmalıdır. Modernleşme sürecinin başlangıcında Diyanet’in mezheplerdenuzak duruşu, doğal olarak çoğunluğun yapısı gereği Sünni-Hanefi anlayışın yorumve pratikleri Diyanet’in gayri resmi olarak mezhebini Hanefilik olduğuizlenimini ortaya çıkarmıştır ki, bu algı kırılmalıdır. Diyanet camiamız belkibu tahlile itiraz edebilirler; ancak bu resmen kabul edilmiş ya da kadrolarınbilinçli tavrıyla yapılmış değildir. Devlet kurumunun refleksleri sonucu fiilensosyolojik olarak ortaya böyle bir yapı çıkmıştır. Son zamanlarda bununaşılmasına yönelik yapılan çalışılmalar sadece iyi niyetli bir gayret olarak görülmemeli,bu çabayla ilgili herkes samimiyetle çalışmalar yapmalıdır. Zira Diyanetkadrolarımızın iyi niyetleri ve din hizmetlerine yönelik neye nasılbaktıklarından ziyade dışarıdan nasıl algılandıkları ve toplumsal karşılığı dahaönemlidir.
 
Görevimiz öncelikle kanundan değil, dinin kendisindengelmektedir.
 
Yasaların neyi, nasıltanımladığının sosyal bir gerçekliği olmayabilir. Kanunen bize dinhizmetleriyle ilgili görevler tevdi edilmiş olabilir. Bizim bu görevlerimiz önceliklekanundan değil, dinin kendisinden gelmektedir. Ayrıca halkın kendisinin de bunuiçtenlikle kabul etmesi gerekir. Çünkü din doğası gereği vicdani kabulle başlarve belli bir ruhla ve anlayışla toplumsallaşır. Bu anlamda insanın doğasıgereği, en sivil olarak kabul edilmesi gereken alan,  dini hizmetlerle ilgili alandır.
 
Devletin dini konulara müdahale etmesi sorunları daha daderinleştirir
 
Belki her türlü insanifaaliyeti devlet eliyle yapabilirsiniz ve belli başarı da elde edebilirsiniz.Ama devletin dini konulara müdahale etmesi veya kendisine göre dini uygulamaalanları oluşturması, bunları da otoriter devletçi bir mantıkla yapması hiçbirzaman karşılığı tam alınarak sonuçlanamaz.
 
Din görevliliği salt bir devlet memurluğu değildir
 
Din ve inançlarbireylerin kendi vicdani kabulüyle başlar ve din hizmetlerinin karşılanması datamamen inanç topluluklarının inisiyatifiyle gelişir. Hizmet alacağı kişileri,topluluklar kendi iradeleriyle kabul etmek isterler ve toplumsal bir ihtiyaçolarak doğan dini hizmet kurumlarını da kendi marifetleriyle organize etmekisterler.
 
Bizler namazı cemaate kıldırır; vaaz ve irşadı da vatandaşayaparız.
 
İnançlar söz konusuolduğunda kitleler, resmi olsun olmasın dışarıdan müdahale edilecek her türlükurum ve kişilere karşı mesafeli dururlar. Bizim özenle bu resmi görüntüdenuzaklaşarak sivil algıya geçmemiz gerekmektedir. Bizim özlük haklarımızınvergilerle finanse edilmesi kamu hizmeti yaptığımız içindir. Bu böyle bilinmelive görevimizi ifa ederken salt devlet memuru mantığıyla yapmamalıyız. Zirabizler namazı devlete kıldırmayız, fetvayı devlete vermeyiz. Namazı davatandaşa kıldırmaktayız vaaz ve irşadı da vatandaşa vermekteyiz. Camii içindebir protokol uygulanmadığı gibi camiye gelen herkes bizim gözümüzde Allah’ıneşit kullarıdır.
 
Günlük politik ve siyasi mesajlar ile salt yurttaşlık bilgisiiçeren konular vaaz ve hutbe konusu olamaz.
 
Diyanet’in hizmetleri veözellikle vaaz ve hutbe konuları dinin kendi özünden gelen konular olmalıdır.Günlük politik ve siyasi mesajların verildiği ve salt yurttaşlık bilgisikitaplarında yer eden konular vaaz ve hutbe konusu olmamalıdır. Bu anlamdaözellikle ara dönemlerde tepeden emir ve talimatla hutbe konusu yapılanbaşlıkları yeniden gözden geçirmeliyiz. Özellikle siyasetin kendi doğalakışının dışına çıkılan kırılma dönemlerinde Diyanet’in bazı uygulamalarıinananları rencide etmiş ve bu rahatsızlıklar zamanla Diyanet’i tartışma konusuyapmıştır. Devletçi bu uygulamalara karşı vatandaşın önyargılı oluşunu ve tepkigöstermesini anlamalı ve varsa bu uygulamaları kaldırmamız gerekmektedir. Çünküdin, inanç, dini kabuller, dini fetvalar ve dinin yaşanma biçimi bireylerinvicdanlarının ve kalplerinin tatmin olmasıyla ilgilidir. Aklına yatmayan biruygulamayı bireyler kamu düzeni içerisinde kabul eder ve tatbik ederler, amakalbini tatmin etmeyen inanca yönelik dayatmaları kişiler asla içselleştiremezve kendinden göremez. Zaten din de budur. Seküler alanı ilgilendiren konularıdini bir inanç gibi kişilere dayatmaya kalkarsanız bu dinin özüne müdahaleolarak algılanır ki, onu inandığı din ile aynı görmesi söz konusu olamaz ve odayatma da devlet dini olarak görülür.
 
Diyanet’e yönelik her türlü eleştiriyi dikkate alırız.
 
Bugün anayasal güvencealtında bulunan bir kurum olarak Diyanet İşleri Başkanlığı elbette ki toplumunbir kısım din hizmetlerini görevinin kapsamı içinde yerine getirmektedir.Kadrolarının iyi niyetli ve fedakârca görev yapıyor olmaları her şeye rağmentakdire şayandır. Önemli olan hizmetin kendisinin niteliğidir, yoksa kurumlarıntartışılmaz bir kutsallığı yoktur. Büyük bir kadroyla gerçekleştirilen Diyanethizmetleri belli açılardan toplumun takdirini ve ilgisini artırarak devam ettirmektedir.Ancak bu ve benzeri toplantılarımızda bizler sürekli takdir edilenleri değil,toplumda Diyanet’in hangi konularda tartışıldığını hatta tenkid edildiğini dekonuşmalıyız. Kurumu kutsal ve dokunulmaz görerek tartışılmaz kılmak o kurumukorumak değil, aksine o kurumun yenilenmemesini sağlayarak zaman içinde tarihindışına çıkmasına sebep olmaktır. Eğer geçmişimize bakarsak nice kurumlarınzamanla tarihin dışına çıktığını görürüz.
 
Diyanet kamu tüzel kişiliği olan, idari bakımından olmasa daen azından dinî ve ilmî bakımdan özerkliği bulunan bir kurum halinedönüştürülmelidir.   
 
Bu vesileyle yenidünyadeğerlerinin baskısıyla olduğu kadar yeni hizmet standartlarının da, dünyaölçeğinde ortaya çıkan yeni beklentilerin de kısaca bizi farklı parametrelerlekarşılayan yeni zihniyet yapılarının da Başkanlığımızın sorumluluk alanınıgenişlettiğini, çeşitlendirdiğini belirtmek isterim. İtiraf etmeliyiz ki yeniilgi ve sorumluluk alanları, başta vatandaşlarımız olmak üzere küresel ölçektekardeşlik evrenimizin sınırları dikkate alındığında kurumumuza yüklenenvazifeler hızla artmaktadır. Açıkçası mevcut yapıyla bu yeni sorunlarıgöğüslemek zorluklarla doludur. Mevcut yapımızın köklü bir şekilde gözdengeçirilmesi gerekmektedir. Esasen 2010’da gerçekleştirilen düzenlemelerleteşkilatımız kendi geçmişindeki kısıtlamaların bir çoğundan kurtulma imkanıbulmuştu. Bugün tatsız birer hatıra olarak hatırladığımız kimi dönemlerdekurumumuzun yapısına uymayan taleplerle sıkıştırılmaya çalışıldığını, zamanzaman sıradan bürokratik bir aygıt olarak görülmek istendiğini, Başkanlığımızınülkemiz gerçekliği içindeki ağırlığının gözardı edildiğini hatırlayabiliyoruz.2010 düzenlemesinde bir telafi çabası hakimdi ve şükürler olsun pek çok konudagerçekleştirilen düzenlemelerle kurum içi sıkıntılarımızı hafifletmiş olduk,bir çoğunu da aşmış olduk. Ancak bugün daha büyük bir sorunla karşı karşıyayızve bu sorunun tek tek her birimizi işlevsiz kılabilecek olası ataklarıkarşısında kurumumuzun tahkim edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda dini ve ilmiözerklik talebimizin yerinde bir talep olduğunu biliyoruz. Kamu tüzel kişiliğikazanmış bir teşkilatın sahip olduğu meşruiyetle daha büyük bir ölçektehizmetlerini kesintisiz bir dinamizmle sürdüreceğinden eminiz. Ümit ediyoruz kiönümüzdeki yeni Anayasa hazırlığı sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nınstatüsü konusundaki toplumsal beklentiler hepimizi rahatlatacak bir şekildedüzenlenir ve böylece dini mübini İslam’ın hiçbir vesayet altında kalmakzorunda olmaksızın hizmetlerini her durumda her hanede her iklimde sürdürmesidaha da kolaylaşmış olur.
 
Camiler, herkesin sosyal mekânları hâline gelmeli
 
Toplumsal bir talepolarak din eğitiminin karşılanmasına, ihtiyaçların giderilmesine ve toplumunbeklentisine yönelik hukuki bir çözüme kavuşması son dönemlerin en sevindiricigelişmesidir. Bu gelişme karşısında camiamıza büyük sorumluluklar düşmekte olupbu duruma kendimizi hazırlamalıyız. Bu konularda korkulardan ve komplekslerdenuzaklaşmalıyız. Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün toplumun büyük bir kısmınınihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Ancak hala camilerimizden, kadınlarımızçocuklarımız ve engellilerimiz rahatlıkla istifade edememektedir. Camilerherkesin doğal sosyal mekanları haline gelmeli ve bizler cami merkezli bireğitim seferberliği başlatmalıyız. Camilerde toplumun her kesimi için dershalkaları oluşturulmalıyız. Açılan kampanyalar haftayla sınırlı kalmamalı,yılın her gününe yayılmalıdır.
 
Gerek ülkemizin dinamizmive gerekse İslam coğrafyası ve gönül dünyamızın bizden beklentileri bize yenigörevler yüklemekte ve görev tanımlarımızı değiştirmektedir. Bu tanımlarıbirlikte geliştirmeliyiz ve yeni vizyonumuzu birlikte oluşturmalıyız. Bizim ifaedeceğimiz görevler asla misyonerlik mantığıyla olmamalıdır. Ancak her mümininyeryüzünde insanlığa hizmet için bir misyonu vardır.
 
Bu vizyon ve misyonauygun çalışmalar yapılmasını ümit ettiğini belirten ve bu konuda Allah’ınyardımını niyaz eden Diyanet İşleri Başkanı Görmez, seminerin hayırlara vesileolmasını diledi.


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer DİNİ HABER Haberleri

Başlık Tarih
 
Başkan Cengiz Ergün´den Kandil Mesajı06 Mart 2019
Kandil Mesajları19 Kasım 2018
Fendoğlu'nun Mevlid Kandili Mesajı18 Kasım 2018
KADİR GECESİ MESAJLARI10 Haziran 2018
Bugün Kadir Gecesi10 Haziran 2018
RAMAZAN YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA AYIDIR..16 Mayıs 2018
TAŞDOĞAN’DAN RAMAZAN MESAJI15 Mayıs 2018
Berat Kandiliniz Mübarek olsun30 Nisan 2018
Berat Kandili Mesajı29 Nisan 2018
Bugün Miraç Kandili 13 Nisan 2018
Avşar'ın Miraç Kandili Kutlaması12 Nisan 2018
Bahçeli'den Regaib Kandili Mesajı22 Mart 2018
Başkan Avşar'ın Regaip Kandili Mesajı22 Mart 2018
Diyanet'ten Kara Cuma Hutbesi01 Aralık 2017
Doğumuyla dünya şereflendi30 Kasım 2017
BAŞKAN RAMAZAN KAŞLI’DAN KANDİL MESAJI29 Kasım 2017
BAŞKAN DEMİR’DEN MEVLİD KANDİLİ MESAJI29 Kasım 2017
Başkan Avşar'dan Mevlid Kandili Mesajı28 Kasım 2017
'O İNSANLIĞIN EFENDİSİ, İKİ CİHANIN GÜNEŞİDİR'28 Kasım 2017
MHP'li Usta, İlahiyatçıların sorunlarını dile getirdi22 Kasım 2017
İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ, UFA'DA ÜNİVERSİTE YAPTIRIYOR28 Ekim 2017
Olgun;Hem Hizmet Ediyor,Hem Mücadele ediyoruz.21 Ekim 2017
MHP’DEN GEÇİCİ İMAMLAR İÇİN SORU ÖNERGESİ11 Ekim 2017
İlk Hacı Kafilesi Yola Çıktı.30 Temmuz 2017
Hacı adayları Türk zeytin ve zeytinyağı yiyecek21 Temmuz 2017
Kadir Gecesi'ne Doğru20 Haziran 2017
HUZUR VE BEREKET DİLİYORUZ26 Mayıs 2017
PARSAK: EN KUTSAL YOLCULUK22 Nisan 2017
Taşdoğan’dan Kandil Mesajı30 Mart 2017
RAHMET SAĞANAĞI YAŞAYACAĞIZ29 Mart 2017
"EZAN-I MUHAMMEDİ'Yİ YASAKLAMAYA HİÇBİR KUVVETİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR"23 Şubat 2017
MEVLİD KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN11 Aralık 2016
Hakaret Ederek Namaz Sevdirilmez Prof Emmi17 Haziran 2016
Nefis muhasebesi yapmanın şimdi tam zamanı”05 Haziran 2016
İmamların TORPİL İsyanı26 Nisan 2016
İslam alemi, rehberini unuttu çaresizliğe düştü19 Nisan 2016
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimiz, birçok mucizelerle dünyaya gelmiştir...14 Nisan 2016
Rahmet sağanağı yaşayacağız08 Nisan 2016
REGAİP KANDİLİNİZİ KUTLARIZ07 Nisan 2016
Diyanet'ten tepki çeken soru ve cevap sonrası açıklama09 Ocak 2016
Beytülmal’a el uzatmayın23 Aralık 2015
Önderimiz, ışığımız, yol göstericimiz22 Aralık 2015
Karanlıkları yırtıp atalım21 Aralık 2015
Turgutlu’da Şehitler için eller semaya açıldı.13 Aralık 2015
KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN 13 Temmuz 2015
Bin aydan daha hayırlı13 Temmuz 2015
BUGÜN BERAT KANDİLİ…01 Haziran 2015
Şefkat Çetin'den "Kutlu Doğum" Kutlaması14 Nisan 2015
KEMALETTİN YILMAZ’IN KUTLU DOĞUM MESAJI13 Nisan 2015
MEVLİD KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN02 Ocak 2015
Sıradışı Müftü: "Hindi Yiyin Kul Hakkı Yemeyin"27 Aralık 2014
İSLAMA GÖRE MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK22 Aralık 2014
İsa Günyeli'den Tezkere ve Kurban Bayram Açıklamaları...03 Ekim 2014
RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN.27 Temmuz 2014
Efkan Ala'nın sözleri ile ilgili Diyanet fetvayı verdi19 Temmuz 2014
Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan...27 Haziran 2014
RAMAZAN AYI TÜM TÜRK-İSLAM ÂLEMİ İÇİN HAYIRLI OLSUN26 Haziran 2014
YILMAZ’IN BERAT KANDİLİ MESAJI12 Haziran 2014
Mustafa Kalaycı Başbakan'a sordu: Ayasofya'yı cami olarak ibadete neden açmıyorsunuz?29 Mayıs 2014
MİRAÇ KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN25 Mayıs 2014
"Miraç Kandilimiz Kutlu Olsun"25 Mayıs 2014
Kemalettin Yılmaz: Türk-İslam Âleminin Miraç Kandili Mübarek Olsun23 Mayıs 2014
Soma faciasını konu alan Cuma hutbesi15 Mayıs 2014
İsa Günyeli'nin Ragaib Kandili Mesajı!01 Mayıs 2014
Gökten Hoş Bir Sada Geldi. Üç Aylar...01 Mayıs 2014
Elazığlı İmamın Ezber Bozan Cuma Vaazı...01 Mayıs 2014
Tüm Türk-İslam Âleminin Regaip Kandili Mübarek Olsun30 Nisan 2014
Bahçelievler Ülkü Ocaklarından Kutlu Doğum Etkinliği19 Nisan 2014
KUTLU DOĞUM HAFTASI ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI19 Nisan 2014
KÂBE KEVSERİNİN EFENDİSİ: HZ. MUHAMMED(1)18 Nisan 2014
Tanrıkulu: Karabağ'da Kırım senaryosu gerçekleşmeyecek17 Nisan 2014
KUTLU DOĞUM HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI16 Nisan 2014
Erbeyin: Peygamber Efendimiz'in Verdiği Ders Tam Anlaşılamadı16 Nisan 2014
Camiinin Kubbesine Türk Bayrağı Dikildi08 Şubat 2011
"Yüz yüze vaaz" sakat bir projedir22 Ocak 2014
BOLVADİN’DE MEVLİT KANDİLİ ETKİNLİKLERİ13 Ocak 2014
BAHÇELI'DEN MEVLID KANDILI KUTLAMASI12 Ocak 2014
Türk-İslam Âleminin Mevlid Kandili Mübarek Olsun12 Ocak 2014
Dinar Belediye Başkanı Acar’ın Mevlid Kandili Mesajı12 Ocak 2014
Mevlit Kandiliniz Mübarek olsun12 Ocak 2014
YARIN MEVLID KANDILI11 Ocak 2014
“HZ. Mevlana'yı rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum”17 Aralık 2013
Atila Kaya Diyanet İşleri Başkanı’nı uyardı13 Aralık 2013
YILMAZ’IN KURBAN BAYRAMI MESAJI13 Ekim 2013
Dilşikar Camii’nin Çevre Düzenlemesi Tamamlandı04 Ekim 2013
Akhisar MHP’den, Müftülüğe Ziyaret04 Ekim 2013
Sıradışı Müftüyü Diyanet Trakya'ya sürdü30 Eylül 2013
Adnan Zeki Bıyık 30 Ağustos Zafer Bayramını kendi gözüyle yorumladı. 03 Eylül 2013
İSMAİLAĞA CEMAATİ LİDERİ 'MAHMUT EFENDİ' HASTANEDE27 Ağustos 2013
Acar ve Elibol İslam Âleminin Beraat Kandilini Kutladı23 Haziran 2013
BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN23 Haziran 2013
BAŞKAN ACAR DİNARLI VATANDAŞLARIN VE TÜM İSLAM ALEMİNİN MİRAÇ KADİLİNİ KUTLADI05 Haziran 2013
BUGÜN MİRAC KANDİLİ05 Haziran 2013
MHP'li Aksoy: "“Türkiye İçin Dua Edelim”05 Haziran 2013
"Miraç Kandili Kutlu Olsun!"05 Haziran 2013
Regaip Gecesi Nedeniyle Acar Bir Mesaj Yayınladı16 Mayıs 2013
Devlet Bahçeli´den Regaip Kandili mesajı16 Mayıs 2013
KEMALETTİN YILMAZ’IN REGAİP KANDİLİ MESAJI15 Mayıs 2013
ÜÇ AYLAR TÜRK İSLAM ALEMİ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN11 Mayıs 2013
MÜBAREK 3 AYLAR BAŞLIYOR11 Mayıs 2013
MHP'den Kutlu Doğum Haftası Programı22 Nisan 2013
Kocaöz Kasabasında Kutlu Doğum Haftası21 Nisan 2013
Hz. Muhammed (S.A.V) insanlık için en güzel rehberdir14 Nisan 2013
SIRADIŞI MÜFTÜDEN "ÇANAKKALE GEÇİLDİ" YAZISI20 Mart 2013
Vatikan'a Türkiye'den sürpriz ziyaretçi!19 Mart 2013
GÖRMEZ: O METİNLERİ DOĞRU ANLAMAK LAZIM09 Mart 2013
THY’de dua dönemi24 Şubat 2013
KUMAR VE ŞANS OYUNLARI23 Şubat 2013
Said Nursi'nin mezarı Isparta Şehir Mezarlığı'nda21 Şubat 2013
Atanamayan Hafızlar Grubu’ndan Basın Açıklaması17 Şubat 2013
Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan kişi16 Şubat 2013
Ayasofya İbadete Açılıyor14 Şubat 2013
Cübbeli'den sevgililere sevgililer günü mesajı!14 Şubat 2013
Camilere 4 yıllık fakülte mezunu imam12 Şubat 2013
Hanefi-Maturidi Anlayışı09 Şubat 2013
Dini yaşamak gerçekten zor mu?08 Şubat 2013
Allah Sevgisi27 Ocak 2013
Zulümlerin Sebebi İlimsizlik24 Ocak 2013
Diyanet'ten 7, 40 ve 52 açıklaması23 Ocak 2013
'Bu isimleri çocuğunuza vermeyin'23 Ocak 2013
Diyanet: Kıyamete daha var23 Ocak 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH