Ana Sayfa > MEDYA VE BASIN

ATİLLÂ'DAN MİSÂL, BİLGE KAĞAN'DAN İSTİKBÂL...
03 Kasım 2018
Bu haber 372 kez okundu
Birbirleriyle didişenlerin, kendi ayaklarına kurşun sıkanların, ileri bir hamle yapma imkânı bulmaları ve başkalarıyla mücâdelede başarılı olmaları, mümkün müdür?
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Aralarında, takrîben ikiyüz elli yılı aşan bir zaman farkı vardır ki, bu, binlerce senelik Türk târihi içersinde, hiç de çok bir zaman değildir...Bir defa, bu, bilinmelidir!

Attilâ/Atillâ ve Bilge Kağan'dan söz etmek istiyorum...Attilâ, birkaç nesil daha önde... Ecdât/ata/ dede durumunda...

Birinciden, çok mühim ibretlik bir misâl; diğerinden ise, Türk milletinin istikbâline dâir, çok mühim bir vasiyet veya nasihat veya hâtırat veya iç muhasebe veya îtiraf veya nefs muhasebesi...her ne dersek diyelim, büyük bir hitâbet numûnesi nakletmek istiyorum.

Târihî tecrübeler göstermiştir ki, milletlerin yükselişi-alçalışı/çıkışı-inişi/şahlanışı-çöküşü, büyük çapta, kendi mensuplarının tembelliklerinden, uyumsuzluklarından, gereksiz çekişmelerinden, paylaşmayı bilmemezliklerinden, menfaatperestliklerinden, kibirlerinden, mâzîden ibret almayışlarından, millî ve mânevî değerlere sâdık olmayışlarından, âcizliklerinden ve gafletlerindendir.

İlimde, san'atta ve siyâsette, 'dünya adamı yetiştirme' hedefi olmayan milletler, er veya geç, hedef(l)i olanların uşaklığını yapma namzeti olurlar.

Birbirleriyle didişenlerin, kendi ayaklarına kurşun sıkanların, ileri bir hamle yapma imkânı bulmaları ve başkalarıyla mücâdelede başarılı olmaları, mümkün müdür?

Beşinci asırda, 395-453 yılları arasında yaşayan, Avrupa Hun İmparatorluğu hükümdârı vasfıyla, babası Muncuk Han'ın ardından gelen amcası Rua'dan devlet idâresini üzerine alan -Atamız- Attilâ/Atillâ; karşısına, bir bütün olarak dikilen Avrupalılar karşısında dirâyetini gösterip üstünlük sağlamasına rağmen, âdeta bile bile/göz göre göre, önünde diz çöken Papa 3. Leo'nun sözlerine kanmış veya inanmış, ne dersek diyelim, netîcede, Türk târihinde başka örneklerini de göreceğimiz, "Merhamet dileyene merhamet edilir" ilkesinden hareketle, geri dönülmez ve telâfi edilmez bir yola girerek, bugünün şartlarına bile tesir eden, 'ilk müsebbib" olarak karşımıza çıkar.

Elbette ki, mes'ele insânî ise, yapılan hareket doğrudur? Peki, Attilâ doğru mu yapmıştır? Denilebilir ki, şu anda bunu tartışmanın ne önemi vardır?

Vardır, çünkü, bu târih bizimdir ve yapılan bir yanlış bütün yapılacakları etkilemiştir.

Yapılan, insânî bir tavır olarak doğrudur!..Bunu, Avrupalı idrâk etmiş midir? Hayır!..

Çünkü; Avrupalı, kendilerinin, baba Muncuk'a ve Attilâ'ya yaptıklarını düşünmeden, istisnasız, Attilâ'yı suçlayarak onu hâlâ gaddar biri olarak görür ve takdîm eder. Buna rağmen, Avrupalı, Attilâ'yı affetmez!..

Fakat; Attilâ'nın atasına yapılan zulümler ve mes'elenin ardındaki "sinsi ve kinci" tavır, kurnazca devamettirilir. Bu tavır, hâlâ devam etmektedir.

Târih; Türk milletine yapılan "sinsi ve kinci" tuzaklarla doludur. Bilemiyorum, bu tuzak, Attilâ nezdinde, Türk milletine ilk tuzak mıdır ammâ en büyük tuzaklardan biri olduğu âşikârdır.

Sonra; Devletlerarası savaşlardaki 'insânîlik" veya 'merhamet' bu mudur?

Bir başka cihetten bakılınca, bu durum; Attilâ'nın, düşmanına değil, "nefsi"ne esir olması demek değil midir?

Nasıl bir ruh hâlidir bilemeyiz ammâ, görünen o ki, bütün ihtişamını, karşısındakinin bir anlık riyâsı, merhamete dönüştürmüş ve bir tarafın-Avrupalıların- 'çıkışı'yla bizim 'iniş'imiz hızlanmıştır.

Devlet idâresinde, sertliğin/katılığın veya yumuşaklığın/mülâyimliğin sınırını/haddini bilmeyen kişiler, kendilerine değil, gelecek nesillerine de, sâdece acı tecrübeler bırakmazlar, acı miraslar da bırakırlar. Peşinden gelen bâdirelerin herbiriyle sıkıntılara sebebiyet verirler.

Mevzû, elbette ki, çok derin ve geniştir. Ancak, sözümüz Attilâ'dan bir "misâl" ve Bilge Kağan'dan "istikbâl"e nasihat veya vasiyet olduğuna göre, ilk önce, Kök-Türk Kitâbeleri'nde (Orhun Âbideleri'nde, Orhun Yazıtları'nda, Gök-Türk Kitâbeleri'nde, Orkun Bengü Taşları'nda) kayıtlı bulunan Türk Bilge Kağan'ın şu mânâlı nasihatini şuûrlarımıza nakşetmemiz ve onu çok yönlü tahlil etmemiz gerekir:

"TÜRK, OĞUZ BEĞLERİ, MİLLET! İŞİTİN! ÜSTTE GÖK BASMA(DIY)SA, ALTTA YER DELİNME(DİY)SE, TÜRK MİLLET(İ)! (SENİN)İLİNİ, TÖRENİ KİM(LER) BOZDU?

(EY TÜRK MİLLETİ! PİŞMÂN OL! (KENDİNE DÖN!) EMRE UYDUĞUN İÇİN (SENİ) YÜKSELTİLMİŞ BİLGE KAĞANINA, İYİ, MÜSTAKİL ÜLKENE, KENDİN YANILDIN! KÖTÜ İŞ YAPTIN!

SİLÂHLI, NEREDEN GELİP (SENİ) GÖTÜRDÜ? SÜNGÜLÜ, NEREDEN GELİP (SENİ) SÜRÜP GÖTÜRDÜ? " (Bknz. Nihad Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyâtı Târihi, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1971, Sf. 63)

Gök-Türk Kitâbeleri, Türk milletinin, ilk yazılı meşveret vesîkasıdır. Kendini murakabeye çekme beyânnâmesi; bir üst bakışla, muhkem, selîm bir akılla nefs muhasebesine tâbî tutmasıdır.

Bilge Kağan; "Türk, Oğuz Beğleri"ne ve hemen ardından da "millet"e hitap ediyor. "İşitin!"; 'kulaklarınızı dört açın; artık, olup bitenleri anlayıp idrâk edin, Devlet-Millet işlerinin şakası olmaz" îkazıyla, ilk tesirli kelimeyle söze başlıyor. "İşitmek" yetmez ammâ, işitmeden de hiçbir şey olmuyor, demeğe getiriyor.

Bu tesirli hitâbette, târihten gelen/mâzîsi olan bir "Türk, Oğuz Beğleri" varlığı ve an'anesi ile, ona bağlı "millet" teyid ve ifşâ ediliyor. Millet'siz beğ; beğ'siz millet mi olur?

Devamı cümlede, bu milletin kim olduğu, doğrudan doğruya milletin kendisine -tekraren- duyuruluyor.

Duyurmanın da ötesinde, damarlara, zihinlere ve gönüllere zerkedilircesine haykırılıyor:

"Üstte gök basma(dıy)sa, altta yer delinme(diy)se, Türk millet(i) (Senin), ilini, töreni kim(ler) bozdu?"

İşte, bu soru, bizi, Attilâ'ya ve hattâ ondan da ötesine götürür/götürmelidir.

"Gök basma"sı" ve "yer delinme", insanın elinde olabilecek şeyler değildir. Bunlar, ancak, Allahü teâlânın yüce kudretiyle olabilir ve sen, ancak, bu kudret karşısında eğilirsin. Peki, mâdemki, bunlar olmadı, "ilini, töreni kim(ler) bozdu?"

Demek ki, sen, kul/beşer olarak gayret gösterip, çalışıp didinmedin ki, başına bu kötü hâller musallat oldu!..

Demek ki, sen, vazîfeni yerine getirememiş, birlik içinde yaşayamamış, başkalarına el açmış mahkûm olmuşsun!..

Demek ki, oyanlanmış, gaflete dalmış, benlik çukurunda eşelenmiş, kendini aşamamışsın!..

Bil ki; bu hâllere düşmenin yegâne müsebbibi, yine bizzat kendinsin!..

Başkalarında ve başka yerlerde suçlu aramana da asla ve kat'iyyen lüzûm yoktur!..Öyleyse...

Bütün yaptıklarından/yapamadıklarından nâdim ol!...

"(Ey) Türk milleti! Pişman ol! Artık, (Kendine dön!)...(Başkalarının) Emrine uyduğun için (Seni) yükseltilmiş bilge kağanına, müstakil ülkene, kendin yanıldın! Kötü iş yaptın!"

Kağan'ının sözünü tutmadın. Târih boyunca, müstakil ve hür bir şekilde yaşadığın ülkenin kıymetini bilip çalışmadın. Dostuna, akrabana, konu-komşuna,...dolayısiyle milletine sâhip çıkmadın!..

Sakın ha!..Bir daha böyle yapmayasın!..Aklını başına al ve bu ihmâllerden uzak dur!..Sonra...

Şu silâh mes'elesi de nedir, söyler misiniz?

Soruyorum siz(ler)e; hangi "silâhlı, nereden alıp seni/sizi götürdü"? Bu kadar mı kendinizden geçmişsiniz, birbirinizden habersizsiniz ve âcizsiniz?

Peki...Hangi "Süngülü, nereden gelip seni/sizi, zorla/isteğin(iz) dışında "sürüp götürdü", bunu, bana/ bize anlatır mısınız/anlatabilir misiniz?

Böyle yaşamaya devam ederseniz, Ey Türk Milleti'nin istikbâli, -Allah göstermesin- dâima başkalarının mahkûmu olursunuz ve gafletiniz ancak ihânetle mukayese terazisinde tartılır!..

Vaziyet bu!.. Siz bilirsiniz!..


M.Halistin Kukul

 

 Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer MEDYA VE BASIN Haberleri

Başlık Tarih
 
MHP TÜRK SİYASETİNE YÖN ÇİZMEYE DEVAM EDİYOR.18 Nisan 2019
'Bu Seçimin Kazananı MHP’dir12 Nisan 2019
KEMALİST FIRILDAKLAR!07 Nisan 2019
4 Nisan ve Başbuğun Vasiyeti05 Nisan 2019
SON BAŞBUĞU ANARKEN - TÜRKEŞ, GÖNÜL VE DAVA ADAMIYDI…04 Nisan 2019
VATANINI SEVEN ÖRGÜTÇÜLERE OY VERMEZ27 Mart 2019
ÜLKENİN ÜÇ ŞEYE İHTİYAÇI VAR; DEVLET AKLI, DEVLET VİCDANI, DEVLET BAHÇELİ…18 Mart 2019
Türk'ün Yeniden Uyanışı17 Mart 2019
DAMINDA ZIPLADIKLARIM !17 Mart 2019
BİR BERBER, BİR BERBERE, GEL BERABER!..14 Mart 2019
AKP'NİN ARKA BAHÇESİ MHP Mİ YOKSA CHP Mİ !?13 Mart 2019
DEVLET BAHÇELİ NİYE DEMİYORSUNUZ?03 Mart 2019
“NE KÜRDİSTAN’I ULAN!”01 Mart 2019
Devlet BAHÇELİ'nin ADAMLIĞI sizi muhattap almayacak kadar ADAM'dır...!!!28 Şubat 2019
DAVAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: DEVLET BAHÇELİ -3- Samimi Ülkücülük riyasız siyaset27 Şubat 2019
DAVAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: DEVLET BAHÇELİ -2- Ülkücülerin dert ortağı ve rehberi: Devlet Ağabey26 Şubat 2019
Davaya adanmış bir ömür: Devlet Bahçeli25 Şubat 2019
BÖYLESİNE BİR “KUMPAS” ŞEYTANIN DAHİ AKLINA GELMEZ!24 Şubat 2019
MHP lideri Devlet Bahçeli uyardı! Yeni tezgahlar kuruluyor21 Şubat 2019
LÜTFEN BİR DAHA DÜŞÜNÜN13 Şubat 2019
ÜLKÜCÜ CELLADININ OĞLUNA İP OLDULAR06 Şubat 2019
İYİ Kİ VARSIN DEVLET BAHÇELİ!..01 Şubat 2019
Yılmaz Özdil’in 2500 TL’lik kitabı çalıntı çıktı31 Ocak 2019
İP’ÇİLER HADİ GÖZÜNÜZ AYDIN…!30 Ocak 2019
MHP’NİN BAŞARISIZ OLMASINI BEKLEYENLER PUSUDA16 Ocak 2019
Doğu Türkistan’da zulüm!12 Ocak 2019
Vatan nöbetinin sözleşmesi olmaz12 Ocak 2019
Bugünün “Artin Kemalleri” Ziya Gökalp’e niçin saldırıyor?07 Ocak 2019
BEN DUYGUSU OLANDAN NE YÖNETİCİ , NEDE ÜLKÜCÜ OLUR….03 Ocak 2019
TÜRK OLMAK …!!!31 Aralık 2018
Devlet Bahçeli'den gövde gösterisi27 Aralık 2018
MHP Lideri Bahçeli, güne TÜRKGÜN ile başlıyor20 Aralık 2018
“Türkçemize durmadan güç kaybettiriliyor”20 Aralık 2018
DEVLET YANDAŞ İŞADAMINA 69 MİLYON TL “BAĞIŞLADI”15 Aralık 2018
Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri12 Aralık 2018
Yavaş geldi hızlı gitti12 Aralık 2018
Dede-Oğul-Torun: EOKA-ASALA-PKK ve kuşak sağlaması FETÖ!11 Aralık 2018
Tehdit ve şantaj işte Mansur Yavaş11 Aralık 2018
Telgraf ve kartlarla işgali protesto06 Aralık 2018
DEVLET BAHÇELİ’DEN ÖZÜR DİLEYECEKLER . . . 06 Aralık 2018
CUMHURİYET’İN KADIN MESELESİ VE KADIN HAKLARI-I05 Aralık 2018
FARKLI ÜLKÜCÜLER(!)30 Kasım 2018
MHP’NİN NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI GÖRMEYEN İKTİDAR. UYAN!29 Kasım 2018
DİZİLERDEKİ FETÖ ŞİFRELERİNDE SON DURUM28 Kasım 2018
‘MHP’Mİ AKP’NİN STEPNESİ YOKSA AKP Mİ MHP’NİN MAHKUMU?’26 Kasım 2018
BÜYÜK HEDEF26 Kasım 2018
İP’in istismarı ayağına dolandı 23 Kasım 2018
BAHÇELİ 31 MART AKŞAMI ERKEN SEÇİM İSTER Mİ?21 Kasım 2018
TÜRK GENÇLİĞİ VE EĞİTİMİ18 Kasım 2018
TAYYİP BEY, OSMANLI’NIN PARÇALANMA KUTLAMALARINDA NE İŞİNİZ VARDI14 Kasım 2018
Ellerinde Olsa “Türklük Şeytan İcadı(!)” Diyecekler11 Kasım 2018
TEPEDEN BAKAN,KİBİR BELEDİYECİLİĞİNDEN HALKA HİZMET BELEDİYECİLİĞİNE GEÇMELİYİZ.11 Kasım 2018
MHP TÜRKÜN EGEMENLİK KILICIDIR…09 Kasım 2018
Bu Milletin adı nedir…!07 Kasım 2018
Şampiyon Millilerimiz ve Milli Nedenlerimiz04 Kasım 2018
Karaçay Sürgünü02 Kasım 2018
EVİNİZ MHP’NİN KIYMETİNİ BİLİN31 Ekim 2018
Dayatma sınırı aştı25 Ekim 2018
TÜRKÇÜLÜK NE DEĞİLDİR !24 Ekim 2018
"Er Mektubu Görülmüştür!.."22 Ekim 2018
Lahanayı yerken kıtır kıtır SAPINA gelince Meeee21 Ekim 2018
İBLİSİN SİYASİ ÇOCUKLARI NEREDE? YILAN HALA CANLI15 Temmuz 2018
İFTİRA VE DÖNEKLİKDE SINIR TANIMAYAN KARAKTERSİZLER12 Temmuz 2018
BENGÜTÜRK TV MOBİL UYGULAMALARI YAYINDA!11 Temmuz 2018
BEDAVA ÜLKÜCÜLÜK10 Temmuz 2018
“İLKESİZ”, “İLKELERDEN” BAHSEDERSE!..08 Temmuz 2018
OKUNMUŞ BİR HAREKET (24 Haziran seçimlerinin ardından) 07 Temmuz 2018
KILIÇDAROĞLU VE BAŞARI. GÜLDÜRMEYİN :)07 Temmuz 2018
Çocuk ve İnsan...07 Temmuz 2018
DEVLET BAHÇELİ VE UZUN 21 YIL06 Temmuz 2018
DEVLET BAHÇELİ’NİN SEYİR DEFTERİ04 Temmuz 2018
U” DÖNÜŞÜ VE “NANKÖRLÜK”02 Temmuz 2018
DEVLET BAHÇELİ VE SİYASETTE UFUK ÖTESİ29 Haziran 2018
Milli Ülkü23 Haziran 2018
LİDER DEVLET BAHÇELİ'YE VEFA23 Haziran 2018
“Vatanın Sahibi… Hoşgeldin!” 22 Haziran 2018
ÜLKÜDAŞLARA AÇIK MEKTUP17 Haziran 2018
''Devlet Bahçeli, AKP'nin peşine takıldı!''10 Haziran 2018
KANAYAN YARA DOĞU TÜRKİSTAN06 Haziran 2018
HERKESİN BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLI ATATÜRK’Ü VAR 01 Haziran 2018
‘ATATÜRKÇÜLÜK KİSVESİ ALTINDA PKK DESTEKÇİLERİ…’31 Mayıs 2018
MHP YÜZDE BİR OY ALSA DA BİZ MHP'DEYİZ, YA SİZ?28 Mayıs 2018
MHP VE LİDERİNİ ANLAMAK = KURTULUŞ27 Mayıs 2018
HEDEF25 Mayıs 2018
Atatürk’e Göre Türk Gençliğinin Nitelikleri-3 23 Mayıs 2018
YILDIRAY ÇİÇEK İLK KEZ AÇIKLADI: LİSTEDE YOKUM ÇÜNKÜ…23 Mayıs 2018
19 MAYIS: TÜRKE BAYRAM YUNANA MATEM 19 Mayıs 2018
Millet Aklı Bu Kuşatmayı Yaracak Güçtedir 17 Mayıs 2018
Atatürk’e Göre Türk Gençliğinin Nitelikleri-2 14 Mayıs 2018
Atatürk’e Göre Türk Gençliğinin Nitelikleri-108 Mayıs 2018
ÜLKÜCÜLERE KAFA TUTMAK HELE Kİ İFTİRA ATMAK GAZİNOLARDA RACON KESMEYE BENZEMEZ08 Mayıs 2018
VUR BOZKURT’UM.. VUR TİLKİYE! VUR KURTULSUN TÜRKİYE!.. SÖZÜNDEN RAHATSIZ OLDULAR07 Mayıs 2018
İşaret Taşlarımız: Karamanoğlu Mehmet Bey 01 Mayıs 2018
MHP’ye paralel kuşatma26 Nisan 2018
EŞEKLİĞİNİ İSPAT ETMEK İSTEYEN, MHP’YE SALDIRIYOR17 Nisan 2018
DEVLETE SAHİP ÇIKANLAR16 Nisan 2018
Başgil'den Türk'e ve Türkçe'ye Dair 14 Nisan 2018
İşaret Taşlarımız: Dadaloğlu 12 Nisan 2018
İYİ PARTİ , KİME İYİ ?06 Nisan 2018
ANADOLU AJANSINA TEBRİK MESAJI05 Nisan 2018
BAŞBUĞ'UN İZİNDEYİZ04 Nisan 2018
BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ VE ÇİLELİ DAVASI03 Nisan 2018
“KİN ÂLİMİ” AYŞENUR ARSLAN VE CUMA31 Mart 2018
FIRAT’IN DOĞUSUNA OPERASYON ŞART29 Mart 2018
“AFRİN’İ ALMAK İÇİN NE VERDİNİZ?” SORUSUNA CEVAP26 Mart 2018
İYİ PARTİ’NİN, “FETÖ VE DEAŞ İLE İLGİLİ EYLEM PLANI”NDAKİ GİZLİ PLAN21 Mart 2018
SİZ NE TÜR BİR "MAHLUKATSINIZ"18 Mart 2018
BEYLER, TÜRKMENELİ BİZİ BEKLER!15 Mart 2018
TOYUN KUTLU OLSUN TÜRKMEN BEYİ!14 Mart 2018
GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİREN; TÜRK'Ü KIZIL ELMA'YA ERİŞTİREN!12 Mart 2018
RUHUNU ŞEYTANA SATMIŞLARIN HÜKMÜ TÜRK AYAĞA KALKANA KADARDIR10 Mart 2018
Çantacılar kimmiş!?07 Mart 2018
HES’LERE DEĞİL EVSEL ATIK SULARA DİKKAT!06 Mart 2018
İşaret Taşlarımız: Ziya Gökalp03 Mart 2018
CUMHUR İTTİFAKI, HAYIR CEPHESİNE KARŞI02 Mart 2018
İşte Bahçeli'nin Eylemleri...01 Mart 2018
BAHÇELİ'NİN TESPİTLERİ VE MİLLİ DURUŞU28 Şubat 2018
SÖYLEM İLE NİYETLERİ ÇOK FARKLI…16 Şubat 2018
İnsanlığa ışık tutan Türk bilgini Hoca Ahmet Yesevi15 Şubat 2018
YA BİZ AFRİN’İ ALACAĞIZ, YA AFRİN BİZİ13 Şubat 2018
İşaret Taşlarımız: Dündar Taşer 13 Şubat 2018
ALIN PKK’YI, VURUN CHP’YE11 Şubat 2018
Kızılelma Ve Gerçek Sahipleri 09 Şubat 2018
BOZKURT İŞARETİNDEN RAHATSIZ OLAN KANI BOZUKLAR08 Şubat 2018
Alnıaçık'tan Muhteşen bir analiz;Şeytanın Kulağına Kurşun!15 Ocak 2018
Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa'ya Yapılan Hiçbir İftira Tutmaz06 Ocak 2018
Yazarımız Orhan Karataş'ın Yazısı;Son sözü liderler söyler04 Ocak 2018
Söz Konusu Vatandır 24 Aralık 2017
Yılbaşı Bizim Neyimiz Olur?23 Aralık 2017
SAHİPLİK DEĞİŞSE DE KÖPEKLİK BAKİDİR!20 Aralık 2017
Y-CHP HAFIZASINI KAYBETMİŞ!13 Aralık 2017
MİLLİYETÇİ-ÜLKÜCÜ MEDYA SEFERBERLİĞİ!12 Aralık 2017
Gazi Karabulut'un Yeni Kitabı Çıktı.10 Aralık 2017
BAHÇELİ’Yİ TAKDİR06 Aralık 2017
Ordusu Yaşarsa; Başbuğlar Ölmez!27 Kasım 2017
MHP’YE HAKSIZLIK EDİYORSUNUZ22 Kasım 2017
MHP BİTERSE BİTSİN, ZATEN İSTEDİĞİNİZ BU DEĞİL Mİ?22 Kasım 2017
MHP Giderse Ne Olur? 21 Kasım 2017
Ertuğrul Dursun ÖNKUZU…20 Kasım 2017
Ben Ülkücüleri Hep Sevdim19 Kasım 2017
ÜLKÜCÜ ŞEHİDİMİZ İLHAN DARENDELİOĞLU’nu Rahmet İle Anıyoruz…19 Kasım 2017
Devlet BAHÇELİ ve "DEVLET"18 Kasım 2017
Günyeli;BU ÇİRKİN BİR OYUNDUR?17 Kasım 2017
SİYASETİN ÇİRKİNLERİ VE ALÇAKLARI17 Kasım 2017
İşaret Taşlarımız: Mürüvvet Kekilli16 Kasım 2017
AKP MHP’NİN PEŞİNE TAKILMIŞTIR , MHP AKP’NİN PEŞİNE DEĞİL...14 Kasım 2017
GÜVEN PARTİSİ13 Kasım 2017
21. YÜZYILDA ÜLKÜCÜ DÜŞÜNCE13 Kasım 2017
Bahçeli'den şair ve yazar Büyükerol'a destek11 Kasım 2017
15 TEMMUZ'DA BÖYLE KONUŞMUŞ: BİZİM MESELEMİZ DEĞİL10 Kasım 2017
Y-CHP panikte!09 Kasım 2017
İşaret Taşlarımız: Cinuçen Tanrıkorur 08 Kasım 2017
SEVEN SEVDİĞİYLE BERABERDİR, BİZ DE LİDER BAHÇELİ İLE BERABERİZ07 Kasım 2017
SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇERKEN05 Kasım 2017
"Millet-i Hâkime" Hukuku ve Eşit Vatandaşlık Fitnesi!04 Kasım 2017
SİVİL CIA’İN TÜRK ÇALIŞANI MERAL AKŞENER’E BAŞDANIŞMAN ATANDI02 Kasım 2017
ADI DEVLET-TAVRI DEVLET-DERDİ MİLLET...30 Ekim 2017
İdeoloji: On Üzerinden Sıfır! - II28 Ekim 2017
İrademiz İnancımız Gücümüz Ordumuz 24 Ekim 2017
GAZETECİLİK DEMOKRASİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR UNSURDUR23 Ekim 2017
Türkeş’ten Bahçeli’ye MHP ve Kerkük22 Ekim 2017
TÜRK MİLLETİ…22 Ekim 2017
PARTİLER VE İSTİFA ETME, ETTİRİLME FARKLILIKLARI21 Ekim 2017
ŞENER BÜLBÜL 21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI..21 Ekim 2017
Taşdoğan'dan Gazeteciler Günü'ne Kutlama20 Ekim 2017
BUGÜN DE GÜNLERDEN DEVLET BAHÇELİ...20 Ekim 2017
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…20 Ekim 2017
Stratejik Ahmet'in Hariciye Maceraları - II20 Ekim 2017
MİLLİYETÇİLİK ŞUURUNU YOK ETMEK EN BÜYÜK DÜŞMANLIKTIR18 Ekim 2017
İşaret Taşlarımız: Garip Ozan ( Mehmet Said Şimdi)17 Ekim 2017
Mülk’ü Millet İçin16 Ekim 2017
Her Türk Asker Doğar14 Ekim 2017
Başıbozukluk, Mehmetlerin Kemâl Çağıdır! - II14 Ekim 2017
Türk Ordusu İdlib’de13 Ekim 2017
Başka Türkiye Yok!11 Ekim 2017
Çok geç olmadan, Bahçeli’yi algılamak! 10 Ekim 2017
ZOR ZAMANDA DEVLET BAHÇELİ FAKTÖRÜ09 Ekim 2017
BİRİ VAR!08 Ekim 2017
Vatan Satan Tüccarlar! - II04 Ekim 2017
Vatan Satan Tüccarlar! - I03 Ekim 2017
Bize O Dipçiği Kim Vurmuştu?03 Ekim 2017
FETHULLAHÇI, ÖCALANCI, BARZANİCİ KARI- KOCA !30 Eylül 2017
Beş Bin Ülkücü 28 Eylül 2017
BİZ BURADAYIZ, MHP'DEYİZ GİDENLERE ALLAH SELAMET VERSİN25 Eylül 2017
Kürt Gruplarının Kerkük Oyunu23 Eylül 2017
"MHP'DE İSTİFA" OYUNUNU BOZUYORUZ21 Eylül 2017
MHP, FETÖ Atıklarından Temizleniyor.07 Ağustos 2017
Ülkücülüğü, Nerede Kiminle Temsil Edeceksiniz?07 Ağustos 2017
ADAMLIK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN SADECE LİDER DEVLET BAHÇELİ'YE GÜVENİYORUM07 Ağustos 2017
MEVZU VATANSA HERKESE GİDERİMİZ VAR06 Ağustos 2017
BOŞUNA DEVLET DEMİYORLARMIŞ06 Ağustos 2017
Lider Devlet Bahçeli’yi Dinlerken01 Ağustos 2017
Muharrem Sıddıkoğlu 'nun, "NAMAZ VE NAMAZI İKAME ETMEK" KİTABI YAYINLANDI".30 Temmuz 2017
Stratejik Aymazlık29 Temmuz 2017
MHP VE LİDER DEVLET BAHÇELİ TÜRK MİLLETİNİN TEMİNATIDIR26 Temmuz 2017
MESELE ADALET DEĞİL, MESELE SOKAKTI!24 Temmuz 2017
ÇÖPTEKİ PROJE PARTİSİ!22 Temmuz 2017
"Paradigma Kaymasının Ayak Sesleri"21 Temmuz 2017
15 TEMMUZ'UN KAHRAMANI LİDER DEVLET BAHÇELİ VE ÜLKÜCÜLERDİR!21 Temmuz 2017
EMEKLİ ZAMMI ADİL Mİ?21 Temmuz 2017
BAHÇELIYI ANLAMAK...!21 Temmuz 2017
Bir Ülkücü Şehadet destanı: VELİCAN ODUNCU18 Temmuz 2017
15 TEMMUZ’A DA MÜHRÜNÜ VURDU, SONRASINA DA17 Temmuz 2017
GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ16 Temmuz 2017
Pınar Suyu İle Lağım Suyu Birlikte Akmaz15 Temmuz 2017
Türk Milleti'ne kurşun sıkmak ya da linç edilmek!!!!14 Temmuz 2017
RAHMETLİ BAŞBUĞUMUZA GÖRE SİZ “HAİNSİNİZ”13 Temmuz 2017
... Ve Amacınızı Da Biliyoruz!11 Temmuz 2017
BU BÜYÜK HALKIN EVLADI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ09 Temmuz 2017
Ülkücüler Biliyorlar”Yel Kayadan Bir Şey Koparamaz”09 Temmuz 2017
ADANMIŞ BİR ÖMÜR09 Temmuz 2017
ÜLKÜCÜ LİDERİNE HAKARET EDER Mİ? BUNLAR ETTİ!08 Temmuz 2017
TÜRK SİYASET SAHNESİNDE ROL MODEL BİR İSİM LİDER DEVLET BAHÇELİ06 Temmuz 2017
PROVOKASYONA DİKKAT!05 Temmuz 2017
Tercihler ve Sonuçlar02 Temmuz 2017
Çok Yakın!02 Temmuz 2017
DEVLET, DEVLET ADAMI VE MHP… Türk'üm ve düşmanım sana...02 Temmuz 2017
BAYRAMI HAKETMEK!01 Temmuz 2017
Gelenekten Geleceğe Ozanlık01 Temmuz 2017
ARAMA MOTORU29 Haziran 2017
FETÖ’nün İlk 100 Adamı Nasıl Kaçtı29 Haziran 2017
ECELİ GELEN…28 Haziran 2017
“Adalet”, CHP’ye kaldı ise, vay halimize…27 Haziran 2017
O Bahardan Sonra Öyle Bir Mevsim Geldi ki... 26 Haziran 2017
TÜRK'ÜN DAVASI, TÜRKLÜĞÜN BEKASI24 Haziran 2017
ARTIK YA DEVLET BAŞA, YA KUZGUN LEŞE!23 Haziran 2017
MHP'de İndükleme- Dürtükleme 21 Haziran 2017
KRİPTOLAR SON TOKATI YEDİ!21 Haziran 2017
Alpaslan Türkeş'in Ertelediği Kavga20 Haziran 2017
Derdimiz Vatan, Ülkümüz Turan 20 Haziran 2017
Feraset Farkı! 19 Haziran 2017
DEVLET’SİZ ASLA!17 Haziran 2017
Küresel Emperyalizme Karşı Duruş Ancak Milli Unsurlarla Sağlanır 11 Haziran 2017
Neredesiniz Kadın Hakkı Savunucuları10 Haziran 2017
MEHMETÇİK OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUM BEN ŞUANDA08 Haziran 2017
MHP'Lİ YÖNTER, BAŞBAKAN'A SORDU07 Haziran 2017
MHP VE LİDER DEVLET BAHÇELİ TÜRKLÜĞÜN KUTLU YOLUDUR06 Haziran 2017
SÖZ KONUSU VATAN; KARŞIT GÖRÜŞ DEĞİL!.05 Haziran 2017
ÜLKÜCÜ-MİLLİYETÇİ MEDYA İFTARDA BULUŞTU03 Haziran 2017
Sizde kırmızı fularlı kahpeler biter de,bizde SONGÜL YAKUT’lar bitmez…02 Haziran 2017
BEN LİDER DEVLET BAHÇELİ GİBİ ÜLKÜCÜ ARIYORUM02 Haziran 2017
"Reziller Ordusu" Olarak Tarihe Geçecekler02 Haziran 2017
DEVLET İÇİN, DEVLETİN SÖZÜNÜ DİNLEYİN!29 Mayıs 2017
FETİH GÖNÜLLERDE OLMALIDIR.29 Mayıs 2017
Basında 22 yıl anısına yemek27 Mayıs 2017
“CHP, ÖLÇÜSÜZLÜĞÜN PARTİSİ…”27 Mayıs 2017
TARİH BİLMEZ, ECDAT TANIMAZ KILIÇDAROĞLU!26 Mayıs 2017
DEVLET ADAMI OLMAK!22 Mayıs 2017
Hedefteki Ülke Türkiye20 Mayıs 2017
Eren Erdem, CHP, FETÖ ve HDP=PKK15 Mayıs 2017

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH