Ana Sayfa > TÜRK DÜNYASİ

Çözüm Süreci İflas Etmiştir
29 Ağustos 2015
Bu haber 1039 kez okundu
Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
“Türkiye’nin Yolu: Millî Birlik İçin Güçlü Devlet” başlıklı yazısında şunları söyledi:
ÇÖZÜM SÜRECİ 6-8 EKİM’DA İFLAS ETTİ
“2015 genel seçimleri ve sonrasındaki gelişmeler, içte ve dışta yaşadığımız zorlukların sert bir şekilde bir kez daha yüzümüze vurmasına sebep oldu. Gelişmeler; çok değil, birkaç yıl önce “Güzel şeyler olacak!” beklentisiyle başlatılan “demokratik açılım” ve “çözüm süreci” girişimlerinin, Türkiye’nin kanayan 30 yıllık yarasının haricî şart ve faktörlerden bağımsız ve muaf bir şekilde tedavi edilmesinin mümkün olmayacağı yönünde ikazda bulunanları haklı çıkardı. 6-8 Ekim olaylarında iflas eden “çözüm süreci”, seçimlerden sonra buzdolabına kaldırıldı.

ÇÖZÜM DEĞİL ÇÖZÜLME
Türkiye’deki terör örgütünün kendine has özellikleri, uluslararası bağlantıları, bu coğrafyanın tanziminde büyük güçlerin ve İsrail’in böl-yönet politikası vb. bir dizi faktörü yeterince dikkate almayan bir yaklaşımın “çözüm” değil “çözülme” getireceğine, terörü belli bir süre durdurmakla birlikte ileride telafisi imkânsız ağır sonuçlar doğuracağına dair ikazlara kulak verilmedi. Hatta bu ikazlar, “Siz, kanın durmasını istemiyor musunuz; analar ağlasın mı?” gibi demagojik söylemlerle çarpıtıldı.
Şimdi gelinen noktayı iyi teşhis etmek zorundayız. Bölgenin yüz yıl sonraki düzeninin uzun vadeli görünümüne bakmalıyız. Kısa vadede meydana gelen vukuatı önemsemekle birlikte büyük resmin içindeki yerini görmeliyiz. Bölgede Kürt kardeşlerimizle diğer unsurlar arasına sokulan fitnenin en önemli gerekçesinin İsrail’in ve enerji kaynaklarının güvenliği meselesi olduğu çıplak bir gerçektir. “Arap baharı”, “Ortadoğu’ya demokrasi”, “seküler ve kadın haklarına saygılı Kürt hareketi” gibi söylemler, sadece ve yalnızca makyaj malzemesidir.

Bu süreçte, Müslümanlar arasındaki medeniyet içi çatışmayı körüklemede kullanılan en etkili iki unsur, yükselen etnik Kürt milliyetçiliği ve radikal selefi akımlardır. Bunların yanına İran etkisi ve Şiilik de eklenmelidir. Böylece, Irak’a ilk müdahale ile başlayan ve 2003 işgaliyle tahkim edilen Sünni-Şii-Kürt üçlü ayırımının temelinde, Suriye ve Irak’ın bölünmesi adım adım tatbik mevkiine koyulmuştur. Bu bölgenin en önemli ülkesi olan Türkiye de açık bir şekilde bölünme tehdidi ile karşı karşıyadır.

OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE YAPILANLAR YAPILIYOR
Osmanlı Devleti’nin dağılma döneminde, Osmanlı yönetimine yönelik “insani müdahaleler tarihi”, bugünkü idarecilerimiz için çok öğreticidir. HDP Eş Başkanı F. Yüksekdağ’ın, Alman Hükûmetini Türk Hükûmetine baskı yapmaya çağırması, bazı hükûmet destekçisi basın mensuplarını şaşırtmış. Tarih ve siyaset bilmemek, tam da böyle bir şeydir. Malum, Osmanlı’nın dağılma döneminde, bütün ayrılıkçı unsurların uyguladığı klasik bir taktikti bu.
“Türkler katliam yapıyor.” propagandası (yaygarası) kopartılır; Avrupa devletleri, insani müdahaleye davet edilirdi. Aşağı yukarı yüz yıllık bir dönemde Yunanlılar, Bulgarlar, Ermeniler gibi gayrimüslim unsurların yanında bazı Müslüman topluluklar adına hareket edenler de bu yöntemi kullandılar. Kürtçü ayrılıkçı siyasetin o dönemdeki temsilcileri için de olağan bir durumdu bu. Dolayısıyla bugün bunda şaşılacak bir durum yoktur.

TÜRK-KÜRT SAVAŞI YOKTUR Kİ BARIŞI OLSUN
Ülkede yaşanan ve özellikle İngiliz basınının “iç savaş” olarak tanımlamakta ısrar ettiği terör eylemlerine karşı en sert ve tavizsiz şekilde mücadele edilirken bunu, milletimizi oluşturan unsurlardan birine yönelik bir hareket olarak yorumlayan ve gösterenlere karşı da halkımız sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmelidir.
Biz, öteden beri “çözülme”ye yol açacağını ifade ettiğimiz “çözüm süreci”ne “barış” kelimesini ekleyenlere itiraz ettik ve dedik ki, bu ülkede Türk-Kürt savaşı yok, kavgası yok. Bin yıllık kardeşliği berhava ettirmeyeceğiz. Elbette ki problemler olmuştur ve olacaktır. Önemli olan, bunları adalet ve hakkaniyet ölçüleri, millî devlet ve üniter yapı içinde çözmektir.
Bu bakımdan, milliyetçi camianın hem 12 Eylül öncesinde hem de sonraki dönemlerde “Türk milleti” kavramını kapsayıcı ve içerici bir anlayışla kullandığı aşikârdı. Buna rağmen, sol çevrelerin yanında İslamcı kalem ve siyaset erbabının bir kısmı da, maalesef, bu millet ve milliyet anlayışının kritik önemini takdir edemedi; takdir etmek bir yana, “ırkçılık” gibi saçma sapan suçlamalara konu etti.

FETRET VE KİMLİK BUNALIMI DÖNEMİ
Bütün bu gerçeklere rağmen, iktidar partisinin “âkil adam”lıktan siyasete geçen yeni bir milletvekilinin 2002’den bugüne kadar geçen süreci, “Türk milleti kavramının tasfiyesi” ve yerine “Türkiye milletinin inşası” olarak (kendi ifadesiyle “dışlayıcı ve baskıcı Türk milletinden kapsayıcı ve özgürleştirici Türkiye milletine geçiş süreci”)tanımlaması (Habertürk Gazetesi, 24 Ağustos 2015), yaşadığımız fetret ve kimlik bunalımı döneminin hangi zihniyetin, hangi gerçeklerden kopuk fantezilerin sonucu olduğunu ortaya koyuyor.

SİZ BUGÜN “TÜRK MİLLETİ” KAVRAMINI TARTIŞMAYA AÇTINIZ, YARIN ONLAR “TÜRKİYE” ADINI TARTIŞIR
Bu sakat zihniyeti neresinden düzelteceksiniz? Türkiye, “Türk ülkesi” demektir. Millete “Türk milleti” yerine “Türk ülkesi milleti” diyorsunuz. Coğrafi ad; millet adı olamaz, milletin adından türer; Fransa’nın Fransızların ülkesi, Rusya’nın Rusların ülkesi olması gibi. Siz bugün “Türk milleti” kavramını tartışmaya açtınız, yarın onlar “Türkiye” adını tartışır.
Nitekim enternasyonalist bazı İslamcı kesimler, “Anadolu” adını yeğliyor. Bu topraklara, 12. yüzyılda Haçlılar “Türkiye” adını verdi. Bizim ecdadımız buraya “İklim-i Rum” (Roma ülkesi) diyordu. Zira buraları biz Roma’dan (“Bizans”, Doğu Roma’ya çok sonra verilen bir isimdir.) aldık ve eski isimlerle de bir problemimiz olmadı.
Nitekim Roma’nın Batı Anadolu’daki eyaletinin (thema) adı olan “Anatolia/Anadolu”’yu hem bugünkü Türkiye’nin batı yarısında kurulan Osmanlı beylerbeyliğinin adı hem de Osmanlı teşkilatında Asya topraklarının tamamı (Anadolu Kazaskerliği) için kullandık; bir dönem, daha sonra “Karaman” adını alacak yöreye “Yunan vilayeti” dedik.

BATI, OSMANLI’YA “TÜRKLER” DERDİ
Osmanlı döneminde, Avrupalıların çoğu bütün Osmanlı topraklarına “Türkiye”, etnik kökenine bakmaksızın Osmanlılara “Türkler”, Osmanlı sultanına “Büyük Türk” diyordu. Çin ve Arap kaynaklarında, daha sonra da Batılı kaynaklarda kapsayıcı anlamda kullanılan “Türk” ve “Türkiye” tabirlerinin, bir hanedan devleti olan Osmanlı Devleti tarafından vurgulanmaması tabii idi.
Bununla birlikte anayasal yönetime geçildiğinde, henüz pek çok dinî ve etnik topluluk bulunmasına rağmen Türk dilinin “resmî dil” ittihaz edilmesi çok anlamlıdır. Bu tarihî gerçekleri bilmeyen veya görmezden gelen bir anlayışla millî birlik sağlanamaz. Etnik fitne de bir kez bu denli köpürtüldükten sonra kolay yatışmaz.
Onun için şimdi işimiz, 10-12 yıl öncesine göre çok daha zorlaşmıştır. Millî birliği çözücü söylem ve uygulamaların zihinlerde yarattığı istifhamlar; etnikçi dilin keskinleşmesi; mezhep, tarikat ve meşrep bağlılıklarının üst kimliğin yerini alması, bundan sonra sağlanacak mutabakat için zorlaştırıcı özellikler taşıyor.

DİRİLİŞ HAMLESİNE İHTİYAÇ VAR
Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin de kuvvetlendirdiği kimlik siyasetinin kutuplaştırdığı bir ortamda Türkiye, beş ay içinde ikinci kez genel seçim yapmış olacak. Türkiye’nin her bakımdan bir yeniden diriliş hamlesine ihtiyacı var. Kimileri buna “yenileme” (restorasyon) diyor. Sadece yenilemeye değil, tarihimizle geleceğimizi buluşturan, bir ayağıyla sıkı sıkıya millî ve yerli köklerimize bağlı, diğer ayağıyla bütün insanlığa söyleyecek sözü olan yeni medeniyet tasavvurumuzun millî ve evrensel boyutlarını mezceden bir söyleme ve bunun kuvveden fiile geçirilmesine muhtacız.
Türk tarihi, Türk-İslam medeniyeti tecrübesi, kabaca 19. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan yenileşme, çağdaşlaşma çabalarımız bir laboratuvardır. Bu tecrübeyi, kadim değerlerimiz ve yeni çağın ışığında yenileyecek bir ilim, kültür, sanat ve tefekkür hamlesidir asıl çaremiz.

TERÖRE KARŞI TAVİZSİZ MÜCADELE ŞART
İçinde bulunduğumuz sıkıntılı ortamdan çıkışımızda, köklü devlet geleneğimiz çok önemli bir avantajımızdır. Devlet kurumlarının son dönemde uğradığı bütün tahribata rağmen Türk devleti, toplumumuzun genlerinde var olan aklıselim, vakar, feraset gibi hasletlerimizle, badire gibi görünen bu süreçten daha da güçlenmiş olarak çıkacaktır.
Belirli bir bölgede, çözüm süreci uğruna devlet otoritesini zaafa uğratan yapılanmalara göz yumulmasının doğurduğu manzaralar, hepimiz için ibretamiz olmuştur. Bundan sonra, devletin, her türlü “paralel” yapılanmaya karşı aynı tavizsiz tavrı göstermesi kaçınılmazdır.
Devletin, yurttaş-bireye hukuk devleti çerçevesinde en geniş özgürlüğü sağlaması ve bunu teminat altına alması bir yükümlülüktür. Bunun gereklerinden biri de bu gibi yapıların yurttaşların hak ve hürriyetlerine yönelttiği tehditlerin bertaraf edilmesidir.
Bu bakımdan devletin son dönemde, kökeni ne olursa olsun terör örgütlerine karşı başlattığı mücadeleyi, hukuk içerisinde kalarak tavizsiz bir şekilde sonuna kadar sürdürmesi bir zarurettir.”


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer TÜRK DÜNYASİ Haberleri

Başlık Tarih
 
Ülkü Ocakları Hocalı Katliamı’nı andı10 Mart 2019
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'da kadın olmak09 Mart 2019
HOCALI SOYKIRIMI TÜRK MİLLETİNİN ORTAK ACISIDIR!26 Şubat 2019
Hocalı Katliamı, Bölgede İşlenen En Acımasız Uluslararası Suçlardan Biri!25 Şubat 2019
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA DOĞU TÜRKİSTAN DESTEĞİ13 Şubat 2019
Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmü protesto edildi10 Şubat 2019
Türkiye'den Çin'e tepki: Toplama kamplarını kapatın09 Şubat 2019
Kerkük bir bombadır08 Şubat 2019
Türkmen Cephesi lideri Erşad Salihi Bahçeli'yi ziyaret etti07 Şubat 2019
"Filistin ne kadar bizdense Doğu Türkistan da o kadar bizdendir"04 Şubat 2019
Türk Ocaklarından Doğu Türkistan Hk. Basın Toplantısına Çağrı18 Ocak 2019
Uygur Türkleri'nin milli şuur direnci yok edilmeye çalışılıyor 15 Ocak 2019
Türk Dünyası ödülleri sahiplerini buluyor13 Ocak 2019
Çin’in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler02 Ocak 2019
Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi29 Aralık 2018
“DOĞU TÜRKİSTAN’DA İNSANLIK CAN ÇEKİŞİYOR” 29 Aralık 2018
VAN GÖLÜ KIYISINDA TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAKLAR28 Aralık 2018
GÖK BAYRAK19 Aralık 2018
Çin’in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler19 Aralık 2018
Doğu Türkistan Ortaçağ karanlığı yaşıyor18 Aralık 2018
“Doğu Türkistan’dan Yemen’e İnsanlık Dramı Paneli”16 Aralık 2018
Doğu Türkistan’daki mazlumlar için yürüdüler15 Aralık 2018
“DÜNYA İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI NEREDE?”10 Aralık 2018
ÇİN ZÜLMÜ, DOĞU TÜRKİSTAN’DA DEVAM EDİYOR09 Aralık 2018
Çin, Doğu Türkistan'a Zulme Son Ver!02 Aralık 2018
DOĞU TÜRKİSTAN ZÜLM ALTINDA26 Kasım 2018
ORTAK SORUMLULUK VE HAREKET21 Kasım 2018
Türk'ün Millî Değerlerine Saygısızlık Kabul Edilemez17 Kasım 2018
Kırgızistan’da Türk Dilli Devletler İstihbarat Servisleri 21. Konferansı14 Kasım 2018
1944 Ahıska sürgününün . . .14 Kasım 2018
Ankara’da Devlet Bahçeli’ye anlamlı ziyaret31 Ekim 2018
KAHROLSUN KIZIL ÇİN , YAŞASIN DOĞU TÜRKİSTAN31 Ekim 2018
Ata Yurtlarından Kırgızistan 23 Ekim 2018
ERŞAD SALİHİ TÜRKİYE’YE SESLENDİ; 14 Temmuz 2018
Sancaklı’dan Çölaşan’a büyük tepki!13 Temmuz 2018
Asla izin vermeyeceğiz! 11 Temmuz 2018
A. Gencehan Babiş, Ayağının Tozuyla Azerbaycan İzlenimlerini TRT’de Anlattı07 Temmuz 2018
Kerkük Gönül Gecesi'nde İzleyenler Büyülendi!03 Haziran 2018
IRAK PARLEMENTO SEÇİMLERİ ÖNCESİ TÜRKMEN ....11 Mayıs 2018
DOĞU TÜRKİSTAN’DA BASKI İÇİN MÜSLÜMAN OLMAK YETERLİ !01 Mayıs 2018
Bahçeli'den Aliyev'e Kutlama Mesajı14 Nisan 2018
"Çözüm sadece Türk tarafının gayretleri ile olmaz"08 Nisan 2018
Kırım Tatarları Türkiye'ye minnettar 31 Mart 2018
Türk dünyasının renkleri Saraybosna'da buluştu26 Mart 2018
Manisa Şifalı Mesir Macunu Nevruz Ateşiyle Karıldı22 Mart 2018
NEVRUZ, TÜRK DÜNYASININ TÜRKLÜK BAYRAMIDIR.21 Mart 2018
Dağlık Karabağ Savaşında Ağdam'daydım! (Yaşanmış Gerçek Bir Hikaye)28 Şubat 2018
HOCALI KATLİAMINI NEFRETLE KINIYORUZ!26 Şubat 2018
KIRIM’IN İŞGALİNİN DÖRDÜNCÜ YILI26 Şubat 2018
Batı'ya tokat gibi 'Türkiye' mesajı!26 Şubat 2018
'Türkiye'nin yanındayız ve destekçisiyiz' 23 Şubat 2018
Bu acı unutulmaz20 Şubat 2018
TÜRK DÜNYASI ÖDÜLLERİ BUGÜN SAHİPLERİNİ BULUYOR11 Şubat 2018
Yörük Türkmenleri MHP İl Yönetimini Ağırladı09 Şubat 2018
Irak Türkmenleri Yörük Türkmen Çalıştayı'na Renk Kattı09 Şubat 2018
Mehmet Özbek, Irak Türkleri'nin Elçisi!21 Aralık 2017
'Türkiye Türk dünyasının direğidir'20 Aralık 2017
Üç Kardeş Şehir (Kerkük - Elazığ - Şanlıurfa ) Buluştu!17 Aralık 2017
Kudüs’ün İsrail’in Bölünmez Başkenti Yapılması Kabul Edilemez!10 Aralık 2017
Türkmenlerin varoluşu Türkiye'nin varlığına bağlıdır30 Kasım 2017
'Son kale Türkiye'dir'30 Kasım 2017
ÇUKUROVA MHP TÜRKMENLERİ YALNIZ BIRAKMADI…16 Kasım 2017
Ahıska Türklerinin sürgün edilişlerinin 73. yılı15 Kasım 2017
KKTC'nin 34'üncü kuruluş yıldönümü kutlanıyor15 Kasım 2017
23 bini aşkın Ahıska Türkü'ne vatandaşlık müjdesi05 Kasım 2017
Bayram Bitti!!!26 Ekim 2017
Erşat Salihi: “Kerkük Valisi Türkmen olsun“ 24 Ekim 2017
Devlet Bahçeli’ye “Kerkük Teşekkürü”23 Ekim 2017
AHISKA TÜRKLERİNİN 'VATANA DÖNÜŞ' MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR17 Ekim 2017
Türk Yurdu Kerkük Truva Atı Taktiğiyle İşgal Edilmişti16 Ekim 2017
Salihi'den Türkmenlere 'Kendinizi koruyun' çağrısı16 Ekim 2017
Kerkük'ü Peşmergeye Teslim Etmeyeceğiz14 Ekim 2017
PROF. DR. İbrahim TELLİOĞLU "TÜRK DÜNYASI BİR OLURSA, DÜNYAYI YÖNETİR"14 Ekim 2017
Pabuç Pahalı! 14 Ekim 2017
KKTC Dışişleri Bakanlığı: “BM'nin raporu bizleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı“ 11 Ekim 2017
Erşat Salihi’den Devlet Bahçeli’ye: Allah sizden razı olsun11 Ekim 2017
Erşad Salihi: 'Bölge büyük bir savaşa sürüklenebilir'10 Ekim 2017
MHP'nin Kerkük için hazırladığı eser 07 Ekim 2017
KERKÜK İÇİN YAYI ÇEKİLMİŞ OK GİBİ . . . . 29 Eylül 2017
Salihi; "Bilge Lider´e minnettarız." 28 Eylül 2017
''TÜRKİYE BİLE YETERİNCE TUTUM GÖSTERMEDİ''27 Eylül 2017
15 yıldır bağırdık, çağırdık sesimizi duyan olmadı27 Eylül 2017
Türk Ocakları Türk Yurtlarına Yüzlerce Kurban Ulaştırdı21 Eylül 2017
Türk Dünyası ‘Altay Toplulukları Sempozyumu’nda Buluşuyor22 Temmuz 2017
KKTC'den Rumlara rest: 'Yolumuza Türkiye ile devam ederiz'21 Temmuz 2017
KKTC, Kıbrıs Türklüğünün teminatı, şehitlerimizin emanetidir20 Temmuz 2017
43. yıl coşkusu20 Temmuz 2017
“Olumsuz gidişi Türkiye’nin kararlılığı durdurabildi”19 Temmuz 2017
'Türkmen Gücünü Kuranlar Senden İzin Almayacak!'19 Temmuz 2017
Türk Ocakları: 'Suriyeliler' Meselesini Provokasyonla Açıklamak Kolaycılıktır18 Temmuz 2017
'Türkiye Güçlendikçe Biz de Güçleniyoruz'11 Temmuz 2017
Türk Ocakları: IŞİD Telafer'de Türkmenleri Kurşuna Diziyor09 Temmuz 2017
TÜRK OCAKLARI: IŞİD TELAFER’DE TÜRKMENLERİ KURŞUNA DİZİYOR07 Temmuz 2017
TDBP’DEN “KIBRIS'TA ÇÖZÜM: ULUSLARARASI TANINMIŞ VE EŞİT KKTC” AÇIKLAMASI01 Temmuz 2017
Türk Ocakları: İkaz Ediyoruz, Kıbrıs'ta Taviz Verilemez01 Temmuz 2017
Güney Azerbaycan'dan Bahçeli'ye Ziyaret28 Haziran 2017
Kerkük-Türkmen Kültür Parkı Teşekkürü16 Haziran 2017
Türkmenler'in tapulu toprağına gecekondu dikilemez10 Haziran 2017
5. TÜRK DÜNYASI BİRLİK KURULTAYI HATAY'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ24 Mayıs 2017
Kırım Türklüğünün acılarını paylaşıyoruz. 19 Mayıs 2017
Kırımoğlu: Mutlaka toprağımızı geri alacağız 18 Mayıs 2017
"Kırım Türklüğü hiçbir zaman yalnız değildir"18 Mayıs 2017
Doğalgaz ve domates için Kırım Türk'ünden vazgeçilemez18 Mayıs 2017
KIRIM TATARLARININ SÜRGÜNÜNÜN 73. YILI17 Mayıs 2017
Kerkük'ün özel statüye kavuşturulmasını istiyoruz16 Mayıs 2017
Türk Ocakları Genel Merkez ve Şubelerinden 8 Maddelik Bildiri14 Mayıs 2017
OLCAY KILAVUZ: TÜRK DEVLETİ BU AHI ALMAMALIDIR!10 Mayıs 2017
Kerkük'te Türkmenlerden PKK'ya tepki 08 Mayıs 2017
'TÜRKİYE OLMADAN KIBRIS MESELESİ HALLEDİLEMEZ'06 Mayıs 2017
'Kerkük'te Türkmen Gerçeği Değiştirilemez' 22 Nisan 2017
Katliamlara sesiz kalamayız 08 Nisan 2017
BAHÇELİ: TÜRKMENLER SAHİPSİZ DEĞİL06 Nisan 2017
Kerkük Kültürüyle Ve İnsanıyla Türk’tür, Türk Kalacaktır!30 Mart 2017
Türk Ocakları: Kerkük Hangi Hesaplara Kurban Ediliyor? 29 Mart 2017
Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!29 Mart 2017
Türk Ocakları 105. Yılını Kutluyor: Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz'ün 105. yıl Mesajı 24 Mart 2017
Antalya Kerkük’e Ses Verdi23 Mart 2017
Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!18 Mart 2017
TÜRK OCAKLARI GALİP ERDEM'İ UNUTMADI18 Mart 2017
Irak Türkmenleri Yörük Türkmen Çalıştayı’nda03 Mart 2017
Hocalı katliamının 25. yılı25 Şubat 2017
MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel’den ‘Kırım İşgali’ Açıklaması24 Şubat 2017
Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti'ne Ülkü Ocaklı bir Bakan atandı.18 Şubat 2017
"KKTC'nin Hiçbir Noktası Pazarlığa Açık Değildir"17 Şubat 2017
AKINCI: ANASTASİADİS, KAPIYI VURARAK ÇIKTI16 Şubat 2017
Irak Türkleri Uluslararası Türkmen Elleri Şairleri ve Sanatçıları Buluşması’na Renk Kattı15 Şubat 2017
Sende Uzat Elini Halep Ölmesin04 Şubat 2017
Türk Ocaklarında Misak-ı Milli Tarihten Günümüze Değerlendirildi01 Şubat 2017
“MİSAK-I MİLLÎ, TAM BAĞIMSIZ BİR ÜLKENİN NASIL OLACAĞINI TARİF EDER”30 Ocak 2017
Ocakbaşı Sohbetlerinde Türk-Rus İlişkileri Tarihten Günümüze Masaya Yatırıldı25 Ocak 2017
Bu acı unutulmaz20 Ocak 2017
Suriye Meselesi, Geleceği ve Türkmenler….17 Ocak 2017
Kıbrıs Milli Davadır! Haklarımızdan Taviz Verilmemeli!16 Ocak 2017
III. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri"16 Ocak 2017
TÜRK DÜNYASI ÖDÜLLERİ OYLAMASI BAŞLADI29 Aralık 2016
Darbe gecesi Türkmenlere tehdit mesajı27 Aralık 2016
KERKÜK DESTANI...27 Aralık 2016
Türkmen komutanlardan Başkan Hüseyin Sözlü’ye ziyaret18 Aralık 2016
Türkmenler Birleşmeli14 Aralık 2016
Halep'te çocukların cesetleri kömür oldu13 Aralık 2016
'Allah anavatanımız Türkiye’yi korusun'11 Aralık 2016
Azeri mi Dediniz? YANLIŞ!07 Aralık 2016
'HALEP ÖLÜME TERK EDİLEMEZ'06 Aralık 2016
Aliyev'den Taziye Mesajı30 Kasım 2016
Türk Dünyası Birlik Platformu'ndan 'Türk Birliği' Çağrısı24 Kasım 2016
Telafer'in geleceğine Türkmenler karar verir21 Kasım 2016
Durum Değerlendirmesi ve Geleceğe Bakış16 Kasım 2016
KKTC 33 yaşında16 Kasım 2016
Irak Türkleri Petrol Kurbanıdır!14 Kasım 2016
Türk Ocakları'ndan Cumhuriyet ve Cumhuriyete Yönelik Tehditler Konferansı01 Kasım 2016
Türk Ocakları;Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!30 Ekim 2016
Iraklı Türkmen lider Salihi'den "Kritik Uyarı"26 Ekim 2016
Kerkük’te Yaşanan IŞİD Saldırısı Hakkında Basın Açıklaması24 Ekim 2016
ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN'DA ÇOCUKLARINA DİNİ TELKİNDE BULUNAN AİLELERİ CEZALANDIRACAK!23 Ekim 2016
Türkmen şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?23 Ekim 2016
ERŞAD SALİHİ'DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR20 Ekim 2016
Türk Ocakları Genel Merkez ve Şubelerinden Kritik Uyarılar19 Ekim 2016
"Türkiye'nin MHP'ye, Devlet Bahçeli gibi devlet adamlarına ihtiyacı var"17 Ekim 2016
PKK'YI ERMENİLER KURDU 10 Ekim 2016
Çeyrek Asırlık Bağımsızlık, Coşkuyla Kutlandı05 Ekim 2016
Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türk Dünyası Paneli Yapıldı05 Ekim 2016
"Türkiye'nin Etkin ve Fiili Garantisini Asla Tartıştırmayız"02 Ekim 2016
BAĞIMSIZLIKLARININ 25. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TÜRK DÜNYASI28 Eylül 2016
Salihi: PKK Yalan Söylüyor25 Eylül 2016
"Kıbrıs Türk Halkı Güvenliğini Türkiye’nin Garantisinde Görüyor"19 Eylül 2016
Iraklı Türkmenlerden 'Dicle Kalkanı' Talebi17 Eylül 2016
Salihi: Dış Güçler Bölgeyi İstila Etmeye Çalışıyor16 Eylül 2016
1 Ağustos, Kıbrıs Türkü'nün Adadaki Varlığının Göstergesidir01 Ağustos 2016
Türkiye Var Oldukça Kırım'ı Yeniden Alabiliriz!31 Temmuz 2016
Çin'in Yarkent Katliamını Asla Unutmayacağız31 Temmuz 2016
Azerbaycan Temsilcimiz Elnur Eltürk'ün Yeni Görevi15 Temmuz 2016
Dünya Uygur Kongresi Al Bayrak'tan Gök Bayrak'a selam olsun.13 Temmuz 2016
Türk Ocakları Ramazan'da Türkmenleri Unutmadı04 Temmuz 2016
Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek30 Haziran 2016
Irak'taki Türkmenler tehdit altında22 Haziran 2016
ALMANYA'DA TÜRKLERDEN ERMENİ TASARISINA TEPKİ01 Haziran 2016
Türk Ocaklıların Doğu Türkistan'a Alınmaması Hakkında Basın Açıklaması25 Mayıs 2016
Kırım Sürgünü 72. Yılında Devam Ediyor17 Mayıs 2016
Irak Türkmenleri 2.Uluslararası Yörük Festivali ve 23. Yörük Türkmen Şöleni’ne Renk Kattı.09 Mayıs 2016
2016: Ahmed Yesevî Yılı ve Düşündürdükleri06 Mayıs 2016
"PİR-İ TÜRKİSTAN HOCA AHMET YESEVİ VE HİKMETLERİ"05 Mayıs 2016
4. Türk Dünyası Birlik Kurultayı Yapıldı28 Nisan 2016
Meclis Yaşayacak! Rusya’yı ise SSCB'nin Akıbeti Bekliyor28 Nisan 2016
Kanada'daki Türkler "Ermeni yalanlarına" karşı yürüdü25 Nisan 2016
Sözde Ermeni Soykırımın yıldönümünde ...24 Nisan 2016
AZERBAYCAN'DAN ULUSLARARASI KAMUOYUNA ÇAĞRI !22 Nisan 2016
Azerbaycanlı komutan 'Avrupalı Ajan'ı yazdı21 Nisan 2016
Türk Ocakları'ndan Kırım Tatar Milli Meclisi Açıklaması20 Nisan 2016
MHP, TBMM'yi Azerbaycan'a destek vermeye çağırdı05 Nisan 2016
GAMOH, beyanat yayınladı04 Nisan 2016
“Kırım Tatarlarının akıbetine uğrarsınız”02 Nisan 2016
IŞİD'in Irak Türkmenlerine uyguladığı kimyasal soykırım02 Nisan 2016
Türk Ocakları Armağanları Sahiplerini Buldu29 Mart 2016
Türkmenlerden Işid Protestosu26 Mart 2016
Nevruz Bayramımız kutlu olsun21 Mart 2016
Dünya Türkleri teröre karşı birleşti20 Mart 2016
SALİHİ: 'TÜRKMEN HALKINA YAPILMIŞ SOYKIRIM GİRİŞİMİ'12 Mart 2016
Türk Ocakları Şube Başkanları İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi11 Mart 2016
MHP'li Ersoy Hükümeti Uyardı11 Mart 2016
27 Türk boyu, Bugaç ovasında bir araya geliyor10 Mart 2016
Rumlar suçlu arayacaksa aynaya baksın05 Mart 2016
Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni'ne Davet29 Şubat 2016
Karabağ Türkün Öz Yurdudur26 Şubat 2016
İnegöl Ülkü Ocakları'dan "Hocalı Katliamı"Açıklaması26 Şubat 2016
Kırım, iki yılda ne ‘Kobani’ olabildi, ne Halep25 Şubat 2016
Dünya bu soykırımı görmüyor25 Şubat 2016
Sarınay, Kerkük ve Musul Meselesini Tarihi ve Güncel Haliyle Değerlendirdi23 Şubat 2016
“TÜRKİYE TÜRKMENLERİN GARANTÖRÜ OLAMADI”22 Şubat 2016
MHP'den yardım kermesi 21 Şubat 2016
Şehsuvaroğlu Türk Ocakları'nda, Sarıkamış'ı Anlattı15 Şubat 2016
Türkmen Meclisi'nden Olcay Kılavuz'a teşekkür ziyareti14 Şubat 2016
ADİL ALİYEV'DEN HAVUZCU SABAH'A TEPKİ10 Şubat 2016
Türk Ocakları ve Türkiye Kamu-Sen'den Tarih, Dizi ve Film: Kurgu ve Gerçek Paneli08 Şubat 2016
"2. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri" sahiplerini buldu08 Şubat 2016
Aliyev´den Suriye Türkmenlerine maddi, manevi destek06 Şubat 2016
TÜRK DÜNYASI HİZMET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNE VERİLECEK06 Şubat 2016
TÜRKMEN DAĞI'NDAN O SAHTEKÂRA UYARI !05 Şubat 2016
Kerkük'ü Federal Bölge İlan Ederiz02 Şubat 2016
Türkmendağı şehidi İbrahim Küçük, bugün uğurlanıyor 27 Ocak 2016
Özdağ Başkanlığındaki MHP Heyeti CHP'ye Örnek Oldu26 Ocak 2016
MHP'li yönetici Türkmen Dağı'nda Şehit oldu26 Ocak 2016
TÜRKMEN DAĞINDAN İSTANBUL'A MHP'Lİ ŞEHİTLER!26 Ocak 2016
Türk Ocakları Güneydoğu Anadolu'da Teşkilatlanmaya Devam Ediyor25 Ocak 2016
'TÜRKMENLERİ YOK SAYMAK, SURİYE'DE BARIŞ GETİRMEYECEK'25 Ocak 2016
ALİYEV: 'ALLAH TÜRK DÜNYASINI KORUSUN'25 Ocak 2016
Vatansever Türk Aydınları Bildirisi22 Ocak 2016
Bu acı unutulmaz 20 Ocak 2016
Azerbaycan'daki "20 Ocak Katliamı"nın 26. yılı 19 Ocak 2016
Özdemir: 1500 Aşiretin 200'ü Aslında Türkmen Asıllı 18 Ocak 2016
Kürtler, Kerkük’ü de hendeğe aldılar17 Ocak 2016
Gürgür: Türk Adını Anayasa'dan Çıkartmak Cinayettir16 Ocak 2016
RAUF DENKTAŞ, DUALARLA ANILDI13 Ocak 2016
AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE BÜYÜK DESTEK13 Ocak 2016
Türkmenler Her Taraftan Saldırı Altında13 Ocak 2016
"O şiir ders kitaplarına tekrar konulsun"13 Ocak 2016
11.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI09 Ocak 2016
"Kıbrıs'tan büyük endişelerle dönüyoruz"07 Ocak 2016
MHP'den Kıbrıs çıkarması06 Ocak 2016
Türk Ocakları: PKK’nın İpiyle Kuyuya İnilmez Diyenler Kandan Beslenmekle Suçlandı31 Aralık 2015
Kıbrıs'ta Asrın Suyu Denize Akıyor 28 Aralık 2015
Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 79. yılı 27 Aralık 2015
Türk Devletini Hedef Alan Açıklamaların Hiçbirini Doğru Bulmuyoruz19 Aralık 2015
MHP ŞİLE İLÇE BAŞKANLIĞI'NDAN BAYIR BUCAK'A YARDIM13 Aralık 2015
Hükümet Türkmenleri yalnız bıraktı 11 Aralık 2015
Batı Trakya Türklüğü yalnız değildir10 Aralık 2015
"KIBRISLI TÜRKLER GÜVENLİKLERİNİ TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜNDE GÖRÜYOR"07 Aralık 2015
IRAK TÜRKMENLERİ SORUNLARINI AB'YE ANLATTI04 Aralık 2015
Terör Sarmalında Türkiye ve Dünya Paneli Gerçekleştirildi Paneli02 Aralık 2015
TÜRKMENLER'DEN MESAJ VAR !30 Kasım 2015
Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz30 Kasım 2015

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH