Ana Sayfa > MEDYA VE BASIN

Atatürk’e Göre Türk Gençliğinin Nitelikleri-2
14 Mayıs 2018
Bu haber 631 kez okundu
Atatürk, adı “Türk” olan bir devlet kuran kurucu kahramandır. Türk milletinin meziyetlerine ve parlak geleceğine yürekten inanmış bir Türk milliyetçisi idi. Türk’ün şan ve şerefle dolu olan tarihi ile övünen, milletine güvenen, adeta her nefes alışında göğsü Türk olmanın gururu ile dolan Atatürk, milletinin çağdaş medeniyet gelişmeleri dışında kalmaması “bazı zincirlerin kırılması” gerektiğini anlamıştı. O zincirleri milletine güvenerek cesaretle kırdı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Kendine ve Milletine Güvenmek 

Atatürk’ün çocukluk ve ilk gençliğini geçirdiği dönem Osmanlı Devleti’nin pek çok bakımlardan sıkıntılar yaşadığı, bilinen sona doğru adeta koşar adım yaklaştığı bir dönemdi. Halk arasında “93 Harbi” olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında imzalan Berlin Antlaşması Osmanlı Devleti’nin tasfiye sürecini başlatmıştı. Arkasından gelen Türk-Yunan Savaşı (1897), Trablusgarp Savaşı (1911-1912), Balkan Savaşları (1912-1913) ve nihayet Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) imparatorluk halkında ve aydınlarında bir moral çöküntüsü yaratmıştı. Milli Mücadele başında millet yorgun ve bezgin, aydınlar umutsuzdu. Kimi aydınlar İngiliz, kimi aydınlar ise Amerikan mandası ile kurtuluşun mümkün olabileceğini düşünmeye başlamıştı. 

Kaybedilen topraklar, sayısız insani dramların yaşandığı göçler, yerinden yurdundan edilmiş milyonlarca insanın varlığı aydınlarda bir güvensizlik yaratmış, sosyal psikologların “sosyal aşağılık duygusu” olarak tanımladığı güvensizlik ortamı oluşmuştu. Kendi milletinin tarihini, kültürünü bilmeyen, büyüklüğüne inanmayan bu aydınlar derin bir aşağılık duygusu içine girmişlerdi. Şüphesiz bu duygunun esiri olan insanlarla büyük bir iş başarmak mümkün değildi. 

Türk milletinin tarihini, kültürünü ve vasıflarını çok iyi bilen Türk milliyetçisi Atatürk, önüne inandığı bir lider çıktığı zaman Türk milletinin bütün olumsuzluklara rağmen ne büyük harikalar yarattığını biliyor ve milletine inanıyordu. İşte bu iman ve inançla 13 Kasım 1918’de Mütareke İstanbul’una geldiğinde Marmara’da demirlemiş bulunan düşman zırhlılarını gördüğünde, yaverine “geldikleri gibi giderler” diyecektir. 

O, kendine ve milletine daima güvendi, inandı. Bunun için milletine ve gençlere “Türk övün, çalış ve güven” diye seslendi. Sosyal aşağılık duygusunu yıkmak, ortadan kaldırmak için de daima “Türk milleti çalışkandır, zekidir!” dedi. 

Türkiye, Atatürk ile bir taraftan akıl, bilim ve teknoloji ile Batı medeniyetine yaklaşırken; aynı zamanda “Türklüğe”, milli benliğine, kendi değerlerine doğru yol alıyordu. 

Atatürk Türk olmaktan gurur duyan bir Türk milliyetçisi idi. Batı karşısında hiçbir aşağılık duygusuna kapılmadan, Batı medeniyetine yönelmenin lüzumuna inanmıştı. O, Türk milletinin kabiliyetlerini, cesaretini, sağlam karakterini savaş meydanlarında, Mehmetçik’in şahsında görmüştü. Tarihin en güçlü devletlerinden birini kuran ve yüzyıllarca yaşatan Türk milletinin her alanda başarılı olacağına yürekten inanmıştı. 
Cumhuriyet’in Onuncu Yılı törenlerinde yaptığı tarihi konuşmasında, baştan sona Türk milletine olan güvenle, Türk milliyetçiliğinin coşkun ve inançlı ifadeleriyle hitap etmiştir. Cumhuriyetin onuncu yılında 29 Ekim 1933’te Atatürk, “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözünü yürek dolusu iman ve inançla haykıran Devlet Başkanıdır: 

“Türk Milleti! 

Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun! 

Şu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. 

Yurttaşlarım! 

Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti, Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak, azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz; çünkü, daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. 
Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi, en geniş, refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. 

Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir; Türk milleti çalışkandır; Türk milleti zekidir. Çünkü, Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin, yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü, onu, bütün beşeriyette, hakikî huzurun temini yolunda, kendine düşen medenî vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır. 

Büyük Türk milleti! 

On beş yıldan beri, giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vadeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu sözlerimin hiç birinde milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün, aynı iman ve katiyetle söylüyorum ki, millî ülküye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu, bütün medenî âlem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medenî vasfı ve büyük medenî kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile, atinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. 

Türk milleti! 

Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. 

Ne mutlu Türküm diyene!”[1] 

Atatürk, adı “Türk” olan bir devlet kuran kurucu kahramandır. Türk milletinin meziyetlerine ve parlak geleceğine yürekten inanmış bir Türk milliyetçisi idi. Türk’ün şan ve şerefle dolu olan tarihi ile övünen, milletine güvenen, adeta her nefes alışında göğsü Türk olmanın gururu ile dolan Atatürk, milletinin çağdaş medeniyet gelişmeleri dışında kalmaması “bazı zincirlerin kırılması” gerektiğini anlamıştı. O zincirleri milletine güvenerek cesaretle kırdı. 

İşte Türk gençliği de Atatürk gibi milletine inanmalı, güvenmeli, böyle bir milletin mensubu olmakla daima gurur duymalı, Türk milletini yüceltmek için gece gündüz demeden çalışmalıdır. Millete güvenmenin en iyi yolu, Türk’ün tarihini ve değerlerini, kültürünü iyi bilmekten geçer. Atatürk bu konuda şunları söylüyor: 

“Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur.” 

“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”[2] 

Akılcı Düşünce, Bilim ve Teknoloji 

Bir devlet adamı, bir lider olarak Atatürk’ü diğer liderlerden ayıran en temel özelliklerinden biri “akılcı” olması, akla ve bilime değer veren bir lider olmasıdır. Osmanlı Devleti’nin külleri içinden yeni ve dinamik bir Türk devletinin doğuşuna, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna önderlik eden Atatürk daima aklın ve bilimin yolunda yürümüştür. 

Laik, demokratik bir Cumhuriyet kuran Atatürk, milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine taşıyacak yolun; akıl ve bilim yolu olduğuna inanmış bir liderdir. Emperyalizme karşı verdiği Kurtuluş Savaşı ile mazlum milletlere; söylevleri ve demeçleriyle, yalnız Türk milletinin değil, gelişme ve kalkınma yolundaki başka milletlerin sorunlarına da ışık tutan düşünce adamı Atatürk, “Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit (yol gösterici) ilimdir, fendir” demiştir. 

Atatürk’ün insan aklına, çağdaş bilime ve teknolojiye verdiği büyük değer, “asker” olarak, “devlet kurucusu” ve “devlet yöneticisi” olarak, “inkılâpçı” olarak, “düşünce adamı” olarak bütün davranışlarının temel taşı, bütün konuşma ve yazılarının değişmeyen temel unsurudur. 

Atatürk’e göre, tarihin en güçlü ve en sağlam imparatorluklarından biri olan Osmanlı Devleti’nin son yüzyıllarda Batı karşısında zayıf düşmesinin ve gerileyişinin nedenleri arasında en önemlisi şu idi: Olaylara akıl ve bilim gözü ile bakmamak; hurafelere, doğmalara, peşin yargılara saplanmak; aklın ve bilimin önderliğinde hızla ilerleyen medeniyetin dışında kalmak; gerçeklerden kaçıp hayallere sığınmak. 

Büyük Taarruzla zafer kazanıldıktan, vatan toprakları işgalden temizlendikten sonra milli kahraman Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı kutlamak için İstanbul’dan Bursa’ya bir grup öğretmen gelmişti. Atatürk 27 Ekim 1922 günü bu öğretmenlere hitaben çok önemli bir konuşma yaptı. Kazanılan zaferin gerçek kurtuluş için yetmediğini, milletin siyasi, sosyal hayatında ve eğitiminde “bilim ve fen rehber olmadıkça” asıl kurtuluşun mümkün olamayacağını anlattı. O tarihte henüz ileride “Türk İnkılâbı” (veya Türk Devrimi) diye anılacak atılımlar, değişim ve dönüşüm hareketleri yapılmış değildi. Lozan Barış Antlaşması imzalanmamış, Cumhuriyet’in ilanına henüz bir yıl vardı. Laik, demokratik devlet yolunda henüz her hangi bir adım atılmamıştı. 

Fakat Atatürk’ün Bursa’da kendisini kutlamağa gelen öğretmenlere söylediği sözler, O’nun daha işin başında, yolunu ve hedefini çok iyi seçtiğini belli ediyordu. Bu sözler, Atatürk’ün, “aklı ve bilimi” rehber, yol gösterici yaparak büyük bir değişikliği gerçekleştirmeğe kararlı olduğunu açıkça gösteriyordu.[3] 

Yukarıda eğitim konusunda bazı bölümlerini kullandığımız bu konuşmada Atatürk şunları söylüyordu: “Yurdumuzun en bakımlı, en şirin, en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı dize getiren başarının sırrı nerededir, biliyor musunuz? Orduların yönetilmesinde, ilim ve fen ilkelerini rehber edinmemizdedir. 

Milletimizi yetiştirmek için kaynak olan okullarımızın ve üniversitelerimizin kuruluşunda da yine bu yolu tutacağız. Evet, milletimizin siyasi, sosyal hayatında, milletimizin fikri eğitiminde, rehberimiz ilim ve fen olacaktır. 

Bugün eriştiğimiz nokta gerçek kurtuluş noktası değildir… Kurtuluş cemiyetteki hastalığı ortaya çıkarmak ve iyileştirmekle elde edilir. Hastalığın iyileştirilmesi ilim ve fennin gösterdiği yolla olursa, hasta kurtulur. Yoksa hastalık müzminleşir ve tedavisi imkansız hale gelebilir. 

Fikirler, manasız ve mantıksız safsatalarla dolu olursa o fikirler hastadır. Aynı şekilde, içtimai hayat akıl ve mantıktan uzak, zararlı bir takım inanış ve geleneklerle dolu ise cemiyet felce uğrar… 

… Memleketi, milleti kurtarmak isteyenler için, fazilet, iyi niyet, fedakârlık elbette son derece gerekli vasıflardır. Fakat bir toplumdaki hastalığı görmek, onu tedavi etmek, toplumu içinde bulunduğu yüzyılın gereklerine göre ilerletebilmek için, bu vasıflar yetmez; bu vasıfların yanında ilim ve fen lazımdır… 

… Gözlerimizi kapayıp herkesten ayrılmış halde yaşadığımızı farzedemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp, cihan ile ilgisiz yaşayamayız… Tam aksine, ilerlemiş, medeni bir millet olarak, medeniyet alanı içinde yaşayacağız. Bu yaşama, ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve milletin her ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur. 

Hiçbir mantıki esasa dayanmayan bir takım geleneklere, görüşlere saplanıp kalmakta ısrar eden milletlerin ilerlemesi güç olur; belki de hiç olmaz. İlerlemeye engel olan kayıt ve şartları aşamayan milletler, hayatı akla uygun ve pratik şekilde müşahede edemezler; hayat felsefesini geniş açıdan gören milletlerin egemenliği ve esareti altına girmeğe mahkûm olurlar.”[4] 

Batı karşısında gerilemeye başlayan Osmanlı Devleti’nin gerçekleştirdiği reformların başarıya ulaşmamasının temel nedeni, bunların bütüncül bir bakış açısı ile değil, kurumsal düzeyde kalması idi. Eksikliği hissedilen alanlarda reformlar yapılmaya çalışılmış, ıslahatlar topyekûn bir değişim ve dönüşüm hareketine, köklü bir yenileşmeye kapı aralayamamıştır. Atatürk önderliğindeki Türk İnkılâbı’nın ise akla ve bilime dayalı, gerçekçi bir yaklaşımla topyekûn bir değişim ve dönüşümü gerçekleştirdiği görülmektedir. 
Bir kurucu kahraman olarak “akıl ve bilim” konusunu öne alarak “en büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni eserini şekillendiren Atatürk, kendi düşünce yolunu izleyeceklere de miras olarak “akıl ve bilimi” tavsiye etmiştir: 

“Benim manevi mirasım ilim ve akıldır… Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver (eksen) üzerinde, akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.”[5] 

Şu halde Atatürk’ün özlediği Türk gençliği, akıl ve bilimi esas alan, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, nihayet Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak hedefine yürüyen bir gençlik olacaktır. Diğer nitelikleriyle birlikte daima aklı, bilimi esas alacaktır. 

Hoşgörü, Düşünce ve Vicdan Hürriyeti 
Atatürk, akılcı ve bilimci yaklaşımının doğal sonucu olarak, her türlü bağnazlığı (taassubu) reddetmiştir. Bu kapsamda, laik demokrasinin en temel insan haklarından olan düşünce ve vicdan hürriyetini esas almıştır. O, “Her kişi, istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine göre bir siyasi fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin gereklerini yerine getirmek veya getirmemek hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.”[6] Demiştir. 
Medeni Bilgiler kitabına kendi el yazısı ile yazdığı bu cümleler, tek başına Atatürk’ü ve onun düşünce sistemini donmuş, kalıplaşmış, totaliter, dogmatik, diktacı ideolojilerden kesin bir çizgi ile ayırmaya yeter. Atatürk, hoşgörüyü (bağnazlıktan uzak olmayı, toleransı) ve bunun ötesinde düşümce ve vicdan hürriyetini, inançla, ısrarla savunmuştur.[7] 

Atatürk’e göre, “uygarlığın geri olduğu cehalet devirlerinde, düşünce ve vicdan hürriyeti baskı altında idi; insanlık bundan çok zarar görmüştür.” Özellikle dini bağnazlığın çok koyu olduğu dönemlerde, “gerçeği düşünebilen ve söyleyebilenler hakkında reva görülen zulüm ve işkenceler insanlık tarihinde daima kirli facialar olarak kalacaktır.”[8] 

Binlerce yıllık Türk tarihi içinde birçok devlet kuran, kuruduğu bu devletlerin bünyesinde birçok farklı etnik köken, din, inanç ve kültüre mensup insanı, milleti barış ve huzur içinde yaşatan Türk milleti sosyolojik olarak ve tarihi olarak “hoşgörü” sahibi bir millet olduğunu ispatlamıştır. 

Mesela Orta Çağ Avrupa’sının koyu bir karanlık içinde, bağnazlığa batmış bir halde yaşadığı dönemlerde Anadolu’da, yüce ruhlu, aydınlık kafalı Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bayramı Veli ve daha pek çok Türk düşünür ve aydını “hoşgörü” anlayışının gür sesi olmuşlardır. 

XIII. Yüzyılda Yunus Emre, “Yaratılmışı hoşgör, Yaradan’dan ötürü” demiş, Tanrı sevgisinin bağnazlıkla bağdaşmayacağını gür sesiyle haykırmıştır. Yunus Emre, İ. Kant’tan tam 500 yıl önce; “Sen sana ne sanırsan, ayruğa (başkasına) da onu san, / Dört Kitabın manası, budur eğer var ise.” Diyerek, kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri başkalarına yapmamamız gerektiği düsturunu ifade etmiştir. 

Bu nedenle Atatürk, “Hiçbir millet, milletimizden daha çok yabancı unsurların inanç ve adetlerine hoşgörü göstermemiştir.” Demiştir. Yine Atatürk bu konuda, “Hatta başka dinlere mensup olanların dinine hoşgörü gösteren yegâne milletin Türk milleti olduğunun” ileri sürülebileceğini; İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in Rum Patriği, Ermeni Kategigosu, Bulgar Ekzarhı gibi dini reislere geniş haklar tanıdığını, “milletimizin dinen ve siyaseten Dünyanın en müsadekâr ve civanmert bir millet olduğunu” belirtmiştir.[9] 

Türk milletinin bu tarihi değerlerinden hareket eden Atatürk, Medeni Bilgiler kitabında “Tassupsuzluk (Tolerans)” başlığı altında kendi el yazısıyla şunları yazmıştır: “Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes Allah’a istediği gibi ibadet ede. Hiç kimseye dini fikirlerinden dolayı bir şey yapılamaz.” “Türkiye’de, bir kimsenin fikirlerini zorla başkasına kabul ettirmesine müsaade edilemeyeceğini” de belirten Atatürk, “hürriyetin ancak herkese karşı tassupsuzluk (hoşgörü) göstermekle korunabileceği”[10] düşüncesindedir. 

Atatürk insanların böyle bir hoşgörüye ulaşabilmelerinin, “taassubun kökünden kurutulmasının” kolay olmadığını da bilmektedir. Atatürk’e göre, “çeşitli inanışta kimseler, birbirlerine kin, nefret besliyorlarsa, birbirlerini hor görüyorlarsa ve hatta sadece birbirlerine acıyorlarsa, bu gibi kimselerde taassupsuzluk (hoşgörü) yoktur; bunlar mutaassıptırlar. Taassupsuzluk (hoşgörü) o kimselerde vardır ki, vatandaşının veya herhangi bir insanın vicdani inanışına karşı hiçbir kin duymaz, aksine saygı gösterir.”[11] 
Yine Atatürk’e göre, “hoşgörünün yaygınlaşması ve huy haline gelmesi fikri terbiyenin yüksek olmasına bağlıdır.” İnsanlar arasında “bağnazlığın” ilk bakışta sanıldığından daha yaygın olduğuna dikkat çeken Atatürk, bağnazlık ile vicdan ve düşünce hürriyeti arasında sürüp giden mücadelede, bağnazlığı etkisiz hale getirmek için devlete de görevler düştüğü görüşündedir. Devlet, kamu düzeni, vicdan ve düşünce hürriyetini, hoşgörüden yoksun kişi ve zümrelerin saldırısından korumakla yükümlüdür. Elbette bu da hukuk yoluyla olacaktır. 

“Fikirlerin, inançların başka başka olmasından şikâyet etmemek lazımdır. Çünkü bütün fikirler ve inançlar bir noktada birleştiği takdirde, bu, hareketsizlik belirtisidir; ölüm işaretidir. Böyle bir durum elbette istenmez.”[12] Diyen Atatürk, görüldüğü gibi yurtta barış, huzur, birlik ve dirlik isteyen; fakat düşünce hürriyetinin değerini de bilen bir devlet adamıdır. 

Aslında, sadece hoşgörünün yaygınlaşması, başkalarının değişik inanç ve görüşlerine “katlanılması” yeterli değildir. Demokratik bir ülkede diğer bütün insan hakları ve özgürlüklerde olduğu gibi vicdan ve düşünce özgürlüğünün bir “hak” olarak algılanması ve tanınması gereklidir. İnsanın, insan olmasından kaynaklanan ve kişinin “doğal hakkı” olan bu özgürlüklerin Anayasa ve yasalarla korunması gerekir. Çağımız, temel hak ve özgürlüklerin bu arada vicdan ve düşünce özgürlüğünün anayasalarla ve hatta milletlerarası sözleşmelerle korunduğu bir çağdır.[13] 

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin, “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” kuşaklarla yükselebileceğini ısrarla anlatmıştır. Şu halde, Türk gençleri, taassup ve bağnazlıktan uzak duran; hoşgörü sahibi olan, kişi hak ve özgürlüklerine saygı duyan, iç barış için milli dayanışmayı esas alan gençler olmalıdır. Şüphesiz hür-demokratik bir sistemin yurttaşları olarak Türk gençleri, demokrasiyi yıkmayı hedefleyen her türlü diktacı, totaliter (baskıcı) ideolojiye karşı da uyanık olmalı, bu ideolojilerin saldırılarından demokratik sistemi korumak için hukuk içinde kalarak mücadele etmelidir. 

Yurtta Barış: Milli Dayanışma ve Milli Birlik 
Atatürk bir devlet adamı olarak Türk milletinin iç kavgalara sürüklenmeden, milli ve sosyal dayanışma içinde kalkınmasını amaçlamış; toplumsal barışa inanmış, bunun da milli birlik ve bütünlük ve milli dayanışma ile sağlanabileceğini söylemiştir. Türk toplumunu oluşturan bütün meslek sahiplerinin ve sosyal katmanların birbirleriyle çatışan “sınıflardan” değil, işbölümüne göre bir araya gelen aynı milletin mensupları olduğuna işaret etmiştir. 

Atatürk “yurtta barış, dünyada barış” (yurtta sulh, cihanda sulh) sözlerini daha önce değişik şekillerde ifade etmesine rağmen bu şekliyle ilk defa TBMM 4. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri (25 Nisan 1931) sırasında millete hitaben kendi imzası ile yayınladığı bir bildiride kullanmıştır.[14] Cumhuriyet Halk Partisi’nin 10 Mayıs 1931 tarihinde toplanan Üçüncü Kongresi’nin yeni kabul ettiği programın 7’nci Bölümün 3’ncü maddesinde de bu ilke şu şekilde ifade edilmiştir: “Yurtta sulh ve cihanda sulh başlıca prensibimizdir.”[15] 

1931 Seçimleri sırasında ilk defa “Yurtta Barış, Cihanda Barış” ilkesini dile getiren Atatürk aynı beyannamede şöyle diyordu: “Gaye, sınıf mücadelesi yerine sosyal dayanışmayı (içtimai tesanüdü) sağlamaktır.”[16] 

Üçüncü Fransız Cumhuriyeti’nin hâkim ideolojisi olan “dayanışmacılık” (solidarizme), E. Durkheim’den Ziya Gökalp kanalıyla Türk düşünce hayatına girmiştir. Dayanışmacılık, modern toplumdaki sınıflar arasında çatışmanın sorunlu olmadığı; fert ve grupların topluma katkılarını vurgulayan bir sosyal ahlak vasıtasıyla, sosyal dengenin korunabileceği tezine dayanıyordu. Atatürk, “bizim halkımız menfaatleri birbirinden ayrılır sınıflar halinde değil, aksine varlıkları ve çalışmalarının sonucu birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir…”[17] derken bu sosyolojik dayanışma olgusuna işaret ediyordu. 

Atatürk’ün “barış” anlayışı ve mesajının ilk ve öncelikli boyutu “yurtta barış” yani “iç barış”tır. Bunun sağlanabilmesi için sosyal adalete, sosyal güvenliğe önem vererek, adaletli bir gelir dağılımı sağlayarak kısaca modern bir devletin yapması gerektiği şekilde “sosyal devlet” olgusunu gerçekleştirerek Türk milletini kaynaşmış ve bütünleşmiş bir hale getirmek yolunda bilinçli adımlar atılması gerekmektedir. 

Anlaşılacağı gibi bunun bir boyutu ekonomik, diğer boyutu ise kültüreldir. Bu iki unsur da birbirini derinden etkilemektedir. Ekonomik boyunun en önemli unsurunu oluşturan “servetin dağıtımında adaletin sağlanması”, kültürel boyutun en temel unsuru olan “milli birliğin korunmasına” hizmet edecektir. Atatürk bu konuda şunları söylemiştir: 

“Milli servetin dağıtımında, daha mükemmel bir adalet ve emek sarfedenlerin daha yüksek refahı, milli birliğin muhafazası için şarttır. Bu şartı daima göz önünde tutmak, milli birliğin temsilcisi olan devletin mühim vazifesidir.”[18] 
Atatürk’ün ısrarla belirttiği gibi, ortak bir tarihin ve onun içinde oluşan ortak bir kültürün, ortak sevinçlerin, ortak kederlerin ve ortak bir kaderin aralarında sayısız bağlar ördüğü yurttaşların bir takım yapay ve üretilmiş, kışkırtılmış farklılıklarla (etnisite, din, mezhep ve sınıf) parçalanarak bölünmesinin önüne geçilmelidir. Farklılıklarımızdan çok daha fazla olan ortaklıklarımızın öne çıkartılması lazımdır. “Yurtta barış” ancak bu şekilde sağlanabilir. Türk gençleri mutlaka bu bilinçte olmalı ve bölünmeye, parçalanmaya değil, birlik ve bütünlüğü geliştirmeye, milli dayanışmayı artırmaya odaklanmalıdır. 

Atatürk Türk milletinin büyük işler başaracağını, bunun da “milli birlik ve bütünlükle” sağlanacağını ifade etmektedir. O, Onuncu Yıl Nutku’nda şöyle diyor: 

“Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu terakki (ilerleme) ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir…”[19] 
Birleştirici ve toplayıcı bir milliyetçilik anlayışına sahip olan Atatürk, Türk milletinin birlik ve bütünlüğünün önemini sık sık vurgulamıştır. Mesela 4 Şubat 1935’te milletvekili seçimleri nedeniyle Türk milletine bir bildiri yayımlayan Atatürk, özellikle milli birlik, milli duygu ve milli kültür üzerinde durmuştur: 

“Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında milli birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur. Millet varlığını ve yurt erginliğini korumak için bütün yurttaşların canını ve her şeyini derhal ortaya koymaya karar vermiş olmak, bir milletin en yenilmez silahı ve koruma vasıtasıdır. Bu sebeple, Türk milletinin idaresinde ve korunmasında milli duygu, milli kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir.”[20] 

Türk Milli Mücadelesi, milli birliğe dayanmaktadır. Milli birlik ve beraberlik, Milli Mücadele’ye tam bir “milli” karakter ve kimlik vermektedir. Atatürk daha 1919’da “milli birlik” içinde başarının sağlanacağı inancındadır: 
“Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Ve şunu kati olarak söyleyeyim ki, bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakârlığı yaparsa, başarılı olamaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. Başarılı olmaz ise o millet ölmüş demektir.”[21] 

Atatürk, Türk milletinin birlik ve beraberliğini, öncelikle coğrafi sınırlarımız içinde, “Türklerin ata yurdunun” bölünmez bir bütün olduğunu ilan ederek sağlamaya yönelmiştir. Doğu ve Batı, Kuzey ve Güney ayrımı yapmadan, Misak-ı Milli’nin belirlediği sınırları, vatan saymıştır. Milli Mücadele, bu sınırların kurtarılmasını olduğu kadar, bu sınırlarda yaşayan Türk milletinin millet birliğinin ve bütünlüğünün sağlanmasını da hedeflemiştir.[22] 

Atatürk milli varlığımızın temelini, milli şuurda ve milli birlikte görmüştür. 1 Kasım 1936 TBMM’ni açış konuşmasında milli birlik ve milli şuurun önemini şu şekilde ortaya koymaktadır: 

“Seneler geçtikçe, milli ideal verimleri, güvenle çalışmada, ilerleme hevesinde, milli birlik ve milli irade şeklinde, daha iyi gözlere çarpmaktadır. Bu, bizim için çok önemlidir; çünkü biz, esasen milli mevcudiyetimizin (varlığımızın) temelini, milli şuurda ve milli birlikte görmekteyiz.”[23] 

Türk milletinin birlik ve bütünlüğü ve milli dayanışması bakımından Atatürk’ün Diyarbakırlılara hitaben yaptığı konuşma çok önemlidir. Bilindiği üzere Atatürk O zamanki adıyla “Diyarbekir”in fahri hemşehrisidir. 1932’de Diyarbakırlılara hitaben Dolmabahçe Sarayı’ndan şöyle seslenmiştir: 

“Ben Türk elinin kahraman bir bucağındanım. Yazık ki oraya Bekirdiyarı diyorlar. Fakat özünde Türk diyarı idi. Bekir sonradan ona alem olmuş, fakat biz öz diyarımızın ne olduğunu biliriz. Bizim diyarımız Oğuz Türkünün has konağıdır. Biz de bu yüce konağın çocuklarıyız. Buraya konduğumuzdan beri ne olduğumuzu anlatmaya çalıştık ve anlatıp diyoruz ki: 
Diyarbekirli, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır. Bizim yeni işimiz budur: 

Bu damarlar birbirini tanısın. Bu dediğim şey olduğu zaman, başka bir âlem görülecek ve dünyaya hayret verecektir. Türk’ün varlığı bu köhne âleme yeni ufuklar açacak, Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecek!’”[24] 

Atatürk, “Türk milleti” kavramı kapsamında milli birlik ve bütünlük bakımından aynı konuyu Medeni Bilgiler kitabına gündeme getirmiş ve Türk milletinin bölünmezliğine vurgu yapmıştır. O bu konuda şunları yazmıştır: 

“Bugünkü Türk milleti siyasi ve içtimai camiası içinde kendilerine Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve hatta Lazlık fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş vatandaş ve milletdaşlarımız vardır. Fakat mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu yanlış adlandırmalar, birkaç düşman aleti, gerici beyinsizden başka hiçbir millet ferdi üzerinde kederlenmekten başka bir tesir doğurmamıştır. Çünkü bu millet fertleri de tüm Türk toplumu gibi aynı ortak geçmişe, tarihe, ahlaka, hukuka sahip bulunuyorlar.”[25] 


** 
[1] G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: II., s. 275-276. 
[2] A. Afetinan, Atatürk Hakkında Hâtıralar ve Belgeler, 4. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1984, s. 311. 
[3] T. Feyzioğlu, “Atatürk yolu: Akılcı, Bilimci, Gerçekçi Yol”, s. 3-4. 
[4] G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: II., s. 42-44. 
[5] İ. Giritli, Kemalist Devrim ve İdeolojisi, İstanbul, 1980, s. 13. T. Feyzioğlu, “Atatürk ve Fikir Hayatı”, s. 118. 
[6] A. Afetinan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, s. 470. 
[7] T. Feyzioğlu, “Atatürk ve Fikir Hayatı”, s. 133. 
[8] A. Afetinan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, s. 471. 
[9] G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: II., s. 9. T. Feyzioğlu, “Atatürk ve Fikir Hayatı”, s. 138. 
[10] A. Afetinan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, s. 507. 
[11] A. Afetinan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, s. 519-510. 
[12] A. Afetinan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, s. 512. 
[13] T. Feyzioğlu, a. g. m., s. 141. 
[14] Utkan Kocatürk, Sadi Borak, Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV., Ankara, 1964, s. 550. 
[15] M. Gönlübol, “Atatürk’ün Dış Politikası, Amaçlar ve İlkeler”, Atatürk Yolu, Ortak Eser, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1995, s. 269. 
[16] Utkan Kocatürk, Sadi Borak, Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV., s. 550. 
[17] G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: II., s. 112. E. Özbudun, “Atatürk ve Devlet Hayatı”, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II., Atatürkçülük (Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temelleri), Ortak Eser, s. 67. 
[18] A. Afetinan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları, s. 48, 444. E. Özbudun, a. g. m., s. 68. 
[19] G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: II., s. 275. 
[20] U. Kocatürk, S. Borak, Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV., s. 573. 
[21] M. M. Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, C: II., Ankara, 1968. U. Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 143. 
[22] H. Eroğlu, “Atatürk’e Göre Millet ve Milliyetçilik”, Atatürk Yolu, Ortak Eser, s. 162.
 [23] G. M. K. Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: I., 2. Baskı, Ankara, 1961, s. 387. 
[24] Diyarbekir Gazetesi, 26 Eylül 1932. Kadri Kemal Kop, Atatürk Diyarbakır’da, 1932, s. 4.
 [25] A. Afetinan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları, s. 23, 375-378. E. Özbudun, “Atatürk ve Devlet Hayatı”, s. 50.


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MEDYA VE BASIN Haberleri

Başlık Tarih
 
MHP TÜRK SİYASETİNE YÖN ÇİZMEYE DEVAM EDİYOR.18 Nisan 2019
'Bu Seçimin Kazananı MHP’dir12 Nisan 2019
KEMALİST FIRILDAKLAR!07 Nisan 2019
4 Nisan ve Başbuğun Vasiyeti05 Nisan 2019
SON BAŞBUĞU ANARKEN - TÜRKEŞ, GÖNÜL VE DAVA ADAMIYDI…04 Nisan 2019
VATANINI SEVEN ÖRGÜTÇÜLERE OY VERMEZ27 Mart 2019
ÜLKENİN ÜÇ ŞEYE İHTİYAÇI VAR; DEVLET AKLI, DEVLET VİCDANI, DEVLET BAHÇELİ…18 Mart 2019
Türk'ün Yeniden Uyanışı17 Mart 2019
DAMINDA ZIPLADIKLARIM !17 Mart 2019
BİR BERBER, BİR BERBERE, GEL BERABER!..14 Mart 2019
AKP'NİN ARKA BAHÇESİ MHP Mİ YOKSA CHP Mİ !?13 Mart 2019
DEVLET BAHÇELİ NİYE DEMİYORSUNUZ?03 Mart 2019
“NE KÜRDİSTAN’I ULAN!”01 Mart 2019
Devlet BAHÇELİ'nin ADAMLIĞI sizi muhattap almayacak kadar ADAM'dır...!!!28 Şubat 2019
DAVAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: DEVLET BAHÇELİ -3- Samimi Ülkücülük riyasız siyaset27 Şubat 2019
DAVAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: DEVLET BAHÇELİ -2- Ülkücülerin dert ortağı ve rehberi: Devlet Ağabey26 Şubat 2019
Davaya adanmış bir ömür: Devlet Bahçeli25 Şubat 2019
BÖYLESİNE BİR “KUMPAS” ŞEYTANIN DAHİ AKLINA GELMEZ!24 Şubat 2019
MHP lideri Devlet Bahçeli uyardı! Yeni tezgahlar kuruluyor21 Şubat 2019
LÜTFEN BİR DAHA DÜŞÜNÜN13 Şubat 2019
ÜLKÜCÜ CELLADININ OĞLUNA İP OLDULAR06 Şubat 2019
İYİ Kİ VARSIN DEVLET BAHÇELİ!..01 Şubat 2019
Yılmaz Özdil’in 2500 TL’lik kitabı çalıntı çıktı31 Ocak 2019
İP’ÇİLER HADİ GÖZÜNÜZ AYDIN…!30 Ocak 2019
MHP’NİN BAŞARISIZ OLMASINI BEKLEYENLER PUSUDA16 Ocak 2019
Doğu Türkistan’da zulüm!12 Ocak 2019
Vatan nöbetinin sözleşmesi olmaz12 Ocak 2019
Bugünün “Artin Kemalleri” Ziya Gökalp’e niçin saldırıyor?07 Ocak 2019
BEN DUYGUSU OLANDAN NE YÖNETİCİ , NEDE ÜLKÜCÜ OLUR….03 Ocak 2019
TÜRK OLMAK …!!!31 Aralık 2018
Devlet Bahçeli'den gövde gösterisi27 Aralık 2018
MHP Lideri Bahçeli, güne TÜRKGÜN ile başlıyor20 Aralık 2018
“Türkçemize durmadan güç kaybettiriliyor”20 Aralık 2018
DEVLET YANDAŞ İŞADAMINA 69 MİLYON TL “BAĞIŞLADI”15 Aralık 2018
Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri12 Aralık 2018
Yavaş geldi hızlı gitti12 Aralık 2018
Dede-Oğul-Torun: EOKA-ASALA-PKK ve kuşak sağlaması FETÖ!11 Aralık 2018
Tehdit ve şantaj işte Mansur Yavaş11 Aralık 2018
Telgraf ve kartlarla işgali protesto06 Aralık 2018
DEVLET BAHÇELİ’DEN ÖZÜR DİLEYECEKLER . . . 06 Aralık 2018
CUMHURİYET’İN KADIN MESELESİ VE KADIN HAKLARI-I05 Aralık 2018
FARKLI ÜLKÜCÜLER(!)30 Kasım 2018
MHP’NİN NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI GÖRMEYEN İKTİDAR. UYAN!29 Kasım 2018
DİZİLERDEKİ FETÖ ŞİFRELERİNDE SON DURUM28 Kasım 2018
‘MHP’Mİ AKP’NİN STEPNESİ YOKSA AKP Mİ MHP’NİN MAHKUMU?’26 Kasım 2018
BÜYÜK HEDEF26 Kasım 2018
İP’in istismarı ayağına dolandı 23 Kasım 2018
BAHÇELİ 31 MART AKŞAMI ERKEN SEÇİM İSTER Mİ?21 Kasım 2018
TÜRK GENÇLİĞİ VE EĞİTİMİ18 Kasım 2018
TAYYİP BEY, OSMANLI’NIN PARÇALANMA KUTLAMALARINDA NE İŞİNİZ VARDI14 Kasım 2018
Ellerinde Olsa “Türklük Şeytan İcadı(!)” Diyecekler11 Kasım 2018
TEPEDEN BAKAN,KİBİR BELEDİYECİLİĞİNDEN HALKA HİZMET BELEDİYECİLİĞİNE GEÇMELİYİZ.11 Kasım 2018
MHP TÜRKÜN EGEMENLİK KILICIDIR…09 Kasım 2018
Bu Milletin adı nedir…!07 Kasım 2018
Şampiyon Millilerimiz ve Milli Nedenlerimiz04 Kasım 2018
ATİLLÂ'DAN MİSÂL, BİLGE KAĞAN'DAN İSTİKBÂL...03 Kasım 2018
Karaçay Sürgünü02 Kasım 2018
EVİNİZ MHP’NİN KIYMETİNİ BİLİN31 Ekim 2018
Dayatma sınırı aştı25 Ekim 2018
TÜRKÇÜLÜK NE DEĞİLDİR !24 Ekim 2018
"Er Mektubu Görülmüştür!.."22 Ekim 2018
Lahanayı yerken kıtır kıtır SAPINA gelince Meeee21 Ekim 2018
İBLİSİN SİYASİ ÇOCUKLARI NEREDE? YILAN HALA CANLI15 Temmuz 2018
İFTİRA VE DÖNEKLİKDE SINIR TANIMAYAN KARAKTERSİZLER12 Temmuz 2018
BENGÜTÜRK TV MOBİL UYGULAMALARI YAYINDA!11 Temmuz 2018
BEDAVA ÜLKÜCÜLÜK10 Temmuz 2018
“İLKESİZ”, “İLKELERDEN” BAHSEDERSE!..08 Temmuz 2018
OKUNMUŞ BİR HAREKET (24 Haziran seçimlerinin ardından) 07 Temmuz 2018
KILIÇDAROĞLU VE BAŞARI. GÜLDÜRMEYİN :)07 Temmuz 2018
Çocuk ve İnsan...07 Temmuz 2018
DEVLET BAHÇELİ VE UZUN 21 YIL06 Temmuz 2018
DEVLET BAHÇELİ’NİN SEYİR DEFTERİ04 Temmuz 2018
U” DÖNÜŞÜ VE “NANKÖRLÜK”02 Temmuz 2018
DEVLET BAHÇELİ VE SİYASETTE UFUK ÖTESİ29 Haziran 2018
Milli Ülkü23 Haziran 2018
LİDER DEVLET BAHÇELİ'YE VEFA23 Haziran 2018
“Vatanın Sahibi… Hoşgeldin!” 22 Haziran 2018
ÜLKÜDAŞLARA AÇIK MEKTUP17 Haziran 2018
''Devlet Bahçeli, AKP'nin peşine takıldı!''10 Haziran 2018
KANAYAN YARA DOĞU TÜRKİSTAN06 Haziran 2018
HERKESİN BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLI ATATÜRK’Ü VAR 01 Haziran 2018
‘ATATÜRKÇÜLÜK KİSVESİ ALTINDA PKK DESTEKÇİLERİ…’31 Mayıs 2018
MHP YÜZDE BİR OY ALSA DA BİZ MHP'DEYİZ, YA SİZ?28 Mayıs 2018
MHP VE LİDERİNİ ANLAMAK = KURTULUŞ27 Mayıs 2018
HEDEF25 Mayıs 2018
Atatürk’e Göre Türk Gençliğinin Nitelikleri-3 23 Mayıs 2018
YILDIRAY ÇİÇEK İLK KEZ AÇIKLADI: LİSTEDE YOKUM ÇÜNKÜ…23 Mayıs 2018
19 MAYIS: TÜRKE BAYRAM YUNANA MATEM 19 Mayıs 2018
Millet Aklı Bu Kuşatmayı Yaracak Güçtedir 17 Mayıs 2018
Atatürk’e Göre Türk Gençliğinin Nitelikleri-108 Mayıs 2018
ÜLKÜCÜLERE KAFA TUTMAK HELE Kİ İFTİRA ATMAK GAZİNOLARDA RACON KESMEYE BENZEMEZ08 Mayıs 2018
VUR BOZKURT’UM.. VUR TİLKİYE! VUR KURTULSUN TÜRKİYE!.. SÖZÜNDEN RAHATSIZ OLDULAR07 Mayıs 2018
İşaret Taşlarımız: Karamanoğlu Mehmet Bey 01 Mayıs 2018
MHP’ye paralel kuşatma26 Nisan 2018
EŞEKLİĞİNİ İSPAT ETMEK İSTEYEN, MHP’YE SALDIRIYOR17 Nisan 2018
DEVLETE SAHİP ÇIKANLAR16 Nisan 2018
Başgil'den Türk'e ve Türkçe'ye Dair 14 Nisan 2018
İşaret Taşlarımız: Dadaloğlu 12 Nisan 2018
İYİ PARTİ , KİME İYİ ?06 Nisan 2018
ANADOLU AJANSINA TEBRİK MESAJI05 Nisan 2018
BAŞBUĞ'UN İZİNDEYİZ04 Nisan 2018
BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ VE ÇİLELİ DAVASI03 Nisan 2018
“KİN ÂLİMİ” AYŞENUR ARSLAN VE CUMA31 Mart 2018
FIRAT’IN DOĞUSUNA OPERASYON ŞART29 Mart 2018
“AFRİN’İ ALMAK İÇİN NE VERDİNİZ?” SORUSUNA CEVAP26 Mart 2018
İYİ PARTİ’NİN, “FETÖ VE DEAŞ İLE İLGİLİ EYLEM PLANI”NDAKİ GİZLİ PLAN21 Mart 2018
SİZ NE TÜR BİR "MAHLUKATSINIZ"18 Mart 2018
BEYLER, TÜRKMENELİ BİZİ BEKLER!15 Mart 2018
TOYUN KUTLU OLSUN TÜRKMEN BEYİ!14 Mart 2018
GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİREN; TÜRK'Ü KIZIL ELMA'YA ERİŞTİREN!12 Mart 2018
RUHUNU ŞEYTANA SATMIŞLARIN HÜKMÜ TÜRK AYAĞA KALKANA KADARDIR10 Mart 2018
Çantacılar kimmiş!?07 Mart 2018
HES’LERE DEĞİL EVSEL ATIK SULARA DİKKAT!06 Mart 2018
İşaret Taşlarımız: Ziya Gökalp03 Mart 2018
CUMHUR İTTİFAKI, HAYIR CEPHESİNE KARŞI02 Mart 2018
İşte Bahçeli'nin Eylemleri...01 Mart 2018
BAHÇELİ'NİN TESPİTLERİ VE MİLLİ DURUŞU28 Şubat 2018
SÖYLEM İLE NİYETLERİ ÇOK FARKLI…16 Şubat 2018
İnsanlığa ışık tutan Türk bilgini Hoca Ahmet Yesevi15 Şubat 2018
YA BİZ AFRİN’İ ALACAĞIZ, YA AFRİN BİZİ13 Şubat 2018
İşaret Taşlarımız: Dündar Taşer 13 Şubat 2018
ALIN PKK’YI, VURUN CHP’YE11 Şubat 2018
Kızılelma Ve Gerçek Sahipleri 09 Şubat 2018
BOZKURT İŞARETİNDEN RAHATSIZ OLAN KANI BOZUKLAR08 Şubat 2018
Alnıaçık'tan Muhteşen bir analiz;Şeytanın Kulağına Kurşun!15 Ocak 2018
Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa'ya Yapılan Hiçbir İftira Tutmaz06 Ocak 2018
Yazarımız Orhan Karataş'ın Yazısı;Son sözü liderler söyler04 Ocak 2018
Söz Konusu Vatandır 24 Aralık 2017
Yılbaşı Bizim Neyimiz Olur?23 Aralık 2017
SAHİPLİK DEĞİŞSE DE KÖPEKLİK BAKİDİR!20 Aralık 2017
Y-CHP HAFIZASINI KAYBETMİŞ!13 Aralık 2017
MİLLİYETÇİ-ÜLKÜCÜ MEDYA SEFERBERLİĞİ!12 Aralık 2017
Gazi Karabulut'un Yeni Kitabı Çıktı.10 Aralık 2017
BAHÇELİ’Yİ TAKDİR06 Aralık 2017
Ordusu Yaşarsa; Başbuğlar Ölmez!27 Kasım 2017
MHP’YE HAKSIZLIK EDİYORSUNUZ22 Kasım 2017
MHP BİTERSE BİTSİN, ZATEN İSTEDİĞİNİZ BU DEĞİL Mİ?22 Kasım 2017
MHP Giderse Ne Olur? 21 Kasım 2017
Ertuğrul Dursun ÖNKUZU…20 Kasım 2017
Ben Ülkücüleri Hep Sevdim19 Kasım 2017
ÜLKÜCÜ ŞEHİDİMİZ İLHAN DARENDELİOĞLU’nu Rahmet İle Anıyoruz…19 Kasım 2017
Devlet BAHÇELİ ve "DEVLET"18 Kasım 2017
Günyeli;BU ÇİRKİN BİR OYUNDUR?17 Kasım 2017
SİYASETİN ÇİRKİNLERİ VE ALÇAKLARI17 Kasım 2017
İşaret Taşlarımız: Mürüvvet Kekilli16 Kasım 2017
AKP MHP’NİN PEŞİNE TAKILMIŞTIR , MHP AKP’NİN PEŞİNE DEĞİL...14 Kasım 2017
GÜVEN PARTİSİ13 Kasım 2017
21. YÜZYILDA ÜLKÜCÜ DÜŞÜNCE13 Kasım 2017
Bahçeli'den şair ve yazar Büyükerol'a destek11 Kasım 2017
15 TEMMUZ'DA BÖYLE KONUŞMUŞ: BİZİM MESELEMİZ DEĞİL10 Kasım 2017
Y-CHP panikte!09 Kasım 2017
İşaret Taşlarımız: Cinuçen Tanrıkorur 08 Kasım 2017
SEVEN SEVDİĞİYLE BERABERDİR, BİZ DE LİDER BAHÇELİ İLE BERABERİZ07 Kasım 2017
SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇERKEN05 Kasım 2017
"Millet-i Hâkime" Hukuku ve Eşit Vatandaşlık Fitnesi!04 Kasım 2017
SİVİL CIA’İN TÜRK ÇALIŞANI MERAL AKŞENER’E BAŞDANIŞMAN ATANDI02 Kasım 2017
ADI DEVLET-TAVRI DEVLET-DERDİ MİLLET...30 Ekim 2017
İdeoloji: On Üzerinden Sıfır! - II28 Ekim 2017
İrademiz İnancımız Gücümüz Ordumuz 24 Ekim 2017
GAZETECİLİK DEMOKRASİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR UNSURDUR23 Ekim 2017
Türkeş’ten Bahçeli’ye MHP ve Kerkük22 Ekim 2017
TÜRK MİLLETİ…22 Ekim 2017
PARTİLER VE İSTİFA ETME, ETTİRİLME FARKLILIKLARI21 Ekim 2017
ŞENER BÜLBÜL 21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI..21 Ekim 2017
Taşdoğan'dan Gazeteciler Günü'ne Kutlama20 Ekim 2017
BUGÜN DE GÜNLERDEN DEVLET BAHÇELİ...20 Ekim 2017
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…20 Ekim 2017
Stratejik Ahmet'in Hariciye Maceraları - II20 Ekim 2017
MİLLİYETÇİLİK ŞUURUNU YOK ETMEK EN BÜYÜK DÜŞMANLIKTIR18 Ekim 2017
İşaret Taşlarımız: Garip Ozan ( Mehmet Said Şimdi)17 Ekim 2017
Mülk’ü Millet İçin16 Ekim 2017
Her Türk Asker Doğar14 Ekim 2017
Başıbozukluk, Mehmetlerin Kemâl Çağıdır! - II14 Ekim 2017
Türk Ordusu İdlib’de13 Ekim 2017
Başka Türkiye Yok!11 Ekim 2017
Çok geç olmadan, Bahçeli’yi algılamak! 10 Ekim 2017
ZOR ZAMANDA DEVLET BAHÇELİ FAKTÖRÜ09 Ekim 2017
BİRİ VAR!08 Ekim 2017
Vatan Satan Tüccarlar! - II04 Ekim 2017
Vatan Satan Tüccarlar! - I03 Ekim 2017
Bize O Dipçiği Kim Vurmuştu?03 Ekim 2017
FETHULLAHÇI, ÖCALANCI, BARZANİCİ KARI- KOCA !30 Eylül 2017
Beş Bin Ülkücü 28 Eylül 2017
BİZ BURADAYIZ, MHP'DEYİZ GİDENLERE ALLAH SELAMET VERSİN25 Eylül 2017
Kürt Gruplarının Kerkük Oyunu23 Eylül 2017
"MHP'DE İSTİFA" OYUNUNU BOZUYORUZ21 Eylül 2017
MHP, FETÖ Atıklarından Temizleniyor.07 Ağustos 2017
Ülkücülüğü, Nerede Kiminle Temsil Edeceksiniz?07 Ağustos 2017
ADAMLIK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN SADECE LİDER DEVLET BAHÇELİ'YE GÜVENİYORUM07 Ağustos 2017
MEVZU VATANSA HERKESE GİDERİMİZ VAR06 Ağustos 2017
BOŞUNA DEVLET DEMİYORLARMIŞ06 Ağustos 2017
Lider Devlet Bahçeli’yi Dinlerken01 Ağustos 2017
Muharrem Sıddıkoğlu 'nun, "NAMAZ VE NAMAZI İKAME ETMEK" KİTABI YAYINLANDI".30 Temmuz 2017
Stratejik Aymazlık29 Temmuz 2017
MHP VE LİDER DEVLET BAHÇELİ TÜRK MİLLETİNİN TEMİNATIDIR26 Temmuz 2017
MESELE ADALET DEĞİL, MESELE SOKAKTI!24 Temmuz 2017
ÇÖPTEKİ PROJE PARTİSİ!22 Temmuz 2017
"Paradigma Kaymasının Ayak Sesleri"21 Temmuz 2017
15 TEMMUZ'UN KAHRAMANI LİDER DEVLET BAHÇELİ VE ÜLKÜCÜLERDİR!21 Temmuz 2017
EMEKLİ ZAMMI ADİL Mİ?21 Temmuz 2017
BAHÇELIYI ANLAMAK...!21 Temmuz 2017
Bir Ülkücü Şehadet destanı: VELİCAN ODUNCU18 Temmuz 2017
15 TEMMUZ’A DA MÜHRÜNÜ VURDU, SONRASINA DA17 Temmuz 2017
GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ16 Temmuz 2017
Pınar Suyu İle Lağım Suyu Birlikte Akmaz15 Temmuz 2017
Türk Milleti'ne kurşun sıkmak ya da linç edilmek!!!!14 Temmuz 2017
RAHMETLİ BAŞBUĞUMUZA GÖRE SİZ “HAİNSİNİZ”13 Temmuz 2017
... Ve Amacınızı Da Biliyoruz!11 Temmuz 2017
BU BÜYÜK HALKIN EVLADI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ09 Temmuz 2017
Ülkücüler Biliyorlar”Yel Kayadan Bir Şey Koparamaz”09 Temmuz 2017
ADANMIŞ BİR ÖMÜR09 Temmuz 2017
ÜLKÜCÜ LİDERİNE HAKARET EDER Mİ? BUNLAR ETTİ!08 Temmuz 2017
TÜRK SİYASET SAHNESİNDE ROL MODEL BİR İSİM LİDER DEVLET BAHÇELİ06 Temmuz 2017
PROVOKASYONA DİKKAT!05 Temmuz 2017
Tercihler ve Sonuçlar02 Temmuz 2017
Çok Yakın!02 Temmuz 2017
DEVLET, DEVLET ADAMI VE MHP… Türk'üm ve düşmanım sana...02 Temmuz 2017
BAYRAMI HAKETMEK!01 Temmuz 2017
Gelenekten Geleceğe Ozanlık01 Temmuz 2017
ARAMA MOTORU29 Haziran 2017
FETÖ’nün İlk 100 Adamı Nasıl Kaçtı29 Haziran 2017
ECELİ GELEN…28 Haziran 2017
“Adalet”, CHP’ye kaldı ise, vay halimize…27 Haziran 2017
O Bahardan Sonra Öyle Bir Mevsim Geldi ki... 26 Haziran 2017
TÜRK'ÜN DAVASI, TÜRKLÜĞÜN BEKASI24 Haziran 2017
ARTIK YA DEVLET BAŞA, YA KUZGUN LEŞE!23 Haziran 2017
MHP'de İndükleme- Dürtükleme 21 Haziran 2017
KRİPTOLAR SON TOKATI YEDİ!21 Haziran 2017
Alpaslan Türkeş'in Ertelediği Kavga20 Haziran 2017
Derdimiz Vatan, Ülkümüz Turan 20 Haziran 2017
Feraset Farkı! 19 Haziran 2017
DEVLET’SİZ ASLA!17 Haziran 2017
Küresel Emperyalizme Karşı Duruş Ancak Milli Unsurlarla Sağlanır 11 Haziran 2017
Neredesiniz Kadın Hakkı Savunucuları10 Haziran 2017
MEHMETÇİK OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUM BEN ŞUANDA08 Haziran 2017
MHP'Lİ YÖNTER, BAŞBAKAN'A SORDU07 Haziran 2017
MHP VE LİDER DEVLET BAHÇELİ TÜRKLÜĞÜN KUTLU YOLUDUR06 Haziran 2017
SÖZ KONUSU VATAN; KARŞIT GÖRÜŞ DEĞİL!.05 Haziran 2017
ÜLKÜCÜ-MİLLİYETÇİ MEDYA İFTARDA BULUŞTU03 Haziran 2017
Sizde kırmızı fularlı kahpeler biter de,bizde SONGÜL YAKUT’lar bitmez…02 Haziran 2017
BEN LİDER DEVLET BAHÇELİ GİBİ ÜLKÜCÜ ARIYORUM02 Haziran 2017
"Reziller Ordusu" Olarak Tarihe Geçecekler02 Haziran 2017
DEVLET İÇİN, DEVLETİN SÖZÜNÜ DİNLEYİN!29 Mayıs 2017
FETİH GÖNÜLLERDE OLMALIDIR.29 Mayıs 2017
Basında 22 yıl anısına yemek27 Mayıs 2017
“CHP, ÖLÇÜSÜZLÜĞÜN PARTİSİ…”27 Mayıs 2017
TARİH BİLMEZ, ECDAT TANIMAZ KILIÇDAROĞLU!26 Mayıs 2017
DEVLET ADAMI OLMAK!22 Mayıs 2017
Hedefteki Ülke Türkiye20 Mayıs 2017
Eren Erdem, CHP, FETÖ ve HDP=PKK15 Mayıs 2017

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH