Ana Sayfa > ARAŞTIRMA

‘Sonları Yüce Divan olacaktır’
23 Aralık 2013
Bu haber 1461 kez okundu
Celal Adan: Kamu İhale Yasası 11 yılda 164 kez değişti MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu BUGÜN’e değerlendirdi. Kamu İhale Yasası’nın son 11 yılda 164 kez değiştirildiğini belirten Adan, “Bu müdahaleler, harcanan her kuruşu, yapılan her ihaleyi tartışmalı hale getirmiştir” dedi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Siyasi işlerden ve hükümetle ilişkilerden sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ile siyasette son günlerde yaşananları konuştuk. Adan, MHP’ninrüşvet ve yolsuzluk operasyonu ile ilgili tavrını ve bakışını net olarak ortaya koydu.

RÖPORTAJ: SEDA ŞİMŞEK / BUGÜN GAZETESİ sedasimsek@bugun.com.tr

*Siz­ce Tür­ki­ye­’de ne­ler olu­yor?

Tür­ki­ye­’de çok önem­li bir ope­ras­yon ger­çek­leş­ti­ril­di, hem de öy­le ye­ni­lir yu­tu­lur gi­bi de­ğil. Ne­re­sin­den bak­sa­nız mi­de bu­lan­dı­rı­cı, kah­re­di­ci bir man­za­ra. Bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu kar­şı­sın­da ik­ti­da­rın tav­rı­na ba­kın­ca in­san ger­çek­ten hay­ret edi­yor. Baş­ba­kan Er­do­ğan her git­ti­ği yer­de ko­nu­şu­yor da ko­nu­şu­yor. “Hü­kü­me­te komp­lo­”, “hü­kü­me­te tu­za­k”, “hü­kü­me­te ope­ras­yo­n”, “çe­te, ör­güt, pa­ra­lel ya­pı­lan­ma­” di­yor da di­yor. Ama ban­ka mü­dü­rü­nün evin­den çı­kan ku­tu ku­tu pa­ra­dan hiç bah­set­mi­yor. Mil­le­tin, top­lu­mun, hal­kın ak­lıy­la, ze­kâ­sıy­la dal­ga ge­çi­yor. Ar da­ma­rı çat­la­mış bir ik­ti­dar­la kar­şı kar­şı­ya­yız. Yol­suz­luk­la mü­ca­de­le­den son­ra Tür­ki­ye­’de aci­len bü­yük bir yüz­süz­lük­le mü­ca­de­le ope­ras­yo­nu baş­la­tıl­ma­lı.

AK­P’­NİN CAM­BA­ZI OL­DU­LAR

*Bu bir si­ya­si ope­ras­yon mu?

De­ğil. Dış güç­ler mi ge­nel mü­dü­rün evin­de­ki ayak­ka­bı ku­tu­su­nun içi­ne 4,5 mil­yon do­lar koy­du? Hü­kü­met, “si­ya­si ope­ras­yo­n” di­ye­rek he­def sap­tı­rı­yor, yol­suz­lu­ğun üze­ri­ni ört­me­ye ça­lı­şı­yor. Kim­se me­rak et­me­sin, bir ik­ti­dar al­ter­na­ti­fi ola­rak MHP san­dık­tan baş­ka hiç­bir yo­la te­ves­sül et­mez. Si­ya­set dı­şı bir yol­dan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ala­şa­ğı edil­mek is­te­nir­se ön­ce biz kar­şı­sı­na çı­ka­rız. San­dık­la ge­len san­dık­la gi­der. AK­P’­li­le­re “Yol­suz­luk ya­par­ken ya­ka­lan­dı­nı­z” di­yo­ruz. Bi­zi “İs­ra­il ve ABD is­te­mi­yo­r” di­yor­lar. Ar­tık “dış güç­le­r” söy­le­mi bir ne­vi “cam­ba­za ba­k” ha­li­ne dö­nüş­tü. İs­ra­il ve ABD, AK­P’­nin cam­ba­zı ol­du. “Cam­ba­za ba­k” de­yip, va­tan­da­şın ce­bin­den, mil­le­tin ha­zi­ne­sin­den ça­lı­yor.

*Bu ope­ras­yon ve­si­le kı­lı­na­rak si­ya­se­te is­ti­ka­met mi çi­zil­mek is­te­ni­yor?

Bir sa­vun­ma ref­lek­si ge­liş­ti­ri­le­rek, rüş­vet ve yol­suz­luk id­di­ala­rı­nın hü­kü­me­ti yıp­rat­ma ga­ye­si güt­tü­ğü ifa­de edi­li­yor. El­bet­te bu ope­ras­yo­nun si­ya­si yan­sı­ma­la­rı ola­cak­tır. Zi­ra, için­de ba­kan­la­rın ol­du­ğu, Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de böy­le bir yol­suz­luk ne gö­rül­dü ne du­yul­du. Si­ya­se­ti ta­bi­i ki et­ki­le­ye­cek. Tür­ki­ye­’de de­ğil dün­ya­nın ne­re­sin­de olur­sa ol­sun böy­le bir olay­da hü­kü­met­ler gi­der. Ba­kan­lar, baş­ba­kan­lar ken­di­le­ri is­ti­fa eder.

*MHP’­nin ik­ti­dar ol­du­ğu dö­nem­de de yol­suz­luk gün­de­me gel­miş­ti.

Böy­le bir id­di­a gün­de­me gel­di­ğin­de, Dev­let Be­y’­in tav­rı ma­lum, o ba­kan anın­da ba­kan­lık gö­re­vin­den ay­rıl­dı. Kal­dı ki za­ten Yü­ce Di­va­n’­da yar­gı­lan­dı ve her­han­gi bir ce­za al­ma­dı. Dev­let Be­y’­in bir ba­ka­nı bu suç­la­ma­lar­la kar­şı kar­şı­ya kal­say­dı, da­ha evin­den çık­ma­dan az­le­di­lir­di.

RÜŞ­VET DA­HA DE­RİN­DE

*Baş­ba­kan da “ge­re­ğiya­pı­la­ca­k” di­yor.

Ne­yi bek­li­yor? Hak­kın­da fez­le­ke ha­zır­lan­mış ba­ka­nı­nın em­riy­le ope­ras­yo­nu yü­rü­ten po­lis­ler gö­rev­den alı­nı­yor. Baş­ba­kan ça­lıp çır­pan­la­ra, ba­kan­la­rı­na, bü­rok­rat­la­rı­na bir şey de­mi­yor, lah­ma­cun yi­yen po­lis­le­re kı­zı­yor. Hır­sız­la­rı de­ğil on­la­rı ya­ka­la­yan­la­rı ce­za­lan­dı­rı­yor. Me­se­le­nin sey­ri öy­le gös­te­ri­yor ki, or­ta­ya dö­kü­len­ler buz­da­ğı­nın gö­rü­nen kıs­mı. Asıl yol­suz­luk, rüş­vet da­ha de­rin­ler­de.

*Bir bil­di­ği­niz mi var?

Ha­yır. Biz­ler de bu ope­ras­yo­nu ga­ze­te­ler­den oku­du­ğu­muz, te­le­viz­yon­lar­dan iz­le­di­ği­miz ka­dar bi­li­yo­ruz. Gö­rü­nen köy kı­la­vuz is­te­mez. Tür­ki­ye­’de hak­sız ka­zanç, rüş­vet ve yol­suz­luk ya­pıl­dı­ğı­nı gör­mek için as­lın­da ope­ras­yo­na bi­le ih­ti­yaç yok, son on yıl­da An­ka­ra ve İs­tan­bu­l’­da­ki imar de­ği­şik­lik­le­ri­ne ba­kın. Dev­let ku­rum­la­rı yoz­la­şı­yor, rüş­vet ve yol­suz­luk sı­ra­dan­la­şı­yor. Dün Mec­lis­’te­ki tor­ba­lar­dan, pa­ket­ler­den ada­let çık­ma­dı­ğı için bu­gün ku­tu­lar­dan pa­ra çı­kı­yor.

BU VEBAL BOYUNLARINDA

*MHP mu­ha­le­fet gö­re­vi­ni tam ma­na­sıy­la ye­ri­ne ge­ti­re­bi­li­yor mu?

Ne mü­na­se­bet. Ta­bi­i ki bi­hak­kın ye­ri­ne ge­ti­ri­yor. Ba­kın, Tür­ki­ye­’de bu­gün ik­ti­da­rın ba­zı ba­kan­la­rı, bu dev­le­tin me­mur­la­rı ta­ra­fın­dan su­çüs­tü ya­ka­lan­mış­tır. San­ki biz ya­ka­lan­mı­şız gi­bi ne­re­dey­se bi­zi suç­la­ya­cak­lar. Dün­ya­nın han­gi ül­ke­sin­de bir ka­nun 11 yıl için­de 164 de­fa de­ğiş­ti­ri­lir? AKP eliy­le Ka­mu İha­le Ya­sa­sı­’na tam 164 de­fa mü­da­ha­le edil­miş­tir. Ka­mu İha­le Ya­sa­sı­’n­da doğ­ru­dan 26 se­fer, di­ğer özel ya­sa­lar­la 56, ka­rar­na­me­ler­le 82 de­fa ol­mak üze­re 164 kez de­ği­şik­lik ya­pıl­dı. Bu mü­da­ha­le­ler, har­ca­nan her ku­ru­şu, ya­pı­lan her iha­le­yi tar­tış­ma­lı ha­le ge­tir­miş­tir. Ka­mu İha­le Ya­sa­sı, bu ha­liy­le rüş­ve­tin ve yol­suz­lu­ğun önü­nü aç­mak­ta­dır. Me­se­la, kent­sel dö­nü­şüm iha­le­le­ri, Ka­mu İha­le Ya­sa­sı­’nın dı­şın­da tu­tul­muş­tur. Bu ya­sa­ya yö­ne­lik her mü­da­ha­le­ye iti­raz et­tik. Fa­kat AKP gru­bu­nun ço­ğun­lu­ğu, as­lın­da ne­ye “e­ve­t” de­dik­le­ri­ni bil­me­den el­le­ri­ni kal­dır­dı­lar. İş­te bu yüz­den bu ağır ve­bal, AKP gru­bu­nun da boy­nun­da­dır. MHP, Tür­ki­ye­’nin bir­li­ği, be­ra­ber­li­ği kı­sa­ca­sı ku­ru­cu ira­de­ye sa­hip çı­kan bir par­ti­dir. Ge­lir da­ğı­lı­mın­da ada­le­ti na­mus bor­cu gör­mek­te­dir.

AKP kendi hukukunu icat ediyor

*Sı­ra­lı amir­le­re ha­ber ve­ril­me­den bu ope­ras­yo­nun ya­pıl­ma­sın­dan ra­hat­sız ol­mu­yor mu­su­nuz?

Rüş­vet­le suç­la­nan bir ba­ka­na ha­ber ve­ri­le­rek na­sıl ope­ras­yon ya­pı­la­ca­ğı­nı bi­ri çı­kıp he­pi­mi­ze an­lat­sın. Ope­ras­yon ona ya­pı­lı­yor. Ne ola­cak­tı ha­ber ve­ril­sey­di? Ku­tu­la­rı baş­ka ye­re mi ta­şı­ya­cak­lar­dı? Ve­ya hır­sız­la­rı yurtdı­şı­na mı ka­çı­ra­cak­lar­dı? Baş­ba­ka­n’­ın ön­ce­den ha­be­ri ol­say­dı, bu rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun ar­dın­dan ya­pı­lan tas­fi­ye­ler, ope­ras­yon ön­ce­si ya­pı­lır­dı. AKP hü­kü­me­ti, hu­kuk­tan, yar­gı­dan, ada­let­ten kor­ku­yor. Ada­let­ten kork­tu­ğu için de ar­tık ken­di hu­ku­ku­nu icat edi­yor.

*Na­sıl?

Ba­zı ga­ze­te­ci, ya­zar ve din adam­la­rı yol­suz­lu­ğu meş­ru­laş­tır­mak için ayet­ten, ha­dis­ten, Me­cel­le­’den hü­küm­ler arı­yor. Beyt-ül ma­la el uza­tan­la­rı ak­la­mak için di­ni ge­rek­çe­ler arı­yor. Tay­yip Er­do­ğa­n’­ı ak­la­mak için, “Nef­si kud­ret elin­de olan Al­la­h’­a (c.c.) ye­min ede­rim ki; hır­sız­lık ya­pan, kı­zım Fa­tı­ma da ol­sa, yi­ne eli­ni ke­se­rim!” di­yen Pey­gam­be­ri­mi­z’­in ha­di­si­ni gör­mez­den ge­li­yor.

Adaletin kılıcı bunları bulacak

*Bir pa­ra­lel dev­let­ten bah­se­di­li­yor, bu­na kar­şı ga­li­ba bir ön­lem alı­nı­yor.

İk­ti­dar pa­ra­lel dev­let id­di­ala­rıy­la top­lu­mu kor­ku­ta­rak erk­ler ay­rı­lı­ğı­nı or­ta­dan kal­dır­ma­ya ça­lı­şı­yor. Po­lis ve yar­gı­nın ka­nun­lar­dan al­dı­ğı yet­ki­le­ri öz­gür­ce kul­lan­ma­sı­nı en­gel­le­mek is­ti­yor. Ade­ta sav­cı­la­rı, po­lis mü­dür­le­ri­ni il baş­kan­la­rı­nın em­ri­ne bağ­la­ma­yı amaç­lı­yor. Ama bi­lin­me­li­dir ki, ada­le­tin kı­lı­cı bir gün mu­hak­kak ge­lip on­la­rı da bu­la­cak. Bu se­bep­le pa­nik için­de­ler. Po­lis si­ya­se­tin dı­şın­da­dır. Po­lis AK­P’­nin, işa­dam­la­rı­nın, sö­züm ona elit­le­rin de­ğil, mil­le­tin po­li­si­dir. Mil­le­ti için can ver­me­yi bi­len po­lis, el­bet­te mil­le­tin pa­ra­sı­nın, ver­gi­si­nin, na­mu­su­nun da ta­kip­çi­si ola­cak. Yol­suz­lu­ğu or­ta­ya çı­ka­ran na­mus­lu va­tan ev­lat­la­rı­nı gö­rev­den al­mak, her şey­den ön­ce bu mil­le­te ve kos­ko­ca em­ni­yet teş­ki­la­tı­na, ada­let teş­ki­la­tı­na ha­ka­ret­tir. Bun­dan iki haf­ta ön­ce Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Tal­tif Ko­mis­yo­nu bir ka­rar al­mış­tı. Hır­sı­zı su­çüs­tü ya­ka­la­yan po­lis­le­re 2 ma­aş tu­ta­rın­da tal­tif ödü­lü ve­ri­le­cek­ti. Şim­di po­lis­ler tal­tif edi­le­ce­ği­ne gö­rev­den alı­nı­yor. 11 yıl­lık ik­ti­da­rın ar­dın­dan pa­ra­lel dev­let­ten bah­se­di­yor­lar. Sö­ze ge­lin­ce “dün­ya li­de­ri­” poz­la­rıy­la ge­zi­yor­lar. Ken­di po­li­si­ne hâ­kim ola­ma­dıy­san, ken­di em­ni­yet mü­dü­rü­ne hâ­kim ol­ma­dıy­san, na­sıl bir dün­ya li­der­li­ği bu?

İran konusu La Fontaine’den masal gibi

*Bu ope­ras­yo­nun ar­ka­sın­da İra­n’­la ti­ca­ret­ten ra­hat­sız olan ve Halk­ban­k’­ı he­def alan dış güç­ler ol­ma­sı ih­ti­mal da­hi­lin­de de­ğil mi?

La Fon­ta­ine’­den ma­sal­lar gi­bi. İran ile ya­sal ya­pı­lan bir ti­ca­ret için ne­den rüş­vet ve­ri­lir? Her şey ku­ral­la­ra uy­gun ya­pı­lı­yor­sa ne­den usul­süz­lü­ğe baş­vu­ru­lur?

*Dış güç­le­rin hiç ro­lü yok mu?

Baş­ba­ka­n’­ın sev­di­ği bir ifa­dey­le söy­le­ye­lim. Ve­lev ki bu işin ar­dın­da dış güç­ler var, ve­lev ki pa­ra­lel ya­pı, fa­iz lo­bi­si bu ik­ti­da­rı is­te­mi­yor, bü­tün bun­lar ku­tu­dan, ka­sa­dan çı­kan mil­yon do­lar­la­rı açık­la­mı­yor. Su­çu baş­ka­sı­na yı­ka­rak he­sap ver­mek­ten ka­ça­maz­lar.

*Bu son ope­ras­yo­nun ce­ma­at-hü­kü­met çe­kiş­me­si­nin bir so­nu­cu ol­du­ğu­na da­ir id­di­ala­rı na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?

AKP Hü­kü­me­ti, yü­rü­tü­len ope­ras­yo­nu “ce­ma­at - hü­kü­me­t” çe­kiş­me­si­ne bağ­la­ya­rak işin için­den sıy­rı­la­maz. Böy­le bir al­gı oluş­tur­mak AK­P’­yi kur­tar­maz. Me­se­le­yi bu ta­ra­fa çek­mek yol­suz­lu­ğu af­fet­tir­mez, yol­suz­lu­ğu ya­pan­la­rın su­çu­nu ha­fif­let­mez. Ta­rih hiçbir za­man Mu­avi­ye­’yi onay­la­yan, İmam-ıAza­m’­a bas­kı ya­pan, İmam-ı Rab­ba­ni­’yi hap­se atan­la­rın ya­nın­da du­ran­la­rı ha­yır­la yaz­ma­mış­tır. Bu­gün mu­ha­fa­za­kâr ke­sim bü­yük bir im­ti­han için­de. Ya beyt-ül ma­la el uza­tan­la­rın, yol­suz­luk ve rüş­vet­le suç­la­nan­la­rın ya­nın­da yer ala­cak ya da bü­tün bun­la­ra kar­şı çı­kan MHP’­yi des­tek­le­ye­cek­ler. Mi­na­re­yi ça­lar­ken kı­lı­fı­nı ha­zır­la­ma­ya alış­mış­lar­dı ama ar­tık bu mi­na­re bu kı­lı­fa uy­mu­yor, bu mız­rak bu
çu­va­la sığ­mı­yor.

BİR ÇE­KİR­GE İS­Tİ­LA­SI­DIR

*MHP bu sü­re­ci na­sıl ta­kip ede­cek?

AKP ik­ti­da­rı bo­ğa­zı­na ka­dar yol­suz­lu­ğa bat­mış­tır. Tür­ki­ye­’nin bu­gün kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu yol­suz­luk ve rüş­vet ba­ta­ğı, ‘k­ri­mi­na­l’ bir du­rum­dur. En in­ce ay­rın­tı­sı­na ka­dar, bü­tün bağ­lan­tı­la­rıy­la, bü­tün un­sur­la­rıy­la ve bü­tün de­tay­la­rıy­la bu ba­tak or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­lı­dır. Bu bir çe­kir­ge is­ti­la­sı­dır. Mil­le­tin ver­gi­si­ne, pa­ra­sı­na, alın te­ri­ne göz di­ken bu çe­kir­ge is­ti­la­sın­dan Tür­ki­ye kur­tul­ma­lı­dır. Biz bu sü­reç­te mil­le­ti­mi­zin vic­da­nı­na, sar­sıl­maz ada­le­ti­ne ve el­bet­te hu­ku­ka gü­ven­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Her ku­ru­şun he­sa­bı­nı sor­mak bi­zim boy­nu­mu­zun bor­cu, var­lık ne­de­ni­miz. Mil­le­ti so­yup so­ğa­na çe­vi­ren­le­ri, kul hak­kı yi­yen­le­ri, bu ola­ya ka­rı­şan­la­rı enin­de so­nun­da Yü­ce Di­va­n’­a gön­de­re­ce­ğiz. Mil­le­ti­miz müs­te­rih ol­sun. Her şer­de bir ha­yır var­dır.

‘Sonları Yüce Divan olacaktır’

*Sizce bundan sonra ne olacak?

 Hükümet soruşturmayı sulandırmak, kapatmak için her yolu deneyecektir. Aksi her söz yalandır. Aydınlatılması istenseydi soruşturmayı yürüten polisler görevden alınmazdı. Bir gün içinde Türkiye genelinde bütün organize suçlar birimleri dağıtılmazdı. Bundan sonra soruşturmanın sağlıklı yürümesini beklemek hayal. Bakanlar ilk gün azledilmeliydi. Bakanların görevden alınmaları dahi tek başına yetmez. Bu hükümetin sonu mutlaka Yüce Divan olacaktır.

Hırsıza anahtar teslim edildi

*Polislerin amirlerine haber vermemesi görevlerini kötüye kullanma değil mi?

İyi ki vermediler de yolsuzluklar ortaya çıktı. Vermiş olsalar suç işlemiş olurlardı. Bu hükümetin AB’ye uyum bağlamında çıkardığı yasanın emri, adli kolluğun polisteki kendi amirine değil savcıya bağlı çalışması, sadece savcıdan emir alması. Hem amirlerine haber vermeleri gerekmiyormuş ki apar topar bir gecede yönetmelik değişikliğine gidildi. Demek ki yapılanlarda bir usulsüzlük yokmuş.

*Böyle bir değişikliğe gidilmesini nasıl yorumluyorsunuz?

“Adli Kolluk Yönetmeliği”nde yapılan değişikliğe göre emniyet ve jandarma görevlilerinin, adli olaylarda amirlerine bilgi verme zorunluluğu getirildi. Şimdi iktidardan birileri hakkında nasıl operasyon yapılır? Bu hırsıza anahtar teslim etmek gibi bir şey. AKP tipi ileri demokraside bir bakan bir suçluya, kendisini takip eden polisten nasıl kurtulacağı konusunda akıl veriyor. Başbakan, zanlıların evine baskın yapan polisi eleştiriyor. Yolsuzluk yapanlar görevini korurken, hırsızları yakalayanlar görevden alınıyor. Hırsızı yakalayan polisin sürgün edildiği dünyanın neresinde görülmüştür? AKP ile bunu da gördük. İşini yapan devletin memurlarını görevden almak hangi ahlaka, hangi vicdana, hangi
insanlığa sığar?

AKP’nin alternatifi MHP’dir

*“Tay­yip’­siz AK­P” pla­nı yar­gı yo­luy­la mı ger­çek­leş­ti­ril­mek is­te­ni­yor?

Yar­gı gö­re­vi­ni ya­pa­cak, si­ya­set gö­re­vi­ni ya­pa­cak. Hiç­bir si­ya­set­çi ra­ki­bi­nin yan yol­lar­dan, si­ya­set dı­şı yol­lar­dan ik­ti­dar­dan uzak­laş­tı­rıl­ma­sı­nı bir ke­na­ra çe­ki­lip el­le­ri­ni ovuş­tu­ra­rak bek­le­ye­mez, bek­le­me­me­li. Tay­yip’­li AK­P’­nin san­dık­ta­ki al­ter­na­ti­fi Dev­let Bah­çe­li­’li MHP’­dir.


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ARAŞTIRMA Haberleri

Başlık Tarih
 
Sanatımda memleket var17 Mart 2019
Narımız hanım ellerde hayat bulacak08 Mart 2019
Mustafa Yıldızdoğan: Ülkücülük en şerefli madalyam01 Mart 2019
”ÖYLE BİR MİTİNG YILDIRIM GİBİ ÇAKAR”20 Şubat 2019
Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.02 Şubat 2019
Düşünen, sorgulayan okuyan bir gençlik01 Şubat 2019
‘YUNUSÇA YÜREĞİMİZLE ŞEHRİ KUCAKLAYACAĞIZ’08 Aralık 2018
Devlet Bahçeli’nin zafer formülü07 Aralık 2018
Şehit öğretmenlerimize çok şey borçluyuz24 Kasım 2018
DEVLET BEYLE SÖYLEŞİ -2/ 15 TEMMUZ’DA SON NEFESİ VERMEMİZİ GÖZLEDİLER.31 Ekim 2018
DEVLET BEYLE SÖYLEŞİ -1- ÜLKÜCÜ VE ÜLKÜCÜLÜK30 Ekim 2018
‘Türk’üm demeye devam edeceğiz’30 Ekim 2018
YENİ DÜNYADA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 30 Haziran 2018
'Cumhur İttifakı zaferle sonuçlanacak'12 Mayıs 2018
TÜRKİYE, KÜRESEL GÜÇLERİN HEDEFİNDE09 Nisan 2018
3 SEÇİME DE HAZIRIZ09 Nisan 2018
“CUMHUR İTTİFAKI TANKIN ÜZERİNDE OLUŞTU”12 Mart 2018
“AYRIMIZ GAYRIMIZ YOKTUR BİZİM”20 Şubat 2018
Sarıkamış harekatının Türk tarihindeki yeri ve önemi22 Aralık 2017
FAHREDDİN PAŞA'NIN KAHRAMANLIĞI TARİHİ BELGELERDE21 Aralık 2017
İşaret Taşlarımız: Erol Güngör 16 Aralık 2017
MHP, TÜRKİYE'NİN SİGORTASIDIR12 Aralık 2017
İşaret Taşlarımız: Aşık Seyrani30 Kasım 2017
TÜRKİYE, KÜRESEL GÜÇLERİN HEDEFİNDE17 Kasım 2017
Barajları da, tezgahları da boşa çıkarırız16 Kasım 2017
KRİPTO FETÖ'CÜLER SİYASETE EL ATTI28 Ekim 2017
Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Ömür Raşit Tayfur, Ülkü Ocaklarını Anlattı12 Ekim 2017
Ortadoğu'nun istikrarı, İran ve Türkiye'nin işbirliğinden geçer12 Ekim 2017
DEVLET BEY TARİHİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİ25 Temmuz 2017
DEVLET SIRRI HAİNLERİN ELİNE GEÇTİ24 Temmuz 2017
FETÖ'NÜN SİVİL KANADI NEREDE?23 Temmuz 2017
DARBE GİRİŞİMİNDE İLK CESUR ÇIKIŞI BAHÇELİ YAPTI23 Temmuz 2017
Kaset komplosunun delilleri Isparta'dan çıktı21 Temmuz 2017
PARALEL YAPI HDP'YE OY VERDİ20 Temmuz 2017
Bahçeli, FETÖ'nün MHP'de yuvalanmasına izin vermedi19 Temmuz 2017
MHP'YE KOMPLOYU FARUK BAYINDIR FİNANSE ETTİ18 Temmuz 2017
BAHÇELİ FETÖ'NÜN SİNSİ PLANLARINI DEŞİFRE ETTİ17 Temmuz 2017
PKK AÇILIMI VE MHP'YE ALGI OPERASYONU16 Temmuz 2017
FETÖ İHANETİNİ İLK O GÖRDÜ VE UYARDI15 Temmuz 2017
"ÜLKÜCÜ HAREKET ŞAHA KALKACAK" 04 Haziran 2017
3 Mayıs Milliyetçiler Günü: BU SEVDA BİTMEZ02 Mayıs 2017
"BOZGUNCU SÖZDE MUHALİFLERLE CHP'NİN DİLİ AYNI"22 Mart 2017
MHP, Antalya’da birinci parti olma gücüne sahiptir ve olacaktır!08 Mart 2017
Devleti sağlam tutmak zorundayız06 Mart 2017
BUNLAR FİTNE VE BOZGUNCU17 Şubat 2017
GÖKTÜRKLERİN GİZEMLİ HAZİNESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR13 Şubat 2017
“Söz ve yetki Türk milletinindir”04 Şubat 2017
Devlet Bey ‘Getirin görelim’ dedi, kimseye açık çek vermedi06 Kasım 2016
“Lidere Hakaret Edene, Acımasız Olurum”22 Ekim 2016
Cennettin Bir Köşesi: Bled 17 Ekim 2016
74 YIL GECİKEN SALA04 Ağustos 2016
HAK ETTİKLERİ CEVABI VERMEKTEN İMTİNA ETMEYİZ29 Temmuz 2016
MHP'li Yalçın'dan Maya dergisine cevap26 Temmuz 2016
Güneydoğu'da neler oluyor?29 Nisan 2016
MHP’ye operasyon 2009’da başladı18 Nisan 2016
KARAYÜN'DEN BİR 12 EYLÜL ROMANI: ÇAKAL KAYASI 14 Nisan 2016
"MHP bu kaos ortamından ancak Devlet Bey'le çıkar09 Mart 2016
100 Yıllık Rövanş19 Şubat 2016
Gün Kavga, Fitne ve Çekişme Günü Değil06 Şubat 2016
Kürtler, Belgelerle Türkmen Kenti Kerkük’ü Nasıl İşgal Etti ve Türk Dış Politikasının İflası?03 Şubat 2016
MİLLİYETÇİLİK MODA DEĞİL AMA BEN MİLLİYETÇİYİM !20 Aralık 2015
Osmanlı döneminden kalma mayın balıkçı ağına takıldı27 Kasım 2015
MHP'DEN KONGRE KARARI ?!19 Kasım 2015
YAŞADIĞIMIZ DÖNEM, KİBİR DÖNEMİ08 Kasım 2015
ACIYA KARŞI ZİKİR!.. 12 Ekim 2015
TÜRK OCAKLARI GENEL BAŞKANI PROF. DR. MEHMET ÖZ İLE RÖPORTAJ03 Ağustos 2015
Sıfırlanan Paralar Erken Seçimde Kullanılacak! 19 Temmuz 2015
Karakaya: O kapıyı açmanın yolu belli! 18 Temmuz 2015
Hırsız ve Bölücülerle Koalisyon Yapmayız! 15 Temmuz 2015
'SUÇUNUZ YOKSA YÜCE DİVAN'DAN NEDEN KORKUYORSUNUZ?'12 Temmuz 2015
Halaçoğlu: Özür dilemem, Devlet bey 'konuşmaya devam edin" dedi12 Temmuz 2015
Özdağ: MHP neden çekimser kaldı?04 Temmuz 2015
Devlet Bahçeli'den koalisyon açıklaması20 Haziran 2015
İhsanoğlu: Milletin gerçek temsilcisi MHP'dir 26 Mayıs 2015
Çavuşoğlu;Asıl Soykırımına Uğrayan Kimler?25 Mayıs 2015
MHP Lideri Bahçeli, Muharrem Sarıkaya'ya konuştu19 Mayıs 2015
Erdoğan’ı, vatana ihanetten yargılayacağız!12 Mayıs 2015
İHSANOĞLU: “MİLLET ARTIK AKP’YE VERDİĞİ KREDİYİ GERİ ÇEKİYOR, MHP’YE VERİYOR”07 Mayıs 2015
Hukuk, hukuka karşı direniyor28 Nisan 2015
Özdağ'dan Korkutan İddia!17 Nisan 2015
"MECLİS'TE KAN BEYNİME ÇIKIYOR" 06 Nisan 2015
Celal Adan: Devlet Bey, Ergenekon ve Balyoz'da tuzağa düşmedi16 Mart 2015
"BEN TÜRK'ÜM DEDİĞİMDE 'SEN FAŞİSTSİN' DİYEMEZSİN"16 Şubat 2015
AKP’li vekillerden MHP’ye ilginç talep09 Şubat 2015
Yusuf Halaçoğlu:Türkiye’yi Amerika ve PKK yönetiyor!19 Ocak 2015
REKLAM YAZARI ŞAİR HASAN SANCAK’ IN : AYAKKABI KUTUSU KARAGÖZ=HACİVAT GERÇEK RÜYASI ÇOK KONUŞULACAK!..06 Ocak 2015
Erdoğan'ın amacı gündem değiştirmek03 Ocak 2015
MHP İSTANBUL İL BAŞKANI MEHMET BÜLENT KARATAŞ NTV HABER RÖPORTAJI SES GETİRDİ:31 Aralık 2014
Dr. Sinan OĞAN ile “Çözüm Sürecinde Yeni Aşama” Konusunda Röportaj27 Aralık 2014
AKP'Yİ YIKACAĞIZ24 Aralık 2014
MHP Iğdır Milletvekili ve TÜRKSAM Başkanı Sayın Dr. Sinan OĞAN ile Peşmerge’nin Türkiye’de Eğitilmesi Hakkında Söyleşi28 Kasım 2014
Kalaycı, Ermenek'teki Maden Ocağı Kazası için Meclis Araştırması Açılmasını İstedi27 Kasım 2014
Anadolu'da sessiz yığınların ayak seslerini duydum09 Ağustos 2014
DOĞU TÜRKİSTAN'A GİDEN TEK LİDER03 Ağustos 2014
Prof.Dr.Saadettin Gömeç Enver Paşa'yı Yazdı.03 Ağustos 2014
Ey insafsızlar, ey vicdansızlar Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı dramı ve trajediyi görmüyor musunuz?02 Ağustos 2014
DOĞU TÜRKİSTAN VE TÜRKLÜK01 Ağustos 2014
AİHM Ermeni Soykırımı Yoktur Kararı Verdi19 Mayıs 2014
Türk'ün Karakteri ve Türkçe I13 Mayıs 2014
Her şeyden önce Ülkücü16 Kasım 2013
Kahraman Nezahet Onbaşı'ya İstiklâl Madalyası Ölümünden Sonra Nasip Olacak28 Ekim 2013
Siyaset İskelesi'nde Bir Bey Efendi- 113 Temmuz 2013
Ermenilerin çocukları PKK olarak karşımıza çıktı15 Mayıs 2013
Yeni Anayasa Çalışmaları Ve Milletimizin Adı Konusunda Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün Görüşlerinin Dayanakları19 Mart 2013
BU SEVDA BİTMEZ17 Şubat 2013
TWİTTER GÜNDEMİNİ ÜLKÜCÜLER BELİRLİYOR!11 Şubat 2011
Milli Mücadele yolunda Irak Türklerinin varlığı, yayınları08 Şubat 2013
Varolmak için MHP Gerek (2)07 Şubat 2013
Varolmak için MHP Gerek07 Şubat 2013
Başbuğ Türkeş'in Hayatı07 Şubat 2013
Doğu Türkistan`da Türklere karşı soykırım politikası06 Şubat 2013

..
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
YÖNETİM GİRİŞİ

GÜNÜN DUASI

MEDYA YAZARLAR
GÜNÜN AYETI
EN ÇOK OKUNAN
GÜNÜN HADİSİ

Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
SAYFALAR
Osmanlı Padişahları

TAKVİM
FACEBOOK

FOTO GALARİ
GAZETELER
..
ANASAYFA | GAZETELER | YÖNETIM | FOTO GALARİ | VİDEO GALERİ | İLETİŞİM | SİTENE EKLE | KÜNYE | SOHBET ODASI
CH